II om A. de Haen Phoenix DRUKWERKEN 10L MAX WOLF, Bijkantoor VENRAY, Patersstraat 17 G. L. Verbeek SCHOENWERK Reparation JOS. HENDRIKX kunstmest F. J.LINDERS Inmaakglazen Zeisen en zichten Spaart Uw oogeu P. v. Opbergen Jzn. IF Wed. P. van Gerven Vraagt billijk tarief FR. F. JANSSEN spreekuur te Venray G. W. MDSEENS Fotografie Foto-artikelen. IF. Hollandsche model-Stallingen ïïw adni J. KEMPS Henseniusplein VENRAY BALATUM" vloerbedekking J, All® Sehoolbohooftoi Firma van dan (VIUNCKH0F. Alvorens U een Auto koopt Q. KUPERS, VENLO N. V. HOLLANDIA N. V. TEREENI&DE SWALMERI DAKPANNENFABRIEEEN Alvorens hoopt Sub. Ousters Hub. OUSTERS. C. P. Rockx F. Sijbers- Poels. Inlijsten is het adres voor F. 11. van Enckevort Sier is uw adres Aardappel rooiers alle soorten Dakpannen Phoenix en. Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. Alle soorten STEENKOLEN en BRIKETTEN Sterilliseerketeïs Gebr- Lucassen, Leunen Tandarts, Yenlo eiken Woensdag A. Derks, Kruisstraat i 6 Bruinkool-briketten, Btukkolen, Vetnootjes en Anthraciet Alle soorten Foto's, Vergrootingen en Olieverf-portretten van schilderijen portretten enz. Bezoekt ons atelier. OOSTRUM Cement, Kalk, Gips, Gresbuizen en bakken, Dakpannen, Asbest golf- en vlakke platen, Vloér- en Wandtegels, Betonbuizen in alle grootten voor alle soorten sigaren en sigaretten, Droste cacao, chocolade, bonbons en suikerwerken, de heerlijke Verkade's biscuits Wentink KOFFIE en THEE, Alle soorten oude belegen WIJNEN de welbekende Palestina Wijnen, Wij hebben steeds groote voorraad eigengemaakte MEUBELEN zeer goedkoop verkrijgbaar in den Boekhandel Dit is de wagen zonder concurrentie! VENRAY, Telefoon 95 fl.ÖAMRS Nieuw Nieuw voor één paard Tslef 23.VEGHEL Zakkenfabriek Levert alle soorten Zakken en Balen Zandzakken voor dijkversterking en waterkeering. Slakkenmeelzakjes worden tegen da hoogste prijzen ingekocht. SWALMEN, Telef. 521. Alle voorkomende Drukkerij van den Munckhof fl itter! Hoo)jjn flandst gische Grevei aboralfn! proef landse Ned. ]V :ocht ten 1/! p. klom f 08' m den open, gewaa sleten Ie voe denze 3n 5 kin gi m. Zijen •open n verJvi ijver- teres che en mede; gische v< tiddeld I jrland- emid- deren klom- s ver- bodem ach tig igen 5 e en 5 ische dag in alia ngen Bel- Neder- lerd en de ie kloi b Nedi werd ezelfd al 339 jeloop che 198 aantal Igische n was Neder e kloi U mtvorden, en er 5 fli Neder- in broki 9 2 pi ncluei ad. lommi rbodig tweel ding. Strain ens-D rd met BÜng. erd ook reling 926 een Da||n wel- Gefii ?morj ellooper evord r in zijn inbra he dief het geko erd et dat van it 9ged en raam rag van a echter n sprake el km dat L rag had i, welke iggevon valsche tej l. koke in. geraakte familie kokend ;ele uren onbi irig Dri de kou ügi Welen, che door het d68loelen 8i/t jarige moeder jong* moesten ziel ervoerd rna< .die over en villa gedood, aats. De ika uie de inconsin ster meld, dat, 1, in het permven zijn ter^Jgewonden ma stuk- t vóór jvereeni- aanvoer tf 8 30 r tot f 7.30 tot f 7.50 W—10 AMSTERDAM. met daaronder behoorende Correspondent schappen te BOXMEER en HORST. Rekening-Courant met rentevergoeding, Verstrekt Credieten, 76 Neemt gelden deposito. Belast zich met aan- en verkoop van effecten Geeft advies voor soli ede beleggingen, Verzilvert coupons en losbare stukken. Aan- en verkoop van vreemd geld en vreemde cheque's tegen voordeelige koersen. Voorts ALLE BANKZAKEN Hoenderstraat 6 VENRAY Houthandel Greenen, Vuren, Eiken en Americ. Greenen. Carbolineum en Asphaltpapier. Alles aan concurreerende prijzen. aan concurreerende prijzen. I morden degelijk en netjes uitge oerd. Aanbevelend, MAASHEESCHE WEG. ALLE SOORTEN steeds verkrijgbaar aan verminderde prijzen. Op verlangen aan huis bezor gen zonder prijsverhooging. Beleefd aanbevelend, Gasstraal onder garantie losse ringen, deksels en thermometers onder garantie. Zeisboomen, Wetsteenen en Haargereedschap. Concurreerende prijzen. Smederij. door tijdig een BRIL aan te schaffen van Gediplomeerd Opticiën Markt Venray. Het goedkoopste adres onder de betere Het betere adres onder de goedkoope Iedere reparatie binnen het uur. Anthraciet, Mager Stukkolen, Vetnootjes, Union en Carisborg Briketten. Bij afname van 1000 Kg. of meer 10 ct. per 100 Kg. minder. Alles wordt zonder prijsver hooging aan huis bezorgd. Aanbevelend, ZONEN Brandstoffenhandel. Ongevallen verzekering Stormschade Brandverzekering Bagelverzekering Maaslieesclie weg 3, Venray. voorm. van half 9 tot 11 uur ten huize van den Heer W.Janssen Michels, Pa Ierss tra at. Assurantiën, Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huur contracten, enz. Schoolstraat 14. beveelt zich aan voor het maken van schoenen en alle voorkomend reparatiewerk NETJES en BILLIJK VERKRIJGBAAR alle KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden, zonder prijsverhooging. Telefoon 501 Postrekening 48269 voor Duikers, Wel- en Regenputten. Vee- en Brinkwaterbakken en verdere Bouwartikelen. ■HH Wij maken speciaal ■■HHI in iedere gewenschte vorm en grootte. Onze modellen geven U liclit, lucht, goede temperatuur en vooral gemakkelijk te reinigen. 84 Degelijk werk. Aanbevelend, Goedkoop in prijs. Roode en witte zoete Spaansche Wijnen Bloedwijn, Roode en Witte Port, Rum Punch, Anisette, Vermouth, Limonade C. P. en andere Likeuren, COGNAC en Hulstkamps OUDE KLARE is TELEFOON 50 als Kleerkasten, Glazenkasten, Buffetten, Tafels, Ledikanten met Matrassen, Kapok-, Wot- en Alpengras-bedden Reuzen voorraad Stoelen en Leuningstoelen aan zeer lage prijzen. Spiegels, Schilderijen, Kapstokken, Theekasten. Bloemtafels. Inlijsten van Portretten en Schilderijen Ruime keuze Coeos Tapijt en Looper, beneden elke concurrentie. Beleefd aanbevelend. LAAT U EENS EEN DEMON3TREEREN. 40 Agent voor Venray en omstreken 9g/~: Horlogerie 52 V£NR^: X/fver JV/fóef- Worden gemakkelijk getrokken Aardappelrooiers voor twee paarden Systeem Harder en Neu tdeal (met vangnet) Aardappelsorteerders en Wanmolens van het bekende formaat Dreyer'Federkraft in verschillende maten. Levering op proef van goede werking. Billijke prijzen. Aanbevelend, Magazijn BLERICK Telefoon 710 voor Handel, Landbouw en Industrie. levert onder garantie van duurzaamheid in rood en zilverkleur. doet iedereen, die bij aanschaffing eener naai machine er eene koopt met het bekende merk Deze machines hebben I bewezen, dat ze, zoowel voor kleermakers als mo- disten, alsook voor de I huishouding in alle op-1 zichten voldoen. Desniettegenstaande worden ze, ook op af betaling, aan billijke prijzen geleverd en zijn ook alle onder deelen steeds dadelijk verkrijgbaar. Aanbevelend naht pnacis und fix. neemt dan eerst een kijkje in de groot gesor teerde Meubelzaak van STATIONSWEG 3 TELEF. 35. VENRAY daar vindt U keuze en laagste prijzen. Massief eiken SLAAPKAMERS witmarmer met spiegelkast 2 stoelen en tafel vanaf f 165. Geschilderde SLAAPKAMERS in groote verscheidenheid. WOONKAMER- en SALONMEUBELEN als bufletten, garnituur in leer en moquetten. Eiken schuif- en kruis-TAFELS enz. LEDIKANTEN, WASCHKASTEN, TAFELS en NACHTKASTEN in groote vérscheidenheid. Alle soorten MATRASSEN, ook de prima dubbel gevlochten Staaldraadmatras op ijzeren heugels, prijs f 14. Reuzenvoorraad in Alpengras, Wollen en Kapok BEDDEN, welke niet anders als met eerste kwaliteitJava-kapok gevuld zijn. Vraagt vooral de prijzen onzer prima Bedden welke allen 3-deelig met schuine peluw zijn. De nieuwste dessins in BALATUM en Stragula vloerbedekking Beleefd aanbevelend oor worden spoedig en billijk geleverd d Crooie Straat 28. Telef oon 51.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 7