loopt in uw voordeel Th. Poiiwols SEZ§.AMBBQSIÏÏS BIDPRENTJES WRIGLEYS Dames- en Hinderhoeden P. VAN OPBERGEN P. Smits RIJWIELEN A. de Maen DAMESHOEDEN ALBERT HEIJN ^ELEMOVenr Stisrhouderij Roomboter is duur Haarden en Kachels, J. Kessels Jongvee-keuring VENRAY Paardenmarkt Jaarmarkt KEUS GENOEG! een pak zelfrijzend Bakmeel Kachels, Fornuizen, Kolenbakken en-Emmers Pijpen, Ellebogen enz. Voor en na Aet eten Manufactuurhandel MaardenKachels, Kachelplaten en -pijpen Ellebogen en Roosters Banden en Onderdeelen PETER HENDRIX, Patersstraat 9 gemaakt Schoenwerk Notaris Esser Notaris Esser Boerderijtje. Notaris Esser Dennenbosschen Notaris Esser Notaris Esser Winkelhuis en Bakkerij Notaris Esser der Fok vereen iging «Eensgezindheid' Groote Maandag 24 Sept. Woensdag 26 Sept. Prima vet Spek per pond 48 ct. Zuiver Varkensvet 48 et. Fijne droge MetworstSchouderham Runderrookvleesch Patersstraat 25 een pond extra fijne Melange k 75 ct. p. pond GRATIS. Ontvangen een prachtige sorteering SCHADELIJKE INSECTEN Mooie sorteering vanaf i 2.50 per 100 stuks bedrukt. Drukkerij van den Munckhof RH. KAUWGOM Zaterdag 6 Oct. 5 uur Opening dooi den EdelAchtb. Heer Burgemeester. Zondag 7 Oct. van II6 uur: Bezichtiging der verschillende stands. INZENDINGEN: Opvoering van een Tooneelstuk en Muziek der Fanfare. Enorme keuze in VILT en FLUWEEL. Ontvangen ruime sorteering «Gazelle" en «Burgers E.N.R." Electr. Rijwiellantaarns, Carbidlantaarns Kaarslantaarns Solar Carbid los en in bussen Rijwielkaarsen Rijtuigkaarsen Zaklantaarns Pertrix Batterijen Arco solutie Dunlop ventielslang enz. enz. Kachelplaten, Kolenbakken en diverse WIN TER-ARTIKELEN werkschoenen f6,50 te HORST zal op Woensdag 26 September 1928 nam. half 3, ten verzoeke van den heer P. J. H. Linder9 te Venray in Café P. Eibers aan het Eind publiek verkoopen Gemeente Venray 1 Een huis met schuur, tuin en erf aan de Gasstraat, Sectie C 5380, groot 6.27 a 2 Bouwland op het Desselke, Sectie C 453, groot 25,50 a. belend de Ursulinen en St, Josephsgesticht. 3 Bouwland aldaar Sectie C 451, in 2 perceelen Zuidged. groot circa 30 a belend Deriet en Ursulinen en Noordged. groot circa 42,60 a belend de Ursulinen 4 Bouwland aldaar Sectie C 452, groot 20,20 a belend de Ursulinen Onmiddellijk daarna ten verzoeke van den Heer Peter Jan Eibers 1 Bouwland aan den Beekweg Sectie C 3463 groot 25 a belend Mart. Verstegen 2 Weiland in de Laagheide Sectie C 3391 groot 45,35 a belend St. Annagesticbt en Wed. Jansbeken 3 Weiland aldaar Sectie C 3579 groot 36,80 a belend Jan Swinkels en Wed Cleophas. te HORST zal op Woensdag 26 September 1928 nam. half 4, ten verzoeke en in 't café van Mej. de Wed. Gossens te Venray, publiek verkoopen 1 Een perceel weiland gelegen te Venray in de Laagheide Sectie C 3345, groot 64 a 80 c, afkomstig van W. van Neerven. 2 Een perceel daarnaast, waar van circa 20 a bouwland en de rest weiland Sectie C 3344, groot 58 a 50 c afk. van M. Beerkens 3 Massa van beide perceelen. Aanvaarding weiland dadelijk en bouwland stoppelbloot 1929. te HORST zal op Donderdag den 27 September 1928, des namiddags om 3 uur, ten verzoeke van den heer Jac. Soberjé en kinderen te Wanssum, in café Tervooren aldaar, publiek verkoopen Een vruchtbaar en goed onder houden boerderijtje groot 3.60,00 H. als 1 Een zoo goed als nieuw huis met «tal, schuur, 9chop, boomgaard eD tuin, gelegen te Wanssum in de kom van het dorp, groot 22 a 2 Bouwland te Wanssum, Kui- tersberg, groot 39,90 a 3 Bouwland op den Houwert gr. 42,70 a 4 Bouwland in de Oostrum9che heide groot 2 H 60 a 5 Bouwland in de Meerlosche heide groot 54 a 80 c Aanvaarding Paschen en stoppel bloot 1929 te HORST zal op Vrijdag 28 September 1928 nam. 4 uur, in café P. Hoedemae- kers aan het Henseniusplein, Venray ten verzoeke van de Erven van wijlen den WelEd. Heer Hubert Janssen te Venray, publiek verkoopen Gemeente VeDray 1 Circa 20jarig dennenbosch aan den Endepoel groot 13,82.70 H, te veilen in 9 perc. en diverse massa's. 2 Dennenbosch op de Hiept aan den Peelweg groot 4,38,70 H., te veilen in 3 perceelen en massa 3 Circa 30jarige dennenbosschen aan den Merseioschen weg groot 2,75,25 H. Te veilen in 3 perceelen. Het hout ook afzonderlijk. 4 Boschgrond aan den Maasheezer weg groot 83,44 a 5 Circa 10jarig dennenbosch aldaar groot 1,46,00 H. 6 Circa 28jarig deonenbosch al daar groot 5,65,30 H. Te veilen in 4 perceelen en in diverse massa s. Het hout ook afzonderlijk. 7 Circa 20jarig dennenboscb aan den Boschhuizerberg groot 91.60 a 8 Circa 10jarig dennenbosch al daar groot 1,82,30 H. Te veilen in 2 perceelen. 9 Heide aldaar groot 2.56,30 H e veilen in 2 perceelen 10 Boschgrond in den Berg groot 1,40,20 H 11 Boschgrond in de Vliessen groot 1,89,85 H Nadere inlichtingen te bekomen in Hotel De Gouden Leeuw te Venray. te HORST zal op Donderdag 27 September 1928. nam. 6 uur ten verzoeke van dc Firma M. Rutten te Horst in het Café H. Hezen aan de Nieuwstraat te Horst publiek verkoopen Een huis met tuin gelegen teHor9t aan de Nieuwstraat, groot 8 aren 80 centiaren. Aanvaarding 1 October 1928 te HORST zal op Donderdag 27 September des nam. 5 uur ten verzoeke en in café van den Heer Willem Fuchs te America, publiek verkoopen Een goed beklant Winkelhuis be staande uit 2 woningen, met bakke rij, graanmolen en café, met tuin en boomgaard, groot 63 areD, zeer gunstig gelegen in de kom van America. De goederen worden in perceelen en in massa geveild. Aanwijzing doet de veikooper. Zij, die met hun vee aan de wenschen deel te nemen, kun nen dit opgeven tot 23 Sept. bij den Secretaris H. PEETERS 20 Het Bestuur. le kw. witte suiker pp 22 Vermicelli grof, fijn, figuur 18 Sacharine 10 doosjes 30 Pudding pakje vanaf 3 Pepermunt half pond 25 Fijne keuze Koekjes half p. 25 Zuiver Boekweitmeel 14 enz. Aardappelmeel pak 8 Soda per pond 3 Oort 12 Koffie vanaf 50 60, 70, 75 en 96 Fijne Thee per pak 30 Gouda Kaarsen 36 enz. alles le kwaliteit droog inlandsch goed, aan onze bekende lage prijzen. Hofstraat VENRAY. 68 Bij ons vindt U een ruime keuze 60 in verschillende modellen^ fraaie kleuren en tegen zeer aantrekkelijken prijs. E Gebruikt nu ALBERT HEIJN's Extra Fijne Melange. Bevat 15 natuurboter en is absoluut niet van deze te onder scheiden. Daarentegen belangrijk goed- kooper en extra voordeeiig in 't gebruik. Probeert U ze eens I Van Zaterdag 22 t.m. Vrijdag 28 Sept. geven wij als extra reclame bij aankoop van| (om iets fijns te bakken) VENRAY, Markt 7 VENLO Grootste Kruideniersbedrijf in Nederland. R 526 80 Zeer lage prijzen Prima kwaiitelt. worden niet verdreven of bedwelmd maar GEDOOD DOOR ABIS WIW ABIS is het eenige wetenschappelijk juist samengestelde preparaat, en daardoor het aangewezen middel ter verdelging van schadelijke insecten ABIS doodt Vliegen, Muggen, Mot ten, Vlooien, Wandluizen, Kakker lakken, enz. MATIH doodt alle hoofdonrein. I SECTA doodt Ratten en Muizen. Volkomen onschadelijk voor Mensch, Huisdier en Veestapel. Wederverkoopers gelieven zich te wenden tot J. KEIJZERS, Eindstraat 7, Ver.ray. Groofe Straal 28. Telefoon 51. 4 knapt men van WRIG- LEY'S P.K. het beste op. Hebt ge na een drukken dag geen eetlust, dan wordt deze door WRIGLEY'S P.K. Kauw gom weer heerlijk opgewekt. En door bevordering der speekselafschei ding helpt WRIGLEY'S na het eten de spijsvertering; Uw gebit wordt gereinigd en de adem verfrischt. a. Landbouwgewassen, vooraf te velde gekeurd b. Tuinbouwgewassen, groenten en fruit; c. Kippen d. Bijen e. Organisatie Boerenbond en Jonge Boeren f. Onderwijs Landbouwschool en Landbouwhuishoudcursus 3i/2 uur: Practische bijenles door den Heer J. Wijnhoven. 6i/i uurRede Pater Arsenius. 80 Zie programma's. Onze collectie Dames- en Kinderhoeden is gereed Chique modellen. Fraaie tinten. Aanbevelend, 60 vindt U in groote sorteering bij Prima fabrikaten. Concurreerende prijzen Schoenmakerij 00STRUM Steeds voorradig eigengemaakte waterdichte per paar. Verder alle andere soorten aan concurreerende prijzen. -STEEDS Y NIEUWSTE qROOTE SORTEERinq jjLAQE PRldZEN XI ET DE NOTEERlNq v PI IJ IM MOEDER KOCHT OOK ALTIJD DAAR WANT DIE ZOCHT STEEDS DE BESTE WAAR'.1

Peel en Maas | 1928 | | pagina 4