Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VERMEULEN-ROELOFS Behoudenis Oostrum «manufacturen i '(YOORDEELIGSfn JAtfOjtóM manufacturen! (>00M)EELIöST/l Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Kostelooze Koepokinenting- Ontzettende cijfers. Openbare vergadering Gemeenteraad te Maashees, Buitenlandsch Overzicht Provinciaal Nieuws ZATERDAG I SEPTEMBER 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 35 1 BLIJKEN TOCH HET J PEEL EN MAAS i BLIJKEN l TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 71/» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Rijn- en Moesel- WIJNEN Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis opgericht 1843 Wijnhandel Venray, Gr. Markt 6 Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat in een lokaal der scholen aan eenieder, die zich daartoe aanmeldt, gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inenting en herinonting DORP Woensdag 12 Sept. a.s. 2 uur namiddag (Jongensschool); OOSTRUM Donderdag 13 Sept. a.s. 4 uur namiddag; OIRLO Donderdag 13 Sept. a.s. half vijf uur namiddag; CASTENRAY Donderdag 13 Sept. a s kwart n8 5 namiddag; LEUNEN (Jongensschool) Donderdag 13 Sept. a s. 6 uur nsmiddag; YSSELSTEYN Vrijdag 14 Sapt a.s, 4 uur namiddag; HEIDE Vrijdag 14 Sept. as. 5 uur namiddag; MERSELO Vrijdag 14 Sept. a.s. 6 uur namiddag. Belanghebbenden moeten a. medebrengen het trouwboekje» waarin de te enten personen staan aangeteekend; b. op denzelfden dag en hetzelfde uur in de week na de inenting, dus voor het Dorp op Woensdag 19 Sept. voor Ooslrum, Oirlo, Castenray en Leunen op Donderdag 20 Sept. en voor Ysselsteyn, Heide en Merselo op Vrijdag 21 Sept. a.8. terugkomen in dezelfde school, om het verloop der inenting te laten onderzoeken en daarna te ont vangen het bewijs, dat die inenting met goed gevolg heeft plaats gehad. Venray 1 September 1928 De Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis: le. dat ingevolge het bepaalde bij het le lid van artikel 77 der Gemeen tewet door hun College is aangewezen om hij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van den Burgemeester dezen le vervangen, de wethouder Gerardus Hubertus HOUBEN 6n bij ongesteldheid of afwezigheid ook van dezen wethouder, de wethouder Peter Martinus Hubertus PUBBEN; 2e. dat de vergaderingen van het College van Burgemeester en Weihou ders als regel gehouden worden op Vrijdagvoormiddsg 10i/j uur en degenen, die het college wenschen te spreken, daartoe alsdan in de gelegenheid zijn om elf uur voormiddag. Venray 25 Augustus 1928 De Burgemeesteren Wethouders v. Venray O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN Vuur wapen wet. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de vergun ningen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen ten Gemeentehuize moeten zijn afgehaald voor 6 Sept. a.s. Zij die geen nieuwe vergunning aangevraagd hebben moeten hun wapen voor 4 September a.s. ten Gemeente huize inleveren. Venray 31 Augustus 1928. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Volksconcert. Het op 31 Augustus a.s. te houden volkconcert op de Groote Markt 'er gelegenheid van den verjaardag van H M. de Koningin is uitgesteld tot Zater dag 1 September der namiddags ACHT UUR. Venray 29 Aug. 1928 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO Een medewerker van de R R. Crt. gaf aan dat blad dezer dagen bijzonder heden over een ontstellend verschijnsel in Duitschland de zelfmoord epidemie Daaromtrent hebben we vroeger al eens een en ander opgemerkt, maar de thans gegeven cijfers stellen dat alles in een nog veel scherper licht. Hij schrijft nl. Er is een statistiek verschenen om trent het aantal zelfmoorden, in de laatste jaren in Duitschland gepleegd, waaruit op te maken valt, dat er een soort zelfmoord-epidemie heerscht, welke zich meer en meer uitbreidt. In het jaar 1923 kwamen er 13228 voor, waarvan 8954 mannen en 3926 vrouwen. In 1925 bedroegen deze getallen 15,273, 10982 en 4291 en in 1926 16,480, 11,346 en 4643. Per 100,000 man was het cijfer in 192321,4, in 192423,1, in 1925 24,5 en in 192626,2. Dat bij de man nen hel aantal zelfmoorden meer dan het dubbele bedraagt van dat bij vrouwen wijst er op, dat de strijd om het bestaan op mannen grooter invloed heeft dan op vrouwen en het godsdienstig leven op vrouwen grooter invloed heeft. Ook de indeeling naar de kerkelijke belijdenis is leerzaam Bij de Israëlieten komen op elke 100,000 50, Evangeli- schen 29, andere Chr. kerkgenoodschap- pen 17, niet tot een kerk behoorende 39 en bij de katholieken 15 gevallen voor. We zijn benieuwd of de lezers der N. R. C ook het groote lichtpunt zul len zien, hetwelk blijkt uit het naar verhouding veel en veel lagere cijfer voo? de katholieken. Een prachtig bewijs weer, hoe de katholieke levensbeschouwing het levenssap eener gezonde samenleving is. Maar ook een bewijs, dat de kalho lieke levensbeschouwing het eenige hechte bolwerk vormt tegen de moreele maatschappelijke ontreddering der maatschappij. van den op Donderdag 23 Aug, nam. 4 uur. Voorzitter H. Rieter, secretaris P. L Stevens. Tegenwoordig alle leden. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend met den christelijken groet, wijdt hij met enkele woorden een nagedachtenis aan den Commissaris der Koningin, Baron van Voorst toi Voorst, die sedert de laatste vergadering ons door een plotselinge dood is ont rukt. Spr. memoreert hoe Baron v. Voorst gedurende ruim 34 jaren Commissaris der Koningin was in onze provincie, hoe hij gedurende die vele jaren door zijn krachtig beleid en groote ervaren heid ontegenzeggelijk veel voor de provincie, die hem lief was, heeft ge daan. Ook onze gemeente betreurt ten zeerste het plotseling slerven van dezen stoeren werker, omdat hij in 't bijzon der een groote belangstelling had voor de aangelegenheden van Maashees en Overloon. Toen voor ongeveer 25 jaar geleden de Raad besloot tot verkoop van 400 H A. woeste grond aan de Maatschap pij »Ceres" te Roermond voor den ge ringen prijs van f 25000, is spr. naar Den Bosch getogen en 't was vooral te danken aan het doortastend optreden 't goede inzicht van den Commis saris, dat deze verkoop niet doorging, dat da gemeente zelf de ontginning en bebossching van al die gronden in handen heeft genomen. En nu na 25 jaar zijn deze bezittin gen als een parel voor de gemeente en hebben onze toenmaals doodarme gemeente gemaakt tot een der meest bloeiende uit den omtrek. Spr. wijst verder op den eenvoud en harlelijkheid, die hij altijd heeft mogen ondervinden van den Commissaris; hoe hij dikwijls met een bekommerd ge moed omtrent de aangelegenheden der gemeente zich naar Den Bosch spoedde, om raad en bijstand en hoe hij daar werd voorgelicht en geadviseerd door den Commissaris, zoodat hij weer ge troost en hoopvol in de gemeente terug keerde. Als een braaf Katholiek was hij ook op godsdienstig geüied een voorbeeld voor iedereen. Spr. hoopt, dat God hem zijn dubbel verdiend loon reeds zal hebben ge schonken en sluit met een Hij ruste in vrede." Daarna leest de secretaris de notulen der vorige vergadering voor, welke onveranderd worden vastgesteld. Aan de orde is Aanbieding Gemeenterekening 1927. De gemeenterekening over 1927 met bijlagen en bescheiden wordt door B. en W. den Raad aangeboden. Op een desbetreffende vraag van den Voorzitter wordt overgegaan tot benoe ming van een commissie van onder zoek voor gemelde rekening. Bij deze stemming behaalden Jos. Poels 6, M. Jans 5 en Jos. Geurts 3 stemmen, zoodat Poels en Jans werden benoemd, die verklaarden hunne be noeming aan te nemen. De rekening wordt daarna door den secretaris post voorpost voorgelezen. Aanbieding begrooting 1929. De begrooting voor het dienstjaar 1929, opgemaakt door B. en W. wordt den Raad aangeboden en door den secretaris voorgelezen. De Voorzitter zegt, dat B. en W. adviseeren het heffingspercentage voor 1929 vast te stellen op 1. Voor 1928 is dit ook 1 pet en aan de hand van de opbrengst over het loopende jaar, meenen zij, dat dit ook voor 1929 wel voldoende zal zijn. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. De begrooling en rekening worden daarna gedurende 14 dagen op de se cretarie voor eenieder ter lezing neder gelegd en in afschrift verkrijgbaar gesteld. Ingekomen stukken. a. De Secretaris leest een schrijven voor van Ged. Staten, waarbij de Raad wordt uitgenoodigd het besluit dd. 13 April j 1. tot publieke verkoop van 2 perceelen grond onder Overloon in te trekken, zulks op advies van den Di recteur van het Staatsboschbedrijf te Utrecht. De Voorzitter is het met dit advies van genoemden Directeur niet eens, waar deze beweert, dat het perceel langs den weg Overloon—Venray in aanmerking kan komen voor bouwter rein, daar het veel te ver van 't dorp is gelegen; daarbij meent spr., dat de waarde door het Staatsboschbedrijf veel te hoog is geschat. Wethouder Crooymans meent ook, dat Ged. Staten geheel verkeerd zijn voorgelicht. Hij is van oordeel, dat bedoeld perceel minder waarde heeft dan door het Staatsboschbeheer opge geven, in aanmerking genomen dat de ligging ongunstig is en daarbij ook niet voor bouwterrein geschikt. Ook als bouwland kost dit perceel veel aan arbeid. Spr meent, dat door dergelijke schattingen van het Staatsboschbeheer grondverkoop voor de gemeente on mogelijk wordt gemaakt. Het lid Jans zegt, dat het volgens zijn meening voor de gemeente het beste is, het op dit perceel staand bosch, dat zoo goed als uitgegroeid is, te rooien en den grond dan publiek te verkoopen. De leden zijn het eens dat de schat ting van het Staatsboschbeheer veel te hoog is. Na nog enkele bespreking doet de Voorzitter het voorstel de beslissing aan te houden tot een volgende verga dering. B. en W. zullen dan deze aan gelegenheid nog eens nader overwegen om dan later met een voorstel voor den dag te komen. Wordt goedgevonden. b. Voorlezing wordt gedaan van een nota van aanmerkingen, gevallen op het besluit van den Raad tot het aan- gaan van een kasgeidleening groot f 5500. Daar deze aanmerkingen slechts van administratieven aard zijn, wordt de wijziging van bedoeld besluit na toelichting door den Secretaris, goedge keurd. Verzoek van Gedeputeerde Staten om enkele kleine wijzigingen aan te brengen in de in de vorige vergadering vastgestelde politieverordening. De voornaamste wijzigingen zijn deze 1. Sinds het in werking treden der Bioscoopwet is de gemeentelijke wet gever niet meer bevoegd met straf gesanctioneerde bepalingen vast te stellen, ten aanzien van inrichtingen als bedoeld in art. 1, le lid, dier wet. Daar een en ander voldoende ge regeld is bij genoemde wet, zijn bepa lingen dienaangaande in de pölitiever ordening overbodig, zoodat art. 41 veilig kan worden geschrapt 2. Verbeurdverklaring van voorwer pen, waarmede eene overtreding is gepleegd, kan slechts geschieden voor zoover zij aan den veroordeelde toebe- hooren. Mitsdien dienen in de betreffende bepaling te worden geschrapt de woor den »geheel of gedeeltelijk". Genoemde wijzigingen worden met algemeene stemmen goedgekeurd en de politieverordening opnieuw vastgesteld. d. De rekening van de Gezondheids commissie zetelende te Boxmeer over 1927 wordt goedgekeurd. e. Voor kennisgeving wordt aange nomen het verslag van de Volkshuis vesting over 1927. f. Een verzoek van B. den Braven te Maashees om te huren een perceel tje grond gelegen bij de Sleyberg wordt op voorstel van den Voorzitter aange houden. B. en W. zullen dan met den Braven onderhandelen. g. Aan Mej G. Th. M. de Ponti, onderwijzeres te Overloon, wordt over eenkomstig haar verzoek met ingang van 1 September 1928 eervol ontslag verleend, omreden zij met ingang van dien datum als zoodanig is benoemd te Oirlo (Venray) h. Aan P. Arts te Overloon wordt op diens verzoek toestemming gegeven de sloot voor zijn huis dicht temaken. Een verzoek van dezelfde tot aan koop van een gemeenteweg onder Overloon wordt aangehouden. B. en W. zullen ter plaatse een onderzoek in stellen. i. Wordt voorgelezen een request van H. J. Tie8en, A Schraven, H. Bloemen, A. Drabbels en P. J Rutten allen te Overloon, waarbij zij te kennen geven, dat zij er veel last van onder vinden, dat de weg welke loopt door de bosschen naar de Spurkt door het Staatsboschbeheer wordt verboden. De Voorzitter zeg', dat B. en W. ter plaatse zijn gaan zien en dat thans een andere weg wordt gemaakt, die wel naar het verlangen van verzoekers zijn zal. j. Verzoek Bestuur R. K. Lagere Landbouwschool te St. Anthonis om een jaarlijksche subsidie van f 5, per leerling uit deze gemeente, welke aldaar de school bezoekt. De Voorzitter stelt voor f 5, per leerling te geven voor 1928, omdat de gemeente bijna uitsluitend uit een landbouwende bevolking bestaat, zoodat het zeker in haar belang is. (Momen teel gaan 7 leerlingen aldaar naar school). k. Verder wordt mededeeling gedaan van goedkeuring van raadsbeluiten tot onderhandsche verkoop van een strook grond aan Jos. en Ger. Geurts, wijzi ging, reglement Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter zegt, dat in de vorige vergadering een verzoek is aangehouden van J. G. Reynders te Maashees om van de gemeente een strookje grond te koopen. B. en W. zijn ter plaatse gaan zien en hebben met Reynders onder handeld zij adviseeren bedoeld strookje grond onderhands te verkoopen aan Reynders voor de som van f 200, per H.A. Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten. Rondvraag Het lid Jans zou gaarne zien, dat te Overloon een plaats werd aangewezen om zand te halen. Da Voorzitter zegt toe, dat B. en W, aldaar een plaats zullen aanwijzen. Niets meer aan de orde zijnde en niemand nog het woord verlangend sluit de Voorzitter de vergadering met gebed. van den oorlog, wanneer de staten, die het pact onderteekenen, door hun be- wapenings wedijver zelf de oorlogsver wekkers en de voortdurende bedreigers van den vrede blijven Wanneer met hel sluiten van het verdrag tevens be sloten ware tot aanzienlijke bewapeningsbeperking dan zou men metterdaad het oorlogs gevaar verminderd hebben. Van verschillend terrein. Het Kellogg-pact. Uitnoodigingen zijn aan alle mogend heden gericht tot mede onderteekening van het Kellogg-pact. Reeds hebben eenige landen hun instemmingbetuigd. Ook de uilnoodiging aan de sovjet- regeering is Maandag overhandigd. China en Japan. De Nanking regeering verklaart in een nota aan Japan, het standpuntvan laatstgenoemd land ter zake van de herziening der verdragen niet te erken nen. Nieuwe stryd in China. Aan de Daily Mail" wordt uit Peking gemeld, dat er hevige gevechten tusschen de Noordelijke en Zuidelijke troepen aan den gang zijn. Dagelijks komen er gewonden le Peking en te Tientsin aan. Het Poolsch—Litausch conflict. Voor een te Ulena gehouden vergade" ring van landbouwers heeft Wolde' marashet woord gevoerd Hij verklaarde o.a. dat de Litausche regeering de Poolsche vertegenwoordigers slechts te Wilna, de hoofdstad van Litauen, wenscht te ontvangen. De uitbanning van den oorlog! Een nieuwe toon klinkt, maar niet overal! Hoe men ook denken moge over de waarde van het anti oorlogspact, dat Maandag op plechtige wijze te Parijs is onderteekend, niemand zal ontkennen, dat den 27en Augustus dezes jaars een belangrijke datum in de wereldgeschiedenis vormt. We hebben er al eens op gewezen, dat men het anti-oorlogsverdrag veel van zijn waarde ontnomen heeft door den verdedigingsoorlog buiten het ver drag te stellen. Mede hierdoor is er ook na de onderteekening van dit ver drag geen sprake van, dat de oorlog zou zijn uitgebannen. In hoofdzaak wordt deze kwestie be- heerscht door den geest van volkeren en staatslieden. En wanneer we dien geest beschou wen, dan ontwaren we enkele punten, welke ons sceptisch stemmen ten opzichte van de waarde van dit verdrag. In de eerste plaats: men wil het ver drag uitsluitend menschenwerk doen zijn. Er was bij de heele cere monie der onderteekening geen sprake van het inroepen van den steun en den zegen van God, Die het lot der volkeren in de hand heeft. Evenmin was er plaats voor een woord van waardeering voor de vredesaclie van den grooten Vredespaus BenedictusXV, den vredevorst bij uitnemendheid. Op de tweede plaats werpt de voort durende he wapenings-wedy ver der volkeren een schaduw op dit ver drag. Immers, wat baat het een mooi VENRAY, 1 Sept. 1928. Geslaagd. Te Utrecht slaagde voor het examen Fransch L. O. Mej. E. H. Camps, onderwijzeres te Venray. De geslaagde proficiat! Tot keurmeester op de in Sept* a.s. te Zwolle te houden vierdaagsche veetentoonstelling is aangewezen onze dorpsgenoot de heer A Poels, Hofstraat. Iedere week, en vooral Zondags, worden door Rijks en Gemeentepolitie alhier onbeheerd staande rijwielen na zonsondergang in beslag ganomen. Met een bon kan men ze dan terug hekomen. Men zij dus nogmaals gewaarschuwd. In het Café Jan Huisman is een Spaarkas opgericht onder den naam »De Voorzorg". Duivensport. Uilslag der Zondag door de Post duivenvereniging »de Zwaluw" gehou den wedvlucht van uit Momignies (België) afstand 211 K.M. De prijzen werden behaalt a!s volgt: Jonge duiven le, 2e en 15e P. v. Ooi; 3a, 12e en 13e W. Manders; 4a en 20e P. Kersten 5e, 6e, 8s, 9e, 14e, 16e, 17e, 18e en 19e St. Ssrvaas 7e M. Houben 10e G. van Dijk; lie J. Kusters; 21e A. Janssen. OverduifJ. Kusters Duiven los8uur. Aankomst eerste duif 11 u. 10 min. 43 sec; laatste duif 11 u. 31 min. 47 sec. Wrigley P. K. Kauwgom. De firma B Meindersma te Den Haag' vertegenwoordigster der Wm. Wrigley Jr. Company (P. K. Kauwgom) is voor nemens in den loop der volgende week in Venray huis aan huis een monster Wrigley s P.K. Kauwgom te verspreiden. Deze monsterdistributie heeft door geheel Nederland plaats, waarvoor in totaal bijna 2 millioen stuks gebruikt worden. In afwijking van vorige jaren heeft de firma ditmaal de kunst aan de reclame dienstbaar gemaakt, door n.l. bij elk monster een serie van zes humo ristische kaartjes te voegen, welke zij door de bekende kunstenares Johanna Coster liet ontwerpen. In elke woning zal dus volgende week een enveloppe le vinden zijn met een kaartje, waarop het monster is be vestigd. Deze kaartjes zijn zoo gemaakt, dat zij in drieën gescheurd kunnen worden, waardoor het bovenste deel een plaatje voor de kinderen het middelste een portefeuillekalender voor vader en hel onderste een boekenlegger voor moeder en groote zus wordt. Wij zijn er van overtuigd, dat heel wat kinderen moeite zullen doen de serie van 6 plaatjes in hun bezit le krijgen en deze met vriendjes gaan ruilen. Daardoor zullen de versjes die er op voorkomen, spoedig populair worden, en het is vrij zeker, dat ook de verdrag samen le stellen en daarbij te I illustraties van Johanna Coster bij oreeren van eeuwigen vrede en liquidatie I velen in den smaak zullen vallen.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1