Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VERIEÜLEN-ROELOFS I Behou denis Kr anken Oostrum MANUFACTUREN der Buitenlandsch Overzicht Nog eensOnderwijs in het Patronaat. De Kippenhouderij op het platteland DAMES Dameskappen, Ondulation Marcel, Knippen enz. Maison INNEMÉE Provinciaal Nieuws ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 36 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7l/« ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAV ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie Rijn- en Moesel- WIJNEN Wijnhandel Venray, Gr. Markt 5 Huis opgericht 1843 flink weekgeld beleggen zij op de Spaarbank van het Patronaat. Het olgende jaar, wanneer hun zoon leer jongen is, halen zij dit geld er weer af. Dan wordt het verlies in het huis houdgeld minder gevoeld. Eer8 aan zulke ouders! Op verzoek van hooggeachte zijde nemen wij hier een gedeelte op van een artikel uit ons blad van 10 Sept. 1927 »Iïadden Vader en Moeder mij toch wat méér laten leeren 1 Nu zit ik er ieelijk mee te kijken 1" »Ja, maar dat is uw eigen schuld; gij woudt toen niet 1' »Dan hadden Vaderen Moeder moeten zeggen: wij zijn de baas en niet gij wij hebben 't goed met u voor en ge hebt te luisteren, tot uw eigen welzijn in de toekomst 1" Op zoo'n manier worden menigmaal den ouders verweten hun al te groole goedigheid en zwakheid. Het bovenstaande is niet geschreven om leerlingen te werven voor de Vak teekenschool. Die komen er van zelf genoeg. Wie er niet vlug bij is, beloopt veel kans om niet te worden aange nomen, wegens plaatsgebrek Er mag misschien nog wel eens op gewezen worden, dat het Onderwija van Maandag en Woensdag, in Nederland sche Taal, Rekenen, Meetkunde, Wets- kennis enz. tot het wettelijk verp'ichte onderwijs van de Vakteekenschool-be hoort. Leerlingen der Vakteekenschool, die liever alleen maar teekenen en (sommigen zijn nu eenmaal niet wijzer) in dat andere onderwijs geen zin hebben, moeten maar flink hun best doen, dan zijn ze daar het gauwst van af,... Dit Onderwijs van Maandag (zes tot half negen) en Woensdag (zes tot half acht), dit z.g. Herhalingsonderwijs is anders toch zoo nuttig! Wie van 'n beetje goeden wil is, wie wat pit en »gal" heeft, kan in 'n paar winters zooveel goede dingen voor het verdere leven meenemen. Hij oefent zich in rekenen en meten, lezen en schrijven, hij raakt op de hoogte van kwitanties, rekeningen, giro, spoorwegdiensten enz.; hij leert hoe de Nederlandsche Staat is ingericht; hij wordt ingewijd in de kennis van de voornaamste wetten. En wat dies meer zij. Nu we »electrisch" hebben, kan er ook wat gedaan worden aan lichtbeelden onderwijs. Let wel: dit Onderwijs van Maandag en Woensdag mag ook gevolgd worden door jongens, die op de andere avonden de Teekenlessen niet volgen. Nog veel meer leden van het Patro naat moeten van dit Onderwijs gebruik maken. Des Zondags komen spelen is goed; het trouw bijwonen^vandelessen in de Godsdienstleer, van de Gongre gatie enz., dat is nog beter maar de wetenschappelijke ontwikkeling mag niet verwaarloosd worden; daar zijn vandaag de lijden niet naar! Wat betreft de kosten voor leerlingen van de Vakteekenschool of het z.g. Herhalingsonderwijs daar zullen we niet lang over praten. Voor de kosten behoeft niemand weg te blijven. Er moge hier een woord van lof ge sproken worden aan het adres van ouders die voor het welzijn van hun kind een groot geldelijk offer brengen, De vader is »los werkman". De om standigheden hebben het nu eenmaal zoo meegebracht. Maar zijn jongen wil en zal hij een goed vak laten leeren. De jongen verdient alreeds een voor zijn leeftijd flink weekgeld; maar een vak leert hij niet. Wordt hij nu leer jongen, dan verdient hij bijna niets; dat maakt elke week een groot verschil in het huishouden. Tóch brengen de ouders het offer 1 Een gedeelte van het De Volkenbondsyergadering. Weinig belangrijke zaken. Onder groote belangstelling is Maan dag te Genève de 9e Volkenbondsyergadering geopend. Er nemen 50 landen aan deel. De afwezigheid van Ghamberlein en Stresemann, die beiden ziek zijn, ontneemt aan deze vergadering wel eenigen glans. De eerste zitting maakte wel eenigs- zins een lauwen indruk Was liet misschien, omdat de Pa- rij8che ceremonie van het Kellog-pact den wind uit de Ghineesche zeilen heeft genomen? Zeker is het, dat de negende bonds vergadering werd geopend zonder span ning, zonder veel verwachting en zelfs zonder de gloeiende belangstelling, die wij bij vroegere gelegenheden in Ge nève hebben ondervonden. Van een plechtig ceremonieel als inleiding tot een groot werk, is geen spoor meer te bekennen. Automatisch komt het uur werk in beweging. Dat is goed, wan neer men den Bond wil beschouwen als eon zakelyk vredesinstrument. maar in zulk een sfeer zou dan weer de jaarlijksche veel te lange rede van den voorzitter met de noodelooze com plimenten en verheerlijkingen niet thuis hooren. Blijkbaar voelt men, dat een plech tige noot wenschelijk is, al was het alleen maar om het publiek op de tri bune iets te geven voor de bereidwil ligheid om de vervelende momenten, waarin de vergadering zichzelf moet organiseeren, te komen bijwonen. In de vrij warme zaal was nog geen willig enthousiasme, en de levendigste passages uit Procope's openingsrede haalden ternauwernood beleefdheidsapplausjes. Wat hij zeide over de verbetering in China's interne aangelegenheden hetgeen door velen wordt beschouwd als een aanbeveling der door China gewenschte herkiezing in den Raad werd zwijgend aange hoord Herkiest men China, dan zal het zijn omdat men op het vasteland van Azië niemand beters heeft, omdat velen een gunstige behandeling van de nieuwe Chineesche regeering begeeren en tevens, omdat een anti- bolsjewistisch China moet worden gewaardeerd. Maar het beginsel van de herkiezing, die een normale rouleering in den Raad belet, vindt toch nog vele bestrij ders." Meer dan de algemeenheden, die op iedere groote vergadering aan de orde van den dag zijn, interesseeren ons de bijzondere kwesties, zooals de ontruiming van het Rijnland, de ontwapening, de aansluiting van Oostenrijk bij Duitschland, die alle aanleiding kunnen geven tot ernstige verwikkelingen. Mgr. Seipel, die voor het eerst namens een geheel vrij van buitenlandsch toe zicht slaand Oostenrijk naar Geneve gereisd is, heeft al ondervonden, dat zijn taak om de aansluiting b\j Duitschland te verkrijgen, verre van gemakkelijk Mogen we de Martin" gelooven, Briand aan Mgr. Seipel medegedeeld, dat Frankrijk veel sym phatie voor Oostenrijk gevoelt, doch aan den anderen kant Frankrijk niet gelukte, een gedelegeerde bereid te vinden, om het deba' te openen. Wij gelooven niet, dat deze Volken bondszitting groote dingen zal doen. We zullen maar afwachten. Van verschillend terrein. De ontvyf'neningscoiiferentie pas in 1930 Volgens den correspondent van de Echo de Paris te Genève zijn de ver tegenwoordigers van Frankrijk en van de kleine entente tot de slotsom geko men, dat bet goed zal zijn, de ontwa peningsconferentie tot 1980 te verda gen. Men is n.l. van opvatting, dat het welslagen der conferentie in hooge mate afhankelijk is van de ontspan ning in Europa. Deze ontspanning kan slechts door één gebeurtenis worden teweeg ge bracht, n.l. een algemeene regeling der schulden van de schadevergoeding en der oorlogsschuld, met in aanslui ting daarop de ontruiming van het bezette gebied. Hierbij zullen de Vereenigde Staten belangrijke rol moeten doch dit is eerst na afloop der presi dentsverkiezingen in de Vereenigde Staten te verwachten. o Amerika en (le Ryulandontruiming. volgens verklaringen van hel staals department der Vereenigde Staten, zal de Amerikaansche politiek door het Kellogpact niet veranderd worden ten opzichte van de Europeesche kwesties. Amerika zal zich niet in de kwestie van de ontruiming van het Rijnland mengen. De oplossing van deze kwes tie is het werk van Europa. o Egypte en liet Kellogg-pact. In het antwoord van Egypte op de uitnoodiging van de Vereenigde Staten tot toetreding tot het Kellogg pact heet o.m. dat de Egyptische regeering over tuigd is, de ware gevoelens van het Egyptische volk tot uiting te brengen als zij verklaart, zich gelukkig te achten, haar volledige goedkeuring te geven aan het edela doel van dit pact. De Egyptenaren zijn, luidt het verder, van nature vreedzaam volk, en voor Egypte's bestaan is de vreas een voor waarde. Egypte treedt toe tot het pact, mits al zijn rechten gewaarborgd blijven Waarom zou het dat ook niet doen! Als de groote mogendheden het pact teekenen, onderwijl zij zich stevig wapenen voor een nieuwen oorlog, waarom zouden de kleine mogendheden dan bij het teekenen niet te verstaan geven, dat zij desondanks hun eigen gang zullen gaan? o Joego Slavic en Albanië. Volgens een bericht uil Milaan heeft Joego Slavië door zijn vertegenwoor digers te Tirana er tegen doen prote steeren dat Achmed Zogoe zich niet tot koning van Albanië, doch tot koning van de Albaneezen heefllaten uitroepen een klein nadeeltje. Stof dringt bij een kip bovendien lang zoo gemakkelijk niet tot de longen door als bij den mensch. Aardappelen als kippenvoer. VRAAG Ik heb jonge en tweejarige kippen. Door de duurte van mais en andere voer, geef ik Z8 gekookte aard appelen. Z8 loopen los. Kan dit nadee- lige gevolgen Uit Overloon. ANTWOORD Alleen gekookle aard- ppelen geeft natuurlijk een onvolledige voeding, doch gedeeltelijk kan men wel een weinig gekookte aardappelen voeren, indien men er maar voor zorgt, dat de kippen voldoende eiwitten krijgen in den vorm van visch* of vleeschmeel. Over het algemeen houd ik niet van gekookte aardappelen als hoendervoer. De dieren krijgen dikwijls dunne ontlasting en de productie is meestal slecht. Terwijl men schijnbaar voor- deeliger voert, is dit in werkelijkheid toch niet het geval. Barnevelders blijven. goed doorleggen VRAAG: Ik heb Barnevelders en mijn buurman W. Leghorns. Wij voeren precies eender. Beide koppels loopen los. Nu is het ons opgevallen, dat mijne Barnevelders om dezen tijd van 'tjaar beter blijven doorleggen, dan de Leg horns van mijn buurman. Zit dat in het ras of in de kwaliteit der dieren? Uit Vierlingsbeek. ANTWOORD: Wij beschikken niet over officieele gegevens, om hierop een beslist antwoord te kunnen geven Maar dit wil ik u wel zeggen, dat reeds meerdere kippenhouders mij hetzelfde verzekerde als wat u nu mede deelt. Wanneer de Barnevelders en de Leghorns op gelijken tijd geboren zijn, zullen over 't algemeen de laatste het eerst aan den leg gaan, het legjaar daarvan begint dus eerder, en kan daardoor ook eerder eindigen. Maar als beide rassen op 't zelfde tijdstip aan den leg gaan, of dan de Barnevelders ook langer blijven door leggen zou ik niet met beslistheid dur ven bevestigen. Toch is het een zaak van groot ge wicht, want thans zijn de eieren der overjarige dieren zwaar en de prijzen p9r kilo heel wat hooger, dan in het voorjaar. Nog eens: wat u ondervondt met de kippen van u en uw buurman, hoorde ik van meer kippenhouders, maar officieele gegevens daaromtrent missen wij. Het is echter goed, dat u op deze kwestie de aandacht vestigt. Daarom plaats ik uwe vraag ook gaarne. N. B. Zijn er soms lezers van Peel en Maas, die ook op deze kwestie gelei hebben? Zoo ja, dan vernamen wij gaarne mededeeling daarvan, en zullen, met weglating der namen, de brieven daarvan gaarne publiceeren. is. dan dat heeft te letten op het gevaar, dat elk initiatief tot aansluiting van Oostenrijk bij het Duitsche Rijk voor den vrede in Europa zou hebben. Ook tus8chen Duitschland en Frank rijk zal het niet zoo heel erg vlotten, wat do ontruiming yan het Rjjnland betreft, die ieder weldenkend mensch als overbodige plagerij beschouwt en waaraan de Duitachers onwrikbaar vasthouden. Op 't oogenblik is omtrent de houding der geallieerden nog weinig te zeggen. In de zitting van Dinsdag heeft de vergadering nagenoeg niets behandeld, omdat toen de algemeene discussies zouden beginnen geen enkele spreker was ingeschreven en het den voorzitter door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Stof in het kippenhok. VRAAGIk heb gelezen, dat turfstrooisel als hst beste aanbeveelt, om in het kippenhok te brengen. Maa het stuift zoo geweldig, dat de gewitte wanden bijna niet meer te kennen zijn, Dit is bij mij echter niet het grootste bezwaar. Wel, dat stof zoo gevaarlijk voor mensch en dier. De dokter waarschuwt altijd tegen veel stof. We zien b.v. in d8 steenhouwerij en ook in de steenkoolmijnen, hoe verderfelijk de invloed van stof is. Waarom niet voor kippen Ik gebruik daarom geen turf strooisel, maar steeds siroohaksel, dat om de 14 dagen ververscht wordt, 's Zomers alleen droog zand. Gaarne hierop antwoordt in Peel en Maas. Uit Venray ANTWOORD Het stof in de steen kolenmijnen en de steenhouwerijen is zeer scherp stof en dit is zeer gevaar lijk voor de longen. Steenen bikken bij afgebroken- huizen, is daarom zoo' ongezond werk. De bikker moet altijd zoo gaan zitten, dat door de wind het scherpe stof van hem afwaait. Turfstrooisel geeft veel stof, ik ben het met u eens, maar dat is geen scherp stof. Lang zoo scherp niet als van zand en kaf. Ik blijf dus bij mijn6 meöning, dat turfstrooisel in den winter een zeer kostelijke bodembedekking is, tegenover de vele onmiskenbare voordeelen slaat A.s. DINSDAG en zoo eiken Dinsdag om de 14 dagen gelegenheid voor Vakkundige behandeling. Billijke tarieven. Besprekingen vanaf heden bij P, v. OPBERGEN, Markt. Aanbevelend, ROERMOND. VENRAY, 8 Sept. 1928. Sluiting bureau van Gemeentewerken, Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat het Bureau van Gemeentewerken vanaf Maandag 10 September tot en met Zaterdag 15 September a.s. VOOR HET PUBLIEK gesloten is. Voor het nemen van inzage in het kadaster, het afgeven van bouwvergun ningen enz. kan men zich vervoegen tot den Gemeente-ontvanger van 912 voormiddag en 23 uur namiddag. Venray 6 September 1928 Burgemeester en Wethouders voornmd. O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN. Men schrijft ons uit Grave Het is eene van ouds gevolgde ge woonte dat het bestuur der Sociëteit »Tol Nut en Vermaak" een stichting van 1788 bij gelegenheid van Graaf sche kermi* zorgde voor een aanlokke lijken CGiicei lavond. Werd die ons in vroeger lijden volkomen geschonken door »eigen volk", een Graves mannen koor, een diietlantenclub en dergelijke, sedert lang echter ad patres, sindsdien beijverde het bestuur zich goede komiekers, voordrachtkunstenaars, zangers en musici van reputatie voor het voetlicht te doen treden. Ook dit jaar mocht de Sociëteit er slagen voor hare talrijke leden te engageeren een vereeniging die alhier een goede bekende ishet gemengd koor Polyhymnia" van Venray, direc Leur de oud-Gravenaar de heer H. Welting. Met een 2-tal zangnummers waarmee dat koor op het nationaal concours te Oosterbeek in de eerste afd. het hoogste aantal punten in die afd. had behaald met den len prijs, werd de concertavond geopend, gevolgd door een derde nummer dat evenals beide eerste nummers met geestdriftig applaus door het groote publiek begroet werd. Dan volgde de tooneeluitvoering n.l. »Truusje Meyer", een vroolijk spel in 3 bedrijven, onder regie van den heer P. van Opbergen Jzn. Hier was een vlot, uitstekend spel te waardeeren een zich volkomen inleven in de te creëeren rollen een gave uitbeelding. Het auditorium was natuurlijk enthou siast en was geheel ingepakt door het geen op zoo'n keurige wijze vertoond werd, zoodat een uitbundig applaus het welverdiende loon der executanten werd. Na afloop was er een hoogst gezellig samenzijn, opgeluisterd door »de Ven- ra ysche Jazzband", eenig in zijn soort. Kapittel Paters Minderbroeders. In het voortgezet kapittel van de Paters Minderbroeders werden gekozen en benoemd resp. tot gardiaan en vicarius te Weert: P. Faustinus Hunsche en P. Petrus Nielente Maastricht: P. Tarcisius Beelen en P. ArnoldusSmitz; te Megen: P. Theodorus Binnendijken P. Alardus v. d. Berg; te VENRAY: P. Nolascus van Vliet en P. Barnabas Theunissen; te Wychen-Alverna P Ranulphus Franssen en P. Aegidius Verkley; te Woerden: P. Meinardus Broersen en P. Sigismundus Weghuis te VordenP. Avellinus van Vlijmen en P. Maximinus Albada Jelgersma te Nieuwe NiedorpP, Evodius van der Snoek en P. Gustavus Ammerlaan; Heerlen H. H. Martelaren van Gor- cum: P. Rizzerius Remmen en P. Wil helmus de Leeuw; te Heerlen H. Jer- nardus (H.BS.): P. Damasus Sloots en P. Jucundus Bouwman; te Kerkrade: P. Josaphat Hulshof en P. Theofridus Wassenaar; te Sitlard H. Antonius:P. Arcadius v. d. Hoeven en P. Nevolonus Schimmel; te Sittard H. Franciscus Solanus (Missiecollege): P. Honoratus Caminada en P. Canutus Peters; te Slenaken: P. Eustachius Janson en P. Archangelus Burgers. Tot praeses werden benoemd: te Venlo P, Prosper Teunissente Baarlo P. Glasius Wismanste Heerlen H. Franciscus: P. Wiro Spruitte Leiden P. Benitius Woolderink; le Nijmegen: H. BonaventuraP. Ignatius Smeets. Tol commissaris in Zuid Chansi werd benoemd: P. Jesualdus van Hemerl; tot commissaris in Brazilië werd ge kozen: P. Paulus Stein; tot secretaris van de provincie werd benoemd: P. Silverius Breidfeldten tot commissaris provinciaal der Derde Orde: P. Petrus Nielen. Zondagmiddag had op het St. Annapark alhier het bondsconcours plaats van den Noord—Limburgschen Schuttersbond. Er was veel belangstelling voor dezen wedstrijd, en er werd goad geschoten. De uitslag laten wij hier volgen Korps wedstrijd, le pr. Wilhelmina, Siebengewald 14 p 2e pr. St. Anna, Venray 14 p 38 pr. O. L. Vr.-Gilde, Holthees 12 p 4e pr. Prins Hendrik, Afferden 10 p Personeels wedstrijd, le pr. Joh. Kersten, Siebengewald 2e pr. Th. Sanders, Well 3e pr. de Mulder, Holthees 4e pr. Th. Kersten, Afferden 5e pr. H. Kersten, Siebengewald Kampioensprijs. le pr. Th. Kersten, Afferden 2e pr. R. Klabbers, Well Eerekruis. Ant. Janssen, Holthees Koning8kruis. G. Cornelissen, Afferden President-medaille. Th. Kersten, Afferden Belanghebbenden herinneren we eraan, dat in den loop der a.s, week de koepok-inenting zal plaats hebben. Zie de bekendmaking in het tweede blad. Zondagavond gaf de Fanfare van Leunen een zeer goed geslaagd concert op de Groote Markt. De belangstelling van het publiek was in hel begin groot doch door de koude minderde dat ten slotte. Aan de Bijzondere School te Gemert is tot onderwijzeres benoemd Mej. M. de Haen te Leunen.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1