Kranken Oostrum "Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VERMEULEN-ROELOFS 8 Venray] Gr. Markt 5 Behou denis i) manufacture BLIJKEN TOCH HET HOORDEEL! QSTf ;jalfonö£ manufacture] ^YOORDEELlöSrf der Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Bestrijding der danswoede. Openbare vergadering Gemeenteraad te Maashees, De Kippenhouderij op het platteland Sport. tmmmm ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 38 PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/s ct. Uitgave van FIRMA VAN HEN MUNCKKOF VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent bil abonnement lagere tarilven. Telefoon SI voor het buitenland f 1.05 b.j vooruitbetaling, afzondert, nummers 5 cent Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis opgericht 1843 Rijn- en Moesel- WIJNEN De R'.K. Bond voor Groote Gezinnen in Utrecht verzond dezer dagen onder staand schrijven aan de besturen van alle RK Vereenigingen in de stad Utrecht. «Ongetwijfeld is door uw Bestuur evenals door dat onzer Vereeniging met belangstelling kennisgenomen van het magistrale schrijven der gezamenlijke Pastoors van de Stad Utrecht, op Zondag 2 September j 1. in alle kerken ter kennis van de geloovigen gebracht, en behandelend de groote gevaren der moderne danswoede. Het bestuur onzer vereenigingals vereeniging van R.K. Ouders, mede de eerst aangewezene tot bestrijding dezer moderne danswoede, heeft gemeend een actie te moeten op touw zetten, waarbij aan dit schrijven der Eerw. Geestelijk heid zoo groot mogelijke kracht wordt bijgezet. Wij ontveinzen ons niet, dat een alge heels bestrijding een werk van langen adem worden zal, doch zien daarnaast niet over het hoofd dat elke doelmatige actie resultaat hebben kan en moet. Een eerste stap welke wij allen kunnen zetten is voor onze eigen ver eenigingen een besluit te nemen in de toekomst geen enkele feeslvergadering of Jubilé-herdenking met het geven van bals te besluiten. Ofschoon vele uwer Vereenigingen uiteraard reeds tegenstanders zijn van het geven van dansgelegenheden, valt het niet te ontkennen, dat er ook tal van R. K. Vereenigingen zijn die lot nu toe op dit gebied meer loagevend waren aan de zoogenaamde moderne eischen. Nu echter uit hel schrijven der Eerw- Heeren Pastoors onzer stad uitdrukke. lijk het gevaar blijkt, dat het moderne dansen met zich brengt, is het tijd dat onze Besturen zich op dit punt bezin nen en twijfelen wij er niet aan of ook Uw Bestuur zal een besluit nemen als het onze n.l.Géén dansen meer, na wat voor bijeenkomsten ook. Wij verzoeken U beleefd aan hel bovenstaand adres te willen berichten, of U aan onze Vereeniging adhaesie betuigt met het genomen besluit en of U voor Uwe vereeniging een soortge lijk besluit heeft genomen. Wanneer gezamenlijk door al onze katholieke organisaties wordt opgetre den ia een eerste en ongeLwijfeld ge wichtige stap gezet op den weg tot kentering en tot uiteindelijken afweer der moderne danskwaal. Als op deze wijze eenmaal de men taliteit der katholieken gewijzigd zal zijn en de modern vulgaire dans uit de Utrechtsche katholieke samenleving zal zijn verdwenen, is een werk van groote sociale beteekenis naar hei woord van Z.D.H. Mr. Aengenent verricht." van den Woensdag 12 Sept. 1928. Tegenwoordig zijn alle leden. Voorzitter, H. Rieter. Secretaris, P. L. Stevens. Na opening der vergadering met den Chrislelijken groet leest de Secretaris de notulen der vorige vergadering voor, welke onveranderd worden vastgesteld. Aan de orde is 1. Voorloopige vaststelling Gemeente rekening dienstjaar 1927. De Voorzitter verzoekt de Commissie van onderzoek rapport te willen uit brengen. Namens die commissie zegt het lid Poels dat het onderzoek tot geen op of aanmerkingen heeft aanleiding gegeveja en adviseert lot voorloopige vaststelling over te gaan. De Voorzitter vraagt, of nog iemand het woord verlangt of iets omtrent ge melde rekening heeft te vragen. Daar niemand nog het woord verlangt hieromtrent, stelt de Voorzitter voor tot voorloopige vaststelling en wordt de rekening met algemeene stemmen, waarbij Burgemeester en Wethouders zich ingevolge art, 220 der Gemeente wet van medestemmen onthouden, voorloopig vastgesteld Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Batig slot f 68325 445 f 64873.085 Kapitaal dienst f 3452 41 f 26799 68 f 25037.08 f 1762 58 Gem3entebegrooting kunnen koopen. De Voorzitter antwoordt hierop, dat bedoeld perceel voor enkele jaren aan Geurts is verkocht, doch dat deze later heeft teruggetrokken. Onlangs heeft de Raad weer besloten dit perceel aan Geurts te verkoopen, hierop werd de goedkeuring verkregen van Ged. Staten doch wederom werd (ie prijs te hoog geacht. Spreker weet niet, wat Ged. Staten van ons moeten denken, als we voor den derden keer met een besluit af komen tot verkoop van dit perceel aan Geurts. Bovendien vindt de Raad de prijs ni.8t te hoog. Na eenige bespreking wordt besloten bedoeld perceel publiek te verpachten en ds eerste twee jaren vrijdom van pacht te geven. Niets meer aan de orde zijnde en niemand nog het woord verlangend, sluit de Voorzitter de vergadering met Ontvangsten Uitgaven Batig slot Vaststelling diensljaar 1929. De Voorzitter zegt., dat de ontwerp gemeentebegrooling voor het dienstjaar 1929 in de vorigs vergadering is be handeld en gedursnde 14 dagen ter secretarie Ier inzage heeft gelegen. Spreker vraagt of nog iemand ver langt, dat gemelde begrooting nogmaals wordt voorgelezen. Daar niemand dit verlangt, iets heeft te vragen of aan te merken, wordt de begrooting met alge meens stemmen vastgesteld. De gewone dienst sluit in ontvangst en uitgaaf van f 72241,44, de kapitaal dienst f 5362,59. 3. Ingekomen stukken. De Voorzitter deelt mede, dat van Ged. Staten het ontvangst bericht is ingekomen van de in de vorige verga dering vastgestelde politieverordening, zoodat deze thans kan worden afge kondigd. Spreker zegt, dat in een vorige ver gadering al eens is besproken om aan Ik gezin een verordening te zenden, om zoodoende de ingezetenen met de nieuwe bepalingen op de hoogte te brengen. Daar dit voor de gemeente slechts geringe kosten met zich brengt, wordt besloten 450 stuks verordeningen te laten drukken en elk gezin kosteloos een verordening te verstrekken. b. Mededeeling wordt gedaan van verkregen goedkeuring op de in de vorige vergadering genomen besluiten betreffende het aangaan van een kas- geldleening groot f 5500 en resp. on derhandsche verkoop en id. verhuring van een perceeltje grond. c. De Secretaris leest een verzoek voor van den commandant der Vrijw. Landstorm teOverloon, om een bijdrage uit de gemeentekas in de kosten voor de deelnemers aan den Nat. Land stormdag te 's Gravenhage op 27 Sept. Na eenige bsspreking wordt besloten aan alle leden van den Vrijw. Landst. uit da gemeente, die deelnemen aan den Landstormdag eens vergoeding toe te kennen van f 2per man. d. Op een desbetreffend verzoek van het gemeentebëstuur van Arnemuiden wordt adhaesie betuigd aan 6en door den Raad dier gemeente aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gezonden adres inzake toepassing van art. 104 der Lager Onderwijswet 1920. e. De Voorzitter zegt dat in de vorige vergadering een punt is aange houden betreffende verkoop van een perceel boschgrond aan den weg naar Venray en een pare. bouwterrein aan den weg naar Vierlingsbeek onder Overloon. Spreker vraagt hoe de leden er thans over denken. Het lid Poels vraagt, of er ook wer kelijk liefhebbers zijn voor dezen grond. Wethouder Crooymans zegt dat er verschillende aanvragen zijn, doch dat de grond beslist veel te hoog is geschat door het Staatsboschbeheer. Tiij zou Gedeputeerde Staten hierop willen wijzen en een nieuwe schatting ver zoeken. Na eenige bespreking stelt de Secre taris voor de perceelen publiek te laten veilen onder nadere goedkeuring. De Voorzitter weet ook geen beleren uitweg j dan krijgen we toch de wer kelijks waarde van den grond te ver namen. Aldus wordt met algemeenestemmen besloten. Op voorstel van den Voorzitter wordt goedgevonden de verdeeling van het bouwterrein in verschillende perceelijes aan Burgemeester en Wethouders over te laten. Rondvraag. Het lid Geurts vraagt nogmaals om het perceel grond langs de Vennen te door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Practisclie wenken. 1. lederen dag kan het weer om slaan. Vooral voor de ruiende kippen wordt hei dan een gevaarlijke tijd, want zij zijn veel gevoeliger voor koude vat ten dan anders. Daarom gezorgd, dat het in het hok niet kan tochten. Er moet wel veel geventileerd worden, want frissche lucht is eene eerste ver- eischte om ruiende kippen weer vlug in de veeren te krijgen. 2. Men moet de rui nooit torceeren, wam daardoor verzwakt het kippen- liehaam en zal de rui dus langer duren. Het is daarom verkeerd, om dezen tijd van 't jaar minder krachtvoer te gaan geven. Sommigen denken, dat ochtend voer nu wel een poos gemist kan worden. Integendeel, ruiende kippen moeten juist krachtiger gevoerd worden. Zooveel te eerder komen ze in conditie 3 Verstrek per dag aan 10 kippen naast het gewone voer eene flinke handvol hennepzaad en ook een hand vol gedroogde garnalen. 4 Hier en daar ziet men reeds groote stronken boeren kool staan, die vroeg geplant werden op open plekken in tuin en veld. Men kijki er met wel gevallen naar, met het oog op den naderenden winter. Doch nu zullen ze wonderen doen bij de ruiende kippen. Men hange er dus een of meer stron ken van op, tusschen de ruiende hoen ders. 5 Breng wal ijzervitriool in het drinkwater on u zult veel minder zieke kippen krijgen. Ijzervitriool ontsmet het drinkwater. Bovendien zuivert het ook het bloed, wat tijdens de rui van groot beteekenis is. Meer dan den overigen tijd des jaars. Ook kaliumpermanganaat werkt ont smettend. Haal te Venray; te Horst of te Venlo in de apotheek of drogisterij voor een paar dubbeltjes en doe dit in een flesch vol water. Deze flesch is dan onze medicijn flesch. Men giet er eiken dag een weinig van in het drink water, totdat dit de kleur krijgt van lichlrooden wijn. U zult zien, er is maar heel weinig voor noodig. 6. Laat de oude kippen des smorgens niet te vroeg los. 't Is dan veel te koud. Loop zelf maar eens in j8 hemd 's morgens buiten. Ruiende kippen hebben ook niet veel meer aan, het veerenpak is van 't lijf gevallen en wat er nog aan zit biedt lang zooveel beschutting niet als een nieuw, dicht pak. Bij regenweer den ganschen dag binnen houden. Dan zullen ze hel eerst in conditie wezen. 7. Het oude strooisel op den bodem moet er thans finaal uitgedaan worden en vervangen door versch. Men kan daarvoor nemen kaf (straKs ook droog blad), haksel, dennennaalden, doch vooral turfstrooisel. Dit laatste is wel het meest aan te bevelen, het werkt ontsmettend tevens. 8. De legnesten krijgen, na schoon gemaakt te zijn, eveneens nieuw frisch strooisel. Daarvoor komt op de eerste plaats in aanmerkingfijn machine schaafsel, of kortgesneden slroo. De porceleinen of steenen nesteieren worden in heel soda-water ter dege gereinigd, en zien 8r dan weer uit als nieuw. Óp zindelijke nesteieren gaat een kip veel liever leggen dan op vuile. In de nesten voor de jonge hennen legt men ook steenen of porceleinen eieren, al lang voor de leg begint - het voorkomt eiervreten. 9. Wie een stel flinke hennen heeft en van z'n eigen eieren in het a.s. voorjaar wil laten broeden, die zorge voor prima fokhanen. Nu zijn die goedkooper en gemakkelijker te beko men, dan tegen het broedseizoen. De haan heeft evenveel, misschien zelfs meer invloed op de kuikens, als al de hennen, die hij betreedt, samen. 10. Als de jonge hennen te donker gekleurde kammen krijgen, zonder ziek te zijn, dan is er of overbevolking of te weinig ventilatie. Met »te donker ge kleurd-' bedoelen wijaan den blauwen kant 11. Wie de droogvoedermelhode toepast, moet er voor zorgen, dat er genoeg bakken zijn. Anders is het gevolg, dat sommige kippen niet vol doende krijgen en vooral in den voor middag niet. Over 't slgemeen zijn er te weinig of te kleine bakken, dat weet ik wel. 12. De drinkbakken moeten op eene verhevenheid staan, anders wordt er het strooisel van den bodem maar in gekrabd. De voorziening van zuiver drinkwater is van even groote beteeke nis als die van krachtig voer. Men overwege deze «twaalf artikelen" eens grondig I Hoeveel ruimte voor 300 kuikens VRAAG: Mijn plan is in het voor jaar 300 kuikens, Witte Leghorns, in ééns groot te breDgen onder een kachel- kunstmoeder. Hoe groot moet het hokje daarvoor zijn? Welke kachel raadt u mij aan? Uit Venray. ANTWOORD: De meeste kachel- kunstmoeders zijn wel goed. Maar ze kunnen over 't algemeen niet zooveel kuikens bevallen (behoorlijk bevatten danl) als wel aangegeven wordt Koopt men een kachelkunstmoeder voor 500 kuikens, dan moet men er niet meer dan 400 onder plaatsen, of beter nog 300. U hebt voor 300 kuikens eene even groote bodemoppervlakte noodig als voor 75 groote hoenders. Vier kuikens reken ik op ééne kip. Het hokje zal dus minstens 4 bij 4 M. groot moeten wezen. Schietwedstrijd „St. Anna." Op de Zondag gehouden Schietwed strijd van de schutterij «St. Anna" waren veel liefhebbers ook niet-leden opgekomen. De prijzen werden behaald als volgt le prijs W. Mulder, Holthees 2e prijs H. van Boven, Venray 3e prijs Jos. Jans-Beken, Venray 4e prijs Jos. Keizers, Venray 5e prijs Joh. Welbers, Holthees 6e prijs Jean van Es, Venray 7e prijs Ant. Willems, Venray 8e prijs M Janssen, Venray Kampioensprijs W. Mulder, Holthees Handboogsport. Zondag 16 Sept. had bij de Hand boogschutterij «St. Antonius" te Halfweg het laatste bondsconcours in 1928 plaats De wedstrijd had een vlot en gezellig verloop. De prijzen werden behaald als volgt Eerste zestallen, le prijs St. Hubartus, Merselo 204 p 2e prijs Diana, Venray 198 p 3a prijs St. Antonius, Halfweg 193 p 4e pr. De Batavieren, Gastenray 178 p 5e prijs De Eendracht, Veulen 174 p 6a prijs St. Anna, Venray 164 p 7e prijs St. Joris, Leunen 162 p 8a pr. Ons Genoegen, Ysselsteyn 150 p 9e prijs St. Oda, Venray 147 p 10e pr. St. Sebastianus, Nachtegaall21 p 11e prijs H. Maria, Oostrum 85 p Tweede zestallen, le prijs Diana, Venray 136 2e prijs St. Antonius, Halfweg 136 p 3e prijs Da Eendracht, Veulen 134 p 4a prijs St. Joris, Leunen 132 p 5e prijs St. Oda, Venray 124 p 6a prijs St. Hubertus, Merselo 122 p 7a prijs St. Anna, Venray 118 p 8a pr. De Batavieren, Castenray 109 p 9e pr. Ons Genoegen, Ysselsteyn 61 p Personeele kampioen, le prijs J. v. Osch, Merselo 42 p 2e prijs A. Marcellis, Merselo 40 p Personeel le prijs J. van Osch, Merselo 23 p 2e prijs P. Maessen, Venray 3 rozen 3eprijs P. de Mulder, Leunen 4 vieren 4e prijs H Philipsen Gastenray 5 drieën 5e prijs G. Aarts, Venray 5 tweëen 6e prijs Jos. Jacobs, Venray 3 eenen De wisselbeker werd dit jaar weder om behaald door St. Hubertus, Merselo met 577 punten. Hoogste corpsschutter was A. Marcel lis met 117 punten, waarmede hij den Eereprijs behaalde. Voetbal. D.S.O. speelde Zondag een oefen wedstrijd tegen den nieuwen 2e klasser Roermond I. Sinds den laatsten thuis wedstrijd tegen Velden was het elftal eenigszins gewijzigd En o i. niet zonder succes, van de voorhoede ging nu heel wat meer kracht uit, getuige de vijf doelpunten die gemaakt werden. Wanneer nu nog volgens geruch ten de medewerking wordt verkregen van den oud D SO. 'er A. Oudenhoven, dan beschik: D S O. over een voorhoede, die het i ••g lot menige overwinning zal brengen in de a s. competitie. Te kwart voor 3 wordt begonnen, D.S.O begint met 10 manen speelt met de felle zon in hetgezicht. Aanvankelijk lijkt het dat er dubbele cijfers gemaakt zullen worden, want binnen het kwar tier is de stand reeds 22 Intusschen is ook de lie D.S O'er komen opdagen. Tot rust wordt niet meer gedoelpunt, hoewel Roermond in het veld voort durend iets sterker is, de goede schutter ontbreekt en wat er'te verwerken valt doet Joep naar behooren. Na de thee weer hetzelfde spel. Weer wordt het meest op de Venraysche helft gespeeld. De talrijke D S.O.-uitvallen blijken echter zeer gevaarlijk en uit een tweetal prachtige voorzetten van rechts worden even zooveel doelpunten gefabriceerd 42. Ook van den Venrayschen linker vleugel dreigt dikwijls gevaar, doch hier worden de voorzetten meestal te scherp genomen. Hoe Roermond ook zwoegt om den achterstand te verkleinen, het D.S.O.- achteratel blijkt niet te passeeren. Tot slot ziet Lemmens kans no. 5 onhoud baar in het net le deponeeren. Kort hierna komt het einde met een fraaie 52 overwinning voor D.S O. Het niet overtalrijke publiek heeft kunnen genieten van een mooien,kalm gespeelden wadslrijd, waarin de beste ploeg won. Daar er vooreerst nog geen competitie wedstrijden worden vastgesteld, raden wij D.S.O. aan zooveel mogelijk oefen wedstrijden te spelen, opdat de nieuwe opstelling des te beter ingespeeld rake. Ook mogen wij wel eens een beroep doen op alle voetballiefhebbers en dit zijn er vele om de club zooveel mogelijk te steunen, hetzij door toe ie treden als donateur, hetzij als betalend toeschouwer de wedstrijden te bezoeken. Een talrijk publiek werkt aanmoedigend op de spelers en ook de financieele zorgen van de vereeniging worden er door verlicht. OIRLO. De le Competitiewedstrijd le klasse I. D. I. S. Oirlo B. V. V. Blitterswijck eindigde in een mooie -0 overwinning voor Oirlo. Duivensport. Jonge duiven. Wedvlucht vanuit Greil (Frankrijk) afstand 356 K.M gehouden door de Postduivenvereeniging «De Zwaluw". De prijzen werden behasld als volgt le St. Servatiusgeslicht2e A. Janssen; 3a P. Kersten 4e G. v. Dijck. Overduif St. Servatius. Duiven los 7,40 uur. Aankomst eerste duif 3 uur 29 min. 50 sec., laatste duif 4 uur 28 min. 4 sec. Late jonge duiven. Wedvlucht vanuit Engis (België), afstand 113 K.M gehouden door de Pos'duivenvereeniging «De Zwaluw". De prijzen werden behaald als volgt le W. Lormans 2e en 4a J. Kusters r 3e, 5e, 6e en 7e St. Servatius Overduif P. van Ooi. Duiven los 3 uur. Aankomst eerste duif 4 uur 29 min. 44 sec., laatste duif 4 uur 44 min. 32 sec. Onb8vlogen oude duiven. Wedvlucht vanuit Engis (België), afstand 113 K.M., gehouden door de Postduivenvereeniging «De Zwaluw". De prijzen werden behaald als volgt le G. v. Dijck; 2e W. Lormans; 3,e A. Janssen; 4e J. Kusters5e W. Manders6e Joh. Janssen. Overduif J. Vermeulen. Duiven los 3 uur. Aankomst eerste duif 4 uur 23 min. 4 sec., laatste duif 5 uur 3 min. 9 sec. MiMasüagaa. Waarschuwingen van nierzwakto. Doffe pijn in den rug na inspanning, of scherpe steken, als gij u na bakken opricht, is dikwijls het eerste verschijn sel van ernstige nierzwakte. Spoedig daarna kunnen urinestoornissen, hoofd pijn, een afgemat gevoel, duizeligheid, zenuwachtigheid, hartkloppingen, kort ademigheid, vermagering of krachte loosheid optreden. De nieren behooren lot de teerste organen van hel lichaam, en dergelijke verschijnselen waarschuwen u, dat uw nieren verzwaki of aangedaan zijn. Verwaarloos zulke waarschuwingen niet 1 Kom de nieren zonder uitstel le hulp met het middel, dat zij noodig hebben. Begin onmiddellijk met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het spacifieke middel voor zwakke nieren en blaas. Dit bevordert de goede werking der nieren, en be schermt u tegen rheumatiek, lendepijn, ischias en urinestoornissen. Mannen en vrouwen uil alle deeien van Holland getuigden hoe terdege Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken. Het middel is gegarandeerd zuiver, en het is zoodanig samengesteld, dat de nieren de juiste hulp ontvangen, waar door zij weder flink en krachtig werken. Daarom behaalden Foster's Pillen ook zulke goede en duurzame resultaten. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten h f 1.75 per flacon. 37

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1