J. VERMEDLEN-ROELOFS Oostrum Weekblad voor VENBAY, HORST en Omstreken. Ditsluitend znivere NATUURWIJNEN. Behoudenis MANUFACTUREN ftWM&JGSTf JALFOtó MANUFACTUJJ&N [YQOBDËULIfóty Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Openbare vergadering Gemeenteraad te Maashees De Kippenhouderij op het platteland Buitenlandsch Overzicht Provinciaal Nieuws ZATERO\a 7 JULI 19281 Negen en veertigste Jaargang No. 27 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7»/« ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave yan FIRMA TANDEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENBAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling, atzonderl. nummers 5 een' Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 van den op 27 Juni. Voorzitter H. Rieter. Secretaris P. L Stevens. Tegenwoordig alle ledsn. De Voorzitter opent de vergadering met den christelijken groet, waarna de secretaris de notulen der twee laatste vergaderingen voorleest, welke aldus worden vastgesle'd. 1. Vaststelling Algemeene Politiever ordening. De Voorzitter zegt, dat deze in de vorige vsrgadering artikelsgewijze is behandeld en vraagt of nog iemand hierover het woord verlangt. De Secretaris zegt, dat een schrijven is ingekomen van den Commissaris der Koningin om in de politieverordening te doen opnemen een bepaling, welke het loopen of zich bevinden op eenig hooi- of weiland verbiedt gedurende de maanden October l.m. April, zonder schriftelijke vergunning van den ge bruiker, zulks om het vangen van mollen zooveel mogelijk tegen te gaan Op voorstel van den voorzitter wordt besloten deze bepaling alsnog op te nemen, waarna de poli ieverordening met algemeene stemmen wordt vastge steld. 2. Eervol ontslag en benoeming ge neesheer. Op voorstel van den voorzitter wordt aan Dr. Struben te Venrsy met ingang van 1 Juli as. eervol ontslag verleenc als gemeente-geneesheer, overeenkoms tig zijn verzoek. In zijn plaats wordt met 6 stemmen benoemd Dr. Reijers te Vierlingsbeek 3. Wijziging begrooting 1927. De secretaris leest de ontwerp be sluiten tot wijziging der begrooting voor 1927 voor en licht een en ander toe, waarna dienovereenkomstig wordt besloten. 4. Sluiting kasgeldleening. De Voorzitter deelt mede, dat de gemeentekas op 't oogenblik niet toe reikend is, de op 1 Juli vervallende renten van geldleeningen te kunnen voldoen, weshalve B. en W. adviseeren voor 1928 een kasgeldleening aan te gaan, van ten hoogste f 5500 tegen ten hoogsie 4l/« pet 's jaars. De secretaris leest het ontwerp beslui! voor, hetwelk met algemeene stemmen wordt goedgekeurd. 5. Aanbieding verslag toestand der gemeente. Het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1927, opgemaakt door B. en W. wordt den Raad aan geboden. 6. Ingekomen stukken. a. De Secretaris least een motie voor van de Burgemeesters der gemeenten Maashees c a., Vierlingsbeak, Sambeek en Oploo c.a., aangenomen ter bespre king van de Vredepeelkwestie op 8 Juni 1928. (Deze motie werd reeds in dit blad opgenomen op 23 Juni.) b. Wordt voorgelezen een schrijven van de Arbitrage commissie inzake de Vredepeelkwestie, waarbij deze den Ge Gemeenteraad verzoekt om uitbreiding hunner bevoegdheid om ook de water staat8t068landen in hunne uitspraak te betrekken. De Voorzitter licht deze aangelegen heid verder toe en zegt, dat wanneer de Vredepeel ontwaterd wordt, dit voor de onderliggende gemeenten, zij hel dan ook niet zoozeer voor deze gemeen te, ernstige gevolgen kan bebbent waarom spreker adviseert de gevraagde bevoegdheid te verleenen. Wethouder Crooyroans stelt voor mede te berichten, dat de kosten van ontwatering ten laste van de heele Vredepeel zullen komen. De Voorzitter is van oordeel, dat bet de bedoeling van de Commissie ook wel zal zijn, dat de kosten ten laste van de heele Vredepeel komen. Na eenige bespreking wordt met al gemeene stemmen besloten de commis sie de gevraagde bevoegdheid te geven en te verzoeken deze aangelegenheid naar recht en billijkheid te regelen. Verzoek van J. G. Reijnders, Holtbeescbe weg, om van de gemeente een stukje heigrond tekoopen, gelegen achter diens woning. Wordt goedgevonden, dat B. en W. ter plaatse gaan zién en dan later een voorstel aan den Raad doen. d. Een verzoek van de Ned. Ver. t. bescherming van dieren te 's Gra- venhage, om in de politieverordening te doen opnemen een bepaling, dat naam en woonplaats van den eigenaar van voertuigen, getrokken door een- of tweehoevige dieren, worden vermeld cp de voertuigen, evenals zulks is geregeld bij de Trekhondenwet, wordt voor ken nisgeving aangenomen. Eveneens wordt voor kennisgeving aangenomen een schrijven van de K K en F. voor Rijnland te Leiden, om overal, waar mogelijk is, te voor komen, dat bij gemeentewerken en werken met gemeentesteun uitgevoerd, het gebruik van buitenlandsche kalk in de hand wordt gewerkt, ten nadeele van onze nationale schelpkalkindustrie. f. De Secretaris leest een schrijven voor van de Prov. Noordbrabantsche Eleclriciteits Mij., waarbij deze een plan heeft ontworpen om te geraken tot eene eventueele electriciteitsvoor- ziening in deze gemeente. De gemeente zal vclgens deze be grooting in de kosten van aanleg van het net aan de P.N E M. moeten bij dragen voor Maashees (Dorp) plan I f 19500 voor gehucht Holthees II f 3400 voor gehucht den Bosch III f 1200 voor dorp Overloon (Kom) IV f 29000 voor V f 6000 )r VI f 5700 VII f 18000 In Totaal f 82800 Hierbij komt nog ongeveer f 2500 voor straatverlichting. Daarbij zal de gemeente een stroom- afname moeten garandeeren van totaal 10460 K.W U. en voor straatverlichting 1280 K W U. per jaar. De Voorzitter is van oordeel dat dergelijke voorwaarden voor de gemeente niet aanneembaar zijn. Het -lid Geurts zou gaarne zien dat slappen werden gedaan om de stroom van de Provincie Limburg te betrekken omreden de voorwaarden, waaronder naburige Limburgsche gemeenten kun nen aansluiten, veel gunstiger zijn dan hier. De Voorzitter is van oordeel, dat het niet gemakkelijk zal gaan om hiervoor toeslemming te verkrijgen. Na een langdurige bespreking wordt besloten op voorstel van den Voorzitter de P.N E M. te berichten, dat onder dergelijke gestelde voorwaarden niet tot electrifieatie kan worden overgegasn en de Directie nogmaals te verzoeken met het Gemeentebestuur nader te komen onderhandelen, waarbij dan o.a, ook gewezen kan worden op de veel gunstiger voorwaarden, welke voor naburige gemeenten door de Limburg sche maatschappij worden gesteld. g. De Voorzitter zegt, dat in de vorige vergadering e9n verzoek is aan gehouden van P. Janssen te Maashees om de jacht op de gemeente eigendom men onder Maashees en Vierlingsbeek publiek te verpachten. Enkele leden zijn van oordeel, dat het 't beste is de toestand te laten zooals hij thans is. Wordt aldus besloten Burgemeester en Weihouders voor het jachtseizoen 1928/1929 te machtigen aan houders eener groote jachtakte vergunning tot jagen te verstrekken op bepaaldelijk aangewezen gemeente-eigendommen onder Maashees en Vierlingsbeek, zulks tegen betaling van f 5,per persoon Niets meer aan de orde zijnde en niemand nog het woord verlangd sluit de Voorzitter de vergadering met gebed door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Tier vjjandon yan kippen. Deze zijn: le bedorven lucht; 2e tocht3e ongedierte en ten 4e bacteriën De laatste vijand is vaak de meest hardnekkige. De volgorde is echter willekeurig genomen, want per saldo kunnen elk der 4 vijanden tot de ge vaarlijkste behooren. Bedorven lucht. Deze vijand houdt zich het liefst op, waar weinig ruimte is, waar véél dieren in één hok zijn, waar men geen aan dacht schenkt aan de ventilatie. Wie een dak van riet met sluitpan- nen heeft, eene dakbedekking, die zeer terecht door «Horst" als het beste werd en wordt gepropagandeerd, die heeft dag en nacht al eene aardige ventilatie. Want door het riet en de pannen ontwijkt voorldurend, dus elk oogen blik van den dag en den nacht, afge werkte, di. vuile lucht. Kom maar eens in een hok met zulk dak en in één, dat overigens hetzelfde met een vast, dicht dak, ven eter- niet, planken met asphalt, dan zal je direct ervaren, dat de lucht onder het eerste dak het meest frisch is Al heel vaak is gezegd, dat er veel licht in het hok moet komen, vooral veel zonnelicht, om den laatstgenoem den vijand (bacteriën) te bestrijden. Wie nu ramen in het hok maakt, die geopend kunnen worden, dan slaat hij twee vliegen in één klap. Men kan het bovenste gedeelte der ramen naar binnen laten vallen of naar buiten doen openklappen. Ook kan men schuiframen aanbrengen. De deur wordt ook vaak nog open gezet, tot diep in den avond toe, anders blijft de warmte, ds hitte te lang in het hok hangen. Ventileer dus veel. Dit weet ik wel, op de meeste plaatsen doet men het lang niet genoeg 1 Tocht. Deze moet men vermijden. Daarom moeten de ventilatie-inrichtingen het dak (tusseh8n de pannen en hel riet door) of op het hoogste punt der wanden worden aangebracht. Met het oog hierop is het ook ge- wensebt, de uitloopgaten in denzelfden wand als de ventilatie-inrichtingen aan te brengen. Op de teekening door «Horst" verspreid, komt dit uitstekend tot zijn recht. Wie hoog in de zijwanden, dicht tegen het voorfront afsluitbare openin gen aanbrengt, kan deze schuiven afwisselend wegschuiven, al naar ge lang de windrichting is. De wanden moeten overigens goed sluiten. Dus geen reten of spleten, geen noestgaten in de jplanken. Want deze zijn natuurlijk dag en nacht open hoe de wind er ook op staat. Menigeen heeft diptherie of snot onder zijn dieren gekregen, doordathij deze kleinigheden verwaarloos le. Vooral in September, October en November, de echte snotmaanden, zijn deze kleine gsatjes en spleetjes een gevaar voor de gezondheid der dieren, Ongedierte. Wij bedoelen hiermede niet op de eerste plaats raltenen muizen ofschoon we die ook uit het hok moeten houden doch hebben meer het oog op luizen en vlooien. Zijn deze eenmaal aanwezig en men merkt het niet spoedig genoeg dan zal de leg plotseling sterk verminderen en menige kip valt er door in den zeer vroegen rui. Het kleine gespuis doet groote scha de. We kunnen luizen en vlooien echter voorkomen, door elke week een keer het hok in al z'n deelen te be spuiten met een 3pet créoline-oplossing 't Is hot werk van een oogenblik. En de kippen houden van die lucht, omdat zij tevens ook den stank verdrijft. Men bespuite letterlijk alles. Dus ook het dak, de vloerbedekking, de wanden, den mestvloer, de legtesten niets mag worden overgeslagen. Was het geregeld elke week gebeurt, daa zal het ODgedierte zich niet meer vertoonen. Is het er eenmaal, dan heeft men het nog niet verdreven; dan moet men de bespuiting vaker herhalen en de oplossing wat sterker nemen. Ook Rids is een heel goed bestrij dingsmiddel tegen ongedierte. Bacteriën. Dat zijn de ziektekiemen, die in het kippenlichaam zitten, die vaak door de mest naar buiten treden. Door de mest, die in aanraking komt met voer, dat door de bacterievrije dieren opgepikt wordt. De beste bacteriebestrijding is daarom de mest geregeld verwijderen. Niet alleen op den mestzolder, maar ook op den bodem. De bacteriën (ziektekiemen) kunnen zich niet ontwikkelen, zoolang ze in een kurkdroge omgeving zijn. Daarom steeds gezorgd voor kurkdroog vloer bedeksel. Wanneer de bodem van het hok te laag ligt, houdt men 't bedeksel niet gemakkelijk droog. Turfstrooisel werkt zeer ontsmettend, Het stuift wel, maar dit nadeel weegt niet op tt&en het groote voordeel, dat de bacteriën er zich niet in kunnen ontwikkelen, zoolang het strooisel droog is. Het zonnelicht doodt ook de bateriën Daarom hamert elk pluim veedeskun- dige maar trouw op dit aambeeld breng veel ramen aan den zonkant en wel zoo, dat de heele bodem van het hok en ook den mestzolder door het zonnelicht bewerkt kunnen worden. De ramen aan den zonkant zullen dus dicht bij het dak moeten reiken en niet al te ver van den grond af blijven. De presidentsverkiezing in Amerika. Dat de candidaat de Democratische Partij in de Vereenigde Staten, de heer Al. Smith inderdaad een populair man mag heeten, blijkt uit de groote vol doening, door zijn candidatuur wijd en zijd gewekt. Hij kreeg niet minderden tien duizend telegrammen met geluk- wenschen zoodra de stemming in de ergadering der Democraten bekend en zelfs in de pers der Republi keinen wordt zyn candidatuur op sympathieke wyze besproken. Nadruk wordt ook gelegd op het feil» dat in zijn persoon voor de eerste maal een katholiek voor het hooge ambt wordt gecandideerd. Zooala reeds werd gemeld, is Smith evenals zijn tegenstander Hoover een man van eenvoudige afkomst. De familie stamt uit Ierland, zijn vader was vrachtrijder, terwijl zijn moeder de inkomsten van hel gezin hielp vermeerderen door het overtrek ken van parapluies. Geen oogenblik zullen zij er vijf en vijftig jaren ge leden aan hebben gedacht, dat hun toen geboren zoon, die Alfred Emmanuel gedoopt werd, nog eens candidaat voor iet Presidentschap der Ver. Staten zou zijn. Alfred had een moeilijke jeugd en moest allerlei haantjes bij de hand nemen, om aan den kost te komen. Hij was nauwelijks 14 jaren oud, toen zijn vader stierf. Maar door zijn schrander- heid trok hij spoedig de aandacht en wist zich door allerlei moeilijkheden heen te slaan. Van de eene functie in in de andere, werkte hij zich omhoog en kwam ook in de politiek, waarvoor hij een bizonderen aanleg bleek te bezitten. Eerst in de gemeente lijke politiek later in die van de staat New-York. Pittig en gevat debater als hij is, won hij de populariteit des volks. »Al." werd gouverneur van den staat New York. En wat nooit tevoren waa geschied: driemaal achtereen werd hij herkozen. Zelfs Smith's tegenstanders erkennen, dat hij den staat New York goed heefi geleid. Tal van wetten van sociale strekking zijn onder zijn bewind aangenomen, wetten op den 8-urendag voor vrouwen, op de moederschapsverzekering, op ziekte- en werkeloosheidsverzekering, op de medische hulp in kleine plaatsen (de artsen worden er goeddeels door den Staat betaald), op de melkcontrole enz. Door de groote resultaten van deze maatregelen en door zijn persoonlijke eigenschappen is Smith in korten tijd de groote man geworden van zijn partij. Vier jaarge- eden wist men hem nog te weren als candidaat voor het Presidentschap thans kwam geen ander meer ernstig in aanmerking. Smith is met een New-Yorksche vrouw getrouwd en heeft drie zoons en twee dochters, van wie reeds een zoon en een dochter zijn gehuwd. Hij is een groot dierenvriend en onderhoudt 'n gansche verzameling dieren in den tuin zijner woning. Gereisd heeft hij maar weinig en zelfs in 't geheel niet buiten Amerika, terwijl men verzekert, dat zijn Engelsch duidelijk zijn afkomst uit New York door de daar gebruikelijke uitdrukkingen verraadt. Het program, dat door de Democraten voor de a s. verkiezingscampagne is stelt o.a. een wet tot steun yan den landbouw 't vooruitzicht en laakt de wijze, waarop de partij der Republikeinen met de landbouw belangen zijn omge sprongen. Het program verklaart zich ten gunste van de uitbanning van den oorlog en de vermindering der bewapeningen wil met betrekking tot de immigratie de bestaande reglementen handhaven, maar met terzijdestelling van die, welke echtgenooten en kinderen van elkaar scheiden. Alleen staat thans vast, dat Obregon de nieuwe president van Mexico zal zijn, voor de komende 6 jaar,want hij was de eenige candidaat. Een tegen- candidaat zou zijn leven niet zeker zijn geweest. Tevoren had Obregon al korte metten gemaakt met zijn tegenstanders, de generaals Serrano en Comez, die zich eveneens als candidaat voor het presidentschap hadden opgeworpen. Beiden werden echter verslagen en doodgeschoten. Na deze «opruiming" was de baan vrij voor den vriend van Calles, zoodat Obregon er gemakkelijk kwam. Hij is van 19201921 ook reeds president van Mexico geweest. Het gerucht gaat, dat hij niet zóó onverzoenlijk Is als Calles en de hoop van velen is dan ook ge vestigd op een a s. beëindiging van den gruwelijken godsdienstoorlog, die het arme Mexico verscheurt. President Calles treedt af. Obregon, de eenige candidaat gekozen. De dagen van president Calles zijn geteld want hij moet in Augustus aftreden. Zondag ia zijn opvolger gekozen, tege lijk met de nieuwe volksvertegenwoor diging. De officieele uitslag wordt in Augustus bekend gemaakt, doch niet- officieei zal er dezer dagen wel iets van uitlekken, ondanks de strenge maat regelen door de regeering genomen. VENRAY, 7 Juli 1928. Overgang naar de aanvullingsreservo. Inlevering militaire goederen. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belanghebbenden a. Op 1 October zullen naar de aan vullingsreserve overgaan de gewone dienstplichtigen der landmacht van de lichting 1913. b. de gewone dienstplichtigen der lichting 1912, die met de lichting 1913 hun eerste oefening hebben volbracht. De bovengenoemde verlofgangers zullen in December a.s. hun rijks- goederen moeten inleveren. Blijkt, dat er dan goederen ontbreken, of dat deze niet in den vereischten staat verkeeren dan stelt men zich aan bestraffing bloot. Nader zal aan belanghebbenden worden bekend gemaakt, waar en wan neer de inlevering zal plaats hebben. Venray 3 Juli 1928. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO Ruiming hout Spurkt. Burgemeester en Wethouders van Venray vestigen nadrukkelijk de aan dacht op het bepaalde bij artikel 2 van de voorwaarden, waaronder het hout in de Spurkt dato 28 Juni j 1. is ver kocht. Het hout moet ingevolge dit artikel geruimd zijn vóór 10 Juli 1928. Al hetgeen na 10 Juli nog op het perceel aanwezig is wordt eigendom der ge meente, waarover deze vrijelijk naar eigen goedvinden beschikt, zonder dat dit den kooper ontheft van de verplich ting tot betaling van het gekochte hout. Men zij gewaarschuwd, dat alles wat na 10 Juli a.s. nog op het terrein aan wezig is, onmiddellijk van gemeente wege wordt geruimd. Venray 2 Juli 1928. Burgemeester en Wethouders v. Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van belang- hebbenden, dat landbouwers uit Noord- Brabant, welke weiden hebben op Limburgsch gebied en landbouwers uit Limburg, welke weiden hebben op Noordbrabantsch gebied en welke af wijking wenschen van het bepaalde sub A der beschikking van den Minis ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de dato 1 Juni 1928, houden de verbod van vervoer van herkauwende dieren en varkens uit het overige gedeelte des Rijks naar een kring, omvattende de provincie Limburg, zich ieder voor zich tot den Heer Commis saris der Koningin in de provincie Limburg kunnen wenden, waarop dan door dezen in overeenstemming met het advies van den betrokken Inspec teur van den Veeartsenijkundigen Dienst zal worden beschikt. Venray 2 Juli 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Naar wij vernemen is door het schoolbestuur der Bijzondere Lagere Jongensschool te Venray Kom benoemd Mej. van Rijswijck uit Wellerlooi. De aandacht wordt er op geves tigd, dat de prijzen van de loterij der St. Vincentiusvereeniging, welke na 15 Juli a.s. niet zijn afgehaald aan de vereeniging zuilen vervallen. De aandacht van belanghebben den wordt er op gevestigd, dat wegens werkzaamheden aan het electrisch net hedenmiddag van 1 tot 8 uur geen stroom kan geleverd worden. Op de Zondag te Mill gehouden gildefee8ten behaalde de schutterij »St. Anna" wederom de le prijs voor het schoonste geheel in den optocht, terwijl

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1