zenuwen Schoonmaak Iprutol 3 overwerkte Vergadering Groene Kruis. De Kippenhouderij op het platteland Sport. II. 'kg I mee ren en worden 2 gesterkt door rniwivM&ttm uisje 75ct. Bij Apoth rn Drogisten 685—16 goed, dat de leden zich van al wat de fabriek betreft, rekenschap geven Spreker hoopt, dat de heer Gerard Camps, lid van den Raad van Toezicht en medeoprichter der fabriek, die allen hebben leeren kennen als een man van goed doorzicht en die ons door den dood is ontvallen, bij allen in dank bare herinnering zal blijven. Over de boterprijzen in 1927 kan men tevreden zijn, al bleven de prijzen van krachtvoer en hoogere invoerrech ten in het buitenland belemmerend werken. Bedroeg het in voorrecht in Frankrijk op boter voor den oorlog 20 frsthans was dit gestegen tot 100 frs. per 100 Kg. boter. Op kaas bedroeg dit respec tievelijk 12 frs. en nu 60 frs. Ook de ondermelk was niet ten volle tot zijn recht gekomen, wijl deze in hoofdzaak gebruikt werd tot het opfokken van varkens en kalveren, die geen hooge prijzen behaalden op de markt. Toch wist onze directeur op de mijn 2, 3 4 cent per kilo meer dan de gewone boterprijs te maken, dank zij diens ijver en energie. Over het algemeen wil spreker den toestand der boeren niet rooskleurig noemen en wijt dit hoofdzakelijk aan de handelspolitiek, le hooge invoerrechten en het le duur zijn van het krachtvoer, dat in veel gevallen dubbel zoo duur is, als voor den wereldoorlog. Ook de belasting staat in verkeerde verhouding tot de productiviteit der boerderijen Doch met Gods hulp zullen de boeren ook dezen tijd weten te doorslaan Hierna verzocht spreker den Heer Lam mens voorlezing te doen der notulen der vorige vergadering, welke onver anderd werden goedgekeurd. Uit het uitgebrachte verslag bleek dat in 1927 werden aangevoerd 4161623 Kg. melk, waarvan 4145710 Kg. tot boter werden verwerkt en waaruit werden geproduceerd 161274 Kg boter, zoodat per Kg. boter 25,70 Kg. melk benoodigd was. De Voorzitter zei, dal de balans en winst- en verliesrekening door den Raad van Toezicht was nagezien en in orde bevonden, waarvan zij schriftelijk rapport hebben uitgebracht. Bovendien is de controle en inspectie op de Zuivel fabrieken ze«r streng, zoodat de leden alle vertrouwen erin kunnen stellen. De Voorzitter deelt mede, dal aan de beurt der periodieke aftreding zijn de Heeren A. Creemers als Bestuurslid en Th. Peters, Oirlo als lid van den Raad van Toezicht. Bij monde van den Heer Reijnen klonk uit de vergadering het voorstel deze heeren bij acclamatie te herbe noemen, waarmede de vergadering onder applaus accoord ging. De Voorzitter feliciteert deze Heeren met hunne herbenoeming en hoopt dat zij op den ingeslagen weg zullen voort gaan. In. de vacature ontslaan door het overlijden van den Heer Camps moet een lid van den Raad van Toezicht worden gekozen, doch wijl deze leden over het rayon der fabriek verspreid moeten wonen, stelt de Voorzitter voor, dat de leden te Oostrum maar onder ling zullen stemmen op een vergade ring hunner Boerenleenbank, waarmede de vergadering instemde. De Heer Peters dankt voor hei in hem gestelde vertrouwen, mede namens den Heer Creemers en belooft, dat beiden hun besle krachten voor het welzijn der fabriek zullen geven. Spr. verzekert, dat het hem aangenaam is van de vergadering het volle vertrou wen te vragen in den gang van zaken der fabriek. Hij kan dit gemakkelijk door zijn eigen overtuiging, die hem bij het onderzoek der boekhouding is bijgekomen. De Directeur dankt den Voorzitter voor zijn hartelijke woorden, maar wijst deze echter terug, waar plichts betrachting bij hem voor alles gaat en dit als goed recht door de leden mag gevorderd worden. Verder dringt spr. aan op de meest propere levering der melk, wijl slechts uit de beste melk de beste boter kan gemaakt worden. De zuivelbond geeft diploma's uit voor de besle boter. In 1927 zijn 36 diploma's uitgereikt, waarvan onze fabriek er ook een behaalde. In overleg met het bestuur zou hij daarom voorstellen, ook voor de leden als prikkel tot levering van zuivere melk zulk een diploma of premie te willen invoeren. Ook voor de properste melkkannen kon zoo iels worden inge voerd. Een Commissie daartoe ingesteld kon dan een en ander bedisselen, wel Prikkelbaarheid komt vaak voort uit slechte spijsvertering. Alle spijsvertcrings- stoornissen moeten spoedig zwichten voor Foster's Maagpillco, het laxeermiddel bij uitnemendheid. Roster's Maaggsülen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per fiacor.. een moeilijk werk maar ook een dank baar. Niet dat op dit gebied aan de fabriek geklaagd behoeft te worden, immers er zijn veel propere leveran ciers Om deze aan te sporen op den ingeslagen weg voort te gaan en de minder accurate tot beterschap te be wegen zou een dergelijke maatregel gunstig kunnen werken. Da machines der fabriek ïijn allen goed, alleen de koelmachine is van te kleine capaciteit, wat de vergadering wel zal inzien, als zij bed nkt, dat deze er reeds voor 15 jaren was en hoeveel koeien zijn er in dien tijd niet bijge komen. Bovendien kan deze koel machine de melk na het pasteuriseeren niet op de verlangde [temperatuur bren gen, en waar genoeg geld bij de Boeren leenbank in depot is, is aanschaffing van een sterkere machine niet onover komenlijk. Nu verkreeg de Weleerw. Heer Assel bergs, rector le Oostrura hel woord en zei, dat de Voorzitter bij den aanvang der vergadering om een muziekterm te gebruiken in mineur gesproken heeft, wat toch wel in tegenstelling is met de persoonlijke verschijning van den Voor zitter. Spreker voelde Jan ook veel neiging om den Voorzitter aan zijn jas te trekken, toen hij zich zelf aan het afbreken was. Maar allengs kwamen majeur accoorden doorbreken en klonk het aan hem gericht welkom zoo harte lijk, dal spreker toer zal hebben aan de op hem gebouwde verwachtingen te voldoen. Hij zal er echter zijn best voor doen. Spreker noemde een ver- eeniging gelukkig, waar zoo als hier het volle wederzijdsche vertrouwen heerscht, wat noodzakelijk moet leiden lot meerder«n groei en bloei. Wat de Voorzitter betreft, gelooft spreker dal de fabriek daar nog wel een tiental jaren plezier van kan heb ben. Een hartelijk applaus klonk uit de vergadering als teeken van instemming op, waarna de Voorzitter lachende op merkte, dat hij hoopte dat de vorige spreker gelijk zou krijgen. Bij de mededeelingen wees de Voor zitter er op, dat hier en daar weer mond en klauwzeer heerscht en spoort de leden aan voorzichtig te zijn en van eventueel© gevallen direct aangifte te doen. Bij de rondvraag werd gevruagd of de Ford-vrachtwagen economisch bleek te zijn, waarop de directeur antwoordde, dat uit de voorgelezen notulen blijkt, dat de Ford een besparing heeft ge bracht van f 869,42 in 8 maanden tijds, zooals dat het vorig jaar berekend is. Indertijd ging het bestuur er slechls noode toe over om een Ford aan te schaffen, maar de houding der melk rijders, die meenden dat de aanschaf fing van een Ford alleen als dreigement dienst deed, dwong het bestuur daartoe, hoe gaarne zij den melkrijders ook hun werk gunden. De heer M. Claassan, KleinOirlo vroeg, waarom hij niets meer hoorde van de melkveecontróle, waarop de Voorzitter zeide, dat de animo niet groot was over het algemeen en vele boeren op de kleintjes gingen letten. Mogelijk i9 echter, dat men later tot dezen maatregel gedwongen wordt. De Heer Bistervelds, Merselo, vroeg naar den finantieelen toestand der fabriek, waarop de directeur uiteenzette, dat de fabriek bij liquidatie tegen balanswaarde, welke zeer laag is, nog een bedrag van f 22041,84 als reserve zou over hebben. Niemand het woord meer verlangende sloot de Voorzitter deze vergadering met den Christelijken groet. geeft menige huisvrouw en dienstbode ruwe en roode werkhanden. Deze worden wederom spoedig gaaf, zacht en blank door Purol. De Voorzitter, de Heer Sala, opende de vergadering met den Christelijken groet, riep de talrijke aanwezigen een hartelijk welkom toe, speciaal den spreker van dezen avond, den Heer Tulfer, Voorzitter van den Raad van Arbeid te Venlo. De Voorzitter hoopte dat allen aan dachtig zouden luisteren naar heigeen de Heer Tulfer zou zeggen, waarmede allen in het dagelijksche leven zoo vaak te maken hebben en zich door onkunde dikwijls schade op den hals halen. Hierna gaf hij het woord aan den Heer Tulter voor diens voordracht. De heer Tulfer verklaarde allereerst de beteekenis van de bepalingen der Invaliditeitswet, krachtens welke aan verzekerden, in de daarvoor in aan merking komende gevallen, geneeskun dige behandeling en verpleging (b.v. in sanatoria) wordt verleend. De kosten van een en ander bedragen jaarlijks circa 2 millioen gulden. Spreker wees er op, dat bij de gevallen van tuber culose een geregelde uitwisseling ge schiedt van gegevens van den Raad van Arbeid aan het Secretariaat van hel Limburg8che Groene Kruis te Sittard. Hij toonde nog aan w^ik-* 'eelen goed beplakte rentekaar u-n verder op* leveren. Regel hierbij is, hoe grooter het bedrag aan zegels, hóe hooger de renten. Hij vestigde er speciaal de aandacht op, dat deze voordeelen niet alleen bestaan in ouderdomsrenten, maar dat ook de invaliditeilsde weduwen- en weezenrenten daarnaast van zeer groote beteekenis zijn. Tegenwoordig wordt aan ouderdoms renten 9r/i millioen, aan invaliditeits- renien 3 millioen en aan weduwen en weezenrenten 3i/s millioen gulden per jaar uitgekeerd (in ronde getallen) Hieronder zijn dus niet begrepen de kostelooze ouderdomsrenten, die thans nog 20—25 millioen gulden per jaar bedragen Ten slotte besprak hij da arbeids- therapie in de sanatoria en het nazorg vraagstuk; de verdere zorg dus voor de patiënten, die b.v. reeds verpleegd zijn. Als bijzonderheid deelde spreker mede, da1 in Venray jaarlijks ruim f 86000 aan diverse rente werd uitge keerd. Een groot onderscheid moet men maken tusschen belasting en zegels plakken. Immers als men belasting zou ontduiken, benadeelt men de gemeen schap, en bij zegels ontduiking bena deelt men zich zelf, wijl men in dat geval eventueel minder rente zou krijgen. De Voorzitter Sala dankte den spreker voor zijne schoone rede en noopte dat zij rijke vruchten mag afwerpen. Van de gelegenheid to'. hel stellen van vragen werd gebruik gemaakt door den heer Wintels, die vroeg wat er gebeurde als het jongste kind 14 jaar is geworden, in een gezin waar vroeger weezenrente werd uitgekeerd De Weleerw. Heer Rector van Leunen vroeg of men ook genot had van eventueel geplakte to dure zegels'? De heer Tulfer, deze vragen beant woordend, zei dat zoodra het jongste kind 14 jaar is, de weezenrente op houdt Doch bet kan voorkomen dat de weuuwe dan recht heeft op een weduwenrente als zij 60 jaar is of voor dien tijd invalide is in den zin der Wel; verder dat men steeds genot heeft van de waarde der geplakte zegels, die de rer.te beïnvloeden. Wijl niemand iets meer vroeg, sloot de Voorzitter de vergadering met den Christelijken groet. komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot 2 Bij alle Drogist n Wat elke maand te doen geeft. le helft April Den besten tijd voor het planten van heesters en boomen achten we het najaar. Maar op natten bodem wachten we daarmede tot het voorjaar en is dus nu de tijd gekomen. Ook voor enkele boomen met 2achte wortels, als de Tulpenboom, deCalalpa en de Magnolia, die ook wel eens ver keerdelijk tulpenboom wordt geheeten, is de tijd van planting nu beter dan in den herfst. Met de Coniferen stellen we het planten nog uit tot begin Mei en doen dit dan steeds met kluit. Moet het wegens omstandigheden, b v. verhuizing op een minder geschikt tijdstip gebeu ren, dan neme men bijzondere zorg in acht, zoowel bij het rooien als bij het in den grond zetten. Bij het rooien van vrij groote hees ters raag men niet de wortels rondom afsteken, maar dient men ze geheel te omgraven. Heeft men één heester, dan moet het pootgat minstens een meter in 't vierkant groot 2ijn; plant men meerdere, dan spil men het geheele terrein 1 M. diep om. Onder in 't gat stoote men een laagje mest, daarover een laagje aarde, terwijl de ruimte tusschen de wortels met fijne aarde moet worden aangevuld. In 'l begin dezer maand, als ws er niet reeds mee begonnen zijn, zaaien we onze eenjarige zomerbloeiers uit onder glas. Tenzij men er zich niet druk mee wil maken of slechts een kleinen bloementuin heefi; dan zaait men in den vollen grond als do Mei maand is gekomen. E n koude bak leent zich uitstekend voor heiuitzaaien Zaai vrij dik, bedek het zaad met niet te veel aarde, druk den grond echter aan met een plankje ofwel met de hand en giet dien tenslotte goed met de fijne gieter. Tot het zaad boven den grond komt is het gewenscht hel glas le bedekken met een moscovische mal. Zijn de plsnljes aan den groei, dan diene men ze licht en lucht te geven; op heleind van deze of in 't begin der volgende maand nemen we de ramen of; na eenigen tijd kan men dan de plantjes op de bestemde plaats zetten, liefst zoo 't kan met een kluitje. Ge loopt langs uw aardbeibedden en ziet daar eenige open plaatsen. Vul deze nu aan. Ge hebt immers in het vorig jaar een kweekbed aangelegd, waarop de plantjes dicht opeen staan, deze moeten nu worden uitgeplant. Veel vrucht moet ge in 'l eerste jaar daarvan niet verwachten, maar de grond kan voor lusschencultnur b.v. kropsla of pootuien worden benut. U houdt van koolrabi? Zaai die dan thans en wel dadelijk op de bestemde plaats. Het bed moet rijk bemest zijn. De zaaiïng geschiedt op rijen, waarop de plantjes later worden uitgedund op afstanden van 20 cM. Koolrabi is een smakelijke groente, als ze ononderbro ken is gegroeid, waarom het 't besie is bij opvolging te zaaien. Meirapen kan men nu ook uitzaaien niet echter om ze in Mei, doch eerst in Juni te kunnen eten. Eveneens op rijen uitzaaien en later dunnen op 2U cMterwijl de rijen 25 cM. van elkaar moeten. Radijsjes, zoo bij uitstek gezond, dient men ook bij opvolging, om de 2 k 3 weken, uit te zaaien, men eet ze dan maanden achtereen. Uit de koude bakken wordt ze reeds geoogst en de wortulljes kunnen dan worden uitgedund op afstand van circa 6 cM Heeft men die operatie toegepast dan late meti hierop af en toe een flinke bespceiïng volgen. Ja, in dezen tijd meg men het in de koude bakken niet aan vocht laten ontbreken; daaraan hebben uw aard beien, die al in volle bloei staan, be hoefte, maar ook de bakken met wor telen en bloemkool. Verzuim dus niet, zoo noodig, den gieter te gebruiken. Want wind en zonneschijn kunnen, als het glas is verwijderd, de aarde sterk uitdrogen, vooral als deze hoog is opgewerkt en dus aanmerkelijk boven den beganen grond ligt. Plant uw sjalottenbollen uit op rijen de rijen en de bollen op 15 5*20 cM van elkaar. Als de kuiltjes, waarin de bollen gelegd zijn, worden aangevuld, mogen de bollen niet meer dan een paar centimeter onder de aarde komen Selderij, 't zij knol of selderij, liefst beide, mogen in geen n oestuin ont breken. Wie ze in den bak heeft kan de plantjes nu onder koud glas ver spenen; zijn ze weer aan den groei dan neme men het glas weg. Wie geen bak bezit, kan ze ook in den grond 'wel kweeken, mits op een be schut plaatsje en het noodige vocht niet vergetende. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Voedsel, lucht, licht en zonneschijn by het opfokken van kuikens. We zitten nu midden in hel kuiken seizoen en willen daarom in een paar artikel ijes de lezers en lezeressen van Peel en Maas nog eens wijzen, op de voornaamste zaken, die hierbij behar tigd moeten worden. Mogelijk roept de een of ander uit «Je treedt in herhaling 1" of: «Dal hebben we ook elders al gehoord." Mijn ervaring is, dat de grondwaar heden van het pluimveebedrij.f niet dikwijls genoeg herhaald kunnen wor den (telkens onder anderen vorm) Bij onafgebroken, langdurige herhaling komt het er bij de massa ten slotte vast in, maar anders nimmer. We zien dat bij de gevoerde actie voor betere huisvesting Jaar en dag is daar reeds propaganda voor gemaakt en nu be ginnen we pas te komen, waar we wezen moeten. Als onderdeel van de kippenhouderij op de boerderij neemt het opfokken van kuikens tegenwoordig een zeer voorname plaats in. Met dezen opfok gaat het evenwel niet altijd voorspoe dig 1 «Men moei er ook al geluk bij hebben 1" wordt vaak gezegd. En dit kunnen we niet ontkennen. Maar toch hebben wij dat geluk voor een groot deel in eigen handen. Evenals voor de kippen hebben wij te zorgen, dat ook voor de kuikens de levensomstandig heden zoo gunstig mogelijk zijn. En om deze nu zoo goed mogelijk te doen zijn, dienen wij de behoeften der kui kens in de verschillende levensperioden le kennen. En als wij dat zoo nagaan, is de alleerste behoefte: warmte. Dit is niets nieuws en daar hebben wij ons bij het natuurlijk opfokken dan ook niet on gerust over te maken, doch bij hel kunstmatig opfokken wel. Deze warmte moet n.l. zoo zijn, dat zeniet te weinig maar ook vooral niet te veel van het goede krijgen Krijgen ze te weinig, dan merken we dit al gauw aan hun onrust. Ze kruipen zoo dicht mogelijk bij de warmtebron en gaan elkaar al piepende verdringen, waarbij de zwak kelingen onder den voet raken. Is de temperatuur te hoog, dan ver wijderen ze zich van de warmtebron, om zoo mogelijk een plaatsje te beko men, W8ar een lagere temperatuur heerscht. En dit gelukt hun wel in eene caroussel of kachelkunstmoeder, maar helaas! meestal niet in eene bakkunstmoeder. Al piepende, met open bekjes en hangende vleugeltjes dringen ze dan elkaar in een hoek en sterfte en dood drukken blijft niet uit, terwijl de overlevenden ernstig in hunne levens verrichtingen worden geschaad. Gedurende de eerste 5 6 dagen dient er dan ook voor gewaakt te wor den, dat de temperatuur in 't verwarm de gedeelte ven de bakkunstmoeder en onder het scherm van de caroussel of kachelkunstmoeder circa 90 gr. F. is. Daarna kan de temperatuur geleidelijk zakken en moet deze 65 70 gr. F. zijn, als de kuikens ongeveer 3 lot 4 weken oud zijn. Meer waarde nog dan de uitwendige warmte heeft de natuurlijke warmte der kuikens zelve. Deze ontleenen zij aan de verbranding in het eigen lichaam. En hiervoor zijn noodig voedsel en zuurstof Deze zuurstof maakt een voornaam bestanddeel uit van versche lucht en wordt verbruikt bij de ver branding. Lucht, arm aan zuurstof neemt men bedorven of afgewerkte lucht. Willen wij dus, dat onze kuikens voldoende dierlijke warmte ontwikkelen waardoor alle organen goed kunnen functioneeren, dan mogen wij ze dus niet alleen het voedsel niet onthouden maar evenmin de versche lucht! En dit wordt vaak gedaan. Vooral in de ouderwetsche bakkunst- moeders. Angstvallig wordt soms elk openingetje dicht gestopt om toch voor al te zoigen, niets van die kostbare warmte uit den bak te verliezen. En tol overmaat van ramp trekt aan den onderkant nog afgewerkte lucht van de lamp door den bodem. Ja, soms zien de kuikenljes zwart van het lam penroef. Dat in een dergelijke omgeving de kuikentjes hun fleurigheid verliezen, en levenslust missen, kan ons uit hel bovenstaande duidelijk zijn. Ze moeten zich wegens gebrek aan eigen warmte al maar warmen bij de kunstmatige warmtebron, nemen daardoor onvol doende beweging, eten te weinig (want hel verteert toch niell) en zien er «kouwelijk" uit Openen we den bak, dan komt ons soms een walm tegen en we vragen ons af, hoe het mogelijk is, dat er in zoo'n omgeving nog kuikens kunnen blijven leven. Ja, leven doen ze dan nog wel, maar men moet niet vragen, hoe. Het worden zwakkelingen, die bij het minste tochtje er het leven bij inschieten Overgevoelig zijn ze en gaandeweg komen er dooden. Gebruiken we nog een bakkunst moeder, laten we dan toch zorgen voor goede luchtverversching, opdat de kuikenljes zelf de noodige dierlijke warmle kunnen ontwikkelen. Voorkom evenwel tocht. Behalve verscue lucht hebben zij ook noodig: licht. Vooral het directe zonne licht werkt zoo gunstig op den groei en de ontwikkeling Dat zit in bepaalde stralen van het zonlicht, n.l de zooge naamde ultra-violette, die de stofwisse ling in het bloed bevorderen. En deze worden niet doorgelaten door gewoon vensterglas, wel door vitrexglas, rosar dit is niet zoo goed tegen het weer besland. Zoodra het weer het dus maar eenigszins toelaat, en de kuikens een dag of 5 oud zijn, moeten wij hen de gelegenheid geven, zich aan de uit werking der buitenlucht bloot te stellen. Dit bevordert het weerstands vermogen en voorkomt beenverzwak king en oogontsteking Is vroeg in hel voorjaar het weer te ongunstig, dan zijn wij bijna uitsluitend aangewezen op een zeer oordeelkundige voeding. Daarom komen de W Leghorns, die la'.er gefokt moeten worden, op de eerste plaats in aanmerking voor de boerderij Dan werkt het weer al aardig mee. Over de verzorging der kuikens geven we de volgende week een artikeltje. D. S. O.—Union II 4—3. Met een slap gespeelden wedstrijd heeft D. S O. de competitie beëindigd. Of de 4 weeksche rust den D.S.O 'ers in de beenen zal, of dat het was vanwege het groote aantal invallers, weten we niet, doch bij het eindsignaal konden de onzen tevreden zijn met de magere 4—3 overwinning op het 9 man sterke Union. Union had zelfs tweemaal de lei ding (0 1 en 12) zij het dan ook deels door misverstand in de Venray sche achterhoede. Dezen achterstand was voor D S O. echter een prikkel om beter te gaan aanpakken en nog xöör rust zorgden Lemmens e a. voor een 4—2 voorsprong van D S O. En hiermede scheen D. S. O. het welletjes te vinden, en kreeg Union ook nog eenmaal gelegenheid tot scoren. Het geheel was een kalm en ge- moede'ijk partijtje voetbal en de scheids rechter behoefde niet veel te fluiten. Het kampioenschap was toch binnen derhalve de spanning was eruit. D.S.O. bedenke echter wel, dat in de a.s. promotiewedstrijden beter aangepakt zal moeten worden, en beter opgekomen, wil zij een goede kans maken op den begeerden le klasse-titel. Kanaal Wessem-Neder weert. In tegenwoordigheid van enkele ingenieurs en opzichters van den Rijks waterstaat, werd Maandagmorgen zon der eenige plechtigheid het kanaal Wessem Nederweert voor de Scheep vaart open gesteld. Aantal krankzinnigen in Nederland. In 20 jaar tyds verdubbeld I Het aantal lijders van geestesziekten verpleegd in Nederlandsche inrichtin gen heeft onlangs voor het eerst de 20,000 overschreden. In 1914 bedroeg dit aantal 15,000, in 1909 10,000, in 1885 6000, zoodat het aantal in bijna 20 jaar tijds is verdubbeld. Kerkklok neergestort. Op het oogenblik, dat een processie de kerk San Isidore le Salamanca voorbijtrok, stortte een zware klok, die juist geluid werd, van den toren en viel op een groep jonge meisjes, waar van er 3 gedood en verscheidene ge wond werden. Kind verbrand. Zaterdag had het zoonlje van R. te Eindhoven een doosje lucifers bemach tigd; tijdens de afwezigheid der moeder verbrandde zich het knaapje zoodanig, dat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk was. Daar is het ventje kort daarop na hevige pijn overleden Brand. Zondagmiddag brandde te St. Anlhonis de boerderij van Arts af. Vier koeien en een paard kwamen in de vlammen om. Vijf varkens moesten afgemaakt worden. Ook de inboedel ging verloren. SmokkeldrAina te Tilburg. Zaterdagavond werd aan de grens rijdend in de richting Tilburg door commiezen een bekende smokkelaars auto gesignaleerd. Een der commiezen volgde den Tilburg in <jK hen* was toen be^at 8 f1 auto le ladef"ra bij den auircom,n smokkelaars kwam bij de keel, en P8, daaruit voorti88 revolver en ac*1"®6110 de borst werf®.1?0?1 in hel zieke'***! 18 bekomen verf" ,r^ slachtoffer ia i)ver^ec oud en gehuVnaam' De Dui. Duilschland ®£®n' gaal maandelier In Januari*»8.®6" het buitenlanR ac Februari 108 ,h®enx millioen, zood? in. van hat loope!"8'6., VeVVat75NT"i'P" Wat Nederli «la geldschiele een groeten sp. bovHe Januari aan t geleend 3 m i 1 lia 30 millioen, li - M minder dan 66mflrk Ooatelijken b£a™ Het gaat «el in strekken va%da6h aan DuitschlaVesceI1 Bovendien, ache fedac-leutjjjjn van wien detfkon was ook het l jn p geplaatste Duybrit grool. Wij nade>e„ ieeni Duitschland lband Hard. Twee gm01ltsr Zaterdagavoi* hajf merkten de be£ jo I Slrafgevangenisj Hai weg te Scheve^ jw genen, uit m t ontsnapt waren Een direct Ender; uit, dat de 25 j* en d J. II Gdie jor d damsche rechlb^vanj fen van eenigejenVe kans hadden jet bi een steekbeitel^ te Zij hebben toenc nie weten te bemi w8 kans gezien help den der gevangenis jen. De oiitsntngci In verband ratvlue twee inbrekers fcjzon gevangenis te s,g en, het volgende vei Maandag vertch b; een vrouw, aan molen, die vein zjj avond omstre«ur h gekregen var. t*aen, zeer zonderlin^d vroegen naar [de vroeger in het hgew< thans verhuisd he houtkwartier. Dutou' zoop, die ookgevatra en het vermoedvoo dat de beide vlucln bi. van hun kameulp vinden. De vrouw, die wi wist hier echter naf hen naar he'e a< Bezuidenhout De, d en ander in kern gei dit laatstbedoeld )1 n geobserveerd, doahai nog niet mogen tn e te vinden. Maandagavond er vangen is door Vd ei koffer afgegeveD.jsee directeur der BijiSti nis. Toen deze der o zag hij, dat de tie f kleeren bevatte ibe linger*. Eén vanid k bij zijn ontvluchte e broek mee te neiske weg aantrok Zijn gevangeiic Boscbjes teruggen Thans werdeikle opgevouwen lerujifc 1 in Den Haag af(?tj?H< den afzender ble&ge Het faseismei&c Bijna van ii|da fascisme meer t°r aard. Volgens een bete* de ministerraad bald; fascistische jeug4i®a worden ontbonden;*0' bericht zou daar<A 30 dagen zijn toef* Daarmede zijn il!10 organisaties getroS^ leiding der jeugd;'1 en moreelen zin, if0< handen genou® verbannen van een*4* goddelijk en nal#e Hare is. Dit besluit wordt0' nadat de Paus icÊ® rechten der Kerk heB' Kan de ernstipj® scherper en feller'0 door dezen loop van En moet hieruit^ pelaten bewondertt' niet blijken de inipfc schap tusschen fast

Peel en Maas | 1928 | | pagina 6