m PEEL EN MMS FIRMA GEZs. MARTENS Firma Gezs. Martens t. o. Carmeikioostsr boxmeer AMSTERDAM BOXMEER ROTTERDAM Laat U onze Heerencostumes vanaf ongeveer 25 gulden toonen. VENLO De prijzen onzer Heerencostumes loopen van f8.75 met 50 cent verhoogingen tot f 52.50. Onze collectie Damesmantels bestaat nit een ongeloofelijke sorteering in prijzen van f 8.75 met kleine verhoogingen tot 45 gulden. Nergens vindt U een dergelijke keuze in Dames- en Heerenkleeding Sport. Marktberichten. Alles le kwaliteit kleermakerswerk en pracht kwaliteit stoffen met blijvende pasvorm. Laat U deze zonder de minste verplichting tot koopen voorleggen. ZATERDAG 7 APRIL 1928. No. 14. België-Holland. De returnwedstpijd te Antwerpen is alzoo in eene 0—1 nederlaag voor Holland geëindigd. De opinies over het resultaat zijn nog al verdeeld. Verschil lende achten het eene verdiende over winning van België, anderen beweren dat de meest gelukkige gewonnen heeft. Hoe het ook zij, in een wedstrijd komt het er op aan om doelpunten te maken En daarin faalde onze Hollandsche voorhoede finaal. Als klein excuus moge het prima werk van den Belgischen doelverdediger Caudron gelden, in hoofdzaak echter waren onze voorhoede-spelers niet in staat een doelpunt te fabriceeren. Het dikwijls buitenspel staan, huizenhoog over of naast schieten was aan de orde van den dag. En dat zijn toch punten, welke bij een internationale voorhoede niet mogen voorkomen. Het ziet er dan ook somber voor de Hollanders uil en veel succes zal er bij de a s. Olympiade niet behaald worden. Of 6r dient nog een grondige wijziging in de ploeg aangebracht te worden. De vraag of er geen betere krachten te vinden zouden zijn, dient ontkennend beantwoord te worden. Van de vijf voorhoede-spelers was Weber in zijn bekende goede vorm en dient gehandhaafd te worden. Daar naasi heeft men de keus tusschen Smeets (H B.S en Barendregt (Feyen oord) Op de midvoorplaats zette men Buitenweg (Hercules). Tap, die wel slecht heeft gopeold, doch overigens tal van uitstekende wedstrijden heeft gehad zou op zijn plaats in het A.D.O. elftal, dus als rechtsbinnen, geplaatst moeten worden. Elfring die enkele weken rust heeft genomen in verband met overtraining, zette men op de rechtsbuitenplaats, zoodat de voorhoede als volgt zou kunnen worden samen gesteld: Weber, Smeets of Barendregt, Buitenweg, Tap, Elfring. De achterhoede heeft in zijn geheel volkomen voldaan, met v. d. Meule^, Denis en Massy als uitblinkers Wijzi ging hierin zou dus niet noodig zijn Trouwens betere achterhoede spelers heeft de N.V.B. op het oogenblik niet. De eenigste verandering zou men kunnen aanbrengen door in den eerst- volgenden wedstrijd tegen Denemarken op 22 April te Amsterdam Van Boxtel te vervangen door zijn clubgenoot Verlegh. Over den wedstrijd nog het volgende De eerste helft was België het meest in den aanval en kreeg v. d. Meulen tal van schoten te verwerken. Na de rust waren de Hollanders het meest i het offensief, doch door een fout van Van Boxtel wist Moeshal België de leiding en daarmede de overwinning te bezorgen. Er werd nogal ruw gespeeld, eerst door de Belgen, doch wat later door Holland werd beantwoord Toen er een twintig minuten waren gespeeld, stortte een gedeelte der staan tribune in, waardoor een twintigtal personen minder of meer ernstig werden gewond. Postduivenvereniging „De Zwaluw". Uitslag der Zondag gehouden wed vlucht vanuit Namèche (België) De prijzen werden behaald als volgt le, 16e en 21e Fr. Vermeulen 2e, 7e en 12e St. Servatiusgesticht 3e J. Kusters 4e, 5e en 23e A. Janssen 6e Houben 8e, 10e, 15e en 22e G. van Dijck 9e en 13a P. van Ooi lie W. Lormans 14e H Strijbosch 17e Boom 18e J. Vermeulen 19e en 20e P. Kersten Overduif Strijbosch Duiven los 8 50 uur. Aankomst eerste duif 11 uur 51 sec. Laatste 12 uur 6 min. 36 sec. ROERMOND. Op de Coop. Eiermijn van Maandag was de aanvoer 5.500 000 eieren. Groote eieren van f 5 60 tot f 6 80 Kleine eieren van f 5.lot f 5 50 Eendeneieren van f 5 50 tot f 6.20 VENLO. Op de Coöp. Veilingvereni ging van Maandag was de aanvoer 1 600000 eieren. Groote eieren van f 5.50 tot f 6 90 Kleine eieren van f 5.tot f 5 50 Eendeneieren van f 5 80 tot f 610 Ganzeneieren van f 23.tot f 23,90 Kippeneieren per Kg. f 0,93. Qzkilktoenb nazuvkeuriq d&tzmodellm ifèrqeliikieem mtlxuLthzt melomejzns ■zlin- datuAj, ii^y^k&LLpk' uzió bi/zondert breruyzr^. 2. Deze moderne Voor- Jaarsmantel. van de nieuwste noppé-double- face-stof, de binnenkant geruit, hetwelk doorloopt op de piquèche-sluiting,' kost in de am75 nieuwste 3 3 0 kleuren sl. mm&m Dit chique Complet van Kasha; japon met mo dern schilderwerk, mantel met de nieuwste piquèche- sluiting, zeer mooie biezen- garn. en in de nieuwste g kleuren, slechts i Vr 3. Deze jeugdige Mantel, zeer elegant met de gewilde piquèche-sluiting, waarop, evenals op mouw, mooi brocaat, is voorzien van een keiler-naad in den rug en kost in - a 75 de nieuwe tin- g ten slechts. 4 Deze zeer moderne Kasha Japon met mooi borduursel en fijne plissé- rok, heeft bovendien een hoogst ele gant crêpe de Chine-vest en kost in de zeer aantrekkelijke Voorjaarskleuren toch g «I slechts 5 Deze elegante Japon van prima kwaliteit rips-papillon, genre deux pieces, met mooie plooipartijen op den rok en zeer nieuw borduursel, kost in buitengewoon mooie afwerking bij ons 1 f5 slechts 1 v r 1

Peel en Maas | 1928 | | pagina 9