Weekblad voor VENBAY, HORST en Omstreken. J. VERMEULEN-ROELOFS Pitslnitend zaivere NATUURWIJNEN. blijken toch het fOTEEUfiSTf '(YQQBD£;ö.lföTf Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws Vierde Nederlandsche Katholiekendag. Buitenlandsch Overzicht Brand- van den Limburgschen Land en Tuinbouwbond. ZATERDAG 2 JUNI 1928 Negen en veertigste Jaargang iJAtFQMftj [manufacturen} PEEL EN MAAS /S!m y~v j1 [manufacturen! blijken toch het PRIJS DER ADVERTENTIEN1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN BEN MUNCKHOF Telefoon 51 SENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 Tevens werden op dezen dag nog een viertal nevenvergaderingen gehouden, nl. de Ver. van Handelsreizigers, Bond voor Groote Gezinnen, de Derde Orde met Jeugdafdeelingen. Deze vergaderingen druk bezocht. De tweede dag (Dinsdag) nam plech werden allen verleend voor het organiseeren van een feestdag. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. VOORZORGEN. (Een samenspraak) vrouw Willem8, er mee Boerenkool is ook goed voor 'ne mensch 1 Vooral als er een groot stuk worst in gekookt is. De worst is bij mij vitamine A en de boerenkool vita mine B. Die rangschikking is in orde, vriendAls het percentage A maar niet te klein is Daar zorgt mijn vrouw wel voor. Als er iemand voederrantsoenen kan samenstellen, dan ia zij het. Maar komaan, we zullen gaan, anders wordt de koffie koud en dan is er r.iet veel meer aan. Goed, het verheugt me werkelijk, wederkeerig zich hebben voorgedaan. Hij deelde den gezant verder mede, dat maatregelen genomen zijn, teneinde een herhaling der manifestaties te voorkomen. 1—" """O VO/ tig een aanvang met een pontificale hoe gaat Hoogmis in de St. Servaas goed Da H. Mis werd bijgewoond om dezelfde trekken als 111 door de Hoogw. Bisschoppen van O, meneer, hij groeit als kool. Roermond, Den Bosch en Breda, Mi- Je zult er zeivers verwonderd over nister Lambooy en den Commissaris staan. We hebban 'm de vorige week der Koningin. laten uitportrellen bij van Bergen in Om half drie nam in de St. Servaas de Kruisstraat. We staan er met ons de eerste algemeene vergadering een bei-en op, kijk hierl aanvang. De hooge autoriteiten waren Potdorie, wat allen weer tegenwoordig. 'n mooi pekske aan. Baron van Wijnbegen hield de ope Ja, ningsrede. Het Kamerlid Henri Hermans b9 - Goeden „idd*. jrouw w_ dat u^öedinde .te En De titel van dit overzicht der Maas- trichtsche Pinkslergebeurtenissen is eigenlijk niet geheel juist Wat op den tweeden Pinksterdag le Maastricht ge schiedde, had grootendeels het aspect I van een Limburgschen Katholiekendag,ezalen- evenwel zonder het gebruikelijke slot: de algemeene vergadering. r\ -1 Maar de organisators spreken van UHClGTbIHfifG een Limburgschen »Bondendag", den ouden naam van onze Katholieken «SSUrflnXIG dagen, vóór Z. D H Mgr. Drehmanns z g. ze hun glorievollen naam gaf; en de vergaderingen der bonden werden niet vermeld in het officieele Program maboek, o^ dat ze alleen voor de Lïm- be8temd waren. Waar deze handelde het onderwerp: Christus Drie jaar 1 Koningschap in het huisgezin. Mar, mar, ge het er eer van Om 8 uur kwam in de St. Servaas waar is de baas de tweede algemeene vergaderingbijeen Die is aan 't boerenkool planten, alwaar het Koningschap van Christus daar achter 't schuurke. Peter wil er in het sociale le en besproken werd van dit jaar een heel veldje van heb- door dr. L Deckers, lid van de Tweede ben, voor de kippen van den winter. Kamer. We hadden dat land toch zoo goed als Prof Aengenent beschouwde vervol- liggen, och meneer, iedereen kon wel gens Chrisins Koningschap en de zoo'n plekske vinden, politiek. De welgeslaagde dag eindigde met een gezellige, bijeenkomst in de redou- Wat 'n knap jong, hij heeft I zorgen, dat uwe kippen 1 ter evenmin iets te kort zullen komen als jullie zelf. Deden ze dat allemaal maar 1 Dan zouden er meer eieren naar de veiling kunnen gaan, dan zouden er in het vroege voorjaar meer kuikens en ook sterkere uit de doppen komen 1 Doch de menschen zijn nog le nonchalant in dat opzicht, Ze willen wel veel geld van de kippen maken, maar er liefst zoo weinig mo gelijk voor doen I En zeker niet voor uitzorgen 1 Maar blijven hameren in Peel en Maas, dan komt het wel, al is het de eerste jaren niet n flink jong. En t Staat 'm goed. dat hebben we bij Sjaak Fonck gekocht in de Groole Straat. Hoe oud is ie nou Yereenigde Staten. Het Huis van afgevaardigden heeft het wetsontwerp tot belastingverlaging met 222,495,000 goedgekeurd. De wet gaat nu ter onderteekening Zaterdagmiddag werd hel Land ineenvloeiden met de eerste program punten, waar zij de groole volksmassa heenleidden naar Maastricht, die in den namiddag het aanzien zou geven aan den schitterenden optocht van den vierden Nederlandscben Katholieken dag, meenen we evenwel ook dezen Bondendag le mogen plaatsen in het kader van den Katholiekendag. Limburg heeft aan den eersten dag kleur en leven gegeven. Er heerscht al vroeg in der. voormiddag in de stad van den goed, waren aanwezig. Nadat de voorzitter, de heer V. Wid-I dershoven, van Nieuwstadl, de vergade ring geopend had, werd hij in verband met zijn onlangs gevierd gouden huwe lijksfeest, door het bestuurslid, den heer Ares, van Weert, namens vergadering gefeliciteerd. Door den heer M. Galiarl, directeur, werd het jaarverslag uitgebracht. Of schoon de vereeniging in het afgeloopen om er wat boerenkool op te planten. Van de winter is ons dat goed be- V8llen. De kleine heeft menig eike ue wei gaai uu mu- gegeten, toen ze bij 'n andere haast naar president Coolidge. geen eieren raapten Japan en China U hebt t vurrig jaar in Peel en Naar uit Tokio gemeld wordt, werden Maas 18 geschreven, dat niks zoo goed bij een inval van Mandsjoerijsche is als boerekool en dat heeft mijne benden [n het grensgebied van Korea mensch goed in zn oore geknoopt. volgens mededeeling van het Japansche Van morgen zegt ie, ik ga vitamiene ministeriQ van Oorlog een Japansch pooten I Ik zeg: Vitamiene? En ik 0fficidr en verscheidene soldaten weg dacht dat t boerenkool zou zijn 1 gevoerd. Een Japansch bataljon is ter Boerenkool zitten vol vitamienen voorkoming van verdere incidenten naar zegt ie toen weer, in atle blaadjes en bei betrokken gebied vertrokken. Door stengeltjes. de Chineesche autoriteiten werden l OP™1*11 vl'a8êi wat ie daar mee onmiddellijk stappen tot invrijheidstel bedoelde, zegt ie dat is de^pU van jjng der Japanners gedaan. VENRAY, 2 Juni 1928. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ingevolge artikel 41 van het reglement op de waterlossingen in Limburg ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van G. H. Houben, landbouwer wonende te Ven ray, om vergunning lot het leggen van een duiker in de waterlossing, genaamd de Oostrum8che Beek, voorkomende onder No. 2 in den legger B der water lossingen der gemeente Venray en dat de zitting tot het houden van infor mation de commodo et incommodo, waarbij aan belanghebbenden gelegen heid wordt gegeven tot het inbrengen van bezwaren, zal worden gehouden ten Gemeentehuize op Vrijdag 22 Juni 1928 des voormiddags 11 uur. Venray, 31 Mei 1928. Burgemeester en Wethouders v. Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Venray brengen Ier openbare kennis, dal is ingekomen een verzoek van Mathijs Willem Jannes, koopman, wonende te Venray, om verlof voor den verkoop, uitsluitend van alcoholvrijen drank voor de benedenvoorkamer van het huis plaatselijk gemerkt, Merselo- scheweg 31. Binnen twee weken na de dagteeke- ning dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren indienen. Venray, 30 Mei 1928. De Burgemeester en Wethouders v. Venray O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN burgers bestemd waren, waar uoz.o -00 bijeenkomsten het onderwerp van den bouwhuis de jaarvergadering gehouden Ned. Katholiekendag behandelden en ven de Onderlinge Brandassuranlie van }'OUUD'uoi - L L T. B. De opkomst was zeer 1 groen en als 't groen oud wordt, 6 w"1' nagenoeg alle afgevaardigden ^an groeit het er uit, maar boerekool Wapenzending uit Italië aangehouden, wordt niet oud, die groeit ook in den mflM( winter steeds door en behoudt dus u, n® i?f j politie aan het station te Belgrado twee wagom de Ze"fs'hetrkleinste^Limburgsche'do^pfe z'n pit. Uwe mensch heeft het goed ont houden, ik ga eens kijken, hoe ver hij er mee staat. Straks kom ik wel terug, zet het portret maar weer op 't buro. Goed, dan zet ik onderdehand een bakje koffie. Breng mijne mensch maar mee, die lust ook gaarne een bakje. Geheel gevlagd mei nauonaie en i o—r» o pauselijke kleuren en elke straat had reputatie en zij voldoet aan alle redelijk zich op 1w 1 afwisseling van vlaggen en ander sier sel, zooals elke buurt der binnenstad zich haar zwierige feeslkleedij ontwor pen had en uitgevoerd met artistieken smaak. En bijna heel den dag lag over het feestelijk Tricht de gouden gloed eener heerlijke Meizon. Zij wakkerde de blijde in beslag heeft genomen, die uit Italië waren verzonden met bestemming naar Bulgarije, waarbij een handelshuis te Sofia als geadresseerde was opgegeven Volgens den vrachtbrief moesten de wagons kisten sinaasappelen vervoeren. Uit een onderzoek der lading bleek echter, dat de inhoud bestond uit munitie en bommen. De politie weigert inlichtingen te verstrekken. Ernstige botsingen in Joego-SIayië. Uit Belgrado wordt gemeld Naar de bladen meldeD, hebben er anti Joegoslavische manifestaties te Zandar plaats gegrepen, welke verge zeld giügen van een schending der moet er vertegenwoordigd zijn geweest jaren, had door leden van boeren- en werklieden- talen. Vele nieuwe polissen werden bond, of door katholieke sporlvereeni- afgesloten. Einde 1927 was lot een Kijk, vriend Willems, ben je aan gingen, die getoond hebben, dat zij iets totaal bedrag van f 101 399.671 aan 't poolen? Dat doet me plezier. De beteekenen in ons gewest. kapitaal verzekerd in 45 898 polissen, grond is goed vochtig en toch mul. Maastricht was versierd. Er Het aantal afdeelingen steeg tot 154 De planten zullen wel direct aantrek werd druk gevlagd met nationale en De vereeniging geniet een uitstekende ken. Wat 'n flinke planten -- - - kleuren en elke straat had reputatie en zij voldoet aan alle redelijk Die heb ik gekocht bij Bekkers. Joc^o alaviscne viag haar mooist getooid in rijke stellen eischen. Ik wou eens goed soort hebben, van anp aacleldin* Spr. spoorde verder aan tot eendrach- die lage. 't Vorig jaar waren ze te tige samenwerking, zoodal 1929, in hoog en toen zijn er veel dor gevrore. welk jaar de vereeniging haar25j8rig Meneer, wat een kostelijk spul is dat bestaan zal vieren, een record jaar moge voor de kippen. Ik biDg er iederen worden. dag een paar stronken van in het hok, De rekening over 1927 werd vastge- m6er dan een halve Meter boven den steld met aan inkomsten f 384,211, aan grond Maar ze kunne ze aan hoor 1 neeruj&o uitgaven op f157,829 Het saldo bedroeg Kippen zijn echte gymnasten, als ge en geestdriftige stemming nogwataan, f 226,381. ze 't maar leert! o r --- n____ die overigens op een Katholiekendag In de commissie van comptabiliteit Krek, vriend 1 Daar sla je de manifestanten terug- Dezen begaven «nnit ontbreekt. werd herkozen de heer Jenniskens Well nagel op de kop. Zetje dit heele f10*1 toen "aar ket Ilaliaansche consu n «r r laat, waar ze in botsing kwamen met ik zaai ook wat de gendarmerie en de politie. T-»_ L. lA^/»n.o vnnntol/lfln Naar aanleiding van deze vijande lijkheden hebben van Joegoslavische zijde heftige manifestaties plaats ge vonden te Spalato, Sebenica en Belgra do tegen de voorgenomen ratificatie van het verdrag van Neltuno. Te Spalato trachtten de manifestan ten zich toegang te verschaffen tol het Italiaansche leeskabinet. De politie greep echter kranig in en dreef de „„iir.oai,| werd berKOzen ae neer jeum»».»»» i nagei op n Nadat de Limburgsche dag om 9 uur gekozen werden de heeren Salden, 18iuk vol f de St. Servaas met een plechtige Hoogmis was geopend, vingen om 11 uur vier bondsvergaderingen aan. Voor den R. K. Onderwijzersbond in het bisdom Roermond sprak de Z.E Heer H Rutten, pastoor te Smeermaas die den onderwijzers voorhield, dat zij Christus Koning moeten laten heer- schen in de kinderziel. Voor den Gultccoven en de heer Gorts, Grathem Het entreebedrag voor 1928 werd voor nieuwe leden gesteld op 60 ct. per duizend gulden. Het aftredend bestuurslid, de heer Tacken, uit Meterik-Horst, werd bij acclamatie herkozen. De heer Galiart gaf vervolgens een Ja, I snijrogge, meneer en daar op dat ander stuk, waar nu aardappels gepoot zijn. Ik heb een goed snijmachien en daar snij ik van den winter de rog heel fijn mee kapot en dan lusten ze toch zoo graag De betooger8 vernielden de ruilen van het consulaatsgebouw en van een aantal Italiaansche winkels. Daar de betoogingen weldra een ernstig karak mter aannamen, riep de politie de hulp in van het leger. Te Sebenico hebben soortgelijke ma- uiteenzetting over brandbluschapparalen wel gezien, geeft eieren. De kammen Groenvoer in den winter dat heb ik nifesl8lie8 plaats gehad als te Spalato. maerziei. u.v0 a vuur uou Limb. RK. Werklieden- en betoogde de wenachelijkheid van het I bleven vnurrood en we hebben bar I Een menigte van duizenden personen bond werd het woord gevoerd door aanbrengen hiervan op de dorpen en Veel eieren aan den bond afgeleverd. drong °P naar het Italiaansch consu Pater Jacobs uit het Missiehuis te vooral op de alleenliggende hoeven. De Maar als je dit veldje vol boeren- !aat».. waar» ondanks het zeer krachtig Stein, over fk-ïoina Tr™;nnrapV>nn in vereeniging zal in de onkosten der kool tai de «niiroff nie noodig mgrljPen der ^gendarmerie de ruiten Christus Koningschap in vereeniging zal in ae onkosten der kool zet, zul je de snijrog me noodig w|rdan vernield. de moderne arbeiderawereld. aanschaffing belangnjk tegemoetkome^ hebben, dunkt^. - - Meneer, dat moet je niet zeggen. ik heb 150 kip- Voor den Limb. Land en Tuinbouw- Er zullen nog eenige demonstiaties bond hield Pater Arsenius uit's Bosch gehouden worden om de doelmatigheid Da winter is lang een kernachtige rede over de beteeke- aan le loonen, een te Horst en een te pen. Dat moet je ook niet uitpoetsen nis van den Boerenbond voor Kerk en Sitlard. Op 't laatst is de boerenkool ook nie Maatschappij. Een punt van bespreking vormde de veel meer, b.v. in Februari en begin Voor R. K. Vrouwenbond, Voor Eer stormrampverzekering. Van verschillen- Maart. En dan begin ik aan de snijrog. en Deugd en het Limb. Groene Kruis de zijden waren er aanvragen voor lederen boer kon groenvoer genoeg Ook van de Italiaansche bank, van een aantal Italiaansche winkels en van een agentschap van een Italiaan sche scheepvaartmaatschappij werden de ruiten stuk geslagen. De betoogin gen hielden drie uren aan. Eij een botsing tusschen manitestan ten en de gewapende macht werden en Deugd en net Limb, üroene ïi-ruis «o "jw, r. Tv ^„:P nn„ ten en uo r hield Pater Bak een rede over Chris deze verzekering ingekomen. Vooral in hebben in den winter, als ie da*r nou drie bel?oger8 en een gendarme gewonff telijke Liefde en Egoisme. Voor Kruisverbond en Mariabond sprak Pater Adriaanse uit Stein over het Koningschap van Christus en de drankbestrijding. Na den optocht hield Mgr. Schrijnen het Noorden der provincie hebben velen mer aan docht, zich in laten schrijven in obscure ver- De vrouw heeft de koffie klaar, zekeringen, waarbij de menschen niet denk ik, want ze zei dat we samen 1 wel zullen varen. Daarom meent de over 'n kwartier terug moesten komen. L L. T. B, in deze van voorlichting Kerel, wat heb je een flinken stam-! te moeten dienen en te zorgen, dat zijn houder 1 leden, die een dergelijke verzekering T Ik heb hem maar vitaminen In de mi Pools Oene i cuo vuui- uo II o«a- i j liedenvereeniging over het probleem, 100 pet. uitkeenng bij eventueele sc dat op kerkelijk terrein het godsdiens- waarborgt. tig leven in tal van landen bloeit en Op 1 Januari a.s. zal het 25-jang van den anderen kant een alom steeds bestaan der vereeniging herdacht wor- verder om zich heengrijpende onlkers den. Met algemeene stemmen werd tening der maatschappij is waar te besloten, dit feestelijk te vieren aan nemen. het bestuur werd een blanco crediet Een kind werd ernstig aan het hoofd gekwetst. Er hadden talrijke arrestaties plaats. Latere telegrammen melden: Naar aanleiding van de incidenten te Sebenico en te Spalato, waar de Italiaansche consulaten het mikpunt eene toespraak. mueii, uio cou u»iguujuu ..~D iddagvergadering hield Dr. willen sluiten, terecht komen bij een iaten eten, meneer. En de vrouw ook, ltaiiaanacue coubuiowu rede voor de R IC Werk- soliede maatschappij, die hun een volle want als er veur in 't huis iets nie in werden van een troep anti Italiaansche w;: -i--J- j__ jo «Mo- ni» manifestanten, werd den Itahaanschen orde is, dan deugt het achter ook nie. Wat heb je ze dan laten eten? Alles wat goed is. Ze praten van vitaminen A, B, C en soms van D. Maar ik heb den heelen abc wel ge bruikt. Ik kan het aannemen. vertegenwoordiger te Belgrado opdracht gegeven, satisfactie te eischen. De Joego Slavische minister van buitenlandsche zaken heeft den Italiaan schen gezant te Belgrado zijn leedwezen betuigd over de incidenten, welke Schutter}) „Sint Anna". Schutterijen, die werkelijk dezen naam verdienen, vindt ge alleen in het vroolijke Zuiden. Schuttersfeesten, mooi en jolig van kleuren en van muziek, gemoedelijk en fatsoenlijk van opzet, die bestaan in hei drogere Noorden niet. Zondag j 1. vierde Tongelre, gemeente Eindhoven, een groot internationaal schuttersfeest. Echt internationaal want er waren Belgen en Duitschers in grooten getale. Daar zou dus de Venraysche aloude schutterij »Sinl Anna" een harde noot te kraken krijgen. Wat geeft het of er ook al beste schutters bij zijn, die den vogel juist raken waar ze willen Het schieten duurt veel te lang voor men schen die van verre komentotdat de duisternis invalt, en dan zijn verre schutterijen al naar huis afgereisd. En exerceeren Och, dat kunnen die Duitschers zoo mooi 1 En toch, schutterij »St. Anna" heeft schitterend haar ouden roem gehand haafd, is niet met den kous op den kop thuisgekomen, maar het hoofd met nieuwe lauweren omkranst. Eerste Prijs voor Exerceeren en Beste Houding. Dat is voorzeker kranig werk voor schutters, onder welke sommigen al 'n beetje stramme leden beginnen te krijgen. Proficiat 1 Eerste Prijs voor mooiste Geheel. Juist zooal8 we gedacht hebben. Neen, 't zit 'm niet in allerlei »kaske- nade" en bonte toetakeling. Een nette sobere uniform maakt den besten indruk. Van harte gefeliciteerd Deze glansrijke overwinning van »St. Anna", die tegenwoordig bij wereld lijke en kerkelijke plechtigheden zulk een goed figuur slaat, was voor Venray's Fanfarecorps aanleiding om, Dinsdag .1., de winnende schutterij een harte- ijke serenade te brengen. Waarbij de Turnclub »Sint Christoffel" zich gaarne aansloot. Immers, de leider van de Turnclub fungeerde Zondag j.l. tevens als kommandant van »St. Anna". De heer Odenhoven, gemeenteraads lid, bedankte namens tSt. Anna" in hartelijke bewoordingen. Schutterij >St. Anna" was b at te spreken over de schoone toespraak van Eindhovens kloeken, christelijken Burgemeester, die eenmaal in Venray student was. Wat de Jury betreft, ook deze was goed en eerlijk, al kreeg men den indruk dat bij persoonlijke prijzen de heel jongen en de heel ouden eenigs- zins werden voorgetrokken. Enfin, er is nieta volmaakts onder de zon. Er zijn vandaag menschen die zóó zeggen»er komen te veel vereenigin- gen om jaarlijksche contributie vragen, ik schaf er eenige af'. Dit moet ieder een voor zich weten. Maar men late op het lijstje den naam staan van »St. Anna" die onze feesten opluis tert en die elders, zoowel doorpraesta- tie als uiterlijke gedraging, den naam van Venray hoog houdt.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1