RIJWIELEN Gebruikt voor Uw inmaak en Onderdeelen. Schouw der Waterloseingen. Extra Corsetten Aanbieding. De Notaris Brabers Jaarmarkt Venray Banden en Onderdeelen PETER HENDRIX, Patersstraat 9 (WEGENS VERBOUWING) Profiteer deze week van de speciale aanbieding Notaris Esser Winkelhuis te Venlo. Notaris Esser Vast goed te Sevenum. Notaris Esser Muller en Joost en Bouwland, te Horst Een vruchtb. Boerderij Donderdag 2 Aug. van groenten, vleesch enz. W eefc> Glazen Deze zijn beslist beter dan andere en niet duurder66 Allaenverkoop voor Venray en omgeving JacqCoen en - IIo utackers Electr. Bosch- en Nordlicht-Lampen, Solar Carbid Pertrix Batterijen Fietsmandjes, Stuurtasschen, Rokvlinders, Rokgewichtjes. Kinderrijwielen vanaf f 30. Coupons Stoffen groote partij Coupons Stoffen groote partij 9i2 12 2 13'la 18 33 38 58 58 78 93 18 c. Lakens en Slóopen. Partij I. Partij II. Partij III. 148 Partij IV. Partij V. ZIE ETALAGE. 44 e 88 e 28 c 48 c 68 c 1.38 78 c 1.28 1.68 1.68 Dames Boezelaars. 1.28 1.78 1.68 2.38 2.28 23 c 45 c Coupons Katoentjes groote partij Coupons Katoentjes groote partij te HORST zal onmiddellijk na afloop van den verkoop der vaste goederen van den heer Marcellis. ten verzoeke en in café van den heer Piet Jeurissen te Leunen, publiek verkoopen Een perceel weiland in de Bruks kensche Pas, Sectie D 1556, groot 53,60 a afkomstig van den heer P. van Kempen te HORST zal op Dinsdag 31 Juli ^928 nam. 6 uur. in café G. Peepers aan de Gel- dersche Poort (voorh. G. van Dyck\ ien verzoeke van zijn principaal, publiek verkoopen Hel winkelhuis gelegen te Venlo aan de Bolwaterstrant no. 34, groot circa 70c.a. Het pand bevat beneden winkel, v/oonkamer. keuken, open plaats en afzonderlijken ingang voor de bovenwoning. Boven 3 kamers en keuken, twee mansardekamers en zolder. Verder kelder en W C. Het huis is voorzien van waterlei- ding, gas en electrisch licht. Een groot gedeelte der koopsom kan als eerste hypotheek op het huis gevestigd blijven. Na 25 Juli dagelijks te bezichtigen te HORST zal op Maandag 6 Augustus 1928 des nam. 5 uur, in café L. Vethaegh te Sevenum op de Steeg, ten ver zoeke van den heer G. Spreeuwen- berg te Horst aan den Eikelenbosch publiek verkoopen Een vruchtbaar en goed onder houden boerderijtje, bestaande uit huis, stal, schuur, er! en bouwland, gelegen te Sevenum op het Kleef, groot 2,42,50 H. Verder het pachtrecht van ruim 9,50 H gemeentegrond, gelegen te Sevenum op hel Kleef (gedeeltelijk bouw- en weiland) De goederen worden in perceelen, ondermassa's en generale m< geveild Aanvaarding de gebouwen Pa schen 1929 het bouwland stoppel bloot 1928 en het weiland 1 Jan. 1929 Aanwijzing doet de bewoner Joh Vullings. Veiling wegens sterfgeval. DE NOTARISSEN te VENLO zullen op Vrijdag 27 Juli 1928 nam, 5 uur, in Hotel Wilhelmina te Venlo ten verzoeke van de Familie van Rijn, publiek verkoopen De vilia „Beer en Donk" met gr, tuin (grootendeels geschikt voor bouwterreinen) zeer gunstig gelegen te Venlo aan den Oostsingel, in de onmiddellijke nabijheid van de stad en het station, voorzien van centr. verwarming, gas en electrisch licht, in bet geheel groot 78.55 a De goederen worden in perceeleD, ondermassa's en generale massa geveild. Bij affiches nader omschre ven. Alles dadelijk te aanvaarden Teekeningen en nadere inlichtingen te bekomen bijj H. vanRjjn. Parade Venlo en Notaris Esser te Horst UIT DE HAND TE PACHTEN nabij het dorp, groot 20,10 a. Aan vaarding 9toppelbloot 1928 Adres Notaris Esser te VIERLINGSBEEK zal Dinsdagen 17 en 24 Juli 1928 bii inzet en toeslag, telkens nam. 4 uur, in café C. Tiesen te Overloon, voor den Heer P. J Linders aldaar publiek verkoopen Onder Overloon (gem. Maashees) KOOP I. best. uit huis, Hol!, stal, tuin, boom gaard en bouwland aan den grintweg naar Venrayy groot 2 47.70 H.A. Onder de Gem. Venray KOOP 2. Weiland op Hansenberg afk. van Stevens, 65 a. 90 c. Koop 3. WeilaDd aldaar afk. van Hendriks 75 a 30 k. Koop 4 Weiland Loonsche Pas 86 a. 80 c. Te veilen in diverse combinaties en massa, uitmakende eene vrucht bare gunstig gelegen boerderij groot 4.75.70 H-A. Te aanvaardenge bouwen met erf op gewonen vertrek dag met Paschen, tuin, boomgaard, weiland en circa 56 a. voorland op 1 Maart en rest bouwland stoppel bloot na oogst, alles in 1929. Kooper van koop 1 heeft het recht van verkooper over te nemen, met toestemming van het Gemeentebe stuur van Maashees en Overloon, de pacht van circa 2 H A. bouwland gepacht voor f 25 per jaar van die gemeente tot 1 Nov. 1948. Weiland is gelegen 5 min. circa van koop 1 en stoppelbloot na oogst 1929 is te aanvaarden. 43 Ingezet op koop 1 f 3000. koop 2 f 700 koop 3 f 1000. koop 4 f 1200.Massa koopen 1, 2 en 3 f 5000.generale massa f 8900 Burgemeester en Wethouders van Venray brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar schouw zal worden gevoerd over de volgen de waterlossingen, op achter elk harer vermelde tijdstippen LEGGER A. 1 Van Breevennen met zijtak op 21 Aug. van 7 uur voorm. lot 7 uur nam. 2 Oirlo8che Pas op 21 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam 3 Waterlaat de Scheide met zijtak op 23 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 4 Leunsche beek met zijtak op 23 Aug. van 7 uur voorm tot 7 uur nam. 5 De Brukskensche beek op 21 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 6 Waterlaat uit Brukskensche Pas op 23 Aug. van 7 uur voorm, tot 7 uur nam, 7 Zompgraaf met zijtakken op 21 Aug. van 7 uur voorm. lot 7 uur nam, 8 Boschhuizer Maas met zijtak op 21 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 9 Weverslosche beek met zijtakken op 28 Aug. van 7 uur voorm. lot 7 uur nam. 10 Giezevennekens op 22 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 11 Loonsche Pas op 22 Aug van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 12 Smakter Spurkt op 22 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 13 Schoorsche Beek op 20 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 14 Burggraaf met zijtakken op 22 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 15 Weverslosche Beek vierde zijtak op 28 Aug van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 16 Weverslosche Beek verlengde op 28 Aug. van 7 uur voorm tot 7 uur nam. 17 Eerste zijtak Oostrumsche Beek op 24 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 18 Eerste zijtak Loobeeksche Beekop 27 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. •19 Waterlossing Daland met zijtakken op 25 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 20 Ysselsteyn8che walerlossing op 28 Aug. van 7 uur voorm tot 7 uur nam. LEGGER B. 1 Lollebeek op 20 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. la Lollebeek nieuw gedeelte op 20 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 2 Oostrumsche Beek op 24 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 3 Loobeeksche Beek op 27 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 3a Loobeeksche Beek nieuw gedeelte op 27 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam, 4 Klein Oirlo met zijtak op 20 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 6 Zwart Water op 25 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. 6 Waterlossing Oostrumsch Veen met zijtak op 24 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. De eigenaars, pachters of gebruikers van de op die waterlossingen geves tigde molens of andere waterkeerende of waterstuwende werken zijn verplicht op de dagen der schouwvoering en gedurende de drie daaraan voorafgaande dagen, aan het water een geheel vrijen afloop te geven, voor zoover hun door Burgemeester en Wethouders of door dén Opzichter van den Provin cialen Waterstaat te dien aanzien geen andere bevelen zullen gegeven worden. De eventueel noodige herschouw zal geschieden voor overtredingen gecon stateerd op 20, 21, 22 en 23 Augustus, op 8 September d.av. en voor de over tredingen geconstateerd op 24, 25, 27 en 28 Augustus op 11 September d.a.v. En zal deze op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis worden aange plakt en aangekondigd in het weekblad »Peel en Maas" te Venray. Venray, 21 Juli 1928 Aangeplakt op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis te Venray op 21 Juli 1928. De Veldwachter, L. H JANSSEN Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. BRUTE UITVERKOOP Katoen Mouseline Split voile, lichte patronen Prachtige Mouseline Mouseline in de nieuwste dess. Kunstzijde in ruiten en strepen Prachtige Kunstzijde dubb. br. Kunstzijde in de nieuwste dess. Shantung Naturel vanaf Prachtsorteering gebloemde en gemocsde voile, de groote mode Bonte Wollen Mouseline, prachtpatronen Grijze dril voor jongens pakjes I Sloopen wit kat. m. overslag 33 c. Sloopen gefestonneerd 34 c. Sloopen rondom feston en ajour 58 c. Sloopen prachtig geborduurd /ri1 68, 58, Graslinnen lakens 2pers. 188, 1.28 Graslinnen lakens, gest. 218 1.38 Graslinnen lakens, extra zwaar 2.78 2 C. „Wrap Round" en zeer soliede 78 c sportcorsetten Bizonder mooie corsetten ook 98 c met elastiek Prima zware Dames Corsetten Twilfit-Sportcorsetfen van prima stof 1.98 Zeer chique „Wrap Round" O QC modellen Twilfit Kasha met rand Wollen kasha ruilen 140 cm.br. Geruite stofjes, groote partij Schotsche ruiten, halfwol Zuiver wollen Popeline 6/4 br. Zuiver woll. Mouliné 130 cM. br. Zuiver wollen Mouseline Moderne fantasiestoffen 130 cm. breed Prima ribs voor japonnen 2 el breed moderne kleuren Mantelstof gewerkte stoffen Nouveauté's Prima dril effen en gestreept 26 c voor pakjes Damesschorten, fantasie 1.55 Damesschorten, pompadour Zephir jasschorten Dames Jasschort, wit Jeans Zwaar Jaspé-schorten, gesloten Speeischorten vanaf Gummi schortjes vanaf Bustehouders vanaf 28 c Oordels voor Jarretelles vanaf 34 c Ceintures voor maandverband 29 c uroom Dreesmann - venlo ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE 515

Peel en Maas | 1928 | | pagina 4