J. VERMEULEN-ROELOFS Oostrum Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. iJACFONC^j Uitsluitend zaivere MTÜURWIINEN. g Behoudenis (manufacturen! ÏWMEUGStf manufacturen 1 Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Behartenswaardige woorden van Mgr. Dr. Poels. Voor de Middenstand. Buitenlandsch Overzicht De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 23 JUNI*^1? Negen en veertigste Jaargang No. 25 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET YQQRDiïLltoT/J PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 71/* ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt B Al droegen wy „Het Allerheiligste" zelf door alle gangen onzer Limburg- sche koleninynen en door al onze arbeiderskolonies rond zoolang wy niet daadwerkelijk zorgen ook voor het aardsehe welzyn en de duizenden daar wonende en werkende menschen, zal niets in staat zyn de steeds verder doordringende ontkerstening tegen te houden. Aan een hoogst .belangrijke rede van Mgr. Dr. Poels te Maastricht ontleenen wij het volgende Waar men wel de heilige hostiën telt, maar zich niet bekommert om de opruiming van arbeiderskrotten en de bestrijding van allerlei naaste gelegen heden tot zonde wsar men niet tevens zoowel het stoffelijk als zedelijk milieu verbetert, waarin de menschen in de verschillende maatschappelijke standen leven daar zal en daar kan ook een eerst diep christelijke bevolking op den duur geen echt christelijke be volking blijven. Doch al droegen wij geen Noodkist van Sint Servaas, geen reliekschrijnen van vroeger geleefd hebbende heiligen maar »Het Allerheiligste" zelf door alle gangen onzer Limburgsche kolenmijnen en door al onze arbeiderskolonies rond, zoo lang wij niet daadwerkelijk naar beat vermogen zorgen voor ook hel aardsehe welzijn en voor de handhaving der rechten van de duizenden daar wonende en werkende menschen, zal zelfs het ijverig bevorderen van het veelvuldig ontvangen der Heilige Sacramenten de steeds verder doordrin gende ontkerstening niet tegenhouden De Katholieken, die onder den invloed van dit »super-naturalisme" staan, ver kondigen niet luid genoeg, waarom zoowel de arbeiders als de patroons met volle recht ook hier op aarde reeds gelukkig willen leven en waarom het juist alleen de deugd en de eenvoud zijn, die ook hier op aarde reeds de menschen gelukkig maken. Pelgrimstochten naar Scherpenheuvel en naar Wittem zijn uitingen van levendig geloof en godsvertrouwen. Zij verfri83chen het geloofsleven van ons volk. Doch ook met water uit Lourdes wasschen wij nooit de smetten af, die alleen aan vele arme krotten, maar ook aan vele rijke villa's kleven. Al loopen ons allen van aandoening de tranen over de wangen, wanneer bij gelegenheid van de H. Sacraments processie te Maastricht heel het Vrijt hof zwart is van de menschen, die op roerende en diep treffende wijze hun liefde tot de »Sterre der Zee" en hun eeuwige trouw aan Sint Servaas uit zingenzoolang het percentage der in de laatste dertig jaren aan de Kerk ontrouw geworden arbeiders zoo groot is te Maastricht; zoo lang te Maastricht zoovelen uit de hoogere standen een ijskoude onverschilligheid blijven be waren tegenover den tegenwoordig overal zoo geweldigen op wereldlijk terrein tegen de Kerk gevoerdan strijd zoo lang ook, mannen-brooders, mogen wij zelfs aan zoo diep roerende openbare kerkelijke plechtigheden geen overdreven beteekenis hechten Iedereen moet zich verheugen in liet steeds toenemend gebruik van liturgi sche kerkboeken, waardoor de geloovi- gen onze kerkelijke diensten met aan dacht leeren volgen. Maar ik zou het diep betreuren, indien daardoor in de vergetelheid geraakte hetguldenboekske van Thomas van Kempen, waarin wij lezen over de Navolging van Christus, ook in het gewone dagelijksch leven. Wij moeten ook den schijn vermijden zoowel bij de opvoeding van de reeds halfvolwassenen, als bij de beoordeeling van uit hun aard geen zondigs bijeen komsten van mannen en vrouwen, dat wij le weinig rekening houden met het groot onderscheid tusschen leeken en priesters. Er is nog een ander soort superna turalisme en daarover ga ik thans spieken. Leeken hebben natuurlijk niet alleen een heel andere roeping en levenstaak maar leven ook in een heel andere omgeving dan priesters of klooster lingen. De puntdraad rondom heel het terrein van het zesde gebod kan niet dik en sterk genoeg zijn. Maar laten wij, Katholieken, ook op dit terrein het gevaar vermijden van overal slechts schade brengende overdrijving. Het mag nooit den schijn gaan krijgen, dal wij niet gaarne zien, wat God zelf zoo heeft gewild en dus wel gaarne zietdat is, dat mannen graag vrouwen en vrouwen graag mannen zien. Willen wij vooral de nog jongeren niet vervreemden van de Kerk, laat ons dan vooral ook onzen diepen eer bied steeds doen uitkomen voor de kuische, den mensch ingeschapen en tot zooveel en zoo zware offers bereide liefde, waaraan God zelf den adelbrief schonk. Hel celibaat op zulke wijze vereeren, het zesde gebod op zulke manier hand haven, dat men bijna vergeten zou, dat het huwelijk een der zeven Heilige Sacramenten is, verraadt een mentaliteit van een wel heel ander soort maar toch ook zeer ongezond sup8rnalualis- me." Ten slotte nog ditWanneer »modern beteekent, dat ie'.s niet slechts nieuw maar levens in de moderne maatschap pij broodnoodig is, dan is niets ter wereld meer modern dan onze retraite huizen, onze katholieke standsorgani saties en onze, althans voor de oudere jongens, ook naar standen gesplitste katholieke jeugdorganisaties. Al wie kent het, naar ik vertrouw »Tijdig Woord" dat ik verleden jaar te Nijmegen heb gesproken, zal moeten beamen, dat ook ik ten volle de nood zakelijkheid besef van bij al de schaduw die er tegenwoordig valt, op tijd en stond het volle licht te werpen op het glorieus vruchtbaar werk, wat overal door de Kerk geschiedt. Van gebrek aan blijden moed is ook bij mij geen sprake. Maandagavond vergaderde de leden v d. Venr. Middenstand, alwaar de Heer Janssen uit Nijmegen, hoofdagent en gevolmachtigde der Firma H. Mees en Zonen, eene beknopte uiteenzetting gaf over het collectief Brandverzekering contract, door het Hoofdbestuur van den Ned. R K Middenstandsbond afge sloten met de Firma Blom en van der Aa te Amsterdam, die als de grootste assuradeursfirma van ons land bekend staat. Spreker zegt welke vragen moet men zich stellen bij het aangaan van een verzekering. De te stellen vragen zijn er drie en wel Bij welke maatschappij? Hoe zijn de polisvoorwaarden? Hoe hoog zijn de premiën Spreker zal deze drie vragen in het kort beantwoorden. Het is natuurlijk, dat men zijn polis moet afsluiten bij de meest kapitaal krachtige maatschappij en hierin is toch z«ker de Ned. R K. Middenstand geslaagd. De vier maatschappijen die het risico dragen, deelen hierin ieder voor 25 pet. Deze maatschappijen zijn drie Engelsche en een Hollandsche. De Bataviasche Zee- en Brandassu rar.tie Maatschappij, opgericht in 1843, werkende met een kapitaal var. 1,500,000 gulden, beurt jaarlijks aan premiën 715,000 gulden. The Prudential Assurance Comp Ltd werkt met een kapitaal van54 millioen en is opgericht in 1809. The Royal Exchance Assurance, op gericht in 1720, werkt met een kapitaal van 9 millioen. The Nordh Britsch Compagnie, op gericht in 1848, werkt met een volge- stord kapitaal van 12 millioen en heeft 10.000 ambtenaren. Deze cijfers en het lange bestaan der maatschappijen kunnen als waar borg dienen voor de soliditeit. Hoe zijn de polis-voorwaarden Spreker zegt, dat men met dit zeer voornaam punt in de meeste gevallen pas kennis maakt na een brand en dikwijls tot schade van den betrokke ne. Men kent twee soorten polis-voorwaar den en wel ten eerste de Beurspolis, die van de Rotterdamsche beurs, ge deponeerd ligt ter griffie van de Ar- rondissement8 rechtbank te Rotterdam en van de Amsterdamsche beurs bij Notaris Kramer aldaar, met een stel grondcondities, waaraan nooit valt te tornen. Ten tweede de Maatschappij polis, die iedere maatschappij maakt naar believen en bij ieder verschillend is, al naar gelang d8 maatschappij. Hieruit valt al direct te constateeren dat beurspolis beter is. Deze beurspolis is met een stel bij zondere voorwaarden ten dienste der leden van den Ned R K. Middenstands bond aangevuld Ten eerste het ver zekeren van gebouwen met vaste taxatie, dat wil zeggen men verzekert een huis voor f 20 000 en dit huis zou, na tien jaren verzekerd te zijn, totaal afbranden, dan krijgt ge ook de volle f 20.000 uitgekeerd. Dus over de tien jaren die men verzekerd is geweest heeft op het huis geen waardevermin dering plaats. Ook sluit onze polis de fund ering uit en dekt schade door brand en door schade van bluschwater, inslaan van bliksem, ontploffen van gss, zelfs de schade door ontploffingen buiten het verzekerd gebouw zijn ontstaan, onver schillig of daardoor brand onstaat of niet. Onze polis laat de volledige vrijheid aan de eventueel te ontvangen schade- penningen een bestemming te geven, welke zij zelf het beste achten, b.v. wanneer men een afgebrand gebouw niet wenscht te herbouwen Onze polis is niet stilzwijgend nietig, wanneer het brandgevaar van het ver zekerd gebouw door den aard ot het gebruik der belendingen, grooter mocht zijn geworden. Dit punt véreischt een kleine toe lichting. Stel dat de belendingen jarenlang zijn geweest een slagerij en kruide nierszaak en nu komt er naast u een schilderszaak, drogisterij of autogarage, die als gevaarlijke belendingen worden aangemerkt en u geeft dit niet aan bij uw verzekering, dan bestaat 't gevaar, dal uw polis stilzwijgend nietig is. En tenslotte hoe hoog is de premie Door het collectief contract heeft de Ned. R K. Middenstand een besparing voor de leden bereikt van 30 tot 50 pet op de premie. Na nog tal van vragen waren gesteld, die door spreker tot volle tevredenheid werden beantwoord, dankte de Voorzit ter spreker voor de inlichtingen. W. Do godsdienstoorlog in Sovjet-Rusland. De Sovjet-autoriteiten hebben een nieuw wetsontwerp gepubliceerd tot bestrijding van godsdienstige invloeden in het Sovjet-gebied. De nieuwe wet verbiedt aan godsdienstige lichamen he* houden van vergaderingen, het vor men van kringen of groepen, zoowel van kinderen als van vrouwen of voor zieken, ook naai- of zangvereenigingen of die ter beoefening van literaire studies, kortom elke vorm van activiteit. Het verbielt elke bibliotheek of lees zaal met een religieuse strekking. Geen vorm van godsdienst mag beoefend worden, in fabrieken, werkplaatsen of andere inrichtingen m8t uitzondering van hospitalen en gevangenissen, maar dan nog alleen in het geval, dat door ster venden of ernstige zieken of gewonden daarom wordt gevraagd. Priesters en andere bedienaren van religieuse lichamen moeten zich laten inschrij ven, maar het registrariekantoor is gemachtigd namen naar believe te schrappen. De maatregelen zijn te dan ken aan de communistische Jeugd-Liga en de Anti-God-vereeniging, die verklaarden, dat het onmogelijk is met de godsdienslbestrijding vorderingen te maken wanneer niet de propaganda van de tegenstanders wordt beteugeld Vooral schijnen ze Yeel last te hebben van leeszalen, daar die de bevolking van communistische clubs athouden. Kiesrecktwyziging in Engeland. De vrouwen het politieke lot in handen. Het Hoogerhuis in Engeland heeft de wijziging van het kiesrecht zonder stemming aangenomen De vrou wen van 21 jarigen leeftijd hebben nu stemrecht, evenals de mannen. De leef tijdsgrens is dus wel zeer laaggesteld. De gevolgen zijn moeilijk te bereke nen, echter blijkt wel dat het lot van Engeland thans in vrouwenhanden is gelegd en achteraf maken de conser vatieven zich nogal ongerust, terwijl zij zich afvragen of ze er wel goed aan hebben gedaan hun medewerking aan de kiesrechtwijziging te verlesnen. In sommige districten is de meerderheid der vrouwelyke kiezers overweldigend. Zoo moeten in Blackpool 54000 vrouwelijke tegen 31000 mannelijke kiezers staan, in Zuid-Kenoington 470U0 vrouwelijke tegen 19000 mannelijke Vooral in plaatsen met veel industrie, die aan vrouwelijke arbeidskrachten werk biedt, is liet kiezerscorps voor beduidend meer dan 50 pet. uil vrouwen samengesteld. Men kan dan ook wel zeggen, dat de politiek van het land den eerst- volgenden keer door de vrouwon zal worden voorgeschreven en dit is het waarover zich het conser vatieve kamp eenigermate verontrust gevoelt. Men is er van overtuigd, dat de conservatieve kiezeressen niet met die animo naar de stembus zullen trek ken, noch ook zoo goed georganiseerd de verkiezingen zullen ingaan als de socialistische kiezeressen of in het algemeen die van de arbeiders partij. Het gevolg van deze bespiegelin gen is dat meerdere conservatieve leden van het Lagerhuis hun zetel onder zich voelen wankelen. Men betreurt het de nu bekend geworden gegevens niet vroeger te hebben beoordeeld, had zich dan waarschijnijk nog wel eens bedacht, maar nu is het te laat. Bij het in Engeland geldende kiesstelsel is een kleine verschuiving in de kiezersmassa, voor vele districten beslissend. Een eenigszins beduidende grootere toename van socialistische kiezeressen boven de conservatieve en liberale kan Labour zeer ten goede komen. En het laat zich wei aanzien dat het in het overwegend industrieele Engeland dien kant uitgaat. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Hoe oud de kippen laten worden Onlangs is te Zutfen een z.g. pluim veedag gehouden, waarop de heer Fukker, rijkspluimveeteeltconsulenl te Beekbergen, eene inleiding hield over de kwestie Hoe lang zullen we onze hennen aanhouden We willen er een 8n ander over mededeelen. Wanneer we nagaan, hoeveel eieren gelegd worden door jonge hennen en dit aantal vergelijken met de productie op tweejarigen leeftijd, dan zien wg, dat dezelfde dieren als overjarige hen aanmerkelijk minder eieren leggen dan als éénjarige. Het slaat wel vast, dat op driejarigen leeftijd de leg wéér lager is. Vroeger werden op de boerderij de kippen lang aangehouden, tegenwoordig worden op veel plaatsen de dieren reeds na het eerste en tweede legjaar opgeruimd. Een belangrijke vraag is, of het voordeeliger is, de dieren 2 jaar aan te houden, of ze reeds na den eersten leg op te ruimen. In de eerste plaats moeten we de productie op één en op tweejarigen leeftijd vergelijken. Het vorige jaar is op den legwedstrijd te Beekbergen gebleken, uat 81 Wit Leghorns als éénjarige gemiddeld 197,5 ei legden, terwijl de productie van diezelfde dieren in het tweede legjaar 151,1 ei was Er werd dus een verschil gevon den van 46 eieren. Om de waarde dezer 46 meer gelegde eieren te bepalen, moet men eigenlijk weten, in welken tijd van het jaar dit verschil in hoofd zaak werd verkregen. Van 15 October lot ea met 31 Dec., dus in den tijd, dat de eieren duur zijn, werd door de een jarigen gem id deld 18,2 ei méér gelegd: de eenjarigen hadden gemiddeld 22 eieren, de twee jarigen slechts 3,8 ei gelegd. Gedurende de maand Januari, den tijd, dat de eieren, hoewel iets goed kooper, toch nog een goeden prijs op brengen, werd van de eenjarigen ge middeld 4,2 ei meer verkregen dan van de andere. Vanaf 1 Februari tot en met 31 Augustus komen de tweejarigen bij de jonge dieren 17,2 ei ten achter en van 1 September tot en met 10 October, dus in den tijd, dat de eieren ook weer duurder worden, nog 4 8 ei Het verschil in opbrengst werd be rekend op f 3.45 per kip De eieren van de 2jarige dieren zijn evenwel zwaarder en het verschil in gewicht mogen we wel op 10 pet. stellen, zoo dat de eieren van de tweejarige dieren gemiddeld per stuk zeker wel 10 pet meer opbrengen dan van de jonge hennen. Per ei is dat zeker minstens i/t cent en op de 151 eieren, die de tweejarigen gelegd hadden, dus zeker 75 cent. Het verschil van f 3.45 moet dus hiermee verminderd worden en de meeropbrengst der jonge hennen wordt dus f 3,45 f 0,75 is f 2.70 per kip. Wanneer we op 15 October beginnen met jonge hennen, die legrijp zijn, dan vertegenwoordigen deze toch wel een waarde van f 3 50. Een jaar later zijn de Leghorns nog f 1 waard, zoodat ongeveer f2,50 moet worden afgeschre ven. Bij tweejarige hennen behoeft niet worden afgeschreven, de waarde blijft wel gelijk. Bij de eenjarige hennen hebben we de meeropbrengst aan eieren berekend op f 2.70. Er moet evenwel een rijks daalder worden afgeschreven, wat we bij de tweejarigen niet hebben, en dit in aanmerking genomen, moeten de uitkomsten met één- en met tweejarige hennen wel ongeveer als gelijk worden beschouwd. Men kan dus zonder nadeel de kippen twee jaar aanhouden, wel moet men de slechte legsters ai na het eerste jaar verwijderen. Dit is de conclusie van den heer Fukker, eene conclusie, die gebouwd is op officieele cijfers. De proefneming loopt echter nog slechts over 1 jaar en daarom zegt de heer Fukker, dat het voorbarig zou zijn, bovenstaande als onom8tootelijk vaststaande te beschou wen. Er loopen thans wéér legwed- strijden van tweejarige dieren, de resultaten hiervan zullen ons na afloop waarschijnlijk weer heel wat wijzer maken. Toch vinden we bovenstaande be schouwingen belangrijk genoeg om ze al vast mede te deelen. Een voordeel van het twee jaar aan houden van hennen is, dat jaarlijks minder kuikens behoeven te worden grootgebracht, hetgeen een besparing aan hokruimte en aan werk beteekent. Wanneer véél kuikens moeten worden opgefokt, is men bovendien eerder geneigd, de hokken te vol te stoppen, hetgeen bijna onvermijdelijk verdruk king en stertte van verscheidene kuikentjes meebrengt. Voor het gezond houden der kuikens is eene eerste vereischte, dat niet te veel dieren in een hok worden ondergebracht. Daar wordt geweldig tegen gezondigd. Steekt de hand maar eens in je boezem, jullie lezers en lezeressen, dis van 't jaar zooveel kuikens dood kreeg! Tuberculose A. J. te B. Ik raad u aan eene kip, die aan die ziekte doodgegaan is, op te zenden naar de Rijksseruminrichting te Rotterdam. Zoo is 'tadresvoldoer.de, 't Onderzoek is kosteloos. U doet ze in een doos, schrijft er een kort briefje bij en verzendt dat per post. Ik vrees voor tuberculose. Ze zijn zeker wel m8ger geworden. Als u er dat bij ge schreven hadt, zou ik zeker zeggen, 't is tuberculose. De voeding is goed. Daar ligt het niet aan. Houdt u niet veel te veel kippen in een hok? Tweehonderd is een groot getal I Kuikensterfte. H. v. d. B. te M. Die kuikens heb ben, waarschijnlijk veel te vroeg buiten geloopeD. Zoolang ze nog niet in de veeren zitten moet men oppassen. Dons beschut niet erg tegen koude en tegen vocht heelemaal niet. In 't vroege voorjaar houdt men de kuikens binnen, omdat men bang is voor 't weer, en nu denkt men: 't is zomer, ze mogen d'r wel uit. Ja, bij goed weer, dan wel. Maar wat voor weer is het nu den laatsten tijd geweest voor jonge kuikens? Erg veranderlijk, en dat juist is zoo beroerd. Men laat ze buiten, omdat de zon schijnt, en nog geen half uur daana is het weer heel anders. Blijven ze dan toch buiten, dan gaan gauw de vleugel tjes hangen, de buikjes worden rond en opgezet. Eiken dag liggen er dood. De groei is er totaal uit. Wanneer de menschen nu de kuikens behandelen, zooals ze dat gedaan heb ben in Maart en April, dan zou het er op vele plaatsen beter uitgezien hebben. VENRAY, 23 Juni 1928. Nogmaals Schutterij „St. Anna". Venray's oudste Schutterij, die zich hoe langer zoo meer in de hernieuwde belangstelling der bevolking verheugt, laat het er waarlijk den laatsten tijd niet bij zitten. Getuige hiervan zij het feit, dat »Sint Anna" op het groote Schuttersfeest te Well, op 17 Juni j 1, al wederom met de eerste prijzen ging strijken. Eerste prijs Defileeren. Eersie prijs mooiste houding in den optocht. Schutter Bert van Boven behaalde den eersten prijs in trommelroffelen; de tweede werd toegekend aan het aller jongste lid van »St. Anna", Pieter Swag- hoven Wzn. Van harte gefeliciteerd I Schoon, statig, waardig trok op Sacr&ments-Zondag j.l. Schutterij »St. Anna" in de Processie mede. 't Wordt zoo duf eentonig in de heden- daagsche Maatschappij. De gewestlijke kleederdrachten verdwijnen. Waar blij ven de vroolijke, fleurige, blauwe- schorten en mutsen en toeren? Je kijkt er vandaag van op, als je weer eens het klinkelend gerinkel hoort der helle schellen van het koperen paardenslel. Dooie proza menschen voelen zich gehinderd door het lustige klappen der zwiepende zweepen. In verscheidene gemeenten van het romantische poëtische

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1