Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VERMEULGN-ROELOFS Uitsluitend zuivere NATUURWIJNEN. Behoudenis Oostrum Ukmm \MJüm i) MANUFACTUREN j lYOORDEELlöST/) MANUFACTUREN 1 lYQQRDEELIGS!/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY. De Kippenhouderij op het platteland Buitenlandsch Overzicht ZATERDAG 30 JUNIJI928 Negen en veertigste Jaargang No. 26 i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS I BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7»/i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 der van den Op Dinsdag 27 Juni 1928, nam. half 5. Voorzitter: O. v. d Loo, Burgemeester. Secretaris: Van Haaren. Tegenwoordig alle leden, uitgezonderd Wethouder Janssen, die wegens onge steldheid bericht van verhindering ge zonden had. De voorzitter is er van verzekerd in den geest der Raadsleden te spreken, aU'hij den wensch uitspreekt, dat God aan den Wethouder geeft, wat hem naar lichaam en ziel zalig is. Hierna ging de voorzitter over tol installatie van het nieuwbenoemde Raadslid, den heer Vermeulen, die door den heer Secretaris werd binnengeleid en in handen van den voorzitter de bij de Wet voorgeschreven eedon aflegt. De voorzitter feliciteert den heer Ver meulen met zijne benoeming en wijst hem op het gewicht van het raadslid maatschap, waar hetzich kanvoordoen, dat zijn stem van beslissende invloed is op een te nemen besluit, waarvan het wel en wee eener Gemeente kan afhangen. Verder hoopt de voorzitter, dat de heer Vermeulen zitting in het College zal hebben tot heil der Gemeente Venray en tot zijn eigen voldoening. De heer Vermeulen dankt den Voor zitter voor diens welwillende woorden en belooft de beste krachten te zullen inspannen tot heil der gemeente. Hierna werden de notulen der vorige vergadering door den secretaris voorge lezen, welke onveranderd werden goed gekeurd Verder bleek de Raad het ten opzichte der agenda-punten in alles roerend eens met het College van B. en W„ al werd bij een of ander onderwerp een opmer king gemaakt, of eenige inlichting ge vraagd. 3. Mededeeling procesverbaal van kasopname van den Gemeente-Ontvanger over het 2e kwartaal 1928. Werd voor kennisgeving aangenomen. De heer Sloot merkt op, dat een credit van 90 mille zeer veel is, al gaat daar 35 mille vanaf, zooals de Voor zitter zegt, blijft het nog een respectabel bedrag. De Voorzitter zegt, dat dit slechts van zeer tijdelijken aard is, wijl de Rijksvergoedingen juist binnen kwa men op het tijdstip der kasopname en er aan baar geld aanwezig was f 6920.69. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan eener rekening courant overeenkomst met de Nederl. Landbouwbank, bijkantoor Venray, voor de periode 1 Juli 1928 30 Juni 1929. De heer Vermeulen gaf al blijk van zijn aanwezigheid en informeerde naar de rente, die door de Landbouwbank gegeven wordt. De Voorzitter zet uiteen, dat deze gelijk is aan de rente van de Bank der Vereeniging van Ned. Gemeenten. Het lid Vermeulen merkt op, dat hij het nu eigenlijk nog niet weet, hoe hoog de rente is, waarop de Voorzitter zegt, dat deze varieerend is naar de rente der Ned. Bank. De vraag hoe hoog de rekening courant overeenkomst wordt aangegaan beantwoordt de Voorzitter: tot een bedrag van f 100,000. Het lid Odenhoven vraagt of dit in andere gemeenten ook gebeurt, waarop de Voorzitter bevestigend antwoordt en dat dit dient tot belegging van tijdelijk aanwezig kasgeld en voorziening in eventueel kasgeld-gebrek. Verder vereenigde de Raad zich z. h. stemming met het voorstel van B. en W. om deze overeenkomst met de Bank weer aan te gaan, waar de gemeente effecten onderpand heeft van de Bank voor haar crediet. 5. Voorstel van Burg. en Weth. tol het aangaan eener geldlsening groot f 10000, in verband met den aanleg van den weg LeunenSteeg. De Voorzitter deelt mede, dat de Boerenleenbanken van Leunen en Merselo dit bedrag aangeboden hebben tegen eene rente van 4,75 en een jaar lijksche aflossing van f 1000, waarna de Raad z.h.s. besloot dit aanbod te aanvaarden. 6. Voorstel van Burg. en Weth. tot verkoop van een stukje grond teYssel- steyn aan G. Fleurkens. De Voorzitter deelt mede, dal het hier betreft een strookje grond ongeveer 30 aren groot, waarvan Fleurkens f 5,50 per are biedt, onder aanbod op dien grond binnen een jaar een woonhuis te stichten. De heer Houben vraagt, waar bedoeld stukje grond juist gelegen is, waarop de Voorzitter zegttusschen het woon huis van Fleurkens en Keyzers, waarop de Raad z h s. besloot onder voormelde voorwaarden bedoelden grond aan Fleurkens te verkoopen. 7. Voorstel van Burg. en Weth. tot aankoop van een stukje grond van J. Kemmelinga tè Oirlo voor den bouw van een transformatorhuisje. De Voorzitter zet uiteen, dat het veel moeite heeft gekost om een stukje grond, dat aan de eischen voldeed, te vinden, wijl de ring^fpling een plaatsje voor het transformatornuis moest hebben, onge veer in het midden, dus ongeveer 80 Meter aan weerszijden. Eindelijk gaf Kemmelings in Oirlo voor f 100 den benoodigden grond. Na deze uiteenzetting keurde de Raad z h.s. den aankoop goed. 8. Voorstel van Burg. en Weth. tot het beschikbaar stellen aan de Stroom verkoop Mijgedurende den duur der concessie van a. een strookje grond, eigendom der gemeente, gelegen langs den weg VenrayStation, voorheen eigendom van Chr. Stappers. b. een strookje grond, aangekocht door de gemeente, gelegen te Oirlo aan den Zandweg, voorheen eigendom van G. Kemmeling8. Wijl deze besluiten slechts formaliter moesten genomen worden gingen deze zonder eenige opmerking onder den hamer door. 9. Af- en overschrijving der gem begrooting dienst 1927. 10. Af- en overschrijving der gem. begrooling dienst 1928. Deze af- en overschrijving werden door den Raad_ goedgekeurd, nadat de Voorzitter deze* had voorgelezen. Bij den post gemeente-reiniging vroeg de heer Odenhoven of de verandering in dezen post ook veroorzaakt werd door de gemeente vuilniskar, en spreker keek daarbij rond of hij zeggen wildeop die slak zal ik eens wat zout leggen. De Voorzitter antwoordde, dat de specificatie voor de Raadsleden ter inzage is. 11. Aanvrage om subsidie van den R. K Politiebond St. Michael. De Voorzitter zet uiteen, dat het werk van den Bond wel sympathiek is, maar wijl er geen direct gemeentebelang bij betrokken is, stellen B. en W. voor afwijzend te beschikken, waarmede de Raad instemde. 12. Voorstel van Burg. en Weth. tot onderhandsche verpachting van c.a. 37 aren land aan M. Linders. De yoorzitler deelt mede, dat de Raad de vorige keer er zich mede vereenigde, dat Linders den grond ontgon. Dit is nu gebeurd en moet deze nu ook aan Linders verpacht worden, wijl deze zijn werk anders vergeefs gedaan zou hebben. De heer Odenhoven merkt op, dat Linders moordend werk op dien grond gedaan heeft, waarna de Raad besloot den grond in pacht te geven aan Lin ders. 13. Voorstel van Burg. en Weth. tot publieke verpachting der boerderij ge legen aan het Zwart Water, thans in pacht bij P. Heyman. De heer van Dijck vraagt of er ook gelegenheid is een gedeelte der boerderij te prachten en de heer Odenhoven vraagt naar de voorwaarden, waarop de verpachting zal geschieden. De Voorzitter beantwoordt de sprekers en zegt, dai de verpachting geschiedt onder dezelfde voorwaarden als de laatste verpachtingen en dat er gelegen heid is ook een gedeelte te pachten, doch dat de massa de voorkeur heeft 14. Schrijven van Ged. Staten inzake Motor en Rijwielverordening. De Voorzitter deelt mede, dat Gede puteerde Stalen enkele redactioneele wijzigingen in de verordening wen- schelijk achten, waarom B. en W. voorstellen, deze aan te brengen. De Raad gaat hiermede accoord. 15. Aanbieding van het verslag der beboasching met renteloos voorschot over 1927. 16. Aanbieding van het verslag van den Vleeschkeuringsdienst 1927. 17. Aanbieding van het verslag in zake de Volkshuisvesting. 18. Aanbieding van het verslag van Volksbelang. Al deze vier verslagen werden voor de leden ter inzage gelegd. Alleen het batig saldo van den Vleeschkeuringsdienst werd even be sproken. B. en W. vonden een batig ealdo van f 2300 niet zoo erg, wijl dit in hoofdzaak van de gestichten afkomstig is. Hier in Venray zijn deslachtloonen wel niet het laagst, maar toch ook niet hel hoogst. Bovendien kan men van de Venraysche slagers moeilijk zeggen, dat zij een noodlijdend bedrijf hebben. De Heer Millen zou toch de slacht loonen verminderen met 25 cent. De Voorzitter zegt, dat dit bij de begrooting ter sprake kan gebracht worden. 19. Ingekomen verzoekschrift van P. van den Boomen en anderen inzake stichting O. L. School. De Voorzitter verklaart, dat het wettelijk vereischt aantal kinderen tol stichting eener school niet aanwezig is en stelt daarom voor, het adres te stellen in handen te stellen van B. sn W., om na overleg met den Heer In specteur, uit te zien naar middelen, die de Wet aangeeft tot verbetering van den toestand. De Raad kon zich hiermee vereeni- gen- 20. Mededeelingen. De Voorzitter deelt mede, dat de verkoop van grond aan van Dijck te Ysselsteyn door Gedeputeerde Stalen is goedgekeurd. Verder deelt de Voorzitter mede, dat er een verzoel^i^ binnen gekomen om subsidie voor den Vrijwillige Land stormdag in Den Haag. Wijl vele Landslormers daar heen willen, maar tegen de reiskosten op zien, stellen B. en W. voor om f 100 te geven, doch ten hoogste f 1,50 per persoon. Dan zouden beter gesitueerden hun aandeel kunnen afstaan aan anderen. De heer Jacobs meent, dat er wel iets voor de jongens gedaan mag worden. De heer Millen ziet er geen gemeen tebelang in en alleen van belang voor de boven-Moerdijkers De heer Strijbosch meent, dat het Rijk maar moest betalen, waar alles door de jongens voor het Rijk gedaan wordt. Deze opmerkingen waren echter niet zwaar genoeg, om niet te besluiten met het voorstel van B. en W. mede te gaan. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, dan door den Heer Oden hoven. die iets meer wilde weten over de Vredepeelkwestie. De Voorzitter zegt, dat dit juist hel onderwerp was, waarover hij in een geheime vergadering een en ander wou medeelen, waarna hij de openbare vergadering sloot met gebed. door JOS. BOSHOUWERS ie LENT. Gedurende liet ruien. Een der dingen, die krachtig ingrij pen in het leven van onze kippen, is de rui. Allés verslijt, dus ook het veeren kleed der vogels. Daarom moet het vernieuwd worden. Op bepaalde tijden vermen zich de nieuwe veeren op dezelfde plaats, waar de afgedragen pluimen en pennen staan. Ü8ze nieuwe verdringen de oude van hun plaats; deze laatste worden uitge- stooten als bij een kind tijdens de tandwisseling de melktanten worden weggedrongen, er uit gelicht, als het ware. Een volkomen juist tijdstip is voor het ruien niet aan te geven, dit hangt van vele dingen af, zooals ouderdom, huisvesting, de voeding, het weer, de legkracht, of beter gezegd: de kwaliteit van het hoen. Toch is het laatst van Juli en Aug. de gewone tijd in middelmatige zomers Men heeft opgemerkt, dat groote warmte en langdurige droogte den rui verhaast en koeler weer hem vertraagt. Met de geheele omwisseling zijn 6— 8 weken gemoeid; duurt het langer, dan is er storing en zal het ook aan- merkelijker langer duren, alvorens de leg weer begint, Ziekelijke of zwakke dieren ruien hel langst, gezonde en krachtige zijn er vlug mee klaar, Kippen met slechte leg eigenschap pen, dus van onvoldoende productie onder normale omstandigheden, ruien het vroegst en die zitten gewoonlijk ook niet vlug in de nienwe veeren. Het is soms verwonderlijk, hoe eene le klas leghen er weer zoo gauw mee klaar is, om weer opnieuw te kunnen gaan leggen. Er zijn zeldzame gevallen dat eene hen tijdens den rui blijft doorleggen, doch normaal is het niet. Het wreekt zich later vaak. Het is eene groote fout, te meeneD, dat eene hen tijdens den rui niet zoo goed gevoerd behoeft te worden, m. a. w. dat ze hst dan wel met wat minder kunnen stellen, omdat ze dan toch geen eieren legt. 't Is echter mis. Er worden groote en vele eischen aan het lichaam ge- s'eld tijdens den rui, om de noodige bouwstoffan uit het bloed te vormen. Vooral de hennen, die een zwaren leg hebben doorgemaakt, hebben hel dan zwaar te verantwoorden. Doorgaans staat het ruiende gezel schap op een troepje stil bijeen, om mekaar zoodoende te beschutten. De kopversierselen hebben hun pruikroode kleur verloren, alsook haar grootte, omdat de bladvulling geringer is. Het meest vrasgt de rui onze aandacht, wanneer het koud, winderig, vochtig of regenachtig weer is, dus als de rui laat valt. Daarom is het dan noodig, de dieren binnen te houden in een droge, luchtige, maar niet tochtige verblijfplaats. Onze ervaring is, dat wie een goed hok heeft, het vlugst de dieren door den rui ziet, als hij ze in elk geval 's morgens later loslaat tijdens den rui en bij minder goed weerden heeleD dag vasthoudt. Maar nog eens: het hok moet kurk droog, luchtig en frisch zijn. Iedereen kan op z'n vingers natellen dat een lichaam, zoo slecht in de veeren, geen beschutting genoeg heeft tegen minder gunstig weer. Uit instinct kruipen de dieren dus op een hoop legen elkaar aan, tegen een hoop takkebossen of onder een gedeelte hooimijt. - - Ze kruipen niet alleen uit 't vocht, maar ook, ja vooral uit den wind. Hel waait veel te koud tusschen de ijle veeren, door op de van weinig of geen dons voorziene huid. Wat de voeding aangaat, het vol gende Haver is een graansoort, die veel veel voedingszouten bevat. Een ruiende kip heeft daar behoefte aan. Mais be vat V6el zetmeel en geeft daardoor beschutting tegen het weer. Zonne bloempitten zijn oliehoudend en daar door ook beschutiend legen het weer. We zorgen dus in elk geval voor eene hoeveelheid mais, voor wat haver en wat zonnebloempitten. De coöperaties en de flinke voeder- handelaren houden daar wel rekening mee, zoodat de voorziening van hard voer den kippenhouders weinig zorg baart. Het ochtendvoer mag niet achterwege blijven tijdens den rui Op de meeste plaatsen gebruikt men de droogvoeder- methode en op de boerderijen wel zoo goed als overal. Welnu, die is ook voor den ruitijd zeer geschikt. De dieren zijn toch veel binnen, als 't hok tenminste hygiënisch is en ze pikken dan wel naar behoef- (e. Waar geen vischmeel in het och tendvoer zit, daar raden wij aan wat gedroogde garnalen te geven tijdens den rui; om den anderen dag aan 7 of 8 kippen een flinke hand vol. Garnalen bespoedigen het rui-proces. Een tikje zwavelbloem onder het ochtendvoer mengen is zeer gewenscht want de veeren worden ook daaruit opgebouwd. Vergeet ook niet, telkens het drink water te ververschen en de dieren volop gelegenheid le geven, een siof- bad te nemen. Onder het drinkwater menge men wat ijzervitriool, twee keer in de week een stukje als een duivenei in een drinkemmer is wel voldoende. Wie over ondermelk beschikt, profi teer ook hiervan. Het is een zeer goed drinken tijdens den rui. Wanneer aan den leg! VRAAG: Ik heb, omdat er van de eerste kuikens W. L. nog al wat zijn doodgegaan, nu ook nog 100 W.L. kuikens gekocht op 21 Juni. Wanneer zouden die aan den leg kunnen zijn? Ik kan ze apart in een hokje groot brengen, ze hoeven dus niet onder de andere te komen. Uit Meterik. ANTWOORD: Nou, dat zijn laat komertjes hoorl Over t algemeen zijn W.L. zoowat 6 maanden oud, voor ze gaan leggen. Als ze niet best door groeien ouder. Het zal dus wel naar Nieuwjaar gaan. Veel zal ook van hel weer afhangen. Meestal groeien late kuikens niet goed door. Als 't mij te doen gestaan had, had ik ze maar ge laten, waar ze waren. De stabilisatie van den Franschen franc. De geschiedenis en de gevolgen. Na een lange lijdensgeschiedenis is thans de Fransche franc gestabiliseerd. Met 450 tegen 22 stemmen heeft de Kamer het siabilisatie-ontwerp, waarbij de franc is vastgesteld op 124,21 francs in het pond, aangenomen. Dat deze beslissing voor Frankrijk, maar ook voor het buitenland van zeer groote beteekenis is, spreekt van zelf en dit hoogst belangrijke be sluit van de nieuw Kamer is dan ook zeker »het feit van den dag." Alvorens intusschen onze lezers met een enkel woord de beteekenis hiervan nader aan te duiden, lijkt het ons niet ondienstig even nog de voorgeschiedenis van deze zaak uiteen te zetten. De franc, zooals wij dien tot nu toe gekend hebben en die nu officieel is opgeheven, is door Napoleon in 1804 ingesteld en heeft dus 125 jaar beslaan. In werkelijkheid had hij reeds veel langer opgehouden te beslaan. De oor- log, die zooveel gewijzigd en vernietigd heeft, is ook voor den Franschen franc noodlottig geworden. De geweldige sommen, die Frankrijk in de oorlogsjaren moest voleeren om den strijd vol te kunnen houden, hebben het eerst den frsnc aangetast en zeker zou hij toen reeds gesneuveld zijn, indien de geallieerden, eerst Engeland en later Amerika niet alleen met wapens en manschappen, maar met goud Frankrijk hadden ge steund en op die wijze den franc op waarde hadden gehouden. Maar toen de oorlog uit was en En geland en Amerika den Franschen bontgenoot niet meer noodig hadden om te overwinnen, verslapte ook de financieele vriendschap op de franc werd daarvan het slacht offer. De franc, die de ineenstorting van het Napoleonistische keizerrijk, de revoluties van 1830 en 1848 en den oorlog van 1870 glansrijk had doorstaan, begon nu te wankelen. Tot op dit oogenblik, had hij zijn waarde, gedeti neerd door de verhouding, dat 1 gram goud gelijk was aan 3 fr. 10, hoog ge houden, maar in 1919 begon de aftake ling en nu is de nieuwe franc officieel verklaard tot een waarde van 65 5 milligram. Niet de oorlog zelf, maar de geweldige sommen die Frankrijk noodig had voor zijn wederopbouw, zoowei van de verwoeste gebieden als voor het herstel van leger en vloot, dat milliarden kostte, waar naast ook nog de legers der nieuwe bondgenooten moesten worden gereor ganiseerd en gefinancierd door Frank rijk, hebben den franc den genadeslag toegebracht en niet thans, maar al jaren geleden. Het was Poincaré, die met zijnle boche payera (de Duitscher betaalt), deze politiek verdedigde. Maar dit werd een mislukking, er was geen sprake van dat het door den oorlog uitgeputte Duitschland deze geweldige bedragen kon betalen en zoo leidde de politiek van Poincaré tot de catastrofe voor den franc. Het vertrouwen in den franc ging verloren, wijl de vlottende schuld niet verlengd werd en de voorschotten van do Fransche bank aan den Staat buiten elke redelijke proportie stegen. Allengs verloor de Bank elke controle over de door haar uitgegeven biljetten en de franc werd een speelbal in de hand van de speculanten. Twee jaar geleden scheen het zelfs, dat de franc reddeloos verloren was. Het radicaal kabinet-Herriot, dat in 1924 was opgetreden en met ruime hand in de schatkist meende te kunnen graaien, zag al heel spoedig in, dal het op die wijze de republiek op een hel lend vlak bracht, en dat wanneer niet spoedig met krachtige hand werd inge grepen een nationale ramp niet te voorkomen was. Maar met dit inzicht was de verbetering er nog niet. De financieele kwestie riep de meest krachtige figuren aan het bewind, maar de opvolgende rits van kabinetten in twee jaar tijds waren evenveel bewijzen voor de mislukking van de financieele saneering. Ten einde raad waren de radicalen ir. 1926 gedwongen Poincaré weer aan het bewind te roepen, teneinde hem het financieel herstel op te dragen. Want al mocht Poincaré, zooals ook thans bij de debat ten is gezegd, de oorzaak zijn van de crisis van den franc door zijn na-oorlog sche politiek; hij was toch ook de man, die tot 1924 het allerergste wist te

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1