J. VERMEULBN-ROELOFS Uitsluitend zuivere NATUURWIJNEN. Behoudenis Oostrum Groote Algem. Vergadering over de afwatering D.S.O. I - H.V.C. I Weekblad voor VENBAY, HORST en Omstreken. NOOMEEUGSIF JALFOtó manufacturen). YQQÖDÊÊUGSTf Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Uit de Landbouwwereld. Zij die zich met ingang van I Juli a.s. op „Peel en Maas" wenschen te abonneeren, ontvangen de voor dien datum verschijnende num mers GRATIS. De Kippenhouderij op het platteland ZONDAG 10 JUNI, n.m. 7 uur in het PATRONAAT. 3. Bespreking afwateringsplannen. Kiezen van het Bestuur. Mededeelingen. ■wasp} Sport. Venray's laatste en be langrijkste promotie wedstrijd ZATERDAG 9 JUNI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 23 {MANUFACTUREN} BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7l/s ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA TANDEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 6 Weidegang en verzorging van grasland. 'i Heeft ongetwijfeld dit voorjaar velen veehouders berouwd, dat zij hun dieren zoo vroeg in de weide hebben gebracht. Hier en daar zijn de koeien in de wei van kou gestorven; anderen moesten weer worden opgeslald, maar als moet geschieden, kan de boer het in den melkemmer goed merken. Te lang moet men met den weide gang echter ook niet wachten. Is er gras in de wei en laat de tem peratuur het toe, dan wachte men niet langer. Men zou anders te veel oud gras in de wei krijgen wordt het gras kort gehouden, dan vreten de dieren steeds jong, malsch en voedzaam, tevens licht verteerbaar voedsel. De koeien grazen in een versche wei met lust, en de veehouder kan over de melkgift tevreê zijn. Daarom is het geregeld ver weiden, zoo mogelijk, aan te bevelen Is een stuk afgeweid, dan maaie men met de zeis het oude gras weg, ten einde weer een frissche, versche wei te krijgen. In Friesland wordt in de weidestreek het grasland goed verzorgd: alle stal mest gaat daar, vermengd met lerpaards naar het wei- en hooiland, waardoor de grasgroei zeer wordt bevorderd en vroeg gemaaid kan worden. Bij een dusdanige verplegirg van hel grasland kan in de laatste week van Mei al een aanvang gemaakt worden met de maaiïng, en is in de le Juni week al heel wat hooiland gemaaid Werkt de weersgesteldheid tegen, d.w.z. is het regenachtig, dan gaat men 't gras inkuilen de groei van het gras ondervindt dan weinig belemmeringen het melkvee kan weer spoedig in de nawei, wat natuurlijk ook aan de melk gift weer ten goede komt. Niet overal worden de graslanden zoo goed verzorgd in vele streken ziet men in Juli, en zelfs nog wel op hel eind dezer maand, de boeren aan 't maaien: 't gevolg is natuurlijk oud gras. Bij een behoorlijke bemesting zou men ook hier een maand vroeger kun nen maaien. En als dan levens, indien het geen hooiwesr is, het inkuilen werd toegepast, dan zou men zich zelf zeer bevoordeelen. Er wordt buiten Friesland nog slechts hier en daar ingekuild toch is kuil- voer een goed voeder, en zeker heel wat beter dan bij aanhoudenden regen gewonnen hooi. Intusschen genieten onze slaldieren thans van den weidegang, waardoor zij zich herstellen kunnen van de na- deetige gevolgen der maandenlange stalling. Frissche lucht, volop beweging, en versch groen voeder geven nieuwe kracht en een grooter weerstandsver mogen tegen ziekte al die factoren, alsmede ook het genot van het zonlichl, verhoogen de gezondheid der dieren, bevorderen den vleesch- en vetaanzet, en ook de hoeveelheid en de kwaliteit der melk. Bestrijding schurft in boomgaarden. Daar is al heel wat over geschreven en nog stellig het laatste woord niet over gezegd. In de ons omringende landen wordt bestrijding van schurft op allerlei wijzen toegepast, en wij mogen hier ook niei werkeloos blijven, want telers van naam erkennen, dat de schurftziekte hun grootste vijand is, en dat zoolang deze niet met kracht wordt bestreden, het onmogelijk zal blijken in ons land vruchten te kweeken, welke geschikt zijn voor sorteering en verpakking, en men zal dan, als gevolg daarvan, ook niet op de markten kun nen concurreeren tegen het mooie buitenlandsche fruit. Wij lezen in »De Fruitteelt", dat het vorige jaar ook ten onzent vele telers tot bestrijding der schurft zijn overge gaan. Dit geschiedde door bespuiting met Californische pap. Niet altijd waren de resultaten even gunstig. Men mag echter ook niet verwachten, dat na een enkele bespuiting de ziekte op eenmaal verdwijnt. Daartoe is het noodig regel matig ieder jaar, en wel 2-maal, soms vaker, de bespuiting toe te passen. 't Is voorgekomen, dat men een negatieve uitkomst meende te zien, omdat de bespolen boomen minder droegen dan de niet behandeldeeven wel mag dit niet aan het bespuiten worden toegeschreven. Anderen kregen reeds bij een sen malige bespuiting schitterende resul taten. De heer Lijsten vertelt in ge noemd tijdschrift, dat hij verleden zomer te Wijk bij Duurstede een boomgaard zag, waarin de Goudreinetten vóór den bloei gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet met Californische pap waren be spoten. Het verschil der boomen was sterk opvallend. Anderen hebben de ervaring opgedaan, dat door de bespui ting met Carbolineum de gezondheids toestand van den boom verbetert en de groei sterker wordt. Dit zal het geval 2ijnwanneer slecht onderhouden boomen worden bespolen. Die hernieuwde groei en verbeterde gezondheidstoestand wordt dan toege schreven aan een nevenwerking van het Carbolineum. Opgemerkt zij echter, dat ook andere bestrijdingsmiddelen deze nevenwerking hebben. Deze kwam b.v. zeer duidelijk naar voren in be doelden boomgaard le Wijk bij Duur stede. De bespolen boomen stonden in den nazomer nog donkergroen in het blad, hadden flinke jonge scheuten gemaakt, waren sterk beladen met mooi gekleurde en vrij zuivere vruchten. De niet bespoten boomen stonden kwijnend; het blad was al grootendeels gevallen, de jonge scheuten waren reeds geheel ontbladerd, en de vruchten waren sterk door schurft aangetast, zooals 't vorige jaar algemeen bij de Goudreinetten voorkwam. Meerdere dergelijke gunstige resultaten werden waargenomen. YVij komen op deze belangrijke zaak nog wel eens terug. Wenken en Mededeelingen. Een 3-tal landbouworganisatiesde Overijselsche Landbouw Mijde Geld. Overijselache Mij. van Landb. en de Bond van Ccöp. Landb Aankoopvereen in Gelderland (B.AG.) hebben ieder besloten, dat zij i 2000,zullen hijdra gen in het begin kapitaal voor de op richting van een N.V. tot exploitatie eener exportslachterij, welke gevestigd zal worden te Zutphen. 't Benoodigde kapitaal wordt geschat op f 750,000, alleen de fabriek zal f 315,000 kosten, waarbij dan de capaci teit gesteld is op 60,000 varkens per jaar. Men hoopt het geld te verkrijgen door bijdragen der Aankoopvereenigin- gen die één procent van den jaarlijk- schen omzet afstaan, verdeeld over 5 jaar. Van de landbouwers wordt verwacht, dat zij aandeelen nemen van f 100, of onderaandeelen van f 12,50 De bedoeling is, om zoo spo dig mogelijk met de vleesehexport te beginnen. Dat de zandboer in de verdrukking zit, bewijst voor hen, die het nog niet weten, het volgende rijmpje, dat we knipten uit het »Algem, Ned. Lbld." En het geldt heusch niet alleen voor den zandboer; ook in andere deelen van het land zijn boeren, die moeilijke tijden doormaken: DE ZANDBOER. De zandboer zit in de misère, De menschen dêe bint gauw failliet. Mits as ze werken wilt met eere; Want zoo 't noe gêst, dat kan zoo nêet Dè pachten dêe wordt moar nêet minder, De varkenspries zolt dêe maor op. Het gêet hier eender net as ginder, 't Is veur de boer een groote strop Het maiavoer dat kump van den mulderl Vroagt is pries van een muddeken maisl De man was vrogger vólle gulder, Eerst 't olde betalen, heur Gijsl Want kiek, het fcóok is hoaste vol; Ik kan ook nêet werken veur de lol." door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Wreede kloek. VRAAGVan 't jaar ben ik onge lukkig met mijn kloeken Ik had er 2 gezet, de eerste op 13, de tweede op 15 eieren (W.L) De eerste is gaan loopen, toen ze 14 dagen had gezeten, de 2de kreeg 11 kuikens, doch ze heeft er den eersten en -den tweeden dag niet minder dan 7 doodgepikt, al *1- eer ze van 't nest af kwam. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Ik had er nog wat een- daagskuikens bij willen koopen, maar nu durfde ik niet. Uit Venray. ANTWOORDDat de eerste kloek is gaan loopen kan gelegen hebben aan ongedierte in het nest en (of) op het lichaam der kloek. Kippen met erge kalkpoolen houden het ook niet altijd 21 dagen uit. De tweede kloek is een wreede moeder geweest. Maar heeft u geen muizen in 't vertrek, waar zij gezeten heeft. Muizen verontrusten een broe dende hen natuurlijk zeer, want ze springen en stoeien en piepen om haar heen De kloek doet dan, al zittend, uitvallen met haar snavel, maar zonder succes. Komen nu de kuikens uit Ook zij piepen en wriemelen, de hen bïjt er weer flink op los, in de meening ver- keerende, dat het weer muizen zijn. Een smartelijk gepiep der kuikens brengt de oniust der kloek ten lop en als radeloos geworden, vernield zij niet zelden het heele broed. Om dezelfde reden pikt de kip wel eieren stuk (en vreet ze daarna op) als er muizen bij hel nest komen, De kuikens die, er nu nog bij zijn, zullen wel geen gevaar meer loopen. Reds, die slap ter been zjjn. VRAAG Ik heb Redskuikens van begin April. Ze zijn zeer goed uitge groeid, misschien wel wat te vlug, want het zijn al groote beesten gewor den. Ik kan ze aiet los laten loopen, doch zij hebben eene flinke ruimte, nl. 6 Meter lang en 2i/s Meter breed. Mij dunkt voor 27 Redskuikens is dal toch genoeg. De hanen heb ik verkocht (14 stuks). Er blijven er dan nog 13 over. Of er echter nog niet een of twee hanen tusschen blijven, durf ik niet te zeggen. Nu en dan merk ik, dat ze niet allemaal ev8n stevig op de pooter. zijn. Tot nu toe gaf ik opfokvoer van.en tevens het korrelvoer. Va" het opfok voer kunnen ze den heelen dag pikken, 's Middags geef ik ze een klein beelje hardvoer en tegen den avond meer. Groenvoer krijgen ze ook. Uit Venray. ANTWOORD: U schrijft niet over het nachtverblijf. Kunt u daar volop venlileeren Want dat is beslist noodig. En is het ook wel groot genoeg? Bij gemis aan voldoende frissche lucht krijgen kuikens het eerder in de pooten. Frissche lucht bevordert de kalkop name in het bloed. 't Is maar goed, dat de hanen er tusschen uit gaan, want de ruimte buiten is ook niet te groot. Toch ver onderstel ik niet, dai daar de hoofdfout schuilt. Die zou ik eerder zoeken in het nachtverblijf, of anders in de voeding. Doe eens een paar proc nten extra voederkalk onder het weekvoer, en geef ze dan eens wat méér hardvoer en wat minder weekvoer. Bovendien een scheutje levertraan onder het korrel voer. En maar veel kortgeknipt groen Veel broedsehlieid onder de W. L. VRAAGIk heb al verscheidene jaren achtereen W. L. gehouden van het fokstation Horst. De leg is mij steeds uitstekend geweest. Ook dit jaar Maar nu valt het ons op, dat we dit jaar zooveel broedsche hennen er onder hebben. Nog nooit zooveel. Meest onder de hennen van 1926. Wat zou daarvan de reden zijn? Ik lees Peel en Maas Uit Oostrum. ANTWOORD Broedschheid kunnen de kuikens meekrijgen van de hennen, maar ook van den haan. Deze wordt zelf wel niet broedsch, maar kan die eigenschap toch in zich hebben en zal ze dan op de kuikens overbrengen. Waarschijnlijk hebt u, met het oog op bloedverversching, telkens andere hanen gekocht (of geruild). En nu is het best mogelijk dat een der fokhanen van 1926 den factor broedschheid in zich had. Barnevelders van verschillende kleur. VRAAG: Dit jaar heb ik naast mijn W L. voor het eerst Barnevelders. Ik liet daarvan 100 eendaagskuikens komen uit Barneveld. Twee waren er dood bij aankomst. Van de 98 overgebleven zijn er nog 5 gestorven. Ik heb er nog 93. Ik geloof de grootste helft hanen. Den 21sten April heb ik ze gekregen. Het valt mij op, dat de kleur zoo uiteenloopt, zoowel van de voeren als 1. 2. Namens 't voorloopig Bestuur, J. POELS, Voorzitter Th. PETERS J. WIJNHOVEN van de pooten. Ik wilde een mooi toompje samenstellen, om daar mee verder te fokken. Of zoudt u dat afraden met het oog op het kleurenverschil Uit Venray. ANTWOORD De Barnevelderkleur is niet erg constant, d.w.z. er komen nog heel veel afwijkingen in voor. Als het u echter hoofdzakelijk om mooie, donkere eieren te doen is, dan zou ik de kleur maar niet te hoog aanslaan. Er blijkt immers vaak, dat juist onder de zg. »miskleurigen" de beste, in elk geval ook heel goede legsters voor komen. Uw kuikens zijn nu nog te jong, om te kunnen zeggen, wat het worden zal. Meestal valt het nog wel mee. Waarom hebt u uwe bestelling ge daan te Barneveld? Noord Limburg heeft toch ook zeer goede Barnevelders Mooie Barnevelders fokken is een ondankbaar werk. Voor den bedrijfs pluimveehouder mag dat daarom nooit hoofddoel worden. D.S.O. - B.V.C. 5—2. D.S.O. heeft de 20 nederlaag op Hemelvaartsdag in Beek geleden schit terend gewroken, en hiermede bewezen in deze competitie nog een hartig woordje mee te spreken. De plaatsing van v d. Heuvel in de voorhoede bleek een verbetering, terwijl de achterhoede door de opname van Swaghoven niets in kracht heeft inge boet. Nadat Lemmens bloemen had aange boden, werd begonnen, D.S O. met de felle zon in den rug. Na eenig op- en neergaand spel werd Beek sterker, dcch de talrijke uitvallen van D.S.O. bleken zeer gevaarlijk en al spoedig wist Dolewerd uit een dezer onhoudbaar te doelpunten. Niet lang daarna herhaalde zich dit spelleije en gaf Litjens, na een mooien voorzet vsn rechts den keeper het nakijken (2-0). Dit was B V.C. echter te bar, onstui mig vielen ze aan en D S O. was in deze periode het zwakst. De goed com bineerende Beeksche voorhoede wist dan ook nog voor rust den achterstand in te halen. Rust 22. Na de thee verwachtte ieder een overwicht van B V C., vooral wijl D.S.O. nu de sterke zon in het gezicht kreeg. Doch onze withemden dachten er anders over. Met nieuwen moed en den vasten wil om le winnen, werd weer begonnen. En spoedig met succes. Bij een der talrijke aanvallen kreeg D.S.O een strsfschop toegewezen wegens hands in het doelgebied van een der Beeksche achlerspelers. Lemmens bezorgde met een keihard schot aan D S.O. wederom de leiding. Vliegensvlug ging het spel nu op en neer, met D S O. iets in de meerderheid. Tal van schoten kreeg de B.V C.-keeper te verwerken, totdat hij eindelijk weer moest zwichten voor een pil van v.d. Heuvel. B.V.C, gaf zich echter niet gewonnen en bleef zwoegen om den achterstand te verkleinen. Doch onze jongens roken de overwinning en gaven geen krimp. Vooral Derks in het doel was onvermurwbaar en hield de moei lijkste ballen er uit. Ten slotte maakte Kusters aan alle onzekerheid een einde, door met een geweldig laag schot no. 5 in het net te jagen. Onuanks de warmte was het een vlugge en spannende wedstrijd, die meerendeels op hoog peil stond. De voorhoede van D.S.O hebhen wij nog zelden zoo productief gezien. Zou nu de juiste opstelling gevonden zijn In elk geval, de eerste proef is gelukt. Nu tegen H.V.C. nog eens flink de tanden op elkaar gezet en wij twijfelen niet of ook dan blijft de zege in Venray. De stand is thans als volgt: gesp. gew. gel. verl. pt. v.t. H.V.C 2 2 0 0 4 9—2 B.V.C. 3 2 0 1 4 7—7 D.S.O. 5 2 0 3 4 7—8 Noviom. 4 1 0 3 2 4—10 „Sint Christoffel" te Reuver. Dat de Turnclub »Sint Chriatoffel" op het j.l. Zondag te Reuver gehouden Groote Kringfeest Venray's naam weder om hooggehouden heeft, blijkt zonne klaar uit het volgende: »St. Christoffel" behaalde van alle vereenigingen het hoogste aantal punten. De club verwierf aldus den Eereprijs in de eerste afd. Bijzonder vielen in den smaak der aanwezigen de gratie-volle Pyramiden, dis door leiders van andere clubs wer den nageteekend. Eerste prijs. In den Driekamp (toestellen) werd de tweede prijs behaald. Wat de per8oneele praestaties betreft ook hierin heeft >St. Christoffel" een zeer goed figuur geslagen. Derde prijs ver-springen en Eerste prijs polsstok hoogspringen werden toegekend aan het lid W. Jaspars, terwijl Joh. Jeuken den Derden prijs mocht verdienen voor brug-oefeningen. Onze Venraysche hardlooper Jean Arts behaalde in den ren over drie kilometer met gemak den Earsten prijs. Dinsdagavond j 1. werd de glansrijke overwinning in eene gezellige bijeen komst op even prettige als waardige wijze gevierd. Aan pochen en zwetsen werd niet gedaan. De korte hartelijke toespraken van President H. Timmer- mann, bestuursleden Jac. Fonck en J. Darksen, beschermheer P. J. Janssen, club leider H. W. van Aarssen en den geestelijk adviseur stonden alle in dit teeken kalm en krachtig voorwaarts, kameraadschappelijk, in echt katho lieken geest. Vermelden wij nog dat ter vergade ring een, ten zeerste op prijs gesteld, felicitatie-schrijven binnenkwam van Gem. Koor Polyhymnia. »St. Christoffel", proficiat 1 Sempre crescendo 1 MOROEN 2 uur HELMOND Niemand verzuime deze span nende wedstrijd te gaan zien I Burgemeester en Wethouders van Venray vestigen de aandacht van belanghebbenden op de beschikking van den Minister van Binnenlandache Zaken en Landbouw d.d. 1 Juni 1928, No. 528, 3e Afdeeliug, waarbij, met ingang van 4 Juni 1928, bet vervoeren of doen vervoeren van her kauwende dieren en varkens uit het overige ge deelte des Rijks naar een kring omvattende de Provincie Limburg is verboden. Onder dit verbod is niet begrepen i le. de doorvoer van herkauwende dieren en varkens in gesloten, verzegelde spoorwagene, alsmede in andere openbare middelen van ver voer ("per schip of per tram) mits de doorvoer geschiede onder politietoezicht of in verzegelde tramwagens, een en ander op koeten van belang hebbenden; 2e. de invoer van slachtvee met een openbaar middel van vervoer, mits de dieren vanaf de lossing onder politiezicht worden gesteld en bin nen 2 maal 24 uur na aankomst op de plaats van bestemming worden geslacht, een en ander eveneens op kosten van belanghebbenden. Venray 5 Juni 1923 Burgemeester en Wethouders van Venray O. VAN DE LOO. De Secretaris VAN H AA REN.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1