spm H ir teri mmm Uurwerken J. POE LS-JANSSEN A. de Haen 1111 Rioleering. spreekuur te Venray G. L. Verbeek S3 «sS *2 Gd 8 Wed. P. van Gerven Inmaakglazen garantie Zeisen en zichten SCHOENWERK ilvorens I) een iuto koopt G. KUPERS, ^WAY^Telefoon 95 JOS. HENDRIK! Spaart Uw oogen P. v. Opbergen Jzn Vraagt billijk tarief FR. P. JANSSEN kunstmest F. J. LINDERS Fotografie Foto-artikelen. Inlijsten Hollandsche model-Stallingen Bijkantoor VENRAY, Patersstraat 17 „DE VIJZEL" Hi E Gementverbruikers „Bonner" Pbeil - Groenestreep Dyckerbof eoz. Firma Otten Rutten Wij hebben in voorraad 4ir C. P. Rockx Stempels Reparation is het adres voor F.H. van JEnchevort Goud Zilver Doublé H. CAMPSHorlogerie Transport-, Dienst- en gewone Rijwielen, Phoenix ffamaak blijft JYamaak Het leggen eener Rioleering met bij komende werken te V enray. Tandarts, Yenlo eiken Woensdags Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. 8 las 3 3 "5T! a o <D o S 3 CÖ 50 a P-ic S CO fl W 0 O ■3 a BS Sterilliseerketels Gebr. Lucassen, Leunen Dit is de wagen zonder concurrentie! STEENKOLEN en BRIKETTEN Alle soorten Foto's, Vergrootingen en Olieverf-portretten van schilderijen portretten enz. OOSTRUM Cement, Kalk, Gips, Gresbuizen en bakken, Dakpannen, Asbest golf- en vlakke platen, Vloér- en Wandtegels, Betonbuizen in alle grootten P. HOEDEIV1AKERS Wij zijn steeds concurreerend Let daarom op onze prijzen Gediplomeerd Horloger, Opticiën Bezoekt ons atelier. Vierlingsbeeksche Cementhandel Lichte en zw. transport-voorwieldragers, Achterwiel-bagagedragers in ver schillende modellen. Electrische- en Carbidlampen, Transport- en gewone Pedalen, Carbid pêr vat en pet bus. BANDEN in alle maten en soorten. JTflirPS HenS0n'usP'ein VENRAY Alle soorten oude belegen WIJNEN Burgemeester en Wethouders van Venray zijn voornemens op; 3 Augustus a.s. aan te besteden Bestek en teekeningen ver krijgbaar aan het Bureau van Gemeentewerken te Venray tegen betaling van f6.per stel, waarvan bij franco weder-inleve- ring (onbeschadigd) vóór 10 Augustus a.s., f 4.—, wordt terugbetaald. voorm. van half 9 tot 11 uur ten huize van den Heer W.Janssen Michel8. Palersstraat. Hoenderstraat 6 VENRAY Houthandel Greenen, Vuren, Eiken en Americ. Greenen. Carbolineum en Asphaltpapier. Alles aan concurreerende prijzen II. 01 05 f fi 0 IO O ai a I eö *5 u A nthraciet Mager Stukkolen Vetnootjes, Union en Carisborg Briketten Bij afname van 1000 Kg. of meer 10 ct. per 100 Kg. minder. Alles wordt zonder prijsver- hooging aan huis bezorgd. Aanbevelend, ZONEN Brandstoffenhandel. losse ringen, deksels en thermometers onder garantie. Zeisboomen, Welsteenen en Haargereedschsp. Concurr.eerende prijzen. Smederij. worden spoedig geleverd door Firma van den Munckhof. de goede kachelglans is in al onze winkels verkrijg baar tegen 10 cent per doos en wordt om hare goede eigen schappen bijzonder door ons aanbevolen. N.V. EDAH, Alle soorten aan concurreerende prijzen. I in LAAT U EENS EEN DEMONSTREEREN. 40 Agent voor Venray en omstreken orden degelijk en netjes uitge [>erd. Aanbevelend, MAASHEESCHE WEG. door tijdig een BRIL aan te schaffen van Gediplomeerd Opticien Markt Venray. Het goedkoopste adres onder de betere Het betere adres onder de goedkoope 1 Iedere reparatie binnen hot uur. Ongevallen verzekering Stormschade Brandverzekering BLagelverzekering Maaskeeseke weg 3, Tenray. ALLE SOORTEN steeds verkrijgbaar aan verminderde prijzen. Op verlangen aan huis bezor gen zonder prijsverhooging Beleefd aanbevelend, Gasslraat VERKRIJGBAAR alle Telefoon 501 Postrekening 48269 voor Duikers, Wel- en Regenputten. Vee- en Brinkwaterbakken en verdere Bouw artikelen. ■MM Wij maken speciaal MiHi in iedere gewenschte vorm en grootte. Onze modellen geven U licht, lucht, goede temperatuur en vooral gemakkelijk te reinigen. 84 Degelijk werk. Aanbevelend, Goedkoop in prijs. AMSTERDAM. met daaronder behoorende Correspondent schappen te BOXMEER en HORST. Rekening-Courant met rentevergoeding, Verstrekt Crediexen, 76 Neemt gelden deposito. Belast zieh met aan- en verkoop van effecten Geeft advies voor soliede beleggingen, Verzilvert coupons en losbare stukken. Aan- en verkoop van vreemd geld en vreemde cheque's tegen voordeelige koersen. Voorts ALLE BANKZAKEN JE DROGISTERIJ Ass. Apoth. M. HOEDEMAKERS Henseniusplein, Venray. in Chemicaliën, Drogerijen, Specerijen, Verband- en Verplegings-artikelen, enz. Concurrentie onmogelijk. Alleenverkoop van het bij de Landbouwers welbekende ASDA SLIJTERIJ Jenever, Oude Klare, Likeuren enz. Beleefd aanbevelend. Groote Straat Telefoon 52 Reparatiën Glasslijperij Receptwerk Uitsluitend de hetere qualiteiten. Groote Straat Telefoon 52 KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden, zonder prijsverhooging. Wij leveren alle CEMENTSOORTEN, als aan prijzen en op voorwaarden vastgesteld door de Vereeniging van Cementhandelaren V. C. H. Verder alle soorten BOUWMATERIALEN. Opslagplaatsen VIERLINGSBEEK en OVERLOOK. Beleefd aanbevelend, Bouwmaterialen en Brandstoffen. OVERLOON, Telefoon 4. GROOTE KEUZE LAGE PRIJZEN s ÊBBÜHniÉl Ê®1 TELEFOON 50 Handel in Tabak. Sigaren en Sigaretten le kwaliteit Wentink Koffie en Thee Prima Cacao. Bonbons, Chocolades en Suikerwerken Roode en witte zoete Spaansche Wijnen voor Bruiloften. Alleenverkoop der bekende Palestina Wijnen Bloedwijn door H H. Uootoren aanbevolen Witte en Roode Port. Rhum, Punch Limonades O P enz. doet iedereen, die bij aanschaffing eener naai machine er eene koopt met het bekende merk Deze machines hebben I bewezen, dat ze, zoowel I voor kleermakers als mo-1 disten, alsook voor de| huishouding in alle op-l zichten voldoen. Desniettegenstaande worden xe, ook op af betaling, aan billijke prijzen geleverd en zijn ook alle onder- deelen steeds dadelijk verkrijgbaar. Aanbevelend Fabrikante^Henke^£^(Iie^^^G^Düsseldoi^^

Peel en Maas | 1928 | | pagina 7