w' Mei J. VERMEUIEN-ROELOFS Uitsluitend zuivere NATUURWIJNEN. Pinksteren. JAC.FQM '(yoordeeugsr/) Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JAtFON^ VOODDEtLlöSm n Behoudems "*■*- --.ii Oostrum Uit ods Organisatie- leven. STER-TABAK i manufacture) i manufacture Het 70-jarig bestaan der St. Vincentius-Vereeniging te Venray. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Buitenlandsch Overzicht Sport. ZATERDAG 26 MEI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 21 1 BLIJKEN I TOCH HET J PEEL EN MAAS l BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN18 regels 60 cent, elke regel meer 71/» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAK DEN MUNCKHOF Telefoon 51 YENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt B O Schepper God de Heilige Geest, Die op 't gewijde derde uur Van 't allereerste Pinksterfeest In 't waaien van den wervelwind En 't vlammen van 't getongde vuur Vanuit den Hoogen Hemel hof Op hen die vurig, eensgezind Volhardden in gebed en lof Van God, kwaamt heerlijk neergedaald, Hun sidderend harte hebt doorstraald Met hemel-licht, verrijkt met goud Van uwe gaven zevenvoud Verhoor nu onz' beschroomde beê, O Schepper, Heilige Geest, nu kom En deel ons, armen, krank en krom Door zonden-last, goedgunstig mee Van uw gastvrijen liefde-disch De spijze en de lafenis De wetenschap en wijsheid klüar, De kloeke kracht in 't bang gevaar Van strijd met duivel, wereld, vleesch Nu stort in ons de heilige vrees Die schrikt van 't allerkleinste kwaad In moeilijkheid en twijfel raad, En 't scherp verstand dat zich verblijdt In kruis en wederwaardigheid Dooflaai' onz' killen ziele-gaard Uw koeslerendste zonne-gloed Die d'eêlste vrucht, wél oogstens waard, De Gods-vrucht groeie' en rijpen doet. Kom, Geest, zend af uw gouden schicht Van Pinkster-vuur en Pinkster-licht I A. N. Zondag herdacht de St. Vincentius- vereeniging alhier het 70jarig bestaan dezer vereeniging, door het houden eener goedbezochte feeslvergadering in het Patronaat. Te circa 6 uur opende Dr. Janssen, als Voorzitter, deze belangrijke verga dering met gebed, riep de aanwezigen een hartalijh welkom toe, speciaal de Eerw. Heeren Geestelijken, seculieren en regulieren en vooral den Spreker van dezen avond, Pater Borromeus de Greeve. Burgemeester van de Loo hield hier na op verzoek van den Voorzitter, eene geestelijke lezing over de naas tenliefde. De Heer Messemaeckers, secretaris, gaf een verslag over de gebeurtenissen in 1927, waarna de Heer Kraykamp, penningmeester, het navolgende ver slag uitbracht: Ontvangsten Collecten op vergaderingen f 208.98 Idem langs de huizen f 494 16 Giften van weldoeners f 584 77 Collecten behoeftige Communiekinderen f 65 70 Idem Liefdadigheidspreek f 323,90 Rente f 89 24 Uitgaven in natura Idem in geld der liiuiiJiUii Te Utrecht is de Partijraad der Ka tholieke Staatspartij bijeen geweest in een tweedaagsche vergadering. Het waren voor ons katholieke politieke organisatieleven zeer belangrijke bij eenkomslen, die een beeld gaven der krachtige ontwikkeling van ons partij leven. Dr. Nolens, de leider der Katholieke Kamerfractie, stond daar als voorzitter voor de afgevaardigden der achttien Kieskringorganisalies, die worden voor gelicht door een groote schare advi seerende leden. Verscheidene Kamer leden waren mede aanwezig. Een hoogst gewichtig onderwerp was er aan de orde, het groote vraagstuk van de taak van den wetgever in den tegenwoordigen tijd ten aanzien van de verhouding tusschen werkgever en werknemer in het bedrijfsleven. Dat de Kath. Staatspartij in haar midden dit onderwerp der bedrijfsorga nisatie aan de orde stelt, getuigt van moed en zelfbewuste kracht. En ongetwijfeld hebben de bespre kingen er toe bijgedragen om daarover in het katholieke kamp tot overeen stemming te komen. Dit zal een feil van groote beteekenis worden en veel bijdragen tot het verkrijgen van den socialen vrede in ons midden. Deze vergadering van den Partijraad gaf een idee van de evolutie, welke de Kath. Staatspartij in weinige jaren heeft doorgemaakt. Ze toonde evenals de vorige de nieuwe wijze, waarop ons partijprogram groeit. Werd den vorigen keer het katholieke standpunt ten aanzien van de belastingen onder de oogen gezien, thans zagen we de soci ale paragraaf van ons program in wording We zien hieruit, hoe in onze partij langzamerhand de leden zelve, het kiezersvolk, het heft in handen krijgen door hunne organisatie. Viel in den ouden lijd het meest de aandacht op de gekozenen en minder op de kiezers, die in een groot deel des lands zelfs niet georganiseerd waren, sinds ons Katholieke volk een degelijke, over het geheele land ver spreide politieke organisatie bezit met honderdduizenden leden, beginnen de leden door deze organisatie grooler invloed te verkrijgen. Zij kregen meer invloed op de aanwijzing hunner can- didalen op de leiding der verkiezings actie en namen er ten slotte geen genoegen meer mede, dat de Kamer fractie het katholieke staatsprogram vaststelde, maar gaan den candidaten een program voorleggen, waarop ze gekozen worden. Zoo zal de Partijraad ter voorlichting van het katholieke volk het eene pro grampunt na het andere onder de oogen zien. Men ziet daaruit, hoe de Kath Staats partij leeft en voortdurend arbeidt aan het gebouw harer organisatie. Heeft de gezamenlijke massa hier gelukkig eeii katholieke massa de macht in handen genomen, door de organisatie zelve legt ze zich tevens beperkingen op van die macht Ze kiest hare leiders en legt gewichtige beslissingen in hun handen; ze laat zich regelen stellen om een deugdelijke samenstelling onzer Katholieke Kamer fractie te waarborgen. Maar toch is er geen politieke partij in ons land, waar de leden zooveel zeggenschap bezitten als in de Katholieke Staatspartij. Daarom heeft geen enkel katholiek een voldoend motief om zich van haar af te wenden en de eenheid die onze groote kracht blijft te verstoren. Zou verdeeldheid in de rijen der katho lieken doorwerken, dan ware de katho lieke kracht gebroken. Mogen daarom zij, die van ons zijn weggegaan en onderdak zochten in een klein partijtje van ontevredenen, in het frissche leven in de Staatspartij, zooals dat ook weer door d9 jongste vergadering van den Partijraad bleek, en in de uitnoodigende woorden van haar leider dr. Nolens aanleiding vinden om terug te keeren Dat er iets gewijzigd is in ons partij leven, bleek ter vergadering eveneens uit een mededeeling van den voorzitter van het Partijbestuur Jhr. Mr. Ch Ruijs de Beerenbrouck over het contact met de Kath. Kamerfractie. Op de ver gaderingen van den Partijraad kunnen vragen gesteld worden aan het adres der, Tweede-Kamerfractie, welke »voor een opheldering en voorlichtende be antwoording door een harer leden" zal zorg dragen. De Kamerfractie zal telken jare een uiteenzetting geven van hare werkzaamheden over het afgeloopen zittingsjaar. Inderdaad hetwaren gewichtige dagen in ons politiek katholieke parlijleven die van de vergadering van onzen Partijraad l Wanneer eenmaal het Partijbureau zijn werk zal kunnen beginnen, zal de kracht onzer partij nog meer verstevigd worden. Limburg helpe krachtig zorgen dal het tot stand komel ROELAND. f 989 72 f 65- Bulletin f 15 Hoofdraad f 10. Huur localiteiten f 120 Drukloon f 190 Diversen f 37 50 Kas f 149 70 Uit de toelichting, die de Heer Kraykamp op deze cijfers gaf, bleek, dat de rente afkomstig is van een kapitaal van f 2000destijds door wijlen Pastoor Pascal Schmeits aan de vereeniging geschonken, terwijl de giften der weldoeners verhoogd zijn door eene gift van f 500.waarbij bepaald was, dat deze som in natura moest worden uitgedeeld, waaraan de vereeniging voldeed. Alle voorgaande sprekers hielden zich aan het verzoek van Dr. Janssen om het kort te maken en zoo des te eer te zijn aan de feestrede, die de Zeereerw. Pater Borromeus de Greeve zou houden voor de jubileerende \er« eeniging. Hierna beklom de beroemde spreker het met een mooi beeld van den H, Vincentius versierde podium en schil derde in keur van taal de hooge be teekenis der Christelijke Charitas, hare functie in tal van levensverhou dingen en wees er op, dat al doen wij Katholieken dan het goede om het daarvoor beloofde loon, dit aan het schoone van de naastenliefde niets afdoet. Ruim een uur lang wist de gewijde spreker alle aanwezigen door zijn machtige welsprekendheid te boeien De Zeereerw. Heer Pastoor Thieler. dankte Pater Borromeus voor zijne heerlijke rede, waarin de Charitas was geschetst en weet zeker, dat deze in Venray zal beoefend blijven. Nadat nog eene collecte was gehou den, sloot Dr. Janssen deze verga dering. Na de Duitsclie Ryksdag verkiezingen De uitslag van de Duitsche Rijks dagverkiezingen blijft in de internalio nale pers natuurlijk nog het onderwerp van den dag. De nadere meer gedetailleerde cijfers die nu officieel bekend zijn geworden hebben nog enkele wijzigingen ge bracht, die inlusschen aan het algeheel karakter van den uitslag geen veran dering brengen. Alleen blijkt, dat de overwinning van de sociaal democraten iets kleiner is Het aantal zetels dat zij veroverd hebben, bediaagt 150 en niet 153, zoo dat hun winst 19 zetels bedraagt. Het oude aantal van 170, dat zij in 1920 behaalden, is dus nog niet bereikt. Gaan de sociaaldemocraten iets achteruit, de communisten hebben een nog grooter succes gehad, dan aanvankelijk bleek komen van 43 op 60 zetels, waaruil wel duidelijk blijkt, welk een geweldigen vooruitgang de communisten in Duitschland te boeken hebben, een aanwas, die zeker niet zonder een ernstige reden tol be denking is. Daarentegen hebben de Duitsch nationalen nog een zetel verloren en komen zij er wel erg geplukt met 72 zetels af. Uit deze nederlaag is wei heel dui delijk af te leiden, dat de Duitschers meer en meer afkeerig worden van de anti- republikeinsche politiek, want niet alleen de Duitsch-nationalen, maar ook de andere partijen, die de Duitsch-Nationalen op het regeerings- kussen hebben gebracht, moesten daar voor in de gunst der kiezers'boeten. Heel sterk komt dit ook tot uitiDg in den uitslag voor de Volkspartij, die ondanks haar populair trekpaard niet minder dan 7 zetels verliest. De kiezers hebben het gewroken, dat het juist de politiek van deze partij is geweest, die de Duitsch nationalen aan iet bewind bracht, waarbij het Gentrum om althans een parlementaire regeering mogelijk te maken, zich heeft aange sloten. Wat de katholieken betreft, achteraf schijnen zij er toch nog niet zoo slecht Ie zijn afgekomen als aanvankelijk leek. Met de Beiersehe Volkspartij, die met het Gentrum feitelijk een eenheid vormt, komen de katholieken van 83 op 80 zetels en blijven daardoor na de sociaal democraten de grootsie partij in den Rijksdag. Wanneer we nagaan, dat het verloop van zaken voor het Gentrum de laatste jaren buitengewoon ongelukkig is ge weest, m8g dit verlies nog tot dank baarheid stemmen. Om de schoolwet binnen te krijgen, die eindelijk ook in Duitschland aan het bijzonder onder wijs recht zou doen, sloten zij zich asn by de Duitsch-nationalen. Zij hebben daar weinig plezier van beleefd. Groote ontstemming ontstond daarover bij de katholieke arbeiders en de resultaten op het gebied var. hel onderwijs zijn meer dan mager. Mei leege handen, dank zij de weinig faire houding van de Volkspartij kwamen zij voor de kiezers met het odium op zich, dat zij een weinig democratische politiek hebben gevoerd zonder iets te hebben bereikt op godsdienstig gebied van al hetgeen zij daarvan hadden verwacht. Vooral in de arbeiderscentra heeft dit aan het katholieke Gentrum veel stem men gekost. De voorspelling van Wirth, dat het Gentrum zich alleen ongerept kan handhaven, als het een uitgesproken republikeinsche party blijft en als het zich buiten het kielzog van de rechtsche partijen houdt, heeft zich volkomen bewaarheid, want, in het bijzonder onder de katholieke arbeiders in het westen van Duitsch land heeft het Gentrum verliezen te boeken. In Dusseldorp west, vroeger één van de vaste steunpunten van het Gentrum, heeft deze partij 37.000 stem men verloren, terwijl de sociaal demo craten er 36 000 en de communisten 26 000 stemmen wonnen. Zooals we reeds opmerkten, is deze uilslag dan ook voor de Centrumleiders een belangryke ervaring en tevens 'n ernstige waarschuwing. De buitenlandsche pers interesseert zich natuurlijk buitenmate voor dezen uitslag. We laten hier eerst enkele Engelsche persstemmen volgen. De »Times" verklaart, dat Duitsch- land zich uitgesproken heeft voor den vréde in Europa en zyn innerlyk herstel. Het republikeinsche Duitschland is werkelijkheid geworden. Dit is van klassieke beteekenis voor de politiek van Europa. De »Morningpost" wijt het rustig verloop van de verkiezingen in Duitsch land aan de door Dr. Streseman gevoerde buitenlandsche politiek. Elke niet aan de Duitsch nationalen i de communisten gegeven stem is in werkelijkheid een ondersleuning van Dr. Slresemann, wiens aanhangers slechts met de huip der sociaal demo craten in staat zijn de tot nu toe ge volgde politiek voort te zetten. De »Daily Mail" beschouwt als hel merkwaardigste van de verkiezingen, dat de Hohenzollerns vergeten zyn. De »DaiIy Herald" ziet in het resul taat der Duitsche verkiezingen het verzekerd zijn van de Duitsche republiek en een nimmer terugkeeren van de Hohenzollerns. Erkend de beste vond te Washington een gunstige ont vangst. Men verwacht, dat Kellogg de nota op tegemoetkomende wijze zal beantwoorden. Yan verschillend terrein. Kabinetscrisis in Griekenland. De Griek8che regeering is afgetreden. Men verwacht, dat Venizelos een nieuw kabinet zal vormen. o De Katholieken in Slowakye. Pater Hlinka heeft in een interview verklaard, dat de Katholieke Slowak- sche volkspartij uit de coalitie zal treden, als Slowakië geen volledige autonomie krijgt. o Het anti-oorlogspact. Olympisch Voetbaltournooi. Ie Pinksterdag zal dan het groote evenement op voetbalgebied plaats vinden, het groote tournooi tusschen 18 vertegenwoordigde landen. Hemel vaartsdag had de loting plaats, waarbij Holland het ongelukkig heeft getroffen, aangezien ze reeds in de eerste ronde moet spelen tegen Uruguay, de voet balmatadors, de overwinnaars der olympiade in 1924. En al hebben toen do Öranjehemden zich in de finale kranig tegen deze Zuid Amerikanen gehouden (de uitslag was slechts 21 het voordeel der Urugueezen), dit neemt niet weg, dat ze ditmaal weer geslagen zullen worden. En dat is zeer jammer, aangezien de publieke belangstelling daardoor aan merkelijk zal dalen. Of zouden de Hollanders, aangevuurd door een 40 duizendtal landgenooten met zooveel enthousiasme zich in den strijd werpen dat ze eene zege zouden kunnen be halen Het ware zeer zeker te wenschen vooral ala revanche voor Parijs 1924. De belangstelling voor dezen wed strijd welke Woensdagavond van 79 uur wordt gespeeld is ontzettend groot. Tot op neden zijn reeds een 150 duizend aanvragen voor plaatskaarten binDen, een aantal wat nog wel tot 200 mille zal stijgen. Wegens het slechte klimaat zijn enkele Zuid Amerikaansche spelers ziek geworden en bestaat er weinig kans op hun medespelen. Zoo zal de beroemde goalzelter Petrone naar alle waarschijnlijkheid niet van de partij zijn, maar de Urugueezen beschikken over zoodanig reserve-materiaal, dat het gemis van de enkele zieken niet erg zal worden gevoeld. De navolgende spelers zijn door de technische commissie aangewezen als officieele Hollandsche spelers voor dit tournooide Boer (Ajax)van Boxtel (NA.C.); Buitenweg (Hercules)Denis (H.B.SElfring (Al. Vict.)Freeze (Heracles)Gehring (Longa)van der Griendt (H.D.V.S.)van Heel (Feyenoord) van Kol (Ajax); Kools (N.A.G); Krom (R.C.K); Massy (Roermond) van der Meulen (H.F.C); van Run(P.S.V.); Schipper (Heracles)Schreurs (Roer mond)Smeets (H.B S.)Tap (A.D.O.); Verlegh (N A C.)Vis (H.V.V.)Weber (Sparta); van der Zalm (V.U.C.) Het elftal, wat tegen Uruguay in het veld zal treden zal nog nader worden bekend gemaakt. Het programma is als volgt samen gesteld Voorronde 27 Mei 35 uur ChiliPortugal 7—9 uur SpanjeEstland le Ronde 28 Mei 24 uur Zwitserl.Duitschl. 4—6 uur EgypteTurkye 79 uur België-Luxemburg 29 Mei 24 uur ItaliëFrankrijk 4—6 uur Winnaar Chili PortugalJoegoeSlavië 79 uur Argentinië Amerika 30 Mei 24 uur Winnaar Spanje EstlandMexico 79 uur HollandUruguay Uitgezonderd de wedstrijden Egypte Turkye en winnaar Chili—Portugal tegen JoegoeSlavië welke in het oude stadion worden gespeeld, zullen de overigen allen plaats vinden in het nieuwe stadion. H.V.C. - D.S.O. 3—1 Wederom is het D S O. niet mogen gelukken een overwinning te behalen. Zondag bleef Helmond met 31 de meerdere van de Venrayers. Door deze nederlaag is de kans op de eerste plaats in de promotie-compe titie vrijwel tol nul gedaald. Echter kan door het winnen van de beide thuiswedstrijden tegen B.V.G. en H.V.C. nog best de tweede of minstens de derde plaats bereikt worden. En dit kan ook nog voldoende zijn om in de le klasse te geraken. Immers mochten de loopende geruchten waar heid bevatten, dan zouden bij hetR.K. Het Brit8che antwoord aan Kellogg l F.-bestuur plannen bestaan de le klasse

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1