Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. R'j WIJNEN861 J. VERMEDLEN-ROELOFS Venray! Gr. Markt 8 Behou denis Kranken Oostrum der Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Hoe vormt de land arbeider zich een eigen bedrijf? Bij da Menscheneters op Nieuw-Guinea. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 37 S PEEL EN MA ASH PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» ct. Uitgave van FIRMA VANDEN MUNCKHOF VENItAV ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper .post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling, afzondërl. nummers o cent Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis opgericht 1843 De heer A Over te Amersfoort schrijft in het »Dagbl. van Noordbr.": De laatste jaren is zoowel bij ons als in het buitenland het landarbeiders- vraagstuk, d.w.z. hoe in een land een krachtige, aan den bodem gehechte en en stabiele landarbeidersbevolking ware te verkrijgen, hehaaldelijk ter sprake gekomen uit hoofde van het groot algemeen belang, dat daarbij is betrok ken, Het kon ook voor onze regeering niet onverschillig zijn, hoe de toestand is van een zöu breede laag der bevol king, die een zöó belangrijken invloed heeft op de voortbrenging van den naiionalen bodem, en daarenboven hangt het bestaan van een krachtigen landbouwersstand ten nauwste samen met de aanwezigheid van een wel varende landarbeidersbevolking. Zoo is het belang van deze ook dat van den boerenstand en van den geheelen land bouw. Dal de toestand der landarbeiders bi j ons veel te wenschen overlaat, blijkt wel uit het rapport der staatscommissie van den landbouw, wier enquc'e zich heeft uitgestrekt over omstreeks 4.00.000 landarbeiders. Aan den arbeid van deze staatscom missie dankt haar ontslaan de Land arbeiderswet van 20 April 1918 Deze wet beoogt het verkrijgen door land arbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht. Het is te betreuren, dat in den laat- slen tijd zoo weinig aandacht aan deze belangrijke wet wordt geschonken. De uitvoering laat veel te wenschen over, waarvan de schuld niet uitslui tend ligt bij de overheid, doch bij de landarbeiders zelf. De moeilijkheden, die de uitvoering der wet belemmeren, zijn meestal van financieelen aard. Deze kunnen echter overwonnen worden. Dat bewijst wel het feit, dat in verschillende gemeenten van ons land de in aanmerking komende landarbeiders aan een »plaatsj V' of aan »los land" worden geholpen. Waarom zou aldaar hulp wel mogelijk zijn en niet in naburige gemeenten van onge veer gelijke grootte en samenstelling? In vele gemeenten treft men splaatsjes" aan, die volgens de bepalingen der wet in eigendom kunnen worden verkregen, doch de noodige medewerking, ter be reiking van het doel, dat de wel beoogt, ontbreekt veelal. In de eerste plaats behooren de gemeentebesturen en de rechtspersoonlijkheid hebbende vereeni gingen en stichtingen, ingesteld tot het verkrijgen van onroerend goed voor landarbeiders, dió medewerking te ver- leenen. Doch het initiatief kan ook uitgaan van de arbeiders zelf. Het doel van den weigever is, den landarbeider in de gelegenheid te stellen zich op bil lijke wijze een vast gebruikrecht van den grond te verschaffen, of ten aanzien van de talrijke arbeiders, die alleen een huis hebben, de gelegenheid te geven om land op guns ige voorgaarden li pachten. Daardoor krijgen zij de kans hunr.e economische positie te verbete ren. Wordt de arbeider kapitaalkrach tiger, dan wordt hem de gelegenheid geboden, door uitbreiding van zijn bedrijf, verder te komen en aich ge leidelijk op te werken. Hij zal zijn arbeid in loondienst zien afnemen en allengs kunnen besteden. Uit een en ander blijkt dus wel, dat alleen energieke werkers profijt van de wet kunnen hebben. Het voordeel voor de arbeiders is, dal zij hel land goedkoop kunnen krijgen de pachtprijs mag niet meer dan f 50 bedragen. Bovendien is er het voordeel, dat de arbeiders geen gevaar loopen den akker, dien ze eenmaal met veel zorg goed in orde hebben gebracht, een volgend jaar weer ie moeten mis sfen. Onder landarbeiders worden verstaan zij, die van landarbeid in loondienst ook taakwerk, hun hoofdberoep maken. Landarbeid is alle werk in land tuin-, boschbouw en veenderij Zoons van kleine boeren vallen er alleen onder als ze van landarbeid in loon dienst, hun hoofdberoep maken. Er zijn van regeeringswege reeds stemmen opgegaan, in een wetsher ziening ook anderen op te nemen. Wij hebben reeds gezegd, dat hel initiatief ook van de arbeiders zelf kan uitgaan. Als de overheid stil zit, ligt het op den weg van den landarbeider zelf zijn belangen voor te slaan. De wet biedt daarvoor de gelegenheid Iedere landarbeider, die aan de eischen voldoet, kan immers, indien hij een plaatsje kan aanwijzen, dat hij in eigendom begeer!, om het door hem benoodigde bedrag te verkrijgen, een schriftelijke aanvraag tot het bestuur van de vereeniging of de stichting of, waar deze ontbreken, tct burge meester en wethouders richten. Wenschl hij los land in pacht te krijgen, dan kan hij eveneens een schriftelijke aan vraag doen. Het bekomen van een plaatsje in eigendom, d i. land met de woning zoodanig vereenigd, dat zij één geheel vormen, gaat in deze tijden niet ge makkelijk. De tijden zijn daarvoor thans niet gunstig. Thans is het koopen van een groote boerderij voor iemand met geld al zeer gewaagd. In nog veel sterker mate is dit het géval voor menschen met weinig bezit, die op afbetaling van een klein gedoetje zouden koopen. Anders is het gesteld met de ver strekking van los akkerland. Het losse tand, dat niet in eigendom verkregen kan worden, moet gelegen zijn in de nabijheid van de woning van den arbeider en geschikt voor het doel zijn. De jaarlijksche pschtprijs mag, zooals reeds opgemerkt, niet meer dan f 50— bedragen en naar evenredigheid niet belangrijk hooger zijn, dan wat een groote boer in di9 streek voor dergelijk land betaalt. Doordat nu het voorschot door het Rijk te verleenen, 4: pet. rente doet, kan de pachtprijs lager zijn dan bij verhuring van groote boerderijen wordt gegeven. De belanghebbenden kunnen dus zelf beginnen met een aanvraag in te dienen. Beslaat er in de gemeente een vereeniging of stichting met hiervoren omschreven doel, dan is deze in de eerste plaats aangewezen medewerking te verleenen. Doch al bestaan er deze vereenigingen of stichtingen dan nog kunnen de gemeentebesturen meehel pen. De gemeenteraad kan namelijk rentegevende voorschotten verstrekken aan bedoelde vereenigingen ofstichtin gen, terwijl aan gemeenten uit 's Rijks kas rentegevende voorschotten worden verstrekt. Ook al kan een landarbeider geen plaatsje aanwijzen, dat hij in eigendom kan verkrijgen, dan kan hij evengoed schriftelijk de lusschenkomst van de vereeniging of de gemeente inroepen. Heeft de vereeniging of de gemeente onroerend goed tot haar be schikking, of zal zij dit kunnen ver krijgen, dan wijst zij een plaatsje aan Indien alle gemeenten de behulp zame hand bieden, dan zal zooal geen algeheele ommekeer toch een belang rijke wijdging worden gebracht inden economischen toestand van onze land arbeiders. In elk geval zal van een ijverige toepassing der Landarbeiders wet in hooge mate opvoedende kracht uitgaan, als gevolg waarvan geleidelijk een organisatie tot stand zal komen, die ten zeerste bevorderlijk zal zijn voor de economische ontwikkeling van deze breede laag der bevolking. Boven dien zal de voortbrenging van den nationalen bodem daardoor grooter worden en de landarbeidersstand krach tiger, hetgeen ten goede zal komen aan den boerenstand en den landbouw niet alleen, maar aan de geheele maat schappij. Ieder die iets kan bijdragen tot ver wezenlijking van het beoogde doel werkt mede aan den opbouw en de verheffing van het sociaal en maat schappelijk leven onzer natie. Het is bijna ongelooflijk, dat er in onze verlichte eeuw, van verfijnde techniek en moderne beschaving nog menschen gevonden worden, voor wie het vleesch hunner medemenschen een buitengewone lekkernij is. En toch in de binnenlanden van de reusachtige en uitgestrekte eilanden Nieuw Guinea, waar de Europeanen nog nooit zij'-l doorgedrongen, wonen nog vele van die eigenaardige fijn proevers. Tot nu toe kwamen de meeste perichten hierover uil den mond van de Paradijsvogeljagers en dan was het vaak moeilijk een juiste scheidingslijn te trekken tusschen de zuivere waar heid en hun jagers-latijn. Ieder jaar gaan enkele inboorlingen uit de model kampongs van Merauke met de vogel jagers naar de binnenlanden. Als de jachttijd gesloten is geven de meeste inboorlingen er weer de voorkeur aan om vrij en ongebonden in de oerwou den te leven, dan in de moderne hutten in Merauke. Maar enkelen hunner zijn op kost school in Merauke gebleven; er was zelfs een die reeds meer dan een jaar op school was, doch die zoo'n groot heimwee naar de bosschen kreeg, dat hij op zekeren morgen weer ver dwenen was. Maar de anderen hebben voor de missionarissen geen geheimen meer. Een dezer jongens was het vorig jaar met zijn broer mee op jacht ge gaan; zijn broer was gevangen en op gegeten. Hij had nogwetente vluchten en met heel veel moeite, na een reis van 20 dagmarschen, Merauke veilig bereikt. Wij geven zijn verhaal hier woordelijk weer. In alle streken waaruit onze jongens komen wordt nog menschenvleesch gegeten; ma&r iedereen wordt niet opgegeten en iedereen mag ook niel mee-eten. Vrouwen e«i kinderen wor den niet opgegeten en zij mogen ook zelf geen menschenvleesch eten. Het gaat niet om het vleesch, maar men wil de krachf eo lichaamssterkte van het slachtoffer overnemen. Men eet liefst jongens en sterke mannen, om dat zij meer moed hebben en daarom ook meer krachs en durf geven. Men let er ook nog op, of het vleesch goed verzorgd is. Jongens, die altijd in Merauke geweest zijn en dus beter gevoed zijn en die hun lichaam hebben leeren wasschen en dus een propere huid hebben, zijn bijzonder gewild. Het gebeurt maar "zelden, dat een menscheneler zijn slachtoffer alleen aanvalt, dat is slechis de een of andere held, die zoo iets durft. De vluchteling, die hier was aangekomen, ging vluch ten voor twee mannen, die heel hel dorp onveilig maakten. Hij noemde de namen van zeven of acht mar.neu, die zij met hun pijlen hadden neergescho lei en opgegeten. Zalf was hij 's nachts uit zijn hooge paalwoning gevlucht, die men ook reeds beschoten had. Maar ook deze twee menscheneters die de heele streek onveilig maakten, behooren tot de uitzonderingen. Gewoonlijk trekt een heele krijgs macht uit om een dorp te overvallen en alle mannen en jongelingen te dooden en daardoor vleesch en moed te Krijgen. De kajakaja's hier in de buurt van Merauke gingen ook op rooftocht, maar hun doel was koppen te snellen, dat kent men aan de Digoel rivier niet. De Digoel menschen zijn geen koppensnellers maar vleesch- jagers. Als de jachtpartij is afgeloopen dan krijgt iedere deelnemer een even groot stuk vleesch. Wanneer deze of gene »held" zijn tegenstander eigenhandig verslagen heeft, dan kan hij daar alleen niet mee klaar komen en dan verkoopt hij een gedeelte van het slachtoffer. De prijs die men gewoon lijk voor een man betaalt (beenen en dijen behoudt de overwinnaar voor zich zelf) bedraagt een ijzeren bijl. IJzer is daar altijd nog een kostbaar metaal. Het is ongelooflijk maar desniettemin de zuivere waarheid. Hetgeen de vogel jagers vertellen is nog V6el erger. Wanneer hier niet ingegrepen wordt dan gaat dit volk, dat toch wel ontvan kelijk is voor opvoeding en beschaving, totaal ten gronde. 't Ware te wenschen dat de regeering de Missionarissen aan den Digoel op eenzelfde wijze wilde helpen als in de kuststreek van Merauke, dan zou asn deze barbaarschheid een einde komen door JOS. BOSHOUWERS te LENT. De kippenmest in het Land- en Tuinbouwbedrijf. De boer rekent de kippenmest niet, Hij denkt, dat ze maar weinig waarde heeft En dat is toch onzin. Vergelijke n we de kippenmest met goede versche stalmest, dan valt de vergelijking, wal stikstof, fosforzuur, kali en kalk betreft, ten gunste uit van de kippenmest. Deze heeft nl. i maal zooveel stikstof, 8 maal zooveel fosforzuur, 2 maal zooveel kali en 5 maal zooveel kalk. De stikstof zit er hoofdzakelijk in onder den vorm van ammoniak- Wij weten, dat de ammoniak spoedig ver vlucht, als zij aan de lucht is blootge sleld. 't Gevolg daarvan is, dat oude kippenmest, die lang bloot gelegen heeft, zeer in waarde i3 gedaald. Hoe vaker de mest daarom van den me8tvloer afgehaald wordt, hoe beter voor de mest. Maar die mest moet niet buiten op een hoop worden neergegooid, zonder meer, want dan gaat de pit (het ammoniak) er uit. 't Beste bewaart men ze in een oude kist of cemenlton Telkens een dun laagje turfmolm, aarde of compost erover heen. Dit mengsel drukt men stevig in elkaar. Hoe vaster hoe beter. Wij raden aan, turfstrooisel over den bodem van het hok en op den mest vloer te brengen. Dat is zindelijk, stankwerend. Hos vaker de mest met turfstrooisel verwijderd wordt, hoe beter mest. Van nu af tot de a.s. Lente zijn de kippen veel binnen, en komt er dus een massa mest. In dien tijd is het niet over druk op de boerderij. Het komt dus mooi uit, om vaak te reinigen, Het werk moet aan een bepaald per soon worden opgedragen, anders schuift de een het op den ander en komt er niet veel van terecht. Da boer kan de kippenmest ook op de mestvaalt brengen, als hij er daarna maar een laagje stalmest over heen doet. Nu he» gebruik der mest. Versche kippenmest mag niet direct op de planten komen. Zij is te sterk, »brandt" te zeer. Ook niet veel in eens geven. Om de ammoniak en h=.-t fosforzuur gelijkmatig te verdoelen, wordt de kippenmest eerst wel in een kuip of vat mot water ge daan, zoodat de ammoniak, die gemak kelijk oplost, daarna gegierd kan worden,- bij het fruit 3özi fhnk eind van den stam af Kippenmest kan zoowel voor groente teelt als voor fruilboomen gebezigd worden. In de brochure »Kippenhouder op ue Boerderij" van den heer G. J Westeriuk lezen wij, dai vruchtboomen 0,8 kilo per M2 kroonoppervlakle be hoeven. Men geeft de mest daarbij in geulen aan den rand der kroon er voor zorgende, steeds 100 kilo kippen mest te vermengen met 6 kilo kainiet. In den moestuin kan men het best Compost aanwenden. Men geeft dan voor asperges, prei, rammsnas, salade, spinazie, postelein, bloemkool en andere koolaoorten 18 tot 2 5 kilo. Compost (d i afval en een vierde kippenmest) per M2 voor uien en selderie 1.2 tot 1.6 kilo voor radijs, augurken, komkom mers, aardbeien, tomalen 1 kilo Com post, vermengd met 20 pet. patentkali en 15 pet. superfosfaat. Voor vruchtboomen is fii/t kilo Cjm post per M2 kroonoppervlakle voldoende, mits men door de Compost 12 pCl. kainiet verwerkt heeft. De aarbeien cultuur breidt zich in ons land verbazend uit. In een groot deel van Noord-België, met name de Kempen, heeft de aardbeien cultuur haar oorspronkelijken bloei geheel te danken gehad aan de kippenmest, Hiermede kannen zelfs op vrij schrale zandgronden uitstekend aarbeivelden productief worden gemaakt. Over liei algemeen poot men de aardbeiplanten op rijen, althans in de Betuwe en het land van Maas en Waal. Tusschen de rijen is plaats genoeg om de Compost (een vierde kippenmest en afval) te strooien en onder te spitten. Wij zagen het kolossale verschil tusschen twee hoekjes aarbeien, waar van het eene met kippenmest en het andere enkel met stalmest was bemest. De opbrengst was op hel eerste veldje oneindig veel grooter niet alleen, maar de vruchten waren vroeger en sappiger ook nog. Moge dit artikeltje er toe bijdragen, dat de kippenmest gewaardeerd wordt zooals het behoort. Dan zullen de hokken ook vaker gereinigd worden. Alzoo dubbel voordeel, want vaak reinigen heeft als gevolg: meer eieren 1 secretarie tusschen 9—12 voormiddag en 2—3 uur namiddag. Venray 14t September 1928, Burgemeester en Wethouders voornmd. O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN. Zondagmiddag hadden op het Sportterrein de aangekondigde Wind- hondenrennen plaats, uitgeschreven door de Ruiterclub alhier. Een talrijk publiek was opgekomen om deze voor Venray geheel nieuwe sport te zien. De uitslag der rennen was als volgt: Vlakkebaan-ren. - I. Whippet Reu en Teef: 1. Liebe van Fr. Karl Liebe, Essen 2. Figaro van H. Botz, Rheinhausen; 3. Lore van A. Höhner, Duisburg II. Barsoi Reu1. Ratum Gronos van E. Balke, Duisburg; 2. Aris van B Frohne, Hamborn; 3 Bolko van Philipaen, Boxmeer. Ha. Barsoi Teef: 1. Radom's Crasi- da van Fr. v. Geldern, Duisburg; 2. Radom Cara van Frl. K. Werlh, Duis burg; 3. Alegra van Ww. H. Werlh, Duisburg. III. Greyhound Reu en Teef: 1. Champ v. Lingen van Fr. Kreul, Essen; 2. Cherloch van idem 8. Gossard van J. Collin, Venlo. Horden-ren. IV. Whippet: 1.Bodo v. P. Hohmann Duisburg; 2. Lore van A. Höhner, Duisburg; 3. Figaro van H. Botz, Rheinhausen. V. Barsoi, Reu Ratum Gronos van E Balke, Duisburg; 2 Bolko van G Philipsen, Boxmeer; 3. Radom's Bojar van Erbsiöh, Duisburg. Va. Barsoi teef: 1 Radom's Grasida van Fr. van Geldern, Duisburg; 2. Radom's Cara van Frl. K. Werth, Duisburg en 3 Minka van R. Trotnow, Mülheim. VI Greyhounds: 1. Champ v. Lin gen van Fr. Kreul, Esseu2. Cherlock van idem en 3 Wanton van H. Berden, Venlo. Spillers cup ren. VII. Whippets1. Liebe van Fr. VENRAY, 15 Sept. 1928. Sluiting kantoor Gemeente-Ontvanger, Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeens kennis, dat het kantoor van den Gemeente ontvanger vanaf Maandag 17 Septem ber tot en met Maandag 24: September a.s. VOOR HET PUBLIEK gesloten is. Voor hst doen van betalingen enz. kan men zich wenden Ier Gemeente-[jaar. Bodo van Iloh- A. Höhner, Duis Radom's Crasida 2. Ratum Gronos Karl Liebe, Essen mann en 5 Lore van burg. VIII Barsois1. van Fr. van Geldern van E. Balke, Duisburg en 3 Radom's Cara van Frl. K. Werth, Duisburg. IX. Greyhounds: 1. Champ, van Lingen en 2 Cherloch van Lingen, beide van Fr. Kreul, Essen en 3 Gos sard van Tresko van J. Collin, Venlo. Elke ren duurde ongeveer 20 sec. Venray's Fanfarecorps luisterde de rennen met hare muziek op. - Zondag hield de Gymnastiekver- eeniging »Leonidas" te Tegelen haar vaandelwijdingsfeest, waaraan eenige gymnastiek- en athletiekwedstrijden waren verbonden. Onze Turnclub »St. Christoffal" werden aldaar de volgende prijzen toegekend le prijs optocht3e prijs gereedschaps oefeningen 2e prijs brug; 2e prijs pyramiden. Personeele prijzen 2e prijs Jos. van Bergen, 100 M. hardloopen 2e prijs J Jeuken, Rek. Wegens minder nette behandeling zijn echter deze prijzen, naar wij ver nemen geweigerd. Maandag brachten Mgr. Dr. Poels en Mgr. Dr. Nolens een bezoek aan Venray, bij welke gelegenheid Venray's Fanfarecorps niet kon nalaten eene serenade te brengen, wegens de benoe ming van Dr. Poels tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en zijn 12l/2 jarig feest als Aalmoezenier van den Arbeid in Limburg. Hot Bestuur van de Schutterij »Het Zandakker" zal volgende week eene geldinzameling houden aan de huizen der ingezetenen van het Zuid en Westelijk gedeelte van ons dorp, zijnde ook hei terrpin van het »oude" Zandakker. Hiervoor is hun bij besluit van Burgemeester en Wethouders vergun ning verleend. Wij vertrouwen, vooral omdat het oude materiaal in een desolaten toestand verkeert, op uw aller steun. Collecte Dr. Schaepmun-Fonds. Wij kunnen voorloopig mededeelen dat gecollecteerd werd in Dorp en Heide ruim f 2500, terwijl da collecten op de gehuchten geschat worden op ruim f 700. Dat is voor onze Gemeente ruim f 3200. Wanneer alle giften en gaven geïnd en afgedragen zijn, houden wij ons voor de mededeeling van het zuiver bedrag aanbevolen, cm dit alsdan te publiceeren. Onze vroegere dorpsgenoot, de Heer Brandenburg, Rijksambtenaar te Den Haag, slaagde te Amsterdam voor assistent bij de Directe Belastingen. Morgen Zondagavond om 7 uur zal Venray's Fanfarecorps eene muziek uitvoering geven op de Groote Markt. Dil is het laatste volksconcert van dit

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1