w Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VERMEULEN-ROELOFS Uitsluitend znivere NATDURWUHEN. g Behoudenis Oostrum (manufacturen! VOORGUM JAtFOtó5 (manufacturen! VOODDCELlöSTA Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Van een Bidprentje. De Stille Ommegang te Alkmaar. De Kippenhouderij op het platteland Sport. ja^udki Provinciaal Nieuws ZATERDAG 12 MEI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 19 i BLIJKEN TOCH HET EN MAAS I BLIJKEN I TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7';ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA YAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt B AANVANG ZOMERTIJD. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat dit jaar de vervroeging van den wettelijken tijd met één uur zal aan vangen op 15 Mei, ten twee uur voor middag. In den nacht van Maandag op Dins dag worden te 2 uur de openbare klokken op 3 uur gezet, Venray 9 Mei 1928 Burgemeester en Wethouders voornoemd 6 O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN Verbod yan loopen in de bosschen De Burgemeester van Venray bren; nogmaals ter algemeene kennis, dat het, met het oog op het groote brand gevaar, verboden is in de gemeente bosschen zich op te houden. Aan de bosschen zijn plaaijes aan gebracht «Verboden Toegang". Aan dit verbod zal streng de hand gehouden worden en bij overtreding onmiddellijk procesverbaal worden opgemaakt Tegen degenen, die de geplaatste bordjes mochten verwijderen, verplaat sen of beschadigen, za! met gestreng heid worden opgetreden Venray, 7 Msi 1928 De Burgemeesler voornoemd O VAN DE LOO. VERBOD VAN ROOKEN ter voorkoming van gevaar voor boscli-, heide-, gras- of veenbrand. WAARSCHUWING De Burgemeester van Venray herin nert de ingezetenen aan hel besluit van Burgemeesler en Wethouders, d d 11 Juni 1925, waarbij, ingevolge het bepaalde bij artikel 429 sub 4 van het Wetboek van Strafrecht, is verboden het rooken in alle bosschen, veen turf en heidegronden en tot op een afstand van tien Meter hiervan op alle daardoor, daarin, daarlangs of daarbij gelegen wegen, voetpaden of open plaatsen of terreinen. Dit besluit is op de wijze, bedoeld in artikel 172 der Gemeentewet, denzelfden dag afgekon digd en onmiddellijk in werking ge treden. Aan dit verbod zal zeer streng de hand gehouden worden en bij over treding onmiddellijk procesverbaal worden opgemaakt. Venray, 7 Mei 1928. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO Waakzaamheid ter voorkoming van boscli- en heidebranden, Burgemeester en Wethouders van Venray achten het noodzakelijk nog eens aan te sporen tot de meest moge lijke waakzaamheid met betrekking tot het voorkomen en blusschen van bosch en heidebranden. De aandacht zij daarom andermaal gevestigd op het navolgen de 1. Het is bekend, dat bij een ver blijf in de bosschen en de heide, bij droog weder en speciaal in het warme jaargetijde de minste onachtzaamheid de grootste nadeeüge gevolgen kan hebben. Het wegwerpen van een nog brandenden lucifer of van een eindje sigaar of het wegvliegen van vonken van sigaar of pijp, schijnbaar van geen beteekenis, kan brand doen ontstaan en aldus een strafbaar feit opleveren volgens artikel 429 van hei Wetboek van Strafrecht, waar o.m. een straf van 14 dagen hechtenis of f 100 boete wordt bedreigd tegen dengene, die door gebrek aan de noodige omzichtigheid of voorzorg gevaar voor bosch-, heide- helm-, gras en veenbrand doet ont staan. Het strafbaar feit is ook reeds aanwezig door onvoorzichtigheid met vuur, ook zonder dat nog brand oni staat. Het rooken in de bosschen en licht brandbare heide is dus in het ook ten strengste verboden is het, om welke reden dan ook, zonder vergun ning van het bevoegde gezag, aanleg gen van vuur in of in de nabijheid van bosschen of heide, hetwelk steeds direct, dus ook al zonder dat brand ontstaat, strafbaar is volgens hetzelfde artikel 429, dat verbiedt op straffe van 14 dagen hechtenis of f 100 boete het aanleggen, voeden of onderhouden van een vuur op zoo korten afstand van gebouwen of goederen, dat daardoor brandgevaar kan ontslaan. In dit verband wordt er nog met den meesten nadruk op gewezen, dat kinderen niet zonder toezicht in de bosschen ol heide mogen verblijven aangezien de ervaring leert, dat de "eugd zich gaarne onledig houdt met net spelen met vuur, of hel doen ont staan van kleine branden, waarvan vaak de gevolgen niet zijn te overzien. Dringend manen wij ouders en ver zorgers aan, in deze hunne groote verantwoordelijkheid wel te beseffan. 2. Wanneer een bosch of heide brand ontstaan is, moet degene, die zulks bet eerst ziet, er voor zorgen, dat daarvan terstond worde kennis gegeven bij den Burgemeester of bij de politie, opdat onverwijld maatregelen kunnen worden genomen om den bran i in zijn voortgang zooveel mogelijk te stuiten. Venray, 7 Mei 1928 Burgemeester en Wethoudersv. Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. geen belgerinkel en koorzang, geen vlagvertoon of straatversiering, geen muziek ofbeiaardspel, geen praalwagens zelfs geen bruidjes en maagdekens. Niets van dat alles Het is een rustig voortschrijdende menigte, sterk in geloof en vol godsdienstzin. In stilte trekt men langs den ouden, door de historie aangewezen beeweg. Er is zooveel slechts in de heden- daagsche wereld. Maar zulke feiten doen het christenhart goed. Het kwade maakt veel gerucht; het goede geschiedt veelal in het verborgene. Zooals de lezers van «Peel en Maas" weten, is de Bisschop van Haarlem in den Heer overleden. Misschien zullen verscheidenen niet weten, dal deze krachtige kerkvorst PW Jaar geleden bevel gaf, dat in elke parochie van zijn uitgestrekt Bisdom moest worden opgericht eene vereerii- ging der Derde Orde van Sint Fran CI8CU8. Iets in den aanhef van 's Bisschops bidprentje is wel treffend. Namelijk dit: lusschen allerlei hooge kerkelijke en wereldlijke titels slaat, veelzeggend LID VAN DE DERDE ORDE VAN DEN H FRANGISCUS. Aldus In het H. Misoffer der Priesters en in de gebeden der Geloovigen wordt aanbevolen de Ziel van Zijne Dt orluchiigeHoogwaardigheid Mgr. Augustinus Josepkus Callier. Bisschop van Haarlem. Huisprelaat van Z H. den Paus, Assistent-Bisschop bij den Pause lijken Troon, Eere Kanunnik v. h. Kathedraal Kapittel van Namen, Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus, Romeinsche Graaf, Gommandeur in de Orde van den Nederlandscnen Leeuw, Eere-Kruis van het Hongaarsche Roode Kruis. Moge dit simpele berichtje enkelen aansporen, in dezen tijd der H. Missie, om te gedenken het woord van Leo XIIIDE DERDE ORDE VAN SINT FRANGISCUS IS VOOR ALLE STAN DEN. Neen, het is nog niet de Stille Omme gang yan Amsterdam, waaraan jaarlijks tienduizenden mannen en jongelingen deelnemen. Die te Alkmaar is van later datum. Maar, toch hebben ongeveer drie duizend mannen en jongelingen dezen Stillen Ommegang medegemaakt. Op indrukwekkende wijze heeft dan Katholiek Kennemerland wederom het Mirakel van het H. Bloed te Alkmaar herdacht. In den vroegen, koelen, maar schoonen morgen waren ze gekomen, de mannen en jongelingen, om in stilte eerherstel te brengen aan den beleedigden God mensch in Zijn Allerheiligst Altaars sacrament. Niet alleen van Alkmaar zelf, doch ook velen van buiten, uit Bergen, Oudorp, Limmen, Castricum, Beverwijk, Akersloot, kortom van allen kant, te voet, per fiets of autobus. Te drie uur ging de stoet achter de Groote Kerk om en golfde de menschen stroom verder door Alkmaar's straten, kalm en plechtig, in onafgebroken deining. Nu geen luistervolle tocht als vóór vijf eeuwen, geen wonderbare Hostie, die wordtmeegedragen, geen flambouwen algemeen absoluut verboden, terwijl |0f kaarsen, geen groen en bloemen door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Kuikens bp mekaar doen. VRAAGIk heb een kloek met 6 kuikens, die zijn 3 weken oud. En ik heb een kloek met 8 kuikens, deze zijn maar 4 dagen oud. Het zijn Reds, Zou ik de kuikens nu bij mekaar mogen zetten Ze hebben een beste plaa!s Gaarne las ik het Zaterdag in Peel en Maas. Uit Venr8y. ANTWOORDBij mekaar zetten onder ééne kloek, dat zal niet gaan, want geen van beide zal de vreemde kuikens in liefde aannemen. Maar al zou dat wel het geval wezen dan raad ik u nog niet aan, het te doen, want die kleintjes komen onge twijfeld in de verdrukking en wel zoo erg, dat er hoogstwaarschijnlijk niets van terecht zou komen. Ik kan me best voorstellen, dat het lastig voor u is, twee kloeken mei zoo weinig kuikens U had m.i. verstan diger gedaan direct eendagskuikens bij te koopen, om die bij de eigengebroede te plaatsen. Als ze even oud zijn, dus allemaal jong, dan gaat het best, wel tot 20 onder één kloek; is dit een groote, dan wel 50 Maar nu raad ik 't u beslist af. Verkouden kuikens. VRAAG: Onder mijne kuikens is snot uitgebroken. Ze groeiden eerst he-sl voorspoedig op, doch nu sterven telkens wat van. We hebben van alles al geprobeerd, maar niets baat Aan het opfokvoer kan het niet liggen, want bij mijn buurman ge biuiken ze hetzelfde en daar is alles in orde. Uit Geijsteren ANTWOORD Dat is eene beroerde geschiedenis, want kuikens hebben zoo weinig weerstandsvermogen. U hebt al wel eens gemerkt, hoe zeer zelfs volwassen dieren er door lijden, ja ook van sterven kunnen. Uw kuikens hebben zeker last van tocht gehad, of te warm gezeten, of 's morgens te vroeg buiten geweest, mogelijk in het natte, bedauwde gras. Ik raad u aan het water te ont smetten met een klein beetje kalium permanganaat in het drinkwater, zoo dat dit de kleur krijgt van lichtrooden wijn. Haal verder bij den drogist ook wat fenegrik en doe daarvan een weinig in het opfokvoer. Houd alles zoo droog en zindelijk mogelijk en zet ue aangetaste en ver dachte dieren apart. Tarwe. VRAAG: Ik heb een groote hoe veelheid goede tarwe, wanneer zou ik die aan de kuikens kunnen geven? Uit Vierlingsbeek, ANTWOORD: Naast het opfokvoer geeft u natuurlijk een paar maal daags gemengd kuikenzaad, b.v. den voormiddag eens en dan laat in den namiddag nog eens, telkens zoo „veel als de kuikens in een kwartiertj opeten. Zijn de kuikens een week of vier oud, dan kunt u al gerust wat tarwe tusschen het kuikenzaad mengen elke week wat meer, zoodat tenslotte op den leeftijd van acht weken het hardvoer uit enkel tarwe bestaat. Voor jonge dieren is tarwe een uitstekend hardvoer. U zult wel genoeg stroo hebben veronderstel ik. Hak daarvan telkeDS wat fijn en breng dit op den bodem van het hok. In dit fijne haksel strooit u het hardvoer, dan blijven de kuikeps het best in beweging. Denk er aan, dat versch, zuiver drinkwatsr evenzeer eene eerste ver- eischte is, als goed voer. Als men hier en daar een kijkj neemt, blijkt aanhoudend, dat het met de watervoorziening zoo nauw niet genomen wordt. Geef, als u kunt, karnemelk tot drinken. Bloedluis. Een onzer lezers, wiens woonplaats verzocht is, niet te vermelden, vraagt wat te doen tegen bloedluis. Hij heeft de oude zitstokken door nieuwe vervangen en zag toen duizen den bloedroode kleine luizen onder de oude zitstokken. Hij heeft hel hok overal eens flink uilgespoten met eene creoline-oplossing, maar de bloedluis is niet verdwenen. Hieruit blijkt alweer, hoe een taai leven het ongedierte heeft. Créoline is een goed ontsmettingsmiddel en ook een goede bestrijding van ongedierte, maar één'*keer is voor de luis niet genoeg, omdat uit de eitjes of neten weer nieuwe luisjes komen. Het ver menigvuldigt vlug! Het beste is, 2 of 3 maal te spuiten, met eene tusschenpooza van een dag of vier. En dan letterlijk overal, vooral de verborgen schuilhoeken. Ze zitten wel in de nesten, aan de kanten van den mestvloer, kortom overal waar het dor.ker is. Als alles nu en dan eens flink in de carbolineum wordt gezet, dan heeft men van luis in het hok niet gauw last. Om het Kampioenschap van Nederland N O.A.D is er in geslaagd om haren laatsten ihuiswedstrijd tegen Z A.C. met 4—1 te winnen. Nu hangt alles af van de onlmoeling tegen Feysnoord in Rot terdam. Weten de Rotterdammers dezen kamp te winnen, zoo zijn ze definitief kampioen, zooais uit onderstaand rang lijstje blijkt. Bij gelijk spel heeft Ajax nog kans, indien deze dan van Z.A C en Velocitas wint. Verliest Feyenoord, zoo moet N O.A.D. nog van Z A C. win nen, om met Ajsx, indien deze dus hare resteerende wedstrijden wint, gelijk ie komen. Inderdaad nog talrijke puzeles, die zouden kunnen voorkomen, indien Feyenoord zou verliezen toch is dit maar niet zoo aan te nemen en is eerder het officieele kampioenschap van Nederland van Feyenoord te verwach ten. gesp gew gel verl v.t. pt M Hf W o 0 0 15—9 10 12—6 7 11—9 7 14-15 6 8—212 Feyenoord Ajax N O.A.D. Z.A C. Velocitas Promotie Zuidelijke le klasse. Evenals een week tevoren waren de wedstrijden voor eene plaats in de eerste klasse een paar dagen voor Zondag j.l. weer afgelast en was alleen de ont moeting HelmondB.V V. vastgesteld. Tegen aller verwachting in hebben de Helmondenaren eene éclatante overwin ning op de eerste klasser behaald. En wat het feit nog meer volmaakt, is, dat deze 4 0 zege volkomen door de Hel- tnondenaren was verdiend. Hierdoor is de situatie aanzienlijk veranderd en maakt Bleyerheide de meeste kans het el dorado binnen te treden. Immers bezitten deze op het oogenblik 7 punten uit 5 wedstrijden, terwijl zoowel Helmond als B.V.V. er ieder 6 hebben. Nu spelen de Bossche naren hun laelsten wedstrijd tegen Bredania, waarvan natuurlijk gewonnen wordt, zoodat het totaal van B.V.V. dan 8 punten bedraagt Bleyerheide speelt thuis legen Helmond. Winnen de Zuid Limburgers, zoo zijn ze er. Bij gelijk spel komen ze gelijk te staan met B.V.V. en zou dus een be slissingswedslrijd noodig zijn. Wint Helmond, zoo hebben de Helmondenaren dan evenveel punten als B V.V. Zondag a s. worden de twee laatste wedstrijden gespeeld, waarin de beslis sing wel eens zou kunnen vallen. gesp gew gel verl v.t. pt 5 3 11 9-5 7 5 2 2 1 5 3 0 2 5 0 14 Promotie Zuidelyke 2e klasse B. Wat men niet gedacht had is gebeurd. Pope is op eigen terrein door het Waalwijksche H E.G. met 42 geslagen Zondag a s is reeds de retourwedstrijd vastgesteld. Het is moeilijk aan te nemen dat de Waalwijkers zich nu thuis door de Velonaren laten kloppen. Integendeel is eene flinke overwinning van H E G. te verwachten, waardoor het lot der gloeilampmenschen zou zijn beslist. Het officieel Olympisch program. Van 17 Mei—27 Mei Hockey Van 27 Mei16 Juni 28 Juli Van 28-30 Juli Van 29 Juli—0 Aug. Van 29 Juli—12 Aug Van 30 Juli—6 Aug. Van 31 Juli5 Aug. Van 2 Aug10 Aug. Van 2—12 Aug. gehouden wedvlucht der Postduiven- vereeniging de «Zwaluw", van uit St. Denis, (Frankrijk), afstand 390 KM. (oude duiven) De prijzen werden behaald als volgt: le en 15e W. Manders; 2e en 5e G. Dijck; 3e A Janssen; 4eP.Kersten; 6e J. Vollebergh; 7e, 10e, 12e en 13e St. Servaas; 8e Fr. Vermeulen 9e J. Vermeulen; lie J. Kusters; 14e M. Houben. Overduif G. v. Dijck. Los Donderdag morgen 11 uur. Aankomst le duif 6 uur 21 min. 36 sec., laatste duif Vrijdag morgen 4 uur 5 min. 19 sec. Uitslag wedvlucht van Zondag 29 April, van uit Namècho, (België) afstand 137 KM. (jarige duiven) De prijzen werden behaald als volgt: le en 18e G. v. Dijck; 2e en 15e A. Janssen; 3e, 6e en 10e M. Capell; 4e en 9e J. Kusters; 5e, 11e en 20e Fr. Vermeulen; 7e, 8e en 17e P. v. Ooi; 12e W Manders; 13e en 14e Boom; 19e J. Creemer8; 21e H. Strijbosch. Los Maandag 10 uur. Aankomst le duif 11 u. 59 min. 47 sec., laatste 1 u. 15 min. 3 sec. Uitslag wedvlucht van Zondag 6 Mei van uit Jemeppe (België) afstand 153 KM. (jarige duiven) De prijzen werden behaald als volgt: le, 3e en 10e G. v. Dijck2e en 11e Vermeulen; 4e Fr. Vermeulen; 5e J. Kusters; 6e H. Strijbosch; 7e en 13e Boom; 8e en 14e A Janssen; 9e, 12e 19e St. Servaas; 15e, 16e en 17e W. Manders; 18e M. Capell. Los 8 uur. Aankomst le duif 10 u. 25 min. 18 sec., laatste duif 10 u. 41 min. 12 sec. Bleyerheide Helmond B.V.V. Bredania 11-6 10-8 3-14 Van 4—12 Aug. Van 4—8 Aug 5 Aug. 6 Aug. Van 7J2 Aug. Van 8—11 Aug. Van 9—13 Aug. 12 Augustus Uitslag Voetbal Offic. opening Gewichtheffen Athletiek Schermen Worstelen Vijfkamp Zeilen Roeien Zwemmen Wielrennen Demonstralie lacrosse Demonstratie korfbal Boksen Gymnastiek Ruitersport Sluiting Duivensport, van de op Zondag 29 April VENRAY, 12 Mei 1928. Onze dorpsgenoot, de Eerw. Fraler Antoon van Rijswijck, van de Orde der Carmelieten, hoopt 2 Juni a.s. de H. Priesterwijding te mogen ontvangen, en op 15 Aug. a s in de Parochiekerk alhier zijne plechtige Eerste H. Mis op te dragen. Roeken-stalletje. Naar wij vernemen zal er ook in het portaal van de Paterskerk een Boeken-stalletje worden geplaatst. Dit geschiedt vanwege en op riaico van de Venraysche Derde Orde. De leiding van het een en ander berust bij het Bestuurslid van Wijk Heide, den Heer Driessens, Hoofd der School. Door de Firma L. vat Haren en Co., Official Ford Dealer, die te Boxmeer garage en werkplaats bezit, zal ook te Venray, in een pand aan de Groots Markt, naast Hotel >de Zwaan" eene modern ingerichte garage met werk plaats gevestigd worden. lialonncn-Wedstrijd. Uitslag van den wedstrijd van Twee den Paaachdag le prijs Mini Kerkhof (Lintelemarch Oost Friesland Duitschland); 2e prijs Lambert Laurensae (Schildwolde, Gro ningen); 3e Fia Wintals (Assen, Dr.); 4e Jan Oudenhoven (Nyeholtpade, Fries land); 5e Theo Verbeek (Westerbosch, Drenthe) Uitslag van den wedstrijd van Ba- loken Paechen le prijs Pietje van Rooy (Holzhausen Westfalen); 2e Luuk van Aaraaen (Ha- vinkhorst bij Meppel); 3e Hans Janeeen (Dalfsen); 4e Jetje Cuetera (St. Hubert bij Crefeld); 5a Lambert Pools (Buer bij Essen). Aldus welwillend opgemaakt door een heer onderwijzer. De andere twee en dertig kinderen, van wie de kaart is teruggekomen, kunnen deze met eene versnapering aan het Patronaat komen afhalen. Het zal aardig zijn, als men den afzenders bericht zendt, b.v. een ansicht. De heer A. Josephs verpleger in het St. Servatiuagesticht alhier ia be noemd tot agent van politie te Eind hoven. Zondagmorgen omstreeks 9 uur ia alhier brand uitgebroken in het

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1