De Zoon van den Sheik Fanoy-iair, Modeartikelen .SI. iiiiwoitrtaiii nn— Th. Ponwels T 3 lering th-toks ennhuis l 'enmeiü lutneisje leinstbode bi|J Cadeau bij aankoop van i 2 50 B ehangselpapieren Paaschbloemen een Cursus zal openen Lever pastei en Tomaten- purèe- reclame Jos. Verriet Venray Dames- en Hinderhoeden 6EZ. AMBROSIUS Asda-preparaten Br%nk fetbode lijkeisje P. BEERKENS, Groote Straat Huismoeders Dames knipt dit uit Modevakschool E.N.S.A1D. Mej* C. Voesten VOOR WAAROM nsda^pril ïs-eeren- la-celen edft aan ;dt. aan 5(i twee @>5> „jpibeest irpchoone LUXOR Bioscoop Venray programma voor 2e Paasehdag. in de hoofdrol Rudolf Valentino, DE ZOON VAN DEN SHEIK DE ZOON VAN DEN SHEIK een doos fijne Boenwas of een mooi Spatzeil aan Verfwaren, Borstelwerken, Schoon maakartikelen, alle soorten Matten, Behangselpapieren, enz. Prima eigengemaakte BUSSEIMVERF Notaris Esser pootaardappelen BOERDERIJ. Notaris Esser Voorde Paaschdagen mooie bouquotten Officieele opening LIEFDADIGHEID HET HOOFDDOEL Let welPrijsverlaging Entree-kaarten. Willen is kunnen. Kennis is macht. Tijd is geld Runderhorzelzall 60 ct. per doos bij P. Hosdemaeckers, Henseniusplein G, E Nelissen-GeurtSj Oirlo Garnelo Opfokvoer I voor kuikens tot 3 weken Garnelo Opfokvoer II voor kuikens van 3 tot 8 weken Garnelo Korrelvoer I voor kuikens tot 3 weken Garnelo Korrelvoer II voor kuikens van 3 tot 8 weken Garnelo Ochtendvoer voor kippen Deze week Prima kwaliteit Leverpastei 2 groote bussen voor 35 ct. Onze prima Tomatenpurée 3 bussen 27 ct Heerlijke Vruchtenpudding 13 ct. p. ons Fij ne Edah Kasteelpudding 4 pakjes 25c. H. H. Veehouders Omdat DAAROM gebruU" men alom ASDA-preparaten. ASDAL1NE, je ware uierzalf, doos 40 ct. hoüd>r0epen 1,1 "atronaat. N.D e" Pre" ^irverslag; S e'1 .'erkiezing Jn "^Toezicht per,'5ding van en ^skens en Wisraj-eekbeurt 10 ttttteur Ver- Ron^ sluiting. 3 'f.» ReKle paaltje zonder jven aan die ver ver.ene boete ran f van moeten 11 April 40 imtling [DAC-ii voorm tot 1 de Wed. VIER - be:pCt. itaris, JYSEN. Ruinjn uiteurijzen. \anbt \N<r 22 ïutraagd i onirift «Huis, 210 jaar,, kunnende Wtan Gerven. :he nr. VOLLEN all 10 ;n It later :in,i of brieven :ze 10 eTP-d ei 6 -21?. rn., veel luitenshuis. lie^osius, Heu 0,1 12 EFlJD (Jin flink ,BCn in winkel dif ...iau van dit It 12 JO 3? 3,1s;, een goed uiten bil-jen Jr. 10 10 pp ^jOostrum. Wij maakten reeds melding van do HEROPENING van onze inrichting. de beroemde Italiaansche filmheld. Iedereen weet, hoe Valentino's dood nog zoo kort geleden de geheele kunstwereld in beroerii g bracht. Aanschouwt thans, een der wonderen der Cinemato grafie, die ons in staat ateit RUDOLF VALENTINO, den geliefden acteur, nog na zijn dood in al zijne bewegin gen te kunnen gadeslaan en te volgen. is de beste, en tevens de LAATSTE film, door dezen talentvollen Italiaan gemaakt, kort voordat de dood, een onverbiddelijk einde maakte aan dit jonge leven. oogstte dan ook in geheel de wereld een ongekend suc ces wat wel in hoofdzaak ligt aan het nooit te evenaren spe'l van VALENTINO. Verzuimt niet dezen film te komen zien. Reserveeren wordt dringend aanbevolen. PRIJZEN GEWOON Aanvang programma half 6 en 8 uur. Buitengewoon B1JPROGRAMIVA. Voorstelling doorloop8rd. 116 De bette kwaliteiten aan laagste prijzen. Hofstraat VENRAY. 58 met mooie bijpassende randen. Nieuwste dessins, van de goedkoopste lot de fijnste kwaliteiten FIJNE VLOERLAKKEN VERNISSEN RIPOLIN LAKKEN BEHANGLINNEN ASHHALTPAPIER VERTINDE NAGELTJES KOUDWATERPLAKSEL LIIM BLANC FIX WATHRVERF FIXOL FIETSLAKKEN ALLE SOORTEN GLAS Mat glas Kzihedraalglas Gefigureerd glas Dubbel en enkel dik glas SCHILDERSGEREED SCHAPPEN TUBENVERF Alle soorten PENSEELEN PALETS SCHILDERSLINNEN SCHABLONENPAPIER SCHABLONEN TRANSPARANTE VERF HAKMESSEM STOPMESSEN PLAMUURMESSEN DASKWASTEN DRAADTREKKERS GLACSNIJDERS PUIMSTEEN enz. GLASPAPIER STOFFENVERF CITOCOL INGE en VOSSEKOP GLAZEN DAKPANNEN Mulden en Tuille de Nord GLAZEN DEURPLATEN Schoonmaakartikelen SPON-EN ZEEMEN BORSTELS COCOSBEZEMS H* ARBEZEMS STRAATBEZEMS HANDVEGERS DWEILEN BOENWASSEN WASBEITS MEUBEL VERNIS KOPERVERNIS PARAFINE AMMONIAK ZOUTZUUR CARBOLINEUM CREOLINE LYSOL Aanbevelend, 90 te HORST zal op Vrijdag 13 April 1928 des nam. 2 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer Jacob Gitzeis te Venray, publiek verkoopen Den geheelen landbouwinvenfaris, bestaande hoofdzakelijk uitherfst koe gevende pl m 15 Kg melk, een zoo goed als nieuwe slagkar. om gaande ploeg, egg*, stel raderen, paardentuig, rijtuiggetuig, karkettin gen, bindtouwen gierton, melkkan nen, pl.m. 3000 Kg stroo, pl.m. 1000 Kg booi enz. TB KOOI» Harley Dav. Motor ook te ruilen legen lichtere lcyl motor bij J. H SEIJKENS, 10 Rijwielhandel, Leunen TB KOOI» 2000 Kg, Lembkes Industrie bij G. In 't Hulst, Veltum te HORST zal op Dinsdag 17 April 1928 de« nam. 3 uur, in café Coenen te Grubbenvorst aan Californië voor den Heer P. J. Keyzers publiek verkoopen Een vruchtbare en goed onder houden boerderij, bestaande uit een solied zoo goed als nieuw gebouwd huis met stal, schuur, best bouw- en weiland (het bouwland zeer geschikt voor tuiniersland) zeer gunstig gelegen te Grubbenvorst aan den Venl09chen weg Sectie E nos 1285 1287 1288 1289 1290 en 1629 groot 6 74 30 H, Aanvaarding 1 Mei 1928 wederom verkrijgbaar bij J. Spring in 't Veld, Meraelosche weg 17 door den Edelachtb. Heer Burgemeester, op 2en Paaschdag des morgens tusschen half twaalf en twaalf uur. Muziek van Veiirav's Fanfarecorps welwillend aangeboden. Fotografische opname door het Foto-persbureau „Het Zuiden". Hartelijk dank aan de velen, die schoone geschenken in stuurden of alsnog toezegden. Beleefde aanbeveling voor andere minzame inzendingen. Wordt gehoopt op grooten toevloed van personen, zoo wel uit den burger- en boerenstand als andere standen die het doel van deze Fancy-fair op prijs stellen. Om de dames en heeren die hun welwillende medewer king verleenen, eenige rust tc verschaffen en om de lokalen in orde te brengen, za! er gedurende één uur vóór de avond-feestelljk- heden geen toegang zijn. Avond-feestelijkheid vangt aan om precies zeven uur. Personen onder de veertien jaar geen toegang HET COMITÉ. Bij nadere beschouwing is besloten de entree voor de AVOND-FEESTELIJKHEID te stellen op VIJFTIG cents. Een Vader of Moeder die overdag met kinderen uit eigen gezin een bezoek brengt, behoeft niet voor elk kind af zonderlijk entrés te betalen Dit wordt niet per kind doch per gezin berekend 92 WILLEM WINTERS Ondergeteekende maakt hel geachte publiek van VENRAY en Omstreken bekend, dat zij wederom in 't naaien en knippen voor huishoudelijk gebruik. Onze leermethoden zijn practisch gevormd uit jarenlange ondervin ding en zijn in korten tijd aan te leeren. Het geleerde kanomen nimmer vergeten. Volgt daarom deze Cursus, welke zal gegeven worden den geheelen zomer ELKEN WOENSDAO van 2—6 uur in Café „DEN ENGEL" te VENRAY. Duur van den Cursus een half jaar, ook in korteren tijd te leeren. (Vraagt inlichtingen). Profiteert nu van de gelegenheid Deze cursus is gemak kelijk te volgen, zoowel voor gehuwde als jonge dames, voor meer- of minder ontwikkelden. Elke leerlinge brengt haar eigen werk mede. Alles wordt er vervaardigd. AANVANO van den Cursus WOENSDAO 18 APRIL a.s. Dames, die aan dezen gezamelijken zomercursus wenschen deel te nemen, worden zoo noodig in den drukken tijd eenige weken vrij gegeven. Ook kunnen zich leerlingen aanmelden voor opleiding Costumière, Coupeuse, Hoedenmodiste, Leerares Coupeuse. Aan hen, die met vrucht en ijver een cursus gevolgd hebben, worden na een goed afgelegd examen diploma's uit gereikt. Niet alleen voor dezen cursus, maar ook het geheele jaar door worden nieuwe leerlingen aangenomen. Ook kunnen vanaf heden de dames, die vroeger reeds een cursus bij mij hebben gevolgd, een cursus in maatknippen volgen tegen halven prijs. Aanmelding vanaf heden ELKEN WOENSDAO in Café „DEN ENGEL" alwaar omtrent alle cursussen gratis inlichtin gen te bekomen zijn. Ouders zendt Uw meisjes naar dezen Cursus, zij krijgen een noodzakelijke kennis, onmisbaar voor hun toekomst. Mannen, spoort Uw vrouwen aan. Steunt haar deze gelegenheid te benutten, 't Is een belang voor uw gezin. De lessen worden gegeven door 124 Gediplomeerd Leerares E N &.A .1D. 10 pakjes Imperial-pudding 30 ct 4 pakjes heerlijke Hopé Pudding 25 ct met prentenboek cadeau. Fijne Pruimedanten 35—30—25 Schijfjesappelen 55 ct Califorfiische Peren 45 ct Rozijnen zonder pit 30—35—40 ct Rozijnen met pit 2526 ct Onze heerlijke Koffie 65 ct Onze heerlijke Boter steeds versch 35-40-50 ct Prachtige Rijst 18-15—14—13-10 Prima verpakte Havermout per pak 25 ct Voerhavermout per baaltje f 5.50 Prachtige Abrikozen per pond 75 ct Neemt eens proef met onze heerlijke Beschuit 15 cent per pak. Alle dagen versehe Broodjes en Eieren. Beleefd aanbevelend, 84 ■van de firma Brocades en Stheeman Telefoon Venray 802. Samenstellinggemalen brood, gemalen beschuit, geplet hennep zaad, gemalen havermout, tarwezemelen, tarwegries, rijstvoeder meel, maisglutenmeel. gef9tebloem, fijn zout, fosforz. kalk, Liebigs vleeschmeel. MAGER vischmeel, garnalen meel, GEDR. GIST, MAGER MELKPOEDER, EIGEEL en houtskoolpoeder. Samenstelling geplet hennepzaad, gemalen havermout, tarwegries tarwezemelen, rijstvoedermeel, maisglu'enmeel, canarine vleesch meel. Liebigs vleeschmeel, garnaleDmeel, MAGER VISCHMEEL, MAGEK MELKPOEDER, GEDR. GIST, fijn zout, fosforz kaik, tarwebloem en houiskoolpoeder. Samenstelling gebroken tarwe, tarwepuntjes, boekweitgrutten- gepelde haver, kleine rijst, geel milletzaad, kaaariezaad, gerste- grutten en een weinig gei roken mais. Samenstel inggebroken tarwe, tarwepuntjes, gepelde haver kleine rijst, geel milletzaad. kanariezaad, gerstegrutten, gebroken mais, dary, gebroken erwten. Samenstelling: gemalen tarwe, tarwegrint -gries, rystvoedermeel, maïsmeel, darymeel, gerstemeel, maisglutenmeel, soyameel, grond notenmeel, vleeschme^-L M AGER vischmeel, fijn zout, fosforz. kalk, LUCERNE-KLAVERMEEL en GEDR GIST. Laatste onderzoek Wageningen 27.3 pCt. vet, 5.1 pCt- vet Verkrijgbaar te Venray bij: M. CUSTERS, Groote Straat en TH. VAN DIJCK, Langstraat; te Leunen bij W. WISMANS en te Horst bij L. HEEZEN—Poels, te Maashees bij TH. KERSTEN— Smil8; te Wanssum bij Joh WEIJERS. 112 Wjj vragen en bezorgen zonder prjjsverhooging. N is het aangewezen adres. Vakkundig vervormen en opmaken. De keuze is enorm terwijl de prijzen beneden elke con- 54 currentie zijn.... begeeren alle veehouders de zy ten allen tijde een groot percentage resultaat geven. -y. - 7 "J—6'"»' fw-tmagc tcauiiua'. gCVCU. Omdat steldVan uiteDd prima gfon ie often zijn sim mge- Qmdat t eZCh imen9*e^I'n£ het resultaat is van prac'ijk en we- Omdat preparaten ongeveer 70 pCt. besparing Thans Is de tijd voor ASDA het eenigste met succes werktnde bevruchtings middel voor koeien. ASDA No. I ter afdrijving van hel navui! en nageboorte bij koeien. Overal verkrijgbaar. Te Venray bij 86 PH OEDEMA K ERS, Henseniusplein.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 3