J. VERMEULEN-ROELOFS I Adverteert in dit blad Weekblad voor VENBAY, HOBST en Omstreken. ÖAtRtó 1 manufacture! MmiGSfl] Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Patronaats-ónderwijs. Het ambacht vervalt. De Kippenhouderij op het platteland Landbouwtentoonstelling te Mersslo. Sport. ZATERDAG 13]0CT0BER 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 41 PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIENl8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 YENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Rijn- en Moesel- WIJNEN Alleenverkoop v. Nederland CHAiVIPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis opgericht 1843 Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 Gelukkig is er hier in Vénray een jaarlijks toenemende ijver om, na de schooljaren, zich verder ie ontwikkelen. Een sterk bewijs hiervoor i3 het ver blijdende feit, dat de avondscholen in ons Patronaat (Teekensehool, Handels cursus, Vervolgonderwijs) begonnen zijn met niet minder dan honderd en tien leerlingen. Het is te verwachten, dat een volgend jaar de teekenklassen te klein zullen blijken. Wat dan Deze ontwikkelingscursussen zijn inderdaad een groote zegen voor Venray. Jammer is het evenwel, dat er op de onderscheidene lesroosters (die aan de gofidkeuring van den neutralen Staat onderworpen zijn) te weinig plaats overblijft voor katholiek sociale ont wikkeling en, tegenwoordig zoo hoog noodige, meer uitgebreide kennis van onzen vervolgden H. Godsdienst. Kon dèt beter verzorgd worden, dan werden er voor de toekomst mannen gekweekt die véél zouden overhebben voor de openbare zsak, voor de goede zaak van Christus Thans worden de jongelui nog al te zeer opgeslorpt door allerlei vereenigingen die niets anders bedoelen dan vermaak. Niet dat gepast vermaak uit den booze is; dèit niet maar te veel is te veel. De groote nooden van onzen veelzins ellendigen tijd snakken naar wat ènders 1 Er worden pogingen in het werk gesteld om in het een en ander beter te voorzien. Veel, en héél veel zelfs, zou al gewonnen zijn, indien het Patronaats-gebouw een flink lokaal méér telde. Maar..,, ja.... Onze Lieve Heer moge er in voorzien; Wie redt liet zinkend schip «In mijn leerjaren hoe lang is 't heelemaal geleden vertelt de archi tect A. A. Kok in het blad »Heem achut", werd aan een timmerwerkplaats een deur gemaakt, en leerde een jongen zulk een deur maken, Dan werd er hout uitgezocht in het houtslek, blok- hout, belegen. Dat moest minstens vijf jaar gelegen hebben en de houtvoor- raad werd telken jare aangevuld Dan werd het hout zoodanig uitgelijnd en uitgezaagd, dat wat niet deugde er tus8chen uitviel. Dan kwam heel de volgorde van maken, elk onderdeel had zijn eisch. Wanneer men nu een deur noodig heeft, komt deze van de deuren fabriek. Gaat men daar kijken dan is in de heele fabriek niemand die een deur maken kan. Het zagen, de geheele bewerking, geschiedt machinaal. Of er een gat geboord ol gehakt moet worden juist waar een groote war of kwast zit, merkt de vernuftige machine niet eens Wat de mensch er aan doet is in elkaar maken, dat heet met een modern woord, monteeren. In die fabriek zijn de leiders menschen, die van een dorp komen en het vak in hun jeugd nog geleerd hebben. Als we 25 jaar verder zijn, is er geen enkele echte timmerman meer in Nederland, die een deur kan maken, alleen maar in mekaarmakers. De ambachtsscholen probeeren dit euvel te keeren. 't Zou wat. De jongens komen van de ambachtsschool op de huisjesbouwerij en mogen daar hout verwerken, dat vroeger voor een bouw- schutting werd afgekeurd. Inmiddels komt de vrachtauto met klaar timmer werk van de fabriek en mag de jonge man dit gaan «mor.teeren". Het steenhouwersambacht sterft uit, mede dank zij de beschermende wette lijke bepalingen. Een stuk natuursteen van een oud bouwwerk was gekloofd uit de rota en met de hand bewerkt. Gaat men nu in de hardsleengroeven van Soignies kijken, dan worden daar de groote blokken steen met een snaar uit de rots gezaagd en die blokken tot plakken gezaagd in een fabriek, waar men denkt bij den duivel Je gast te zijn, zoo'n lawaai. Die plakken worden weer tot reepen gezaagd en dan krijgt de Nederlandsche steenhouwer «gezaag de zuiltjes" aan. Van een natuurlijke vorming van den steen, een groefleger, een richting kan men indehaast geen nota nemen. Vandaar dat in elk stuk steen ongerechtigheden voorkomen. Men zou evengoed kunnen probeeten van warrig wortelhout stokjes te maken. Echt lood is niet meer te koop. Lood op een oude torenspit wordt zilverwit. Modern lood is dank zij de zegenbren- gende industrie ,zoo zuiver en zoo best, dat het in de natuur leelijk grauw zwart wordt. Wal het oppervlak betreft, het oude lood was gestreken lood, het nieuwe gewalst, het mist alle bekoring. Een echte oude loodgieter modelleerde en goot af in lood. Op een bouwwerk vindt men als bekroning: dakkam, vangbak, trotseerloodje de herinnering aan het ambacht, dat geheel zoek is. Een oud stuk smeedwerk werd in het vuur gesmeed uit een amorphstuk smeedijzer. Een modern stuk »sm8ed werk" wordt gemaakt van machinaal getrokken ijzer en de stukken aan elkaar geknoeid met een autogeen laschapparaat. Heeft men bij de restauratie van een oud bouwwerk een oud stuk smeedwerk te herstellen of iets er bij te doen maken, dan is er speurzin noodig om den man te vinden, die 't kan. Oude kerktorens en kerken zijn ge metseld van handvormsteen en versierd met uit de hand gehakte profielstsen. Die handvormsteen is nergens meer te koop. Laat men een handvormsteen uit onze ovens vaiien dan is hij kapot, probeert men dit met een echten ouden steen, dan breekt er een puntje af, de nieuwe bros, de oude taai. Aan een echten ouden baksteen kan men pro fielen hakken bij een modernen steen lukt dat niet. Profielsteen hakken kan de metselaar niet meer, heeft er nooit van gehoord, vindt het belachelijk, is gewend kalk zandsteen te verwerken tegen een tarief per duizend. Wij koopen voor reslauratie van oude bouwwerken, afbraaksteen bij den sloopar en lolen de profielsteen door een steenhouwer hakken. Echt glas is niet meer te koop Oude ruilen denk aan scheiben waren groote schijven mei in het midden een dikken bobbel Het gesmolten glas werd vliegensvlug rondgedraaid en zoo ontstond een schijl, naar den kant dunner wordend. Daardoor zijn echter oude ruilen niet vlak en nu kan men ook dien glasknobbel in oud lood glas thuisbrengen Voor herstelling van gebrandschilderde vensters wordt zoo mogelijk oud glas gebruikt. Wat krijgen we nu voor dat alles in de plaats Materialen zonder richting of laag of draadspiegelglas, beton, asfalt, bitume, estrich, eboniet, door «monteurs" tot een bouwwerk vereenigd Ambachtslieden worden er niet meer gekweekt. Is ook niet noodig, want jongetjes van ambachtslieden worden kantoorbediende, dat is defiiger dan een ambscht. De «Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht was onlangs bijna over leden. Zou men het zinkend schip met een vereeniging kunnen redden 'tZou wal I Als 't nog een menschengeslacht verder is Kan er in Nederland geen fatsoenlijk huis meer gebouwd worden bij gebrek aan beoefenaars van het ambacht. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Lintwormen. Vraag: Ik zond een gestorven W L. (jonge) op naar Rotterdam en kreeg bericht, dat ze had geleden aan lint wormen en ik eene wormkuur moest toepassen bij de overige. Maar hoe moet ik dat doen? Mijn kippen zitten vast, ofschoon ze in den tuin een aardig uilloopje hebben. Uil Ven ray AntwoordHaal eens wat zware tabak, laat die aftrekken in kokend water en meng hiermede het ochteod voer eens 'n paar morgens aan. Ook wordt aangeraden, als de koppeltjes klein zijn, ï/s wormkoekje per dag en per kip te verstrekken, over wat voedsel verdeeld, of 1 gram kaloma uit de apotheek, met wat melk ingegeven. Men hoort tegenwoordig aanhoudend van lintwormen en ook van andere wormen. Nu al turfstrooisel. Vraag: Ik heb een lossen bodem (van zand) in het hok. Zou ik daar nu reeds turfstrooisel in durven doen Of liever nog eenige weken wachten. Uit Venray Antwoordt: Doe het er nu reeds in. De laag mag wel 10 c.M. dik wezen. Turfstrooisel is beter dan het te fijne turfmolm. Lang ruien. Vraag: Ik heb er eenige kippen tusschen, die zoo lang ruien en met vooruitstekende borst gaan zitten dutten. Zou u me aanraden, ze wsg te doen Er zitten toch al wat veel kippen in het hok. Uit Venray. Antwoord Best mogelijk, dal d ze kippen tuberculose of eene andere ziekte onder da leden hebben. Veel eieren zult u er waarschijnlijk niet van rapen, want ze geven blijk van te weinig weerstandsvermogen. Daar uw hok toch al wat krap is, kunt u ze m.i. beter verwijderen. Ongepelde rjjst. Vraag Heden vertelde men mij, dat ongepelde rijst zoo goed is voor de kippen, alk wintervoer. Zou ik kunnen volstaan met enkel gepelde rijst en daarnaast natuurlijk ochtendvoer? Uit Venray AntwoordUw 4de vraag beant woord ik aldus ongepelde rijst is beter als gepelde, want in den bast der kor rels bevindt zich eene stof, die voor het vogellichaam zoo nuttig is, nl. het bekende zilvervlies. Ook houdt u er de dieren des winters lang mee in beweging, als u de onge pelde rijst onder het krabsel harkt, maar om uitsluitend ongepelde rijst als hardvoer te geven, raad ik u fff 't Is te eenzijdig en te vetarm voor den winter. Beschouw het meer als eene toegift, eene versnapering, waar ze lang naar moeten (en zullen) zoeken 1 «Schitterend geslaagd", deze woorden, door verschillenden op Zaterdag en Zondag gesproken, mogen ten volle toegepast worden op de vanwege de Jonge Boeren gehouden Landbouwten toonstelling in hel voormalige school gebouw alhier. Wanneer men bedenkt, dat dit de eerste tentoonstelling alhier was, moet men het bewonderen, hoe alles zoo prachtig is tot l' kunnen komen Een woord van hulde is hier zeker op zijn plaats aan het voorbereidings comité en vooral aan het bestuur der vereeniging Jonge Boeren (speciaal aan W. Verslraaten als voorzitter en S. Lemmen8 sis secretaris) en ook aan den voorzitter van den Boerenbond, P Pubben. Toen dan ook Zaterdagavond de ope ning zou plaats hebben, was alles in de puntjes afgewerkt Nadat de voor zitter, W, Verstraaten aan de talrijk opgekomen belangstellenden, in de eerste plaats aan den Burgemeester, een hartelijk welkom had toegeroepen, werd de Tentoonstelling door den Ed Achlb. Heer Burgemeester officieel ge opend. Het had nem, zoo verzekerde de geachte spreker, genoegen gedaan deze tentoonstelling te mogen openen Hij liet uitkomen den durf, de werk kracht en de kennis van de Jonge Boeren alhier; wel een bewijs, dat de lessen op de landbouwcursussen opge daan, benut zijn in de praktijk. Hij feliciteerde dan ook de Jonge Boeren met het door hen gepresteerde, tevens de Jonge Boerinnen voor alles wat zij hadden ingezonden op gebied van hand werken, steriliseeren enz. De voorzitter bedankte namens allen den Burgervader, voor de vleiende woorden, ten opzichte der Jonge Boeren gesproken. Nadat van bestuur en auto riteiten een foto was genomen, liet de Fanfare nog eens hare welluidende klanken hooren er begon de keuring der verschillende stands, waarvan de uitslag hier volgt Proefvelden. Groepen mangelwortels lea Joh. Claes, 1e b G. van Dijck, 2e a Pubben, 2e b Kessels, 3e a Marcellis, 3e b Peeters. Koolrapenle a Jos. Peeters, le b L. Kessels, 2e G. van Dijck. Gewassen vooraf te velde gekeurd. Rogge: le P. Pubben, le A. Verstraten, 2e Wed.Arts 2e Kind. van Helden, 2e Stiphout, 2e Kind, Pubben. Haver gouden regen le P. Pubben, le Jac. Janssen, le W. Arts, 1e Joh. Lemmens, le Wed. Bardoel, le H. van Hoof. Zegehaver: le A. Verstraten, 2e A, van Stiphout. Orion: 1e L. Arts, 2e A. v Stiphout Mansholt I haver le Kinderen Pubben. Goudgerst: le Kinderen Pubben Bigo-gerstle Kinderen Pubben Aardappelen Industriele A. v Stiphout, le A. Verstraten, 1e Wed. Arts (zaal) Roode Star: le P. Pubben Eerstelingen le Kinderen Pubben, le P. Pubben, le A. Verstraten. Erwten: le A. Verstraten, le P. Pubben, 2e A. van Stiphout, 2e L. Arts, 2e H. van Hoof, 2e L. Kessels. Vrije inzendingen G. van Dijck, Petkuser rogge 2e, dezelfde staalrogge le. Haver: H. van Hoof, gouden regen 2e, dezelfde zw. president le, dezelfde Mansholt lib le, P. Pubben, Mansholt 11b 1e W. Pub ben, Mansholt I le H. Michels, 11b 2e Wed. van Rijswijck Orion le, dezelfde Triumph 2e, dezelfde zw. president 2e, A. van Stiphout, gouden regen 3e. L. Kessels Gouden regen 2e, dezelfde Russische tros- haver le, G. van Dijck Russ, troshaver 1e Mansholt 11b 1e. Mangelwortelenle H. van Hoof met Eckendorfer, 1e dezelfde met Barres, 3e P. Pubben met Barres, 3e Wed. Pubben met Barres, 1e Wed. Pubben met Eckendorfer, le H. Michels met Teutonio, 2e dezelfde met roode Eckendorfer, 3e dezelfde met gele Eckendorfer, 3e A. van Siiphout met Barres, le P. J. Poels met Barres, 2e Jan v Osch met Barres, le W. Muijsers met Ecken dorfer. Koolrapen: le P. Pubben, le W. Pubben, 1e P. J. Poels, 2e H. van Hoof, le J. Jans sen Overlona, 2e dezelfde Eng. blauwkop, 2e dezelfde Bangholm, 3e dezelfde Meteor, 1e Joh. Claes Eng. blauwdop, 2e G. van Dijck Eng. blauwkop. Aardappelen: le Wed. Pubben Industrie, le H. Michels roode witbl., le dez. Preussen, 2e G. de Mulder Roode star, 3e H. v Hoof Industrie, 3e dezelfde Roode Star. le A. van Stiphout P. Industrie, le dez. Lemkes Industrie, le dez. Eerstelingen, le dez. Alfa, 2e dez. Enorm, 2e dez. Bevelan der, 2e dez. Geld. Muis, 2e dez. Robijn, eerv. vermelding dez. Preussen, le J. Engels Alfa, le dez. Eerstelingen, 1e dez. roode witbloem, 1e dez. Lemkes Industrie, le P. Poels Industrie, le Wed. Tijssen Industrie, le Kind. v Helden Industrie, le Joh. Claes Eerstelingen, le dez. Industrie, 2e dez. Ro bijn, 2e dez. Binije, 3e dez. Bevelander, eerv. vermelding G. Michels Industrie, 1e L. Kes sels Robijn, 1e dez. Eerstelingen, 1e dez. Bintje, le dez. Industrie, 2e dez. Jubileum, 2e dez. Roode Star, 3e dez. Bevelander, le P. J. Marcellls Industrie, le G. van Dijck Roode Star, le dez. Jubileum, le dez. Be velander, le dez. Eerstelingen, le dezelfde Bintje, le dez. (met lof) Alfa, le dez. P. Industrie, 2e dez. Robijn, 3e dez. Lemkes Industrie, le Joh. Muijsers, Lemkes Ind. Knollen: 1e H. van Hoof, le H. Arts- Franssen, 1e J. Claes Wortelen le H. Michels, 2e G.deMulder, le P. J. Marcellis, 1e P. J. Willems Erwten le Marcellis Suikerbieten: le Jac. Janssen, 3e dez. Jaapjesbieten Witte klaver: 2e A. van Stiphout TuinbouwinzendingenJ. Arts 2e witte kool, dez. le bloemkool, dez. 2e komkom mers, dez. le tomaten, dez. le augurken, dez. le prei, dez. le uien, dez. le ramenas. P. Pubben 2e roode kool, 2e uien, 2e boe renkool, Joh. Claes 1e savoye kool, dez. 2e tomaten, A. Verstraten 2e uien, G. v Dijck le witte kool, dez le roode kool, dez. 3e savoye kool, dez. le prei, Wed. Muijsers 3e witte kool, 2e savoye kool. Pluimvee: Wit leghorn le Wed. Arts, 2e Jac. Gielen, 1e G. de Mulder, 1e Joh. Muij sers, 2e dez., eerv. verm. 5 maal, broed '26 '27 dezelfde. 2e Hub. Hendrix patr. Leghorn, le Hub. Verstegen Reds, <e H. Arts Franssen Bar nevelders, 2e Joh. Muijsers Barnevelders, eerv. verm. L. Poels, eerv. verm. dez. met krielhe'nnen, zeer eerv. verm. V. Pyls met diverse mooie soorten ter opluistering, le A. Verstraten met Loopeenden. Konijnen le M. van Stiphout, 3e dez., eerv. verm. dez.,-1e L. Poels 2x, le P. Arts, eerv. verm. dezelfde. Inmaakartikelen 1e E. Willems, 2e Joh. Arts, 3e Josephina Wismans, 4e C. Ver straaten, 5e Gez. Claes. Gebak le Gez. Claes, 1e Cato Verstra ten, 2e Josephina Wismans. 2e D. Jaspars, 3e Gez. Willems. Handwerkenle Jos. Wismans (fr.), le gezamenl. inzending Huishoudcursus, 2e D. Verstraten, 2e D. Jaspars, 2e Hendrina van Meijel, 3e Marie Arts (fraaie) en 3e (nuttige handw.), 3e Anna Muijsers, eerv. vermeld. Gez. Claes. Bijen zware volken le en 2e prijs P J Creamers; opzetters le M. Gerrits, 2e L. Kessels; eerv verm P J. Cremers; Fruit: Jan Arts, le pr. bellefleur, 2e en le prP. J. Michels le en 2e pr. Verder waren er nog schoone inzen dingen van de Federatie der Jonge Boeren uit Venray, landbouwgewassen, enz, inzendingen van den Planten 2iekteDkundigen Dienst te Wageningen, inzendingen van de Landbouwschool te Venray (hier een woord van hulde aan het ijverige hoofd dier school, den heer J. Wijnhoven), inzendingen van H. van Leuven, te Meerlo, vertegen woordiger van de N.V. Utrechtsehe Asphallfabriek (fruitboompjes, sproei werktuigen, enz) Verder waren er door den Heer G. de Mulder, Leunen, nog radiotoestellen geplaatst ter opluistering. Zondag werd de oude school en de omgeving druk bezocht door belang- alellenden. Ja, alles kon hij lange niet in de drie lokalen worden onderge bracht, daarom moest men naarbuiten plaatsruimte zoeken. Ongeveer 800 personen van beider geslacht hebben dien dag de waarlijk mooie inzendin gen bewonderd. En naar eenparig getuigenis van be zoekers en bezoeksters hebben allen werkelijk genoten. Jammer, dat de oppervlakte niet wat grooter was. Nu, de verschillende stands waren dan ook prachtig, sommige bepaald schitterend te noemen. Vooral bij de inzondingen landbouwgewassen wordt duidelijk ge demonstreerd, welken vooruitgang de landbouw in de laatste jaren gemaakt heeft, naast de cursussen te danken vooral aan den arbeid en den ijver der Jonge Boeren. Door den Bijenbond Leunen werd ons de werkwijze der bijen en de ho ningzeemerij getoond. Verder wördons aangetoond bij de sproeiwerktuigen, hoe men de verschillende vlinders en in secten kan bestrijden, die in de lente zooveel vruchten bederven. Tevens was te zien, hoe men de aardappelziekte kan bestrijden en hoe men op de beste wijze poters kan bewaren, De inzendin dingen fruit waren klein, maar prima- Ook de stand kippen, duiven enkonij nea mocht gezien worden. Ook de jonge boerinnen hebben zich niet on betuigd gelalen en geloond, dat ze wezenlijk zich de lessen van den huis houdcursus ten nutte gemaakt hebben. Dat de inzendingen waarlijk prachtig waren, kan men opmaken uit de be kroningen, waarbij de verschillende jury's geen gemakkelijke laak hadden. Om half vier werd eene practische bijenles gegevendoor den heer J. Wijn hoven, waarna om half 7 de tooneel- avond een aanvang nam in de zaal. De belangstelling bier was zoo over weldigend groot, dat zelden of nooit de zaal zoo tot in de uiterste boekjes was gevuld. De Faüfare luisterde ook dezen avond zeer welwillend op. Na het spelen van een paar stukjes riep de Heer J. H. Jaspars aan allen een hartelijk woord van welkom toe, in het bijzonder aan den spreker van dien avond, den Eerw. Pater Arsenius, b'j vele Jonge Boeren welbekend. Da Eerw. spreker toonde ook aan, hoe de boerenstand in de laatste jaren zeer is vooruitgegaan op stoffelijk ge bied. Op humoristische wijze wist de Pater zijne toehoorders te onderhouden, om hun aan te toonen dat de Jonge Boeren thuis hooren in hunne eigen katholieke organisatie. Onder de pauze werd het Boeren bondslied door de geheele zaal aange heven, waarna de Pater zijne rede vervolgde. Mogen alle Jonge Boeren hieruit het besluit getrokken hebben, dat ze allen thuis hooren, in hun eigen organisatie en ook voor deze organisatie met ijver moeten werken, opdat ze meer en meer bloeie. Een daverend applaus beloonde den Eerw. Pater voor zijne boeiende gloedvolle rede. De Tooneelclub liet zich ook van hare beste zijde kennen en voerde een paar tooneelstukjes op; in het eerste werd een vergelijking gemaakt tusschen het verleden, het heden en de toekomst. Het tweede was getiteld de Landbouw weekblad van Chicago. Beide stukjes voerden het enthousiasme ten top Verschillende sprekers, zooals onze Dépulé Jan Poels, ons Tweede Kamer lid P. J. Rutten, Wanssum, voerden nog het woord en gaven aan de Jonge Boeren nuttige lessen en raadgevingen. Het spijt ons hier wegens plaats ruimte niet verder op te kunnen ingaan. Om 10 uur spr8k onze Burgemeester het slotwoord, waarbij hij nog eens allen feliciteerde met het behaald succes en hen aanspoorde op dezelfden weg voort te gaan en zich meer en meer in hun bedrijf te bekwamen. Summa Surmarum De Jonge Boeren hebben eer van hunne Tentoonstelling gehad, waarop zij met trots mogen terugzien. D.S.O. - Union II 0—1. Venray heeft de competitie wel onge lukkig ingezet met deze nederlaag tegen Union, al kunnen we er direct bijvoegen dat een omgekeerde uitslag door D S O verdiend was In het begin leek het heelemaal niet dat D.S O. zou verliezen, integendeel dacht iedereen Venray met flinke cijfers te zien winnen. Onophoudelijk zwermde de Witte voorhoede voor het Union doel. Talrijke schoten gingen over en naast het doel of.... belandden in keepers handen. En wat niemand verwachtte, gebeurdeuit een snelle doorbraak scoorde Nijmegen de eerste en eenige goal. Dit was voor D S.O. het sein om nog beter aan te pakken, doch het wilde nu eenmaal niet lukken en met 0—1 stand werd gedraaid. D.S.O. had in de afgeloopen periode zeker twee doel punten verdiend. Na rust trad D S O. direct weer overdonderend op en direct zag Litjens kans vlak voor doel keihard naast te schieten. Door al dien tegenslag scheen Venray ontmoedigd, waardoor Union meer in den aanval kwam. Nu kreeg de nieuwe D S O.-keeper volop gelegenheid zijn talenten le toonen. En dit ging hem goed af. Verscheidene gevaarlijke ballen werden door hem meesterlijk weggewerkt en zeker is het dat Stevens D.S.O. voor een grootere nederlaag heeft behoed. Het laatste kwartier zette D.S.O. er nog eens alles op, doch Fortuna was beslist tegen hen en Union verdedigde hardnekkig zijn voorsprong. Onder groote spanning kwam het einde van dezen voor D.S O. pechvollen wedstrijd. Het D.S O.-backstel was, door de afwezigheid van A. Toonen, niet wat we ervan gewoon zijn. De voorhoede werkte goed, alleen de rechtsbuiten diende heter zijn plaats te houden, een fout van dien overigens verdienstelijken speler. Van de overigen niets dan goeds. o D.SO. III bracht het er beter af en klopte de Horster reserves met niet minder dan 5—1.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1