JACfONOft YOOimm Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JAlfOMft H J. VERMEULEH-ROELOFS Behoudenis Oostrum Onderwijs in het Patronaat. imanufacturen i i MANUFACTURÊN YOOGDEÉLIGSffl Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Dr. Ariëns en de voetbal De Kippenhouderij op het platteland Ingezonden. Buitenlandsch Overzicht Provinciaal Nieuws ZATERDAG 25 AUGUSTUS*i928 Negen en veertigste Jaargang No. 34 i BLIJKEN 1 TOCH HET j EN BLIJKEN I TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7«/j ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwarlaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie Rijn- en Moesel- WIJNEN Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 Huis opgericht 1843 handen breken. We zilt8n er eenmaal mGe. Met de competities én.... met de neutrale clubs. En ook met die in alles merkbare verslapping van het »maal- der Schrijver dezes heeft verleden jaar een lijstje aangelegd van gevallen, in en buiten Venray, dat Middenstanders en Landbouwers leelijk waren beetgenomen. Meer in bet bijzonder door leveranciers. Het meerendeel van zulke gevallen blijft onbekend; men loopt er niet gaarne mee te koop. Bedoeld lijstje kan dus, ook wat maar alleen Venray betreft, geen aanspraak maken op een zekere volledigheid. De oorzaak Niet steeds maar toch meestalgebrek aan de noodige kennis. Aan oudere menschen kan men hier geen verwijt van maken. Maar de jon gere Middenstanders en Landbouwers, zoowel meisjes als jongens, zijn in de gelegenheid om een aardige hoeveelheid noodzakelijke kennis op te doen aan onzen HANDELSCURSUS. Verscheidene menschen klagen dat ze te hoog zijn aangeslagen in de Be lasting. Maar, de meest welwillende belasting ambtenaar kan van hunne klachten weinig of geen notitie nemen. Waarom niet? Omdat ze geen ordentelijke Boek houding kunnen vertoonen. Boekhouden kan men leeren op onzen HANDELSCURSUS. Verleden jaar September heeft zich een verblijdend aantal nieuwe leerlin gen aangeboden. Dit stukje is dan ook geenszins een noodkreet. Onze Handelscursus, die bij bevoegde autoriteiten in Limburg en Noord-Brabant een zeer goeden naam heeft, groeit en bloeit. Op de examens voor het zg. Hanze diploma maken de leerlingen onzer Handelsavondschool een goed figuur, alhoewel ze moeten concurreeren met leerlingen van Handels dagscholen. We schrijven in het belang van degenen in Venray en omstreken die in de termen vallen om ons Handels onderwijs te volgen. Hier is een lijstje van de Vakken Boekhouden, Handelskennis en Han delsrecht, Correspondentie, Handels- rekenen en Iiandelsaardrijkskunde, Nederlandsche Taal. Moge men dan in grooten getale van de gunstige gelegenheid gebruik maken 1 De kosten zijn niet groot. Enkele leerlingen, die zulks waard zijn, kunnen op discrete wijze geholpen worden. N Men weet van geen maathouden meer. Men wordt niet opgevoed tot Christelijke zelfverloochening, omdat de wereld »verheidenschl" is. En nu de zaak er esnmaal zoo ligt, zijn ook volgens mij Roomsche voet balclubs op tal van plaatsen eenvoudig noodzakelijk en moet men onze jonge geestelijken toejuichen, die dezen als voetbalkapelaans terzijde staan. Hoe het zij, al zijn de gevaren bij den Roomschen voetbal ongetwijfeld veel geringer vooral wanneer de club onderdeel is eener ernstige ver* eoniging de gevaren zijn er. Zij zijn inherent zitten vast aan den voetbal met wat er feitelijk bijkomt evenals bij den drank. Zij zijn tendeele van denzelfden aard ook de voetbal werkt bedwelmend. Zij worden nog erger door de om geving; de algemeene manie, zooals de drank door de dringende, dwingende drinkgewoonten. Daarom zullen slechts zij veiliger als leider optreden, die die gevaren be grijpen en inzien, dat de Christelijke matigheid bij voetbal en drank veel engere grenzen heeft dan door de meeste gebruikers getrokken worden. Maar doen zij dat en ik mag daar niet aan twijfelen, dan acht ik hun werk gezegend, alle lof en eer waardig. Er is den laatsten lijd veel over dezen grooten doode gesproken. Hoe dacht hij over den voetbal Zóó: Tegen den voetbal op zich zelf heb ik niets. Ik vind 't zelfs een heel mooi spel. Ik heb alleen een hekel aan de competities om de spelers en de kijkers evengoed, als ik een tooneel club verderfelijk acht, die geen onder deel is van een ernstige vereeniging en niet alleen voor die vereeniging nu en dan optreedt, maar herhaaldelijk er op uit trekt om zich te laten bewon deren. Als overal van die clubs besion den, zou ik dat evenzoo een ramp achten voor onze jongens en ook voor ons volk. Intusschen, men kan geen ijzer met en daar witte, althans bijna witte partijen en een gele of bruine plek op den rug. Z'jo kenmerken zich de Columbia's door een bijna geheel wit donspakje met eea zwart stripje boven op den kop en wat lichtgrijs op den rug. De fraaiste afleekoning vertoonen ons b.v. de Patrijs Leghorns, de Patrijs Wyandolten, zoowel groot als kriel. Over het lijfje vindt men streepen, vaak gelijkmatig verdeeld, lichtbruin naast donkerbruin en zwart. Jonge Patrijsjes hebben een zeer aantrekkelijk voorkomen, net of ze in livrei loopen I Alle gekuifde rassen vertoonen reeds als zeer jonge kuikens hun kuifje, bolrond op den kop en bij goed toe kijken ziet men van de gebaarde rassen (bv. bij de Faverolles) bij de kuikens reeds de beginselen van kin- of bakke baard. Heel anders dus als bij menschen kinderen, waar vaak de 20jarige zoon zelfs nog een vergrootglas ter hand moet nemen, om zijn eerste snor- en baardharen te kunnen bespeuren 1 moderne vervoermiddelen zoo gemak lijk overal kan verplaatsen, kan het niet uitblijven, of de jeugd van Ven ray gaat zich onttrekken aan de ouder lijke controle. Dit is volgens mij nog het meest gevaarlijke 1 Dit zijn nu eenmaal de consequenties die eraan vastzitten, aan het gemeente beleid van Venray inzake de amuse mentsaangelegenheden, zoowel met de kermis als in 't algemeen. Of de autoriteiten en vroeds vaderen m Venray met hun geweten verant woord zijn, met hun eenmaal ingeno men standpunt, is nog de vraag? Dankend voor plaatsruimte, Abonnee-vreemdeling. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Het kleuren der jonge kuikens. Meermalen zijn beginnende kippen' houders zeer ontevreden met de uit komsten, wat kleur der kuikens betrefi van de eieren, die ze besteld hadden, In het bijzonder met de zwarte kuikens komen er teleurstellingen voor hen, die in deze richting nog geen onder vinding hebben. Ze hadden b.v. broedeieren gekocht van Zwarte Leghorn, zwarte Minorca's, zwarte Barnevelders, zwarte Wyandot les, zwarte Javakrielen en de komende kuikens leken wel halfwit. Buik en een deel van de borst, aan de keel en om de oogen, overal wiil Toch kunnen deze menschen zich geruststellen, want hoewel dat eerste dons veel wit vertoont, komt later wel degelijk het zwarte pak te voorschijn, zwart van den kop tot den staart. Hoewel er ook geheel zwarte diertjes geboren worden, zijn deze later niet mooier zwart dan de bonte, soms nog niet zoo mooi Bij het wisselen van het donsklesd in de eerste hardere veeren, komen bij zwarte kuikens vaak hier en daar witte veertjes te voorschijn, vooral in de slagpennen, die soms wel heel eigenaardig voor de helft wit en voor de helft zwart zijn. Deze veeren vallen later weer uit en worden dan door geheel zwarte vervangen. Bij de kuikens van witte hoenders is het eerste dons ook afwisselend van kleur. Het is dan ook doorgaans nooit wit, maar geel in allerlei lint, naar gelang van het ras. Ook bij volwassen witte dieren is nog verschil in vederkleur. Denken we maar eens aan de Witte Leghorn en de Witte Wyan dolten. In hst algemeen worden de kuikens van de geelbeenige rassen met het opgroeien steeds dieper geel van sna vel en beenen, terwijl omgekeerd de wilbeenige rassen al meer en meer zuiver wit worden van beenschubben en snavelkleur (Orpingtons, Sussex, Mechelsche hoenders). Het fraaie geel van Leghorns Wy andottan en Rochs heeft zijn hoogte punt bereikt, als de dieren ongeveer een maand of 10 oud zijn. Daarna begint vooral bij strafleggende hennen al gauw deze kleur eenigszins te ver flauwen, te verbleeken en aan het einde van het legseizoen lijken ze wel wit. Alle gele kleur is er uit, behalve bij die hennen, welke eene rustperiode in dien tijd gehad hebben (als broeden de hen en kloek bv.) en bij die hennen welke slecht leggen. Trouwens, datzelfde komt ook voor bij zwartb8enige kleurslagen, waar het zwart der beenschubben met den leef tijd afneemt en zelfs in lichtblauw overgaat. Nu heeft men de gele of buffkleurige variëteiten, zooals Buff Leghorns, Buff Orpingtons. Daarvan vertoonen de pas geboren kuikens allerlei schakeeringen van geel, die loopen tot bruin en rood achtig geel. Ook de Reds zijn roodgeel met hier Buiten verantwoordelijkheid derRedaotie. Kermis Venray. Zoo is dan ook de kermis 1928 weer voorbij. Als vreemdeling en buitenstaander heb ik diverse indrukken van deze laatste kermis behouden, en omdat Venray mij dierbaar is, heb ik gemeend een en ander in Peel en Maas te memoreeren. Wat is echter het geval, wanneer een stad of dorp zich opmaakt tot een bepaald feest, wordt er door het gemeente bestuur alles gedaan om het den vreemdelingen een zoo best mogelijken indruk te geven van haar gewest oi land en waarmee tevens hun beleid getoetst wordt. Men zie naar Amsterdam, wat is er al niet gedaan van gemeente wege om d3 Olympiade zoo goed moge lijk te doen slagen Rotterdam met haai Nenijto, Leeuwarden, Groningen, enz, enfin, kortom vele gemeentebesturen (de meesten) kennen de stroomingen des tijds en verleenen bij kermis, ten toonstellingen, en andersinds alle moge lijke faciliteiten aan de zg. ontspan ningsinrichtingen. Nu zal men mij tegenwerpen dat de plaatsen hierboven vermeld, niet met Venray te vergelijken zijn, en dat die plaatsen bevolkt zijn met de diverse geestes-stroomingen- Volkomen waar. Maar dit doet var. het feit niets af, dat ieder gemeente bestuur haar taak goed begrijpt om het vreemdelingenverkeer te bevorderen Nu zijn er opeen plaats als Venray al heel weinig van die gelegenheden, maar de jaarlijksche kermis is er toch zeker een om den vreemdelingen van Venray een zoo goed mogelijken indruk te geven. En wanneer ik dan deze kermis van 1928 heb bezocht, dan vraag ik mij af of dit een kermis moet heeten. Er was niet 'n inrichting (de dans gelegenheden buitengesloten) waar de volwaasenen zich konden amuseeren, dat was de hesle Venray3che kermis Nu de consequenties die er a in vast zitten. In V. bestaat een verbod dat men alleen gedurende de kermisdagen mag dansen en worden voor dat ver maak van Maandag tot Donderdsg faciliteiten verleend. Waarom wordt dit vermaak zoozeer beperkt, omdat het een gevaarlijk vermaak kan worden. Maar nu geeft men de menschen van Venray de gelegenheid van 's morgens 10 tot 's avonds 9 uur en daarnaast is voor het dansend publiek geen enkele andere vermakelijkheid. Dat dit tot excessen aanleiding moet geven is haast wel zeker. Als men daarbij in aanmerking neemt dat er flink bij gedronken wordt. Dus eenerzijds wil men de gemeen te van Venray bewaren voor een moreel geestelijke inzinking en anderzijds stelt men de gemeente bloot aan de ergerlijkste excessen der danswoede onzer dagen En dit gevaar is voor Venray nog veel grooter omdat er een heel jaar niet gedanst mag worden. Ik wil nie mand wat voorschrijven, maar ik meen toch dat dit een verkeerde weg is. En wanneer hierin geen verbetering komt en de betreffende autoriteiten van Venray hun taak speciaal in deze aan gelegenheden niet wat soepeler gaan opvatten, dan zal dit tot gevolg hebben, dat eerlang geen vreemdeling Venray nog zal bezoeken. Nog erger is het dat er een algemeene uitlochl van de Venraysche jeugd zal plaats hebben naar elders, omdat Venray niets voor hen kan bieden. Ware dit wel zoo, dan konden oudera en overheden beter toe zicht uitoefenen op hel moreele gedrag hunner kinderen. Maar nu men zich met alle mogelijke Groote Internationale Windlionden- rennen te Tenray. Zondag 9 September a.s. zullen te Venray groote internationale wind hondenrenuen gehouden worden. Dit is de sport der toekomst 1 In Engeland wordt deze het meest beoefend. De White Cilybaan, de groot ste baan te Londen, trekt 89 tot 120 duizend toeschouwers, een bewijs, dat deze rennen een bezoek ten volle waard zijn. Ook in Duitschland worden deze rennen zeer druk bezocht. De groote renbaan te Berlijn telde bij het laatste windhondrennen 30.000 toeschouwers. Aan de windhondrennen te Venray zullen circa 30 tot 40 honden deel nemen der verschillende rassen, n.l. de Russische hazewind (Barsois), de Engeische hazewind (Greyhound), de Italioansche hazewind (Whippet). Van deze drie rassen is de Greyhound het snelst. Deze honden loopen met eene snelheid van circa 70 a 80 K M per uur, terwijl de Whippets en Bar sois met eene vaart loopsn van circa 6070 K.M. per uur. De rennen worden gehouden achter een voorhond. Deze voorhond (een Whippet) is bekend van de rennen, gehouden te Venlo. Iedereen was verbaasd over de snel heid van dit diertje. Deze hond krijgt een grooten voorsprong v en de andere honden trachten hem in te halen, wal echter niet zal gelukken. Daardoor verkrijgt men, dat de honden op z'n hardst loopen, zelfs zullen de honden dan sneller loopen, dan achter een electrischen haas, die meestal bij hondenrennen in gebruik genomen wordt. Deze nieuwe sport zal ook voor Venray een groote attractie zijn en zal het dien dag op het terrein aan den Leunschen weg storm loopen. De rennen worden gehouden door de Ruiterclub, in samenwerking met de Windhond Rsnclub Limburg. Sportman, med Zogoe tot koning uit te roepen. Dit zal gebeuren. Daar in de Kamer bijna uitsluitendaanhangers van Achmed Zogoe zitting hebbsn, zal deze zijn zin wel krijgen. Niet alleen het parlement, ook de al of niet bewerkte bevolking blijkt den koningstitel voor zijn president te willen. De bewapening ter zee. Het blijkt, dat het Fransch-Engelsche vlootcompromis in Italië een sterke reactie verwekt heeft. Door gezagheb bende personen W8rd er op aangedron gen, dat de Italiaansche vloot even sterk zal zijn als de Fransche. o De uitbouwing yan den oorlog! Het is geen toeval, dat deze berichten over vlootuitbreiding en anti oorlogspact onder elkaar staan Niets beter dan dat demonstreert, dat we nog verre zijn van den toestand, zooals o.a. Lord Cushen- dun, Engeland's minister, die meent te moeten typeeren. Deze heeft nl. aan den Aartsbisschop van Canterbury een brief gericht, in verband met hel voorschrift van dien kerkleider om in het geheele land ge beden te verrichten bij gelegenheid van de onderteekening van het pact van Kellogg. »Dil pact", schrijft hij, »zal de meest indrukwekkende declaratie zijn door de menschheid gedaan om den vrede te bewaren. Het vervult de naties met het vaste vertrouwen, in een mate als zij lot nog toe nooit gehad hebben, dat zij van de verschrikking van den oorlog bevrijd zal worden." meest hinderlijke kwaal voor menschen op leeftijd is verstopping. Foster's Maagpillen geven baat vanaf de eerste dosis. Een ide aal laxeermiddel voor ouden van dagen. jp <ss a-s a f 0.65 per flacon. Duitschland on de ltynland- ontruiming. Volgens een bericht uit Berlijn is Duitschland voornemens, bij de aan slaande onderhandelingen te Genève niet slechts aan te dringen op de ont ruiming van de tweede zone van hel Rijnland maar op algeheele ontruiming daar men hierin hel eenige middel ziet tot een verdere en volledige toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk. De bezetting is de laatste hinderpaal. Men gaat te Berlijn blijkbaar uit van het denkbeeld dat de aanhouder wint. Stresemann, die zijn werkzaam heden weer h8efl hervat, gaat persoon lijk naar Parijs om het Kellog pact te teekenen en men rekent er tö Berlijn op, dat hij daar wel gelegenheid zal vinden om ook nog over iets anders dan het anti oorlogsverdrag te spreken En ook in dit verband denkt men aan de ontruiming. —o Roode propaganda in China. Het Agence Indo Pacifique meldt uit Shanghai, dat de sovjets 370 000 dollar voor propaganda doeleinden in China naar Shanghai zouden hebben gezonden. o Een nieuwe koning? Terwijl we door en na den oorlog een aantal monarchen zijn kWïjt ge raakt, schijnen we er een koninkrijk bij te zullen krijgen: de kamer van Albanië is voornemens, president Ach- VENRAY, 25 Aug. 1928. Koninginne-Verjaardag. Naar wij vernemen is het Oranje- Comité alhier voornemens om bij ge legenheid van het verjaringsfeest van H. M. de Koningin, een bloemencorso en volksspelen te houden, waarbij prachtige prijzen te behalen zijn. De Middenstands organisatie zal ver zocht worden als blijk van hulde en instemming, haar etalages een feestelijk aanzien te geven. Des avonds concert op de Groote Markt, bengaalsche verlichting van Raadhuis en Marktpletn en tot slot een fakkeloptocht door het Dorp. Zie achterstaande advertentie. Morgen Zondag na de Hoogmis worden de deelnemers aan den Land stormdag te 's Gravenhage, ter verga dering opgeroepen na de Hoogmis in de Zaal Schaeffers, Schoolstraat. Naar wij vernemen hebben zich ruim 130 personen aangemeld, zoodat Venray aldaar goed vertegenwoordigd zal zijn. Onze vroegere dorpsgenoot, de Heer Theo Min, werkzaam bij het onderwijs in Ned. Indië, is benoemd lot Hoofd eener School te Padang (Sumatra). Aan het Hoogriebroek werden dikwijls kippen vermist den laatsten tijd. Deze week werden de dieven op gespoord en door den jager H. Philip- sen neergeschoten. Het waren twee prachtige vossen. Voor de kippen houders een heele geruststelling. Op de Zondag te Kerkrade ge houden Athletiek wedstrijden, behaalde de Heer J. Arts, lid van de Turnclub »St. Christoffel" alhier, de tweede prijs in de afdeeling hardloopen (1500 M.) Dinsdag werd alhier aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor rekening van den Heer L. Wijnhoven» Ingeschreven werd als volgt Piet Vollenberg 3743 Oudenhoven 3386 Takken 3300 A. H. Maassen en Zn. 3245 Th, Claessens 3098 Tb. Maessen en Vollenberg 3079 P Wijnhoven 2990 Poels en Sassen 2990 Aanbesteding yerfwerk. Bij de gehouden aanbesteding van het verfwerk voor de school le Venray- Kom, werd dit werk gegund aan den laag8ten inschrijver, de heer Jos. Custers, Paterslaan, voor de som van f 1360. Duivensport. Uilslag wedvlucht vanuit Thuin (België), afstand 180 K M., gehouden door de Postduivenvereeniging »De Zwaluw" alhier. De prijzen werden behaald als volgt le, 9e, 10e en 25e A. Janssen; 2e en lie P. van Ooi3s, 8e, 17e, 20e, 22e, 27e en 28e St. Servaas48, 15, 19e en 24e P. Kersten 5e, 7e, 12e en 32e G. van Dijck6e en 33e W. Manders 13e en 16e M. Houben 14-a J. v. Dijck 18e, 21e, 26e en 31e J. Kuaters 23e P. Janssen; 29e en 30 J. Vollebergh. Overduif W. Lormans. Duiven los 8.30 uur, Aankomst eerste

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1