30 ct. Weekblad voor VENEAY, HOEST en Omstreken. B JAC.FONdi'H J. VERMEDLEN-ROELOFS Oostrum Zijden Lampe kapjes Behoudenis i MANUFACTUREN YQQimiOT manufacturen} YOORDEELIÖST/Ï Ajieenverkoo^lederbnd CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis°pg»icht 1843 Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Hoe het nu in China toegaat De Kippenhouderij op het platteland speciale aanbieding JAC. F0NCK, Venray Provinciaal Nieuws ZATERDAG 28 JULI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 30 1 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS I BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN18 regels 60 cent, elke regel meer 7'/« ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!, nummers 5 cent Rijn- en Moesel- WIJNEN Wijnhandel Venray, Gr. Markt B In afwachting van het verloop der politieke wrijving tusschen Japan en de Nanking regeering inzake Mand- sjoerije, is het niet ondienstig eens sen kijkje te nemen van de toestanden in Chins, waarop roovers en soldaten al zoo lange jaren hun stempel drukt«n Een pakkend beeld van dien toestand geeft Bernhard Keilerman, de bericht gever van het Berl. Tageblatt te Sjang hai, van het groote Chineesche scha duwspel. Waar het Westen, zoo schrijft hij met China samenstiet, stegen twee gigantische vlammen omhoog 1 Hong kong, een gloeiende vulkaan van licht thans -vnL0-ir oorlogsschepen van alle naties; bjannai een twee millioenenstad, de derde in de rij der wereldhavens, met haar hooge gebouwen en wolkenkrabbers fel lichtend en fonkelend over den Oceaan als New York. Elk uur, dag en nacht, doorwoelen de schroeven der stoombooten het leem gele water van de Wangpoe. De schoorsleanen van alle groote reederijen der wereld schemeren ineen nevel van rook en damp. De Jangste booten met haar twee, drie en vier verdiepingen, krioelend van het gele volk, zijn in alle hoeken en ^galeD volgestopt met Kisten en balen,* klee dingstoffen, benzine enz. Ook missionariseen zijn aan boord. Ze varen naar Hankau en Woeèsjang, stroomopwaarts, een kleinigheid van 1000 kilometer 1 Hier stroomen de producten van half China samen voor het vlijtigste volk der aarde. Het roode goud vloeit over de straat en een bijzonderepolitietroep is onophoudelijk op jacht naar inter nationale oplichters. Ik had, zoo vervolgt Keilerman nauwelijks mijn voet op 't asfalt van Sjanghai gezet, of een Chinees hield me staande. «Meneer, fluisterde mr. Ton, Duit- scher? Kunt u me niet een 10,000 borstpantsers leveren? Borstpantsers begrijpt u Duizend stuks kan ik pe dag van de hand doen. Alle rijke Chineezen koopen borstpantsers en en betalen eiken prijs." Ik begreep mr. Ton niet. Maar 14 dagen later wel. Toen las ik: de bankier mr. Woe begaf zich naar zijn club. In den gang kwam hij twee heeren tegen die hoffelijk plaats maakten. Meneer Woe boog dankend, maar op hetzelfde oogenblik knalden revolverschoten. Woe stortte dood neer; hij bezat geen borst- pantser.... Een donkere wolk van de angst der laatste jaren ligt nog over dit Chineesche Babyion. De meesten der in Sjanghai levende Europeanen durven heden nog niet de Chineesche stad te betreden. Sjanghai is inderdaad een der gevaar lijkste steden der wereld. In de laatste maand moeten een honderd gevallen van ontvoering zijn voorgekomen. De meeste gevallen wor *den niet eens bij de politie aangegeven daar de familieleden der ontvoerde personen het eenvoudig niet durven, Kinderen, jongelieden, maar ook vol wassenen verdwijnen op de meest geheimzinnige wijze. Dezer dagen werd een Chineesche spoorwegdirecteur ont voerd, toen hij in zijn auto door de stad reed. Hij was eenvoudig plotseling spoorloos verdwenen. De losgelden welke de bandieten eischen, grenzen aan het ongeloofelijke. Ze gaan tot anderhalf millioen dollarsl De getroffen familieleden beginnen met een betaling van 20, 30 duizend dollar, zetten hemel en aarde in beweging, maar hooren in de meeste gevallen van den ontvoerde niets meer. Onlangs werd een vrouw ter dood veroordeeld, die een dergelijke roover- bende aanvoerde. Thans staat een voormalig officier van het Sjanghai- leger terecht, die in Sjanghai een deftig huis bewoonde, twee auto's bezat en zich nu had te verantwoorden wegens ontvoering en vermoording van twee •ij ke Chineezen. De misdadigersstatisliek dezer stad is eenvoudig schrikwekkend. Ook de speelholen, waar lot de morgen grauwt de roulettes rollen, zijn broeinesten van kwaad. Naar verluidt, staan ze onder de consulaire bescherming van een kleinen middel-Amerikaan8chen staat 1 Heden ten dage is heel China een ruïne geworden. Reeds vijf kilometer buiten Sjanghai zijn de wegen onveilig en dikwijls treden rooverbenden op tot in de dorpen der stadsomgeving. Toen ik, zoo vertelt Kellermann verder, in Saigon was, kwam juist een missionaris aan met 250 Chineesche Christenen die uit Jünnan waren ge vlucht. Destijds was deze heele provin- in handen van b.enden, die op klaarlichten dag in de steden kwamen en ze brandschatten. In bijna alle Chineesche provincies zijn de toestanden vrijwel hetzelfde en alleen heel sporadisch, zooals in de provincie Sjansji heerschen meer ge ordende toestanden. Eiken dag komen alarmeerende be richten uit het reuzenrijk binnen Zoo wordt b.v. uit de provincie Hoepeh gemeld, dat een rooverbende daar een stad heeft overvallen, den gouverneur zijn vrouw heeft vermoord, 500 huizen in brand zijn gestokejx-^ooa'e.- Ifef~roövërs" slaan hun gevangenen het hoofd af, terwijl de vrouwen worden verbrand. Nadat d® stad Kengmen heette ze totaal was uitgeplunderd, trok de bende na vier dagen weer af Ongeveer tegelijkertijd werd een stad in het Jangtse-dai overvallen, nadat de bandieten te voren geweren en munitie in doodkisten in de stad hadden ge bracht. Ook hier werd gruwelijk huis gehouden. Aan de Zuidkust zijn piraten onafge broken aan den slag. In de beruchte Biasbaai worden stoomschepen aange houden en weggesleept. Heel China is uit den band gespron- kippen heb. Hopende, dat u mij in Peel en Maas deze vragen wilt beantwoorden. Uit Oirlo. ANTWOORD: U ziet nu zelf, dat het deksels moeilijk is, de dieren op den meest gewenschten tijd aan den te krijgen. Met alle zonder uitzon- leg dering spee!' u dat nimmer klaar, want ®cbiedenis, welke onder dezelfde omstandigheden gehou-' orwo den gaat de eene later, de andere vroeger aan den leg. We moeten dus hoogst tevreden zijn, als de massa, dat is het grootste ge deelte op tijd begint. U vreest, dat ze te vroeg zullen be ar na om in een ginnen. Maar kijki u niet te veel naar Obregon de verwarring en de ellende een enkeling, die de andere voor is in nog komen vervolmaken, kam- en kinlellengroei Presidant Calles was er na den Drie en twintig April is een mooie moord onmiddellijk bij, geboortetijd voor W.L. U heeft de manifest f'erf" 'ol 8 weken opfoltvoer gegeven de schnid aan don m00rd en daarna direct ochtendvoer. Dat ïste t vroeg geweest, althans wanneer hel fl V ochtendvoer nog al eiwitrijk ia. U hadt In dai man,lfelat wotf' ^eeJrd' da m.i. beter gedaan, met het opfokvoer da dader reada.ta? vol!e bekend heeft wat langer aan de gang gebleven te dat(-ZIJn handehn8 door godsdienst- zijn en daarna een meelmengeel ge- fanatiame ia gemotiveerd en dat .de geven met niet te veel vlefech-ofP0,1 d-? opheldering van de feiten belaste vischmeel. z.g. overgangevoer. autoriteiten reeds beschikken .over Ale heel jonge dieren ochtendvoer !alr'Jke 'nfo,rma'les' d'e deze. r"18daad krijgen, waar de kippen goed van kun- m direct verband met de clenoale actie nen leggen, dan schieten ze wel wat brengen." vlug yoort. De regeering is dan ook vast besloten Indien het mij te doen stond ze naar Calles proclameert niet loopan toch los, nietwaar? zou ik alleen den feitelijken dader te straffen, ze voorloopig een klein beetje ochtend- maar ook hen, «die zouden kunnen voer geven, omdat het land en de worden geïdentificeerd als de spiritueele weide zoo droog is, dat alle ongedierte leiders van deze daad." En zij zal diep is weggetrokken. Te schraal daarbij gen. De waarheid is deze: het geduldigste en het minst eischende volk der wereld wordt door de ontzettende ellende tot vertwijfeling gebracht. Oorlogsschattin gen en enorme belastingen hebben het land uitgeput en zijn welvaart ver nietigd. De boeren, die drie, vier malen achtereen hun schuren zagen leegge plunderd, bebouwen de rijstvelden niet meer. De soldaten krijgen geen soldij, de beambten geen salaris. Heele provincies zijn zoo radikaal verarmd, dat de boeren bij duizenden en duizenden naar Mandsjoerije uit wijken. Dit jaar alleen al meer dan een half millioen. Ü8 soldaten, die geen soldij ontvan gen, helpen zich zelf en slaan aan het plunderen. De plaag is zoo groo'l, dat de boeren een gewapende afweer- organisatie de roode Speer hebben gevormd en eiken soldaat, die een dorp nadert, neerschieten. Alleen van de Nanking regeering wordt nog redding uit deze hel van verschrikkingen gehoopt. door JOS. BOSHOUWERS te LENT, Hoe te handelen? VRAAG: Ik heb circa 100 W.L. geboren 23 April 1928 welke verbazend goed gegroeid zijn, zoo hard, dat ik bang ben, dat deze nog te vroeg met den leg böginnen, al had ik ze volgens mijn meening op een mooien tijd. Ik heb ze tot 8 weken opfokvoer ge geven en daarna ochtendvoer, maar heb nu al 14 dagen géén ochtendvoer meer gevoerd, alleen hardgraan. Zou ik dat nog langer volhouden, of zou ik met ochtendvoer beginnen Wat raadt u mij aan dezen winter te voeren. Ik wilde ze zooveel mogelijk binnen houden. Ik heb circa 500 boeren kool geplant en wou als het weer het toelaat nog 500 planten. Zou ik van deze jonge kippen het volgend jaar broedeieren nemen of zou ik ze koopen, daar ik geen andere Kfjjk^-dua^ erst goed uit je oogen, ïneY/wat leverancier u te doen zult krn'gen^ \X - Is er nog iets/ dab schrijft u maar weter eèns.l De goiïSTïten'stvervolging in Mexico. De beschuldiging van Calles aan de Katholieke Kerk. Het is wel een vreeselijke lijdensge- het arme Mexico meerendeels katho lieke bevolking van dit land staat bloot aan een verwoede kerkvervolging zooals we er in de geschiedenis nog zelden een kenden. En thans is de moord op den nieuwen president te voeren wreekt zich ook. Voor 100 W.Ldie nu 3 maanden oud zijn, b.v. 3 4 pond per deg, dat 15 20 gram per hennetje en per dag. De rest aanvullen met hardgraan. Zaten ze in een naakte, kleine ren, waar nieis-te viniA*« i Aries' hangt dus af van omstandig-1 heden al gem eene voorschriften zijn in dezen zoo lastig te geven. Van den winter wilt u de dieren zooveel mogelijk binnen houden. Dat gebeurt hier in deze streek thans ook steeds meer. Maar het zal niet veel' uithalen, als uw holi daar niet voor ingericht is. Daar schrijft u heelemaal niet over. Het moet minstens 24 25 M2 groot zijn (6 M. lang en 4 M. breed, zooals de Horster hokken) liever nog wat grooter. Maar met 24 25 M2 kan het toch Verder is ook noodig, dat de heele bodem van het hok licht is, u zult dus aan den zonkant nog al veel glaswerk moeten hebben van dicht bij het dak, tot pl m. 35 40 cM van den grond af. Ook moet u goed kunnen venlilee ren bij geregeld vasthouden en eiken dag liefst de mest van den mestzolder halen. Als dit gewoonte wordt, is hel in een ommezien gebeurd. Ligt de bodem van het hok ook wel hoog genoeg? Ik vraag dit, omdat hij moet blijven. Turfstrooisel van de grootste activiteit blijk geven. Wat dit beteekent bij een regeering, welke de kerkvervolging tot stelsel heeft verheven, is niet moeilijk te orerjFnbben, 85 p le pri. rèvolulionnaire en andere ittren gebrek heeft, is dan ook een liberaal blad bar. als de «Nieuwe Rolt. Crt." al te DEZE WEEK MANUFACTURENHANDEL kurkdroog is eene goede bodembedekking, maar Genoemd blad teekent bij het manifest als het hok te laag staat, blijft ook het volgende aan turfstrooisel niet droog. «Het gaat niet aan de schuld voor U zou er nu eene flinke laag droog leen zoo ernstige misdaad als een moord, wit zand in kunnen brengen en daar eenvoudig maar op een kerk te gooien, later het turfstrooisel over heen doen. I op grond van «bekentenissen" en andere Op uwe vraag, wat ze noodig hebben, I aanwijzingen. In Mexico gaat het in antwoord ik aldus: de droogvoederbak het conflict tusschen kerk en staat moet steeds gevuld en open zijn. hard tegen hard Rondom het middaguur hangt u wat bekentenis over de mede- koolstronken verspreid in het hok op e.d yfin ander()n kan zijn san touwtjes of draad, ongeveer 40 cM P In aommige landen ia er een boven den grond. Hoe meer beweging on8d(frvragingspraktijk voor de terecht- ze moeten nemen, hoe beter. zitting of den krijgsraad, waarmee men Vandaar dat het harde.voer steeds 1 gbekenlenia/6ook oyer de achuid onder eene dikke laag krabsel (t c. turf derden j,an loskrijgen. De regeering strooisel) geharkt moet worden. Calles c.s. heeft in den atrijd tegen Maakt u geen gebruik van kunstlicht, kerkeU ke of polilieke tegenstanders dan geeft u de dieren tegen den avond j geschroomd, waar zij het geboden zooveel hardvoer, dat ze met een flmk Itot gevulden krop op stok gaan. Ze mogen ac de'mee9t drastische maatregelen daNÜSDen d.n°n«lnf uneaen8.V.n. gevlucht te nemen, en men zou in de hand en als het u voorkomt, dat kunnen verwachten, dat zij daden van ze wel een tilkje zwaarder mocht zijn, vertwyfeling, die dan geeft u ook op den dag nog eens komen, zou kunnen zien en beoordeelen een bfelje, ook weer ondergfharkt. Dit wat meer filoaofiachen en wat meer kunt u ook 's morgens heel vroeg doen, historisch onbevooroor e aan 100 kippen b.v. 2 pond. Moord ie onduldbaar, moordenaars Men moet een beetje kijk op de f oeten wor^ngegrepenengevonniat dieren hebben, om dit alles naar be- Maar reeds dadelijk op grond van het hooren te regelen. voorloopig politieonderzoek Gebruikt u wel kunstlicht, dan tegen de Roomsch-Katholieke Ketk sohuldig den avond een pond of zeven hardvoer te verklaren en tusschen 9 en 10 uur 's avonds zoo aan medeplichtigheid, lijkt bedenkelijk, veel als ze nog gretig naar binnen ^yanneer h0t blijkt, zoo te zijn geweest, Wtt «11 i- a zal het bij een in het openbaar gevoerd U heeft alleen jonge kippen, d.w.z.1 kippen die aan den eersten leg zullen gaan. Wanneer u een straffen winter- voorjaar81,liever "geen broJdïforen TeiHOOnStellïnfl tS MerSOlO. nemen, althans zeker niet, als ik tegen een schappelijken prijs van een ver trouwd adres andere kon krijgen. Maar Boeren en eenige genoodigden besloten om op 30 September a.s. te Merselo een tentoonstelling te organiaeeren in de oude school. Hierover kan thans het volgende worden medegedeeld. Voor keuring van de verschillende standen zal in overleg worden getreden met de Iandbouwonderwijzers uit de buurt. Er zullen tentoongesteld worden Inzendingen van rogge, haver, tarwe en gerst, in bossen gebonden en gewoon afgesneden. (Bij de verschillende inzendingen gelieve men in aanmerking te nemen, dat alleen van die gewassen mag in gezonden worden, welke op den ge* wassenwedstrijd een lsten of 2den prijs behaalden. 1ste prijs wordt behaald door gewassen, welke 80 en meer punten verkrijgen, 2de prijs, die met 70 tot 80 punten.) Inzendingen van aardappelen, 5 dikke en 5 poters. Mangelwortelen en atek- ruben van iedere soort 3. Fruit verpakt kistjes. Wat de nieuwe soorten betreft, is besloten inlichtingen te vragen bij den heer van der Kroft, Maastricht. Pluimvee van iedere soort 3 kippen met 1 haan. Steriliseeren van groenten en fruit. Hier zullen tevens nuttige handwerken aan toegevoegd worden. Om niet te uitvoerig te worden, zul len de namen van hen, die zich voor de regeling der verschillende onder- deelen beschikbaar stellen, nader bekend gemaakt worden. Tot slot der tentoonstelling zal een gezelligen avond georganiseerd worden, waarvoor de medewerking zal verzocht worden van Tooneelclub en Fanfare. Verder zal Pater Arsenius, de bij de Jonge Boeren welbekende predikant, worden aangezocht eene lezing of spreekbeurt te komen houden. Ook zal er gezorgd worden voor het vervoer vise-versa, van de, naar wij hopen, talrijke bezoekers dezer ten toonstelling. Uitslag van den_ ge wassen-wed stwid- 'e prijfcA. 2e pr. Kind. van Helden,'76*p!: 2ejpr-.'"~ A. van Stiphout, 75 p.; 2e pr. Kind. Pubben, 73 p. Gouden regen haver, le pr. P. Pubben 87 ple pr. Jac. Janssen 85 p.; le pr. W. Arts 84 p.: lepr. Joh. Lemmens 84p; le pr. Wed. Bardoul 83 p.; le pr. H. van Hooff, 83 ple pr. Kind. van Helden 81 p. Zegehaver le pr. A. Veratraaten 82 p.; 2e pr. A. van Stiphout 74 p. Zwarte President le pr. L. Arts 85 p. Orion le pr. L. Arts, 90 p,; 2e pr. A. van Stiphout 75 p. Mansholt I le pr. niet toegekend; 2e pr. Kind. Pubben 77 p. Goudgerst le pr. Kind. Pubben 80 p. Bigogerst le pr. 80 p. Aardappelen (Industrie) le pr. A. van Stiphout 85 p le pr. A. Verstraaten 85 p.; le pr. Wed. Arts, zaal 83 p. Roode Star le pr. P. Pubben, 84 p. Eerstelingen le pr. Kind. Pubben 86 ple pr. P. Pubben 80 p.; le pr. A. Verstraaten 80 p. Erwten le pr. A. Verstraaten 88 p.; le pr. P. Pubben 85 p.; 2e pr. A. van Sliphout 78 ple pr. L. Arts 75 p. Van al deze bekroonde gewassen is zaad- of pootgoed verkrijgbaar. proces toch wel blijken." Gelijk wij reeds meldden, werd op dan moeten het eieren zijn van over-lde 24 Juni in de zaal gehouden ver jarige dieren van goeden legstam. [gadering van het bestuur der Jonge VENRAY, 28 Juli 1928. RÜkstelefoondienst. Nieuwe aansluitingen: 99 Minderbroedersklooster, Leunsche weg Venray. Vervallen aansluitingen: 75 Firma Pluymen en Thelosen, Langstraat no. 3 Venray. 34 A. J. J. Pools, leder fabrikant, Oostrum-Venray. 902 Kempkenaberg, Ysselstein-Ven- ray. Door den Rijksveldwachter is tegen een persoon procesverbaal opge maakt wegens h6t jagen in de Peel zonder vergunning op de door de ge meente verpachte gronden. Zondag 29 Juli nam. 7 uur zal de Harmonie «Sub Matris Tutela" uit Oostrum een concert geven op het Henseniusplein alhier. Dit is de eerste keer dat dit gesel schap, sinds de omzetting van fanfare tot harmonie een verplicht concert geeft. Wij maken belanghebbenden er op attent, dat de jaarmarkt, die is vast gesteld op den eersten Woensdag in Augustus, dit jaar zal gehouden worden op Donderdag 2 Aug., wegens den feestdag van St. Petrus Banden op Woensdag 1 Aug. Door Venraysch Fanfarecorps is thans definitief besloten tot het houden van een groot solisten-concours.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1