Umm Kermis 1928. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. I J. VERMEULEN-ROELOFS Venray! Gr. Markt 8 Behoudenis Oostrum Zaal „Wilhelmina" Noten-Beurskens Jaszband-Americain. 1 manufacture (VOORDEEUGSm JACfOtóf manufacture! YQQRDtfLIGSTfi Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. HALT HALT Bezoekt a. s. Zondag 0U0 Matinee 123 u. Soirée 612 u. Entréa 25 ct. p persoon Bewaarplaatsen van Pootaardappelen. Een flink succes De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1928 iiegea en veertigste Jaargang No. 31 i BLIJKEN TOCH HET Jj PEEL EN MAAS i BLIJKEN l TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!, nummers 5 cent Rijn- en Moesel WIJNEN Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Hui^jpgencht 1843 Houders van dansmuziek. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van degenen, die op hunne aanvrage verlof tot het houden van dansmuziek hebben bekomen, dat zij verplicht zijn deze muziek op het door hem bepaalde uur, zijnde NEGEN uur namiddags, behoudens intrekking of wijziging zijnerzijds, stipt te doen eindigen. Door de politie wordt NIET gewaar schuwd en - aan hen, die na gesloten tijd hunne inrichting nog voor dans muziek geopend hebben, zal voor de volgende dagen geen vergunning meer worden verleend. De vergunningen moeten eiken dag worden afgehaald ten kantore van den Gemeente-ontvanger tusschen 1012 uur voormiddag en moet tegelijkertijd de verschuldigde belasting worden betaald. Op de vergunningen is de tijd, waar op de dansmuziek moet eindigen, ver meld. Aan het verbod voor de ondernemers om personen beneden den AGHTIEN- JARIGEN leeftijd toe te laten en aan het verbod voor personen beneden den achttienjarigen leeftijd om deze inrich tingen binnen te gaan of dsarin te verblijven zal ZEER STRENG DE HAND WORDEN GEHOUDEN. De dansmuziekhouders zijn verplicht met duidelijke, op minstens drie meter sfstand leesbare letters aan den ingang ite vermelden, dat de toegang voor personen beneden 18 jaar is verboden. Bij overtreding zal proces verbaal worden opgcmaskt en degenen, die zich hieraan schuldig maken zullen boven dien onmiddellijk door de politie worden verwijderd. Venray 1 Augustus 1928, De Burgemeester voornoemd O. VAN DE LOO. Houders yan muziek of variété. Degenen, die vergunning hebben be komen tot het houden van muziek of variété in hun verloflokalen moeten de vergunning iederen dag afhalen tus- achen 1012 uur ten kantore van den Gemeente-ontvanger. Gelijktijdig moet de verschuldigde belasting worden betaald. Zij die voor Zondag 5 Augustus deze vergunning hebben, moeten de vergun ning afhalen hij den Gemeenteontvan ger Zaterdag tusschen 1012 uur voormiddag. Venray 1 Augustus 1928, De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO Dringende uitnoodiging aan alle ouders, verzorgers en weldenkende inwoners. De Burgemeester van Venray ver zoekt de ingezetenen met den meesten aandrang hunne algeheele medewer king te verleenen om alle wanordelijk heden en drankmisbruik tijdens de kermis te voorkomen en aan de kasteleins na half drie namiddag tot half tien 's avonds geen sierken drank te vragen. Aan ouders en verzorgers richt hij in hun eigen belang en dat hunner kinderen de dringende uitnoodiging mede te zorgen, dat de hand wordt gehouden aan het verbod van het bezoeken van avondvermakelijkheden door kinderen, voorzoover daarvan geen ontheffing is verleend. Dit verbod is in het belang van de ouders en de kinde ren zelf vastgesteld. Venray 1 Augustus 1928, De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Afwijking der verordening houdende verbod tot het bezoeken van avond vermakelijkheden door jeugdige perso nen gedurende de kermisdagen. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door hem ingevolge het bepaalde van artikel 7 der vorenaangehaalde 'verordening de navolgende ontheffingen worden ver leend aan bestuurders of beheerders van een inrichting, waar voor het publiek toegankelijke vermakelijkheden worden gegeven, om in deze inrichtin gen na des avonds acht uur toe te laten of te laten verblijven personen beneden den leefLijd van 18 jaar: 1. Personen beneden den achttien jarigen leeftijd, doch boven den veertien jarigen leeftijd mogen in de bioscoop worden toegelaten voorzoover de te vertoonen films voor dien leeftijd zijn goedgekeurd, hetwelk duidelijk van buiten is vermeld. Het bezoeken van bioscoop door personen beneden den veertienjarigen leeftijd blijft gedurende de ge" kermis verboden, behalve voor wat be treft de afzonderlijk te geven en als dusdanig uitdrukkelijk aan te kondigen kindervoorstellingen. 2. Het bezoeken van dranklokalen, waar vergunning is verleend voor het maken van muzi?k (strijkje) met uil zondering van dansmuziek door per sonen beneden den 18-jarigen leeftijd is in begeleiding van ouders, voogden of meerderjarige broers of zusters toe gestaan. 3 personen beneden den 18jarigen leeftijd, welke zich in een der publieke vermakelijkheden bevinden gedurende den tijd, dat deze voor hen gesloten zijn, worden daaruit door de politie verwijderd en tegen hen zal proces verbaal worden opgemaakt. Venray 1 Augustus 1928 De Bnrgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Sluiting dranklokalen gedurende de kermis. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door hem, ingevolge het bepaalde bij artikel 41 der Algemeene Politieverordening het sluitingsuur in de lokalen, waarvoor verlof tot den verkoop van alcoholvrije drank, alcoholhoudenden anderen dan sterken drank en vergunning tot den verkoop van sterken drank is verleend, uitsluitend voor de Kom op Zondag 5 Maandag 6, Dinsdag 7, Woensdag 8, Donderdag 9 en Zondag 12 Augustus is verlengd tot 12 uur middernacht. A8n deze verlenging van sluitings uur is door hem de voorwaarde ver bonden, dat na half drie namiddag tot half tien 's avonds geen sterke drank meer wordt getapt, dus ook niet in de lokalen der vergunninghouders, waarin dit anders is geoorloofd. De aandacht van vergunninghouders wordt er nadrukkelijk op gevestigd dat de verlenging van het sluitingsuur niet geldt voor hen, die na half drie tot half tien in hunne inrichtingen sterken drank verschenken of toelaten, dat deze aldaar wordt gebruikt. Voor deze inrichtingen geldt het gewone sluitingsuur, dus elf uur namiddsg, waaraan streng de hand gehouden wordt en zullen deze onmiddelijk om elf uur moeten worden ontruimd. Overigens wordt de vergunning, bij ongeregeldheden of niet naleving der voorschriften door de politie gegeven, voor de betrokken overtreders of in het algemeen ingetrokken. Er wQjrdt in geen geval gewaar schuwd, om 12 uur moeten alle café's onmiddellijk worden ontruimd. Venray, 1 Augustus 1928. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Openstelling Gemeente-bureaux gedurende de Kermis. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene Kennis, dat de Gemeentesecretarie, het kantoor van den Gemeente-Ontvanger, het kan toor van Gemeentewerken en het kantoor der Gasfabriek op Maandag 6. Dinsdag 7, Woensdag 8 en Donderdag 9 Augustus a.s. voor het publiek uit sluitend geopend zijn van 10—12 uur voormiddag. Venray, 1 Augustus 1928. Burgemeester en Wethouders v. Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Openstelling Bureau Vleeschkeurings dienst gedurende de Kermis. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de uren waarop de Vleeschkeurings- dienst voor hel doen van aangiften ingevolge de Vleeschkeuringswet, gedurende de kermisdagen op Maandag 6, Dinsdag 7, Woensdag 8 en Donder dag 9 Augustus a.8. is opengesteld, zijn vastge^eld van half 9 tot half 10 voormiddag. Venray, 1 Augustus 1928. Burgemeester en Wethouders v. Venray, O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN BökeE'lmaking. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de Raad der gemeente voornemens is schoolgebouw met speelplaats, kadastraal bekend gemeente Venray— Ysselsteyn Sectie H 1790, groot 38 aren, aan den openbaren dienst te onltrekken en school en speelplaats ter beschik king te stellen van het R.K. Kerk bestuur van de H. Oda te YsselsleyD, zulks voor hetoprichten eener bijzondere school aldaar, in verband waarmede dan de openbare school te Ysselsteyn zal worden opgeheven. Degenen, die tegen deze onttrekking aan den openbaren dienst, beschikbaar stelling en opheffing van de O.L. school te Ysselsteyn bezwaren hebben, kunnen deze ter kennis van het Gemeente bestuur brengen, waartoe zitting zal gehouden worden ten Raadhuize op Vrijdag 17 Augustus a.s. des voorm van 1112 uur. Venray, 1 Augustus 1928 De Burgemeester en Wethouders v. Venray O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN optreden van het alom bekende met afwisseling van een le klas LACHEN I LACHEN Geen verhoogde consumptie. Verder volgende dagen ge legenheid tot ■YkffH DANSEN BH pelen. Hier worden de resultaten voor onderzoekingen omtrent ziekten, be mesting, rooien, wijze van bewaren enz. ter sprake gebracht. Wat het laatste betreft is er een heele ommekeer ge komen. Tot nu toe bewaarden wij vroege poters in hoofdzaak ingekuild of wel den kelder. Dit is echter, blijkens de laatste, onderzoekingen, niet de juiste manier om ziekte te voorkomen. Want juist ziekte zooals krul, topbont e.n.a. zijn oorzaak, dat we een onvoldoende opbrengst krijgen. Om nu deze te ontgaan, wordt naast het selecteeren, d.i. 't bijtijds verwijde ren van zieke struiken, aangeraden om 't pootgoed vroeg te rooien. Bladluizen en andere insecten zijn n.l. de over brengers van de smetstof, die bovenge noemde ziekten verwekken. Door nu vroeg te rooien is 't besmet tingsgevaar veel minder en de kans geringer dat bij eventueele besmetting deze al door gedrongen is tot de knol. De moeilijkheid is dan echter, deze vroeg gerooide aardappelen goed te bewaren. Dit nu kan 't best gebeuren in bakjes van pl.m. 15 Kg. onder glas. Men heeft daartoe aparte bewaarplaat sen gemaakt, waarvan de zijkanten bestaan uit dubbel glas, om ze zoo doende vorstvrij te maken. Op deze manier verbroeien de poters niet en voorkomen we ook het te vroeg spruiten. 't Groote voordeel van deze bewaar plaatsen is dus, dat 't pootgoed vroeg gerooid kan worden, zoodat ziekte minder zullen voorkomen. De aardap pelen kunnen daarbij gekiemd gepoot worden. De poottijd kan wat later zijn, waardoor kans voor afvriezen minder wordt. Slecht gekiemde aardappelen kunnen worden verwijderd, zoodat nieten" of slechte struiken vrijwel uitgesloten zijn. Iets nieuws, iets vreemds 1 Om deze wijze van bewaring te propageeren, zal er bij de landbouw school 'n dergelijke poters-bewaarplaats worden gebouwd. Deze behoeven niet zoo groot te zijn. In een ruimte van 3 x 3 M. bewaard men't pootgoed voor ruim 3 H.A. Waar bier de bedrijven over 't algemeen klein zijn, zal hier de beste weg zijn gezamenlijk b.v. buurt8gewijze zoo'n bewaarplaats bouwen. In de eerste plaats zal deze bewaar plaats aan de school dienen voor bewaren van 't demonstratie materiaal voor de leerlingen, maar daarnaast is er ook nog gelegenheid voor anderen om hier hun poters te plaatsen. Zij, die hiervan gebruik willen maken kunnen zich daartoe vervoegen bij Hoofd van de Landbouwschool. ANTWOORD: Ze zijn daar zéér geschikt voor. Wordt er in uwe om geving nog veel boekweit geteeld? Zoo ja, dan heeft men daar eene mooie gelegenheid, om op eene goedkoope manier aan een best krabmateriaal te komen. Het stoft niet, is gemakkelijk droog te houden, wordt niet gauw »kort" en het hardvoer valt er mooi tusschen weg. Allemaal groote voordeelen. Natuurlijk moet de bodem; van het hok hoog genoeg liggen, maar dat ia voor iedere bedekking noodig. Mocht uw bodem iets aan den lagen zijn, dan moet u bij droog weer er eena eenige karren wit heidezand in rijden. Het is daar nu zoo'n mooie ttjd voor. Dienstplicht. Aanmelding voor Hospitaalsoldaten, Motordienst en Zeemacht. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van de lotelingen der lichting 1929, die niet in het bewijs zijn van voorgeoefendheid, dat er gelegenheid beslaat voor aanmelding 1. Als ziekenverpleger of zieken drager. Aanmelding dient te geschieden voor 5 September. 2. Als chauffeur bij de school- compagnie bij den Motordienst. Aan melding moet schriftelijk geschieden bij den Commandant van de school- compagnie te Haarlem. 3. Bij de Zeemacht als hulpseiner. Aanmelding moet schriftelijk geschie den bij den Chef van hel Bureau Zeemilitie te Willemsoord Helder. Nadere inlichtingen worden ter Gemeentesecretarie verstrekt. Venray, 2 Augustus 1928. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. De aardappelen mogen zich de laatste jaren verheugen in een bijzondere be langstelling van de wetenschap. Dit jaar werd de vierde tweedaag3che bijeenkomst gehouden te Wageningen, die nagenoeg geheel besteed werden aan de besprekingen over de aardap Knobbels tusschen de pooten. VRAAG: Eenige mijner kippen kregen tusschen de pooten een dikke, blauwachtige knobbel ot harden bult. Wat kan dat zijn? Ik heb ze geslacht opgegeten, want ze zagen er even gezond uit als de andere, alleen liepen ze wat moeilijk. Dezelfde. ANTWOORD: Mogelijk hebt u de doornheggen geknipt en hebben de dieren in de scherp gepunte doorntjes getrapt en zich zoodoende geïnfecteerd. Zit aan den onderkant een hard korstje, dan kan men dit er uit halen, de zweer daarna flink uitknijpen en de holte vervolgens penseelen met jodium- tinctuur. Zoo goed en zoo kwaad ala het gaat moet er dan een klein verbandje worden omgelegd. U ziet het is voor de boerderij te bewerkelijk en daarom is opeten in zoo'n geval het beste Om dezen tijd van 't jaar moet men niet lang dokteren met kippen, Het kan ook in 't bloed zitten. Ook dan is dokteren af te raden. Betonvloer VRAAG: Zou u me aanraden, een betonvloer in het hok te maken? Het strooisel blijft dan toch langer goed? Dezelfde. ANTWOORD: Het bezwaar is, dat betonvloeren koud zijn. Is er atééds een dubbel laag strooisel op, dan is dat bezwaar natuurlijk geringer. Maar als u aan den hoogen kant woont, waar in Venray toch veel kans voor bestaat, dan zal een losse vloer van droog berg- of rivierzand toch ook best voldoen. Ja, het strooisel moet eerder ver- verscht worden, maar dat is wel goed, want anders komt er te veel mest tus schen. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Reeds aan don leg. VRAAG: Bij mijne vroegste W. L kuikens, onder de kloek uitgebroed in den tijd rondom half Maart zijn er reeds 2 aan den leg, ofschoon ik ze thans niets geef dan hardvoer. Maar ze loopen los op een goede roei, dicht bij huis. Zou ik deze dieren nu ochtendvoer geven of niet? Ik vraag dit, omdat ik weten wilde wat het beste is, om ze niet in den rui te krijgen. Uit Merselo. ANTWOORD: Dat ziet men vaak van vroege kuikens, dat ze op zoo'n jeugdigen leeftijd aan den leg gaan. In uw plaats zou ik ze zeer zeker ochtend- voer geven, want anders zullen ze misschien nog eerder in den rui vallen. U wenscht ze niet in den rui Maar ik vrees, dat die wensch onvervuld zal blijven, want de leg is veel te vroeg. Maar enfin, als u ze nu ook ochtend- voer geeft, is de kans groot, dat u al voor een aardige duit eieren geraapt heeft, voordat de maand October om is. Kuiken met gezwel. VRAAG: Ik heb een kuiken, van ruim 3 maanden oud, dat boven aijn eene oog een groot gezwel heeft, ter grootte van een halven vingerhoed. Het kan niet best zien Wat is hieraan te doen? Ik ben lezer van Peel en Maas. Uit Venray. ANTWOORD: Is dat gezwel pas gekomen, dan kan het best in verband staan met diphtheritus. Hier in de streek begint deze ziekte ook al op te treden, dus vroeger dan gewoonlijk. Beslaat dat gezwel al lang^dan heeft men vermoedelijk met een kwaadaardige woekering te doen. Van behandelen is niet veel heil te verwachten. Bovendien kan het dier besmettelijk zijn. Boekweitdoppen geschikt als strooisel in het kippenhok! VRAAG: Zijn boekweitdoppen ge schikt om als strooisel voor kippen in de scharrelplaats voor van den winter? Uit Venray. Op de Nationale Tentoonstelling te 's Gravenhage behaalde de alom bekende hengst der Hengstenassociatie •Voor uitgang" te Venray, Horst, Sevenum en Omstreken, ^Cavalier de Grubben" B 696, een succes, zooals nog nooit door een vaderpaard van het Belgisch koudbloedlype behaald is. In 1921 verwierf deze hengst het kampioenschap, en in 1924, 1925 en 1926 behaalde hij drie maal den eersten prijs met afstammelingen, waardoor hij winnaar werd van den zilveren beker uitgeloofd door Mevr. Jhr. van Vredsnburch. Op de Haagsche tentoonstelling was hij dan ook alleen ter opluistering op geroepen. Cavalier met 38 bekroonde afstam melingen achter zich te zien stappen en draven, was dan ook zoo een prach tig gezicht, dat dadelijk besloten werd, dezen stoet te doen filmen. Zeker zal de Radio oproep aan den filmoperateur, om zich bij den heer Poela uit Venray in de ring le vervoegen, tot het opne men der film, het hart van iederen paardenliefhebber goed gedaan hebben. Ook de aanwezige autoriteiten werden op de rolplaat gebracht, waaronder wij opmerkten Jhr. van Vredenburch, Voor zitter der Vereeniging »Het Nederl. Trekpaard," het Eerste Kamerlid Haff- mans, Voorzitter van het Limburgsch Stamboek, de Heer J. A. Poels, Voor zitter der genoemde Associatie en de Gebrs. Arnouds uit Sluis, van wie Cavalier in 1921 is gekocht voor de som van f 45000. Zooals wij vernamen, is de film goed gelukt en zal met de Kermisdagen in de Luxor bioscoop te Venray vertoond worden. Voor zeker is dit succes schitterend voor de Associatie, die zich zoo inspant het paardenras in Noord-Limburg te veredelen. VENRAY, i A-jg. 1928. Op 18 Aug. a.s. zal Mgr. Logrève aan den Esrw. Heer G. Kemps uit Venray het Tonsuur toedienen in de kerk der E. E. P. P. Jezuïten te Leuven. Als een bewijs, dat hier in Venray nog wel gespaard kan worden, moge blijken, dat door de Spaarkas »de

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1