UlFQNflft jftrowqft J. VERMEULEN-ROELOFS Uitsluitend zuivere NATUURWIJNEN. Behoudenis Oostrum De H. Missie te Venray. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. ^MANUFACTUREN j J, BLIJKEN I l TOCH HET YOORDEELieSTft (YOOÖDECLlöSr/) Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Gewetensgeld. Europa's zelfmoord. Uit de Landbouwschool, Algemeene Vergadering Limb. L. en T.-bond. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 19 MEI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 20 PEEL EN MAAS i MANUFACTUR&N BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 71/« ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr..Markt 0 Dinsdagavond had de plechtige sluiting plaats van de tiendaagsche H. Missie. Die afgeloopen tien dagen zijn voor onze parochie en de rectoraten van ontzettend belang geweest. Met waarlijk stichtenden ijver heb ben duizenden „missie gehouden". Stampvolle kerken avond aan avond, lange rijen biechtvolk dag in dag uit, stampvolle communiebanken, het zijn alle voor 't menschenoog aanwijzin gen, dat met reden en grond van een uitnemend geslaagde missie ge sproken kan worden. Zeker, wij menschen zien alleen de uiterlijke teekenen en in de diepte der zielen schouwen wij niet. Maar toch, waar zoo grootsch een deel name, waar zoo algemeen het mede leven was van alle rangen der Ven- raysche samenleving, aan de oefenin gen en plechtigheden der missie, daar \3Fgist zich ons gevoel niet, wanneer het zegtde missie van 1928 is geslaagd Welk een heerlijke voldoening was het telken avond met zoovele geloofs- genooten vereend te zijn in onze kerken h Daar voelden wij ons één, één en krachtig in ons mooie Roomsche geloof. Daar was geen onderscheid van rang en stand, geen verschil van peuterige persoonlijke meeninkjes! Daar Srong niemand zich eigenzinnig op den voorgrond, want we waren allen één in het aanhooren van de krachtige en heilzame vermaningen, die voor ons allen gelijkelijk bestemd waren.,0 Misc?e is een tijd van groote genade voor ons geheele volk. leder per soonlijk doe er zijn voordeel mede voor de toekomstde daad der toe komst be vestige den indruk van het welslagen der missie. Ieder persoon lijk in het eigen leven beware voor langen, langen tijd den goeden geest van vurigen godsdienstzin in de dagelijksche levenspractijk. En niemand verschuile zich achter gemakzuchtige uitvluchten, die, nu de Paters ons geleerd hebben scherp in ons eigen hart te blikken, wij gemakkelijk zullen herkennen als weinig beduidende argumenten. Nu de daad Dat zal het kostbaarste dankbewijs zijn aan Ood allereerst, maar ook aan de Paters-Missionarissen, voor hun l prachtig missiewerk onder ons. Zij verdienen ons aller hartelijken en oprechten dank En waar in onze kerken wij leeken zwijgen en luisteren, en daar ons dankwoord niet kon klinken, daar mogen wij op deze plaats de tolk zijn der Roomschemannen en vrouwen van Venray om onzen missionarissen van heeler harte dank, duizendmaal dank te zeggen voor hun heerlijk missiewerk in Venray. Hun edel werk moge door onze daden der toekomst strekken tot heil en zegen van parochie en rectoraten Hierover het volgende stukje uit den prolestantschen «Rotterdammer" In de laatste dagen publiceert de Staatscourant weer respectabele lijstjes van «nagekomen belastinggelden" en hoofdzakelijk gewetensgeld. Wat dat woord beteekent, weten we nu wel zoo ongeveer. Het wil niet zeggen, dat 't geweten, oorspronkelijk tweede handsch en min of meer versleten, in beter conditie is geraakt; zoodat er nu niet meer bij door kan, wat aanvankelijk oorbaar gevonden werd. Betaling van gewetensgeld beteekent in bijna alle gevallen, dat men bang is voor de dreiging van den rechter. Het blijft met dat al, sen droeve geschiedenis 1 Als men leest, dat men bedragen van f 4000 tot f6000 aanzuivert wegens te weinig betaalde belasting, dan kan men ongeveer nog nagaan, hoe ver schrikkelijk, men gelogen heeft, toen alles «naar bekwaamheid werd inge vuld." Trouwens, vooröl op de kleine plaat sen weet iedereen de personen aan .te wijzen, die een inkomen als van een daglooner opgeven, doch in een luxe auto rijden. Dat is groot kwaad onder de zon. Reeds op zichzelf, maar ook, omdat men bierdoor anderen te veel laat be talen en 't bovendien onmogelijk maakt, dat met name kleine gemeenten haar sociale taak naar behooren vervullen We geven grif toe, dat er op belas tinggebied, ook door den fiscus, vaak onrecht wordt gedaan, en waar het aanwijsbaar is, willen we het kwahfi- ceeren maar het zedelijk kwaad der belas'ing-ontduiking is toch veel ernstiger Het verschrompelt het zedelijk besef van den persoon en bederft de samen leving. Naar aanleiding van bovenstaande schrijft de »N. T. Crt.": Het is wel iets waard dat het anti revolutionaire blad, «grif" zelfs, toegeeft dat ook door den fiscus en den be lastingheffer, zeggen wij vaak onrecht wordt gedaan. Aan hel »kwalificeeren" van het kwaad als het aanwijsbaar is, hebben de slachtoffers echter niet veel. Zij dragen het onrecht mei doffe be rusting. Men kan dus hel woord «gewetens geld" ook naar den anderen kant toepassen en dan zeggen, dat de over heid een eerlijker belastinggedrag in de hand zou werken, wanneer de belas tingen niet zoo onchristelijk hoog waren, en ook zoo verbitterd, juist om de on macht waarin de slachtoffers verkeeren. Da Maasbode, wsarin wij het stukje uit de a.-r. Rotterdammer vonden over genomen, teekent er bij aan, dat «het jleit voor het katholiek geweten, dat iet in deze moeilijke kwesties om raad vraagt en de katholieke moraal tot eer strekt, dat zij ondubbelzinnige anlwoor den durft geven aan vragers. En geen schuilvinkje speelt, zooals de brave socialistische dominee v. d. Heide, die zijn menschen niet te biechten krijgt, maar toch niet twijfelft aan hun aller eerlijkheid. Hen zelfs ten voorbeeld durft stellen aan de Katholieken, die blijkbaar nog wel eens verontrust zijn over de vraag, of zij misschien ook oneerlijk zijn geweest, ook met het oog op het herstel, waartoe zij dan onaf hankelijk van iederen strafrechter verplicht zijn krachtens hun zedelijke Steunt het Liefdewerk Oud Papier hoog meer dat zij hel tekort der sleden gemakkelijk kan wegwerken. Verleden jaar is de bevolking van Zweden dan ook met slechts 18.500 zielen vooruil' gegaan. Van 6 074 800 vermeerderd tot 6.687 900. Het geboortecijfer voor geheel Zweden bedroeg in 1927 slechts 16. het vorige jaar was het nog bijna 17 en in 1913 ruim 231 Voor Frankrijk was het in 1925 19,1 en voor Duitsch- land 20 5. Het Zweedsche sterftecijfer was verleden jaar 12,68; de speling is dus nog maar heel gering en daar de daling van het geboortecijfer eerder sneller dan langzamer gaat en ook'op het platteland te constateeren valt, is de vrees niet ongegrond, dat de bevol king van Zweden weldra niet meer toenemen, wellicht zelfs verminderen zal. Een bedenkelijk en zonderling ver schijnsel in een zoo rijk en welvarend land als Zweden en voor Europa be treurenswaardig, dat nu juist een zoo hoog staande bevolking zich niet wil uitbreiden en bezig is langzaam uit te roeien. Alle hoop is nog gevestigd op het platteland, maar ook dit lijdt sterk door den trek naar de steden en door de landverhuizing, welke laatste in 1927 Zweden bijna 13,000 inwoners kostte, meestal jongelieden. Nog meer dan Zweden lijdt Noor wegen onder landverhuizing daar zijn streken waar tal van hoeven verlaten of opgegeven werden, omdat er geen werkvolk te vinden is en alleen ouden van d8gen overblijven. In Zweden zelf begint men nu ook meer en meer aandacht te wijden aan de geringe toeneming der bevolking, waarvan men vreest dat het, nu som mige andere rassen in Europa zich zoo sterk vermeerderen en nog zoo menig maal de numerieke maatstaf aangelegd wordt en den doorslag geeft, Zweden's aanzien en beleekenis in Europa steeds geringer zal doen worden. Men voorziet reeds, dat eerlang volken met een te groot bevolkingsoverschot langzaam zullen binnensijpelen hetgeen trouwens reeds min of meer hel geval is in Denemarken, waar weliswaar het ge boortecijfer nog veel hooger is, doch toch reeds duizenden Polen als land arbeiders aangenomen worden, speciaal voor den zwaren- arbeid bij de bieten cultuur. In Zweden met zijn hoogontwikkelde en daarom aan het leven zoo hooge eischen stellende bevolking en zijr» uitgestrekte onontgonnen gebieden is het gevaar nog veel grooter dan in het vrijwel geheel ontgonnen Denemarken met een veel harder werkende bevol king, dat een minder veeleischend volk de taak waarvoor de eigen inwoners niet opgewassen zijn of terugdeinzen overnemen zal. In het landbouwend Zuiden zou dan in een niet al te verre toekomst een invasie van Polen, en in het bosscben- en erlsrijke Noorder. eene van Finnen niet onmogelijk zijn. De Scandinavische correspondent van het Hbl. wijst erop, dat sinds geruimen tijd Stockholm bijna steeds een hooger sterfte dan geboortecijfer aanwijst, een verschijnsel, dat de Zweedsche hoofd stad slechts met Luik, Oslo, Berlijn en Hamburg gemeen heeft. En het opmer kelijke is, zoo gaat schr. voort, dat de winst van den dood steeds grooter wordt. Voor twee, drie jaren hielden de geboorte- en sterftecijfers elkaar nog in evenwicht, nadat het geboorteover schot in den loop der jaren allengs geringer geworden was. Verleden jaar had Stockholm een geboorlenlekort dat weliswaar opgewogen werd door sterkere vestiging dan vertrek, maar daarom des le onrustbarender was daar de sterke trek van het land naar de stad juist jonge menschen naar Stockholm bracht. Ook in de andere steden van Zweden daalt hst geboortecijfer, Gothen burg heeft eveneens een geboorten- tekort aan te wijzen. Op het platteland is de nataliteit nog wat hooger, maar zij is toch niet zoo v aagstuk en het boekhoudbureau Het is hoog noodig voor den modernen boer, dat hij een overzicht krijgt over wat er omgaat in zijn bedrijf» De boekhouding geeft hem een kijk op den werkelijkeD stand van zaken. Een goede boekhouding zal den boer behoeden voor te hoogen aanslag in de belasting. Zonder boekhouding staat hij vaak vrijwel machteloos tegenover den belastingambtenaar, die te werk gaat naar algemeene normen. Daarom is aansluiting bij het boekhoudbureau gewèji'scht. De ^voorzitter deelt mede, dat de L. C. 1t 'p. zelf het initiatief zal nemen om/aerieden, die dit wenschen, te ver- zek&peö leg8n stormschade. Het is gebleken, dat vele boeren zich hebben aten lij men door verzekeringen, die göen voldoende waarborgen bieden. De heer Quaedvlieg, uit Kerkrade, betoogt in de rondvraag, dat hij liever een meer agressieve politiek wenschte gevolgd te zien door het hoofdbestuur. Er werd verder bij de rondvraag ge wezen op de onbillijkheid van den accijns op in nood geslachte dieren. De heer Huizinga vraagt nogmaals de attentie voor de benadeeling der boeren in de mijnstreek, speciaal rond de Willem Sophie. Met recht klagen daar de boeren over verschillende wantoestanden, veroorzaakt door de aanwezigheid der mijnen. dat Maandag had le Roermond de alge meene vergadering plaats van den Limburgschen Land en Tuinbouwbond. De voorzitter, de heer Th. Verheggen uit Buggenum, heet allen welkom en geeft een overzicht over het afgeloopen jaar en bespreekt de middelen om de moeilijkheden het hoofd te bieden, dat zijn o.m. samenwerking onderling wat betreft aankoop en afzet. Moge deze niet door politiek en eigenbelang ver stoord worden. Noodig is verder, dat de bekwaamste mannen de leiding behouden. Vervolgens doet de voorzitter mede deeling van het oprichten der cultuur commissie in het afgeloopen jaar, die reeds uitstekend werkt. De heer Trienekens vestigt nogmaals de aandacht der afgevaardigden op de boekhouding, die nog steeds te wen schen overlaat in verschillende atdee lingen. Dit bemoeilijkt noodeloos de inspecties. Bij sommigen kon zelfs de kas heelemaal niet gecontroleerd wor den wegens de groote slordigheid. Hij hoopt, dat dit in den vervolge moge verbeteren. De begrooling van 1928 werd aan inkomsten en uitgaven vastgesteld op een bedrag f 69.350. De heer Verheggen wijst er op, dat er steeds sanvragen binnenkomen van de afdeelingen der Jonge Boeren voor allerhande subsidies. Hiervoor is een vast bedrag uitgetrokken. Hij steltvoor om in bijzondere gevallen dan slechts subsidie toe te kennen, wanneer ook de gemeente en de afdeeling er iets voor over hebben. Ook de lagere land bouwscholen zullen alleen in afzonder lijke gevallen gesubsidieerd worden. De contributie voor 1929 werd on veranderd gehandhaafd. De afdeeling Steyn, die reeds een paar jaar niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, werd geroyeerd. Eveozoo de afdeeling Roermond. De ZEerw. heer ir. Bemelmans, directeur der Landbouwwinterschool, hield een inleiding over het belasting- Maandag had in de Landbouwschool alhier het eind-examen plaats van de leerlingen der hoogste klas. Het Hoofd der School, de Heer J Wijnheven, opende op gebruikelijke wijze het examen, deelde mede, dat de Voorzitter, de Heer J Poels verhinderd was en sprak een hartelijk woord van welkom tot het schoolbestuur, de ver schillende ouders der leerlingen, den Weleerw. Heer Kapelaan Strijkers, den Heer Huizinga, Rijkslandbouwcon sulent en den Heer Burgemeester, die altijd zooveel sympathie betoond voor de Landbouwschool. Daarna ging de Heer Wijnhoven over tot het examineeren van 19 leer lingen, hetgeen een goed en vlug ver loop had. Na afloop hiervan maakte de Bur gemeester den uitslag bekend en werd aan 18 leerlingen het diploma uitge reikt, waarvan 5 met zeer veel "ruchl 6 met veel vrucht en 7 met vrucht. Wel een bewijs, dat de uitslag zeer bevredigend i3. Da Burgemeester feliciteerde de leer lingen van harte met hunne diploma's en hoopte, dat nu ze de school gingen verlaten, het hier geleerde ook in pracGjk zouden brengen en flinke, krachtige boeren in de maatschappij zouden worden. Sp wees er op, dat ze steeds hunne ouders moesten dankbaar blijven, die hen in de gelegenheid gesteld hadden om te leeren en hun leeraar dankbaar le blijven voor alles wat hij hun geleerd heeft en die 't nooit te veel is om jullié te helpen waar en wanneer hij kan en dit ook bij moeilijkheden in uw latere leven zal blijven doen. (Hartelijk applaus) De Heer Wijnhoven dankte den Bur gemeester voor zijne sympathieke woor den, waarna de Heer Huizinga, sprak over den landbouw-vooruitgang in de laatste 25 jaren, hoe destijds de toe standen weren. Deze vooruitgang is jr zeker te danken aan cursussen en landbouwscholen, waardoor de jonge boeren ontwikkeld werden. Kapelaan Strijkers wees er op, dat tegenwoordig ontwikkeling op stoffelijk gebied noodig is, maar zeer zeker ook het geestelijke niet moest .vergeten worden. Spr. hoopt, dat allen later Christelijke boeren zullen blijven, niet "een in woorden, doch ook in daden. En daarom, besloot spr. houdt God voor oogen, dan zult gij, met de hier genoten ontwikkeling, degelijke katho lieke boeren worden. (Applaus) De Heer Wijnhoven dankte de spre kers voor hunne waaideerende woorden, alle autoriteiten en ouders voor de belangstelling, waarna sluiting. De namen der leerlingen aan wien een diploma werd uitgereikt, laten wij hier volgen: M. v. Rijswijk, Tienray; P. v. Rijs wijk, Broekhuizen; J. Poels, Meerlo; J. Hendriks, MeerloP. Basten, Meerlo; Fr. Weijs, Ayen J. Wynen, Ayen; J. Beckers, Maashees; W. Voesten, Heide; P. Janssen, Gastenray; H. Emons, Cas lenray; Th. Engels, Merselo; P. J. de Ruyter, Oostrum; L Burgers, Oostrum; M. Camps, Oostrum; Th. Camps, Oostrum; Th. Cleve, Geijsteren; Jos. Verbeek, Venrsy. Voor het nieuwe schooljaar hadden zich 42 leerlingen aangegeven, waarvan er 28 werden aangenomen. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Goede bevruchting, maar veel dood in den dop. VRAAGDit jaar zijn de eieren van onze Leghorns zeldzaam goed be vrucht, bij de laatste machine maar 13 van de 200 er uitgeschouwd. Maar de meeste kuikens sterven af een of twee dagen voor het uitkomen, denk ik, want ze zitten er volwasson in. Ik dacht veel kuikens te krijgen, want de temperatuur liep geregeld op, wat ik altijd als een goed teeken be schouw, maar den 19den dag ging zij zakken. Ik heb ook 2 kippen met eieren ge had; ook daar de helft van dood in het ei. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Van den winter hadden ze vrij goed gelegd, niet te veel in elk geval. Ze hebben volop gras. Uit Venray. ANTWOORD: Het is best mogelijk de hennen gedeeltelijk met pul- lorum hesmet zijn. 't Is wel jammer, dat u niet er bij gemeld heeft, hoeveel kuikens er dood gegaan zijn, onder welke verschijnselen en op welken leeftijd. Wanneer zich onder de kloek niet hetzelfde verschijnsel had voorgedaan, als bij de machine, dan waa ik geneigd geweest de schuld op de machine te gooien. Te oud zijn de eieren toch zeker ook wel niet geweest Hebt u natte kuikens gekregen Ik bedoel van die plakkerige, kleverige Dan zouden de moederkippen misschien te veel eiwit gehad kunnen hebben. Men beweert althans, wanneer de fok- hennen méér hardvoer en iets minder ochtendvoer krijgen, (vooral wanneer dit laatste zeer eiwitrijk is) dat men dan minder last heeft van kleverige kuikens. Kaal aan kop en bovenhals. VRAAG: Ik heb 13 W. Wyandottea en 1 haan. Van de 13 zijn er 6 bij, die kaal zijn achter aan de kam en boven op den hals. Ik heb niet gemerkt, dat ze mekaar pikken. Ongedierte zie ik ook niet. De heele kop, ook naast da kammen zijn rood. Toch leggen ze best. Heeft u zoo iets ooit meegemaakt? Uit Venray. ANTWOORD Mijn veronderstel ling is, dat dit aan den haan te wijten zal zijn. Hij grijpt (naar den kam) wel eens mis met den bek en zoodoende komt er dan wel een veertje los. Veerenplukken begint gewoonlijk aan de donspartij (rond de staart) en aan de borst, maar niet boven aan de kam. Waarschijnlijk zijn het de gezondste kippen, die het meest leggen. Bij poederkam wordt de hals ook wel eens kaal, maar dit is het niet, dunkt me. Want dan zou de leg niet zoo goed wezen. 't Zal wel op rekening van den haan gesteld moeten worden. Yeel buiten vainest. VRAAG Mijn Barnevelders leggen veel eieren buiten het vainest, de Leg horns niet zoo veel. Wat zou de oor zaak kunnen zijn? Is het bij Barne velders misschien altijd zoo Uit Venray. ANTWOORDDat Barnevelders meer builen de valnesten leggen, dan andere rassen, heb ik aan de rapporten der Legwed8trijden niet kunnen merken. Ik denk, dat of uwe valnesten te klein zijn, of dat u de dieren te lang laat zitten. Overweeg vooral de eerste veronderstelling eens. Barnevelders hebben wat meer plaats noodig dan Leghorns. Mogelijk zijn de valnesten voor de Leghorns juist op het nippertje groot genoeg en voor de Barnevelders wat klein. Een oud leerling. VENRAY, 19 Mei 1928. Volksconcert. Wegers de Feestvergadering der St. Vincentiusvereeniging begint het op Zondag 20 Mei te houden volksconcert door Venray's Fanfarecorps op het Henseniusplein, niet zooals aangekon digd om zeven uur doch OM ACHT UUR NAMIDDAG. Venray 16 Mei 1928 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de opgaven, bedoeld bij artikel 31 der Drankwet, ingevolge het tweede lid van genoemd artikel, op heden voor eenieder ter Secretarie dezer gemeente ter inzage zijn nedergelegd, in het openbaar aangeplakt, terwijl legen betaling der kosten een afschrift wordt verkrijgbaar gesteld. I Venray 16 Mei 1928.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1