Purol bij Huiduitslag en Huidverwondiug Gemengde Berichten. Uit de Landbouwwereld De Kippenhouderij op het platteland in den rug Kloosterbalsem Marktberichten. sf; It'itrrtiiio I tztz: tot uitgeven en verkwisten ten zeerste betaling. Nu is het echter anders: de in de hand gewerkt en waar de ver-1 fruitteler weet thans dat zijn hoornen .1' i 11 JMN n/\n J JA Uürtw rtïrrtn Trtöi* ImnnaiTon n I vnrtp diensten van meisjes uit minder goed gesitueerde kringen zeker niet groot genoeg zijn om aan deze neiging te voldoen, worden daartoe maar al te vaak ontoelaatbare wegen betreden. Ook op deze wijze bevorderen de dansge legenheden het optreden en de ver breiding der prostitutie. Inderdaad hangt het tegenwoordig Veelvuldig bezoek der danszalen samen met de huidige sexueele verwording, een verschijnsel, dat wij in de decadente phasen van vroegere cultuurvolken steeds weer terug vinden. Het is de zucht naar zingenot in alle mogelijke vormen, welke in de moderne dansen een bevredigingsmogelijkheid zoeki en vindt." Ouders, wier kinderen er licht over plegen te praten, wier kinderen elders zoeken wat hier alsnog niet te vinden is, leest en herleest bovenstaande oor deelvelling. Leest en herleest ze in het onbedrieglijke licht uwer zware verant woordelijkheid voor Godl Het is één getuigenis uit de velel Niet te verwonderen dat eene instel ling als de Derde Orde van Sint Franciscus zoo fel zich kant tegen de voortkankerende besmettelijke ziekte van den modernen dans l Och, dat is niet om de mensehen te plagen, dat is niet om hun een genoegen te ontrooven. Neen, dat gaat niet tegen den fatsoenlijken dans bij feest in huiselijken kring. Dat gaat niet tegen den netten dans bij zeldzame gelegen heden, waar die nu eenmaal is en niet meer behoeft te worden ingevoerd. Het is niet om de menschen te plagen; het is om hun ééne onsterfelijke ziel veilig te houden. Het gaat vóór Christus en tegen Satan O.F M. Een Coöperatieve Exportslachterij Er is in de laatste jaren, afwisselend met meer of minder kracht, in land- bouwkringen geregeld propaganda ge maakt voor het coöperatief slachten, verwerken en verhandelen vanvsrkens en ander vee. De moeilijkheden en bezwaren, daaraan verbonden, werden door de voormannen ernstig onder de oogen gezien. Toch houdt men zich overtuigd, dat het daartoe komen moet en komen zal. Het wordt gevoeld als een noodzaak, omdat de winst, welke het product oplevert, niet goeddeels in handen komt van den producent, den boer, die voor zijn maandenlangen arbeid soms maar karig beloond wordt, maar in die van den handel, van den eenvoudigen opkooper af tot den grooten exporteur toe. De boer laat den handel den handel, en vergenoegt zich met zijn eenvoudi- gen, maar zwaren arbeid, zoolang men hem niet al te zeer te na komt, en voor hem ook nog de kans blijft bestaan om zijn bedrijf voort te zetten en met zijn gezin te leven, zij het dan ook op een wijze, waarmee menig burgerman en menig arbeider zich geenszins zou ver genoegen. Nood leert echter bidden dringt en dwingt tot aanpakken, tot het de-handen-ineenslaan. En er is nood: de varkensmesterij loont absoluut niet meerl Gaat het zoo voort, dat wil zeggen: krijgt de boer, als varkensmester, de gemaakte voederkosten maar amper, of zelfs niet eens vergoed, (van den velen arbeid, er aan verbonden, spreken we nu niet eens) dan zal hij ten slotte, hoe noode ook, dat deel van zijn bedrijf moeten staken. Wat dan; is er geen uitweg; is de varkenshouderij niet nog rendabel te maken? Zoo vraagt men, en zoo neemt men zijn toevlucht, even als dit reeds bij den zuivelafzet en bij den aankoop van veevoeder en mest stoffen met groot succes is geschied, tot de coöperatie. Te Akkrum (Fr.) is reeds jaren lang een coöp. exportslachterij, maar de andere provinciën hielden zich terug. Nu echter volgt Drente. Op 2 April is te Assen, in een vergadering, geleid door den Rijkslandbouwconsulent Prof. Elema, besloten tot de oprichting van de N. V. Drentsche Exportalachlerij. Reeds 2000 landbouwers hadden zich voor medewerking opgegeven, en men zou nog vöör Mei met het slachten san vangen. Het doel is: het slachten en het verwerken van varkens en ander ven en de afzet der verkregen produkten, maar ook het verhandelen v&n levende varkens. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen A van f 500 en aandeelen B van f 10. De bezitters van aandeelen B verbinden zich op straffe van boete van f25 gedurende 3 jaren al hun varkens, welke geschikt zijn voor verwerking of voor export, alleen te leveren aan de N V., en wel minstens, per aandeel per jaar, 5 varkens, welke geschikt zijn voor bereiding van bacon. Imker en Fruitteler. Bijenhouder en fruitteler waren vroe ger geen vriendende eerste werd niet zelden door den laatste geweerd* d.w.z. den imker werd verhinderd zijn bijen volken in den boomgaard te plaatsen, omdat men bang was voor den bijensteek. Soms werd plaatsing toegestaan tegen de bijen evenzeer behoeven, n.l. voor de bevruchting der bloesems, als de bijen zijn boomen, om er stuifmeel en honig van te halen. Daarom laat hij den imker met zijn korven en kasten nu gaarne toe, en juist omgekeerd als vroeger geeft hem daarvoor eenige belooning per volk. Ja, de aanwezigheid van bijen in een boomgaard of fruittuin tijdens den bloei is een der factoren, die van invloed zijn op de hoeveelheid en de hoedanig heid (kwaliteit) van het fruit. Vooral het vroege voorjaar, als het weer nog erg wispelturig is en de bijenkor ven of kasten nog zwak bevolkt zijn, het noodig om zooveel mogelijk bijenvolken in de boomgaarden te flaatsen. Anders kunnen de vroege >loeiers, als kersen, pruimen en bessen, niet voldoende vrucht zetten. Zijn er bijen genoeg aanwezig, dan slaat men vaak versteld van wat er kan geschie den. Daarvan vertelt de heer J. H. Glaessens in »De Fruitteelt". Hij ver telt hoe guur en winderig April '27 over 't algemeen was: alleen de 5 laatste dagen waren vrij goed. De vroege kers scheen dus weinig bestui- vingskans g9had te hebben. Tocb bleek hei anders, dank zij de krachtige hulp der bijen, die op een oppervlakte van "HA. in een 80 tal bijenvolken aan wezig waren. Wel vertoonde de zon zich schaars, maar als ze ook slechts oogeoblik door de wolken brak, dan stortten de bijen zich in massa op de smachtende bloesems. Alleen zoo schrijft de heer Claes sens alleen door het getal arbeiders uit te breiden, is het mogelijk veel werk gedaan te krijgen. Veel bijen zijn dus in April noodig, om bij de vroegste bloeiers het onontbeerlijke werk der kruisbestuiving te verrichten. Als de appels in bloei geraken, worden de omstandigheden heel wat gunstiger. De volken zijn dan reeds zeer in kracht toegenomen; een massa jong broed van het voorjaar is al tot vliegbij ontwik keld de dagen zijn ook heel wat langer en de zon schijnt warmer. En al moge het weer ook niet steeds constanter, bestendiger, zijn dan in April, de gelegenheid tot het doen van uitvluchten is toch zeker ruimer. Verafgelegen appelboomgaarden moe ten dan échter ook beslist geholpen worden door de plaatsing van enkele bijenvolken Want als de bijsn baden een zee van bloesems dichtbij, dan gaan ze den nectar en het stuifmeel niet zoeken een half uur ver. Fruittelers, die in dit geval verkeeren, doen ver standig zelf een 2 3 tal bijenvolken te houden. Wenken en mededeelingen. In deze voor de boeren moeilijke tijden moeten ze alle zeilen bijzetten, om uit de verschillende onderdeelen van het bedrijf zooveel mogelijk te halen. Zij moeten afschaffen de koeien, die weinig of schrale melk geven, welke dieren men door de melkcontröle kan leeren kennen; aanschaffen kuikens of eieren van goede legrassen afschaffen de aardappelsoorten, welke een gering beschot geven, en aanschaffen, ieder jaar een gedeelte, pootgoed van elders, van te velds en op monster goedge keurde partijen. Zij moeten mesten en voederen met oordeel. Voor het eerste is noodig, dat men van zijn grond een monster tot onder zoek op kalktoestand opzendt naar het Bodemkundig Bedrijfslaboratorium te Groningen, voor het laatste leze men geregeld een vakblad en de landbouw rubriek in zijn nieuwsblad, en volge, zoo mogelijk, een cursus in voeuings leer in zijn woonplaats of omgeving. De grondstoffen voor het bedrijf (kunstmest, veevoeder, zaaizaden) moeten steeds worden aangekocht onder A.H.V., onder contröle van het Proefstation wie dit niet doet, loopt gevaar zich groote schade te berokkenen. Wie van zijn gewassen de hoogste opbrengsten wil verkrijgen, moet echter niet enkel goed mesten veredelde rassen uitzaaien, maar boven dien op krachtige wijze het onkruid bestrijden. haar die schandvlek van zijn jeugd bekend te maken, alvorens hare hand te vragen. Wordt vervolgd. Weet gij Weet gij, dat Prof Peter te Hamburg thans ook carbolzuur heeft aanbevolen tegen de runderhorzellarven dat deze na de aanwending eerst nog levendige bewegingen vertoonen, maar na li/t 2 uur bewegingloos worden en den volgenden dag dood zijn Weet gij, dat men in de Veenkolo niën reeds sinds 20 jaar zoekende is naar een doelmatige aardappelrooi machine, maar dat de ideale constructie nog niet is gevonden en ook daar verre weg de meeste aardappelen, nog wel 95 pCt, met menschenhanden worden gerooid Weet gij, dat thans in d^ze Dene marken van zich doet spreken dat daar de firma M. Seeft teAarhuuseen rooimachine in den handel heeft ge bracht, die, naar het heet, twee jaren tot groote tevredenheid der gebruikers is beproefd? Weet gij, dat deze machine, welke door drie paarden wordt getrokken, in 8 uur een hectare kan rooien, de aard appelen op een wagen brengt, welke er naast rijdt, en ongeveer 1 2000 kost? B-r. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Eenden, die niet leggen. VRAAG: Heden kom ik u iels vragen niet over kippen, maar over eenden. Ik heb reekleurige loopeenden, die niet leggen. Eerst gi_?g het nog al, maar nu niet meer. Ze zitten den heelen dag in vlooiende houding en doen niets dan ruien. Verleden jaar was het precies het zelfde. Toen heb ik ze opgeruimd en weer jonge aangeschaft, daar ik meende, dat het eene ziekte was. Ik voer 's avonds mais en gerst. Ook leggen ze wel eens een windei. Wat moet ik doen, om ze weer aan het leggen te krijgen Wij lezen met mijn buurman Peel en Maas. Water hebben ze in overvloed. Uil Venray. ANTWOORD Het ruien kan zeer goed een teeken zijn, dat de eenden dierlijk voedsel te korl komen. U geeft ze 's avonds mais en gerst. Dat is goed, maar krijgen ze des morgens niets U zult zeggenze hebben volop water I Maar dan vraag ik op mijn beurt: Wat is dat voor water? Vinden daarin, behalve groen ook nog wormen, slakken, kleine vischjes, kortom insecten of ander dierlijk voedsel Zoo niet, dan moet u ochtendvoer ver strekken, aangemaakt tot een dikke slobber. Liefst nog een schepje visch- meel er bij. Want leggende eenden hebben nog grooter behoefte aan ochtendvoer dan iippen. Maar dan worden het dure gasten 1 Ja, vriend, dat is zoo. En de eieren zijn goedkooper dan die van kippen. Daarom is eendenhouden niet rendabel als de eenden niet zelf haar dierlijk voedsel kunnen opzoeken, of wanneer men niet over heel goedkoop dierlijk voedsel kan beschikken, zooals rond de Zuiderzee, waar de kleine vischjes e.d. (het z.g. »nest") bijna niets kost. In de pooten. VRAAG: Ik heb een toom Witte Leghornkuikens van 110 stuks, in een hok (model Horst), waar een beton vloer in ligt, waar ik kaf of wel zand op heb gestrooid. Ze zijn nu juist 3 weken oud en verbazend groot. Ze zijn zeer voorspoedigd gegroeid en heb er geen sterfgevallen onder gehad. Maar nu krijgen ze het in de pooten. Ik heb ze gevoerd met opfokvoer Ia, met grutjes en havermout. Nu krijgen ze kuiken zaad. Ze kunnen ook los loopen op een stukje gras. Maar met slecht weer heb ik ze binnen gehouden. Nu doe ik een paar lepels levertraan door het hard- voer. Uit Oostrum ANTWOORDOp de eerste plaats moet ik u zeggen, dat u al veel vroeger kuikenzaad had moeten geven naast het opfokvoer Ia. Gelukkig, dat u er nu toch mee begonnen is. Van enkel weekvoer met wat grutjes en havermout worden de kuikens te »los". Ook het beenderstel krijgt geen »pit". Maar de bodem kan (en zal waar schijnlijk) ook schuld hebben. Een beton vloer is koud, en zand dat er op komt blijft dat ook. Neen, dan hadt u beter eene dikke laag turfslrooisel er over heen kunnen brengen. Turfslrooi sel is warm en zacht en veerkrachtig, Laat het een beelje stuiven. Dat is lang zoo erg niet, als dat het koud aan de pootjes is. Bij slecht weer houd u ze binnen, best 1 Maar dan ventileert u toch nog wel flink? Versche lucht, versche, zuivere lucht is eene eerste vereischte om sterke botten te kunnen krijgen Ga door met levertraan onder het voer, maar schenk ook aandacht aan wat ik hierboven schreef. U laat Diet weten, wat voor kunst moeder u gebruikt. Is het een bak- kunstmoeder Dan zal deze misschien te klein worden voor die 110 knapen meisjes. Vooral nu ze zoo goed uit de kluiten gegroeid zijn. Verwijder dan de haantjes zoo gauw mogelijk. Hoe langer u ze houd, hoe meer ze u kosten. Want u krijgt om dezen tijd des jaars van Leghornhaantjes nooit terug, wat u er aan opvoert. En de bengels nemen het beste voer en ook de beste plaats. Galant voor het zwakke geslacht zijn ze absoluut niet, De vlegels denken alleen aan zich zelf 1 De hennetjes loopen er tusschen als stiefkinderen. En daar moet het per saldo toch vandaan komen. Welsummers. VRAAGIk heb 50 Welsummer- eiereu laten komen en daar 23 mooie kuikens van gskregen. De haantjes zijn al goed te kennen, ik heb er 9. Dus dat is nog meegevallen. Maar nu zie ik, dat er slechts een paar bij zijn met een 5den teen. Ik meende, dat echte Welsummers 5 teenen moesten hebben Is de leg goed De eieren, waren prachtig groot en mooi donker. Uit Overloon. ANTWOORDOorspronkelijk had den de Welsummers 5 teenen, doch die 5e teen is aan het verdwijnen. De meeste Welsummers hebben normaal 4 teenen. De Welsummers vormen nog een nieuw ras. De meeste stammen zijn nog niet gefokt op eierproductie. De doorsnee Welsummer brengt het nog niet tot 150 eieren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ik hoop, dat die bij u te Overloon aan wezig zijn 1 Raadhuis te Vierlingsheek afgebrand. In den nacht van Zondag op Maan' dag brak te Vierlingsbeek brand uit» welke het geheele raadhuis met onder staand verenigingsgebouw in de asch legde Door het kranig optreden van de brantweer konden de belendende woningen gespaard blijven. Men schrijft uit Vierlingsbeek nog nader Ongeveer middernacht brak de brand op de Markt uit, waardoor het Raad huis met annex Vereeniging in de asch werd gelegd. Pas waren er eenige menschen op het terrein, of de vlammen laaiden hoog boven het Raadhuis uit. Hier was het onmogelijk nog binnen te dringen. Uit de vereenigingszaal kon de inventaris gered worden. Op het raadhuis werd alles vernield, behalve de voornaamste archief-documenten,die in de brandkluis waren geborgen. Ook een partij geweren der burger wacht gingen verloren, alsmede eenige duizenden patronen, die ontploften, en gedurende meer dan twee uur een voort durend geknetter veroorzaakten. Belendende perceelen konden gespaard blijven, dank zij den aanhoudenden arbeid der brandweer. Alleen het huis van de Wed. Mozes kreeg een weinig schade. De schade is door verzekering gedekt. Het raadhuis was gebouwd in 1913. De staking aan de Maasdijken te Oeffelt. Onder de arbeiders van de Maasdijk werken te Oeffelt, is in verband met een loonconflict, een slaking uitgebroken Een kleine tweehonderd arbeiders hebben het werk neergelegd. Door afvallend gesteente ingesloten. Een Duitsch mijnwerker te Stein woonachtig, werd tengevolge van af vallend gesteente, in Staatsmijn Maurils ingesloten. De reddingsbrigade heeft ongeveer 2i/i dag gewerkt om het slachtoffer te bevrijden. Haar werken werd met gelukkigen uitslag bekroond. De man bleek ongedeerd toen hij be vrijd was, doch was totaal uitgeput. Per auto werd de mijnwerker naar zijne overgelukkige familie gebracht. De rubberfabriek te Maastricht. Aan de Rubberfabriek »Radium" te St. Pieter, Maastricht, zijn weder een 40-tal arbeiders ontslagen. Toen zij een groot deel der machineriën naar Lanaeken hadden overgebracht, werd aan 40 van de oudsten, of tenminsten die allen pl m. f 4 per dag verdienen, de acht degen opgezegd. Een gedeelte van da jongere krach ten gaan nog naar de fabriek in Lanaeken over, of zij echter daar blijver, zal de tijd leeren. Dat de geheele fabricage naar Lanaeken' wordt over gebracht, zal niet zoolang meer duren. Maastricht rrliest daardoor weder n bloeiende industrie, terwijl het leger werkloozen weer met een paar honderd man wordt versterkt. Men weet niet hoe laat het is. Tot welke toestanden nien komt, indien men zich niet aan eene behoor lijke toepassing van den zomertijd wenscht te houden, demonstreert zich ten duidelijkste in een dorpje in de omgeving van Amsterdam. De gemeente- klok wijst vanzelfsprekend den nieuwen tijd aan, doch om de boeren te believen luidt deze klok des middags om 1 uur, dat is dus 12 uur. De R.K. School houdt zich aan den ouden lijd, de O L. aan de officieele, terwijl de Ghr. School weer een eigen tijd op nahoudt, zoodanig berekend, dat het om twaalf uur halféén is. Sommige kerken houden den ouden tijd, anderen den nieuwen Vraagt men hoe laat het is, dat is er Ineens is het er Ineens, terwijl Ge een stoel verzet, een krant opraapt of een andere oogenschijn- lijk onschuldige beweging maakt, schiet de pijn in Uw rug. Als ge er het minst op voorbereid bent, krijgt Ge het Spit in Uw rug. Hebt Ge Akker's Klooster- balsem in huis - en omdat dit middel in zoovele gevallen te pas komt, zi;~i velen niet gerust, wan neer niet een pot in hun kast staat - dan kunt Ge U van stonde aan met dezen weldadigen balsem laten wrijven. Het zal U verbazen hoe snel Uw aanval verdwijnt. AKKER's Groote pot 60 ct. Zeer groote pot f 1.— ,,Geen Goud zoo goed" niemand te vindén die een juist ant woord weet te geven. L\jk langs den weg gevonden. Op den Ettenschenweg te Etten en Leur is Maandagmiddag het lijk met verbrijzelden schedel gevonden van een circa 40 jarigen man, afkomstig uit Rucphen. Hoewel de politie omtrent de oorzaak nog geen zekerheid heeft, wordt vermoedt, dat de man door een vrachtauto is overreden. Naar haar vorigen eigenaar terug. Een landbouwer te Harfsen gemeente Gorssel, had een koe afgeleverd aan een landbouwer te Almen. Bij dien nieuwen eigenaar werd het dier in de weide gedaan, doch ondanks de soliede omheining wist het uit te breken en 's avonds was het uit de weide ver dwenen. Tot middernacht werd gezocht, men informeerde ook bij den vorigen eigenaar, maar de koe werd niet ge vonden. 'sNachts half twee werd men bij den eersten eigenaar gewekt door het geloei van een koe die op het erf voor de achterdeur op haar manier vroeg om binnengelaten te worden. Dit gebeurde. Toen het begon te dagen, giüg de nieuwe eigenaar weer op zoek en vond min of meer duidelijk het spoor der ldchtelinge, dat leidde naar het voor malige erf. En toen hij daar kwam vragen, wees men hem zijn koe aan, tusschen de andere dieren gestald. Natuurlijk moest ze mee terug en na het nemen van bijzondere voorzorgs maatregelen is het mogen gelukken, het dier met zijn nieuwe omgeving te ver zoenen. Onweer. Zondag is onder Veere bij de familia Z. de bliksem in de woning geslagen» waar acht menschen bijeen waren. Een juffrouw werd door een plank ernstig aan het hoofd gewond. Een oude man werd aan één oor doof. Op den zolder werd een groot gat in den vloer gesla gen. Te Kampen zijn tijdens een onweer twee koeien van deo veehouder R. Schilder in de weide door den bliksem getroffen en gedood. Inbraak. In den nacht van Zaterdag op Zondag is te Assendelft ingebroken in de Goop. Stoomzuivelfabriek »De Hoop." De brandkast werd geforceerd, waarna hieruit een bedrag van f 1260 is ont vreemd. De ^Veendam" te Hoboken langs de pier gezonken? Naar een Reuter-telegram uit New York meldt, moet het Nederl. s »Veen- dam", van de Holland Amerika Lijn, Maandagavond langzaam zijn gezonken. Wel vermoedt men, dat het nogal moeilijkheden zal opleveren het schip te lichten. Wat betreft de passagiers van de Veendam" deelde de Mij nog mede, dat deze allen Zaterdag, 26 dezer, met haar s. »Nieuw Amsterdam" de reis naar Europa zullen vervolgen. Van het Eng. s »Pennland" heeft men, zooals aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen, geen gebruik kunnen maken, daar de schade aan dit schip van ernstiger aard is, dan aanvankelijk werd vermoed en het dus zelf ook in reparatie moet. Noodlottige ontploffing te Hamburg. Maandagnacht is te Hamburg, in de chemische fabriek Stulzenberg, ver moedelijk door te hooge spanning, een ketel ontploft, waardoor giftige gassen ontsnapten en een aantal arbeiders bewusteloos ineenzakte. Er ontstond een paniek onder de vluchtenden. Vijf dooden zijn reeds uit de.lokalen gehaald. Het aantal getroffenen staal nog niet vast. Nader wordt gemeld, dat het aantal dooden reeds tot elf gestegen is. De daad van een krankzinnige? Volgens courantenberichten uitTara- gona heeft in een dorp daar in de buurt, een boerenjongen een troep kinderen uit het dorp gelokt, van wien hij er vervolgens 7 doodschoot en de lijken onder een hoop stroo stopte. Bovendien werden 6 kinderen zwaar door hem gewond. Na nog een kind te hebben doodge schoten, keerde hij naar het dorp terug en drong een huis binnen, waar hij een vrouw neerschoot. Een andere vrouw en een meisje bracht hij schot wonden toe en de verloofde van het meisje doodde hij met bijlslagen. De massa moordenaar vluchtte, doch wordt door de politie en de dorps bewoners nagezet. Twee vliegtuigen botsen tegen elkander. Naar uit Helsingfors wordt gemeld, zijn te Viborg twee vliegtuigen met elkaar in botsing gekomen. Een der vliegtuigen stortte neer in een straat in het centrum der stad. De vlieger en de mecanicien werden op slag gedood, evenals een dame, die door het vallende vliegtuig werd getroffen. Vier personen werden gewond. Boven dien vernielde het vliegtuig een auto en veroorzaakte een gevaarlijken brand. VENLO. Op de Goöp. Veilingvereni ging van Maandag was de aanvoer 1475 000 eieren. Groote eieren van f 5.60 tot f 6 80 Kleine eieren van f 4.50 tot f 5.40 Eendeneieren van f 5.20 tot f 5 70 Ganzeneieren van f 13,30 tot f 13,40 Kippeneieren per Kg. f 0,96. ROERMOND. Op de Goop. Eiermijn van Maandag was de aanvoer 5.300.000 eieren. Groote eieren van f 5.50 tot f 7.20 Kleine eieren van f 4 80 tot f 6.4^ Eendeneieren van f 4.50 tot f 5.60

Peel en Maas | 1928 | | pagina 6