„UNIGRO" Boerei|a Algem. lei Paarden»] Premali R. K. Leesbibliotheek Mode-te Matht burgeon R. K '61 nette kt (aap senvoum degelijke |N.V. Vulkaan, Venrayl Gemengde Berichten. VEI W' Woensdag Districts-Arbeidsbeurs Dames-ee Te hmn Biedt, i nei cfluo.tiu-sini.sei. I" EEN RADIO-TOESTEL is „een blijvende bron| van vreugde En toch, het is zóö L.. Deze kunstenaar nu bij de gratie Gods heeft gehesl uit eigen beweging voor de Fancy-fair van het Patronaats feest zijn laatste, zijn beste schilderij afgestaan. Eere aan hem, die feitelijk slechts noode van dit hem dierbare werk kan scheiden Moet dit kunstwerk verloot worden op de Fancy fair? »Neeh zegt eenstemmig het Comité dat zoude schande zijn 1" Neen, dit heerlijke kunstgewrocht wordt niet verloot opdat niet een onkundige ermee naar huis trekt en het misschien verwaarloost 1 Hst zal bij opbod worden geveild. »Geen profeet is geëerd in zijn eigen land" zoo staal er geschreven Goed! maar moge Venray, tot haar eigen eer, anders doen In ieder gevaldit verrukkelijke Stilleven zal niet voor 'n appel en 'n ei worden afgestaan. Dan nog liever het in bruikleen afgeven aan een Museum. Het Comité draagt er zorg voor dat dit kunststuk op de Fancy fair de juiste plaats verkrijge in het goede licht. Grondbelasting. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat ter gemeente secretarie vanaf Zaterdag 7 April 1928 gedurende 30 dag6n ter inzage liggen drie staten No. 75 en een staat No. 17, bevattende de uitkomsten van meling en schatting als bedoeld bij artikel 15 der wet op de grondbelasting van 26 Mei 1870, Stbl, No. 82 Venray, 7 April 1928 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO GEVONDEN een rijwielplaatje. In lichtingen Marechaussee kazerne. GEVONDENeen zweep Inlichtin gen bij de gemeente-politie. Door de gemeente-politie werd een wiehijder bekeurd, die verzuimd had een reflector aan zijn fiets te be vestigen. Tegen een persoon uit Sambeek werd procesverbaal opgemaakt wegens het plaatsen van zijn paard op een trottoir. Ondanks het minder gunstige weder heerschte op de Woensdag ge houden jaarmarkt een groote drukte. Er stonden 250 stuks vee aan de lijn, terwijl werd besteed voordrachtige koeien 220—385 gld., drachtige vaarzen 210—390 gld pinken 100180 gld., hokkelingen 80140 gld guste koeien 100160 gld. Vet vee 40 tot 50 cent per pond. Ook op de biggenmarkt heerschte een groote drukte. De biggen, waarvan er 500 waren aangevoerd, gingen in prijzen van 7—12 gld. van de hand, zoodat de prijs zich op een. lager niveau bepaalde dan op vorige markten. Aan het solisten-concours te Boxmeer, dat 2e Paaschdag en twee volgende Zondagen gehouden wordt, zullen een 15-tal muzikanten uit Venray deelnemen Aan allen het beste succes I Een laatste woord over de Fancy-fair. Ieder die dezer dagen belangstellend een kijkje kwam nemen in ons Patro naatsgebouw, moest spontaan getuigen »Wat zal dat mooi en gezellig zijn De jongedames van het Comité heb ben dan ook een echt keurige versiering aangebracht en met smaakvollen tact arrangeeren zij de fraaie prijzen. Maandagavond zullen optreden de heeren Elfrink en Gerard Nielen met »De Gebroken Spiegel" en zoo wijders Dan wacht de bezoekers ook nog eene verrassing op ander gebied, die zeker welkom zal wezen. De ballons voor de kinderen zullen goedkoop worden verstrekt Aan eiken ballon een briefkaart met adres. Verder doch men kome zelf zien Naar wij vernemen zal het zang koor der Parochiekerk »Sl. Petrus Banden" alhier, bij gelegenheid der eerste H. Mis van den Weleerw. Heer A. Janssen, op Paaschdag uitvoeren de Missa Brevis van Palestrina, waarvan de Sanctus en Benedictus onlangs te Venlo is uitgevoerd door het Domkoor uit Keulen. Het geheel staat onder leiding van Kapelaan Strijkers. Rupsenverdelging. Thans is men bezig uit de boomen langs den Provincialen weg te Casten- ray, de rupsennesten te verwijderen. Bij honderden worden deze uitgeknipt en daarna verbrand Ook de boomen langs den Maasheezer weg zullen ge zuiverd worden. Indien alle booraenbezitters nu mede werken zal aan de rupsenplaag spoedig een einde zijn gemaakt. YSSELSTEYN. In den nacht van Woensdag op Donderdag brak brand uit in de woning van denHeerJanr.es, nabij Kempkensberg. De woning brand de tot den grond af. De meubels konden gedeeltelijk gered worden. Van het vee kwamen slechts enkele kippen om. De brand schijnt ontstaan te zijn, doordal de petroleumlanp in de broedmachine te groot brandde. Verzekering dekt de schade. OOSTRUM. Tot ambtenaar bij de Ned. Spoorwegen alhier is benoemd de heer H. J. Post uit Doetinchem. Coöp. Stoomzuivelfabriek te Oostrum. Verlies en Winstrekening over 1927. Lasten Baten Afschr. Gebouwen f 486,56 Afschr. Machines f 1691,73 Onkosten f 38946,19 Melk f286577,50 Afschrijving Ford f 955,50 Boter f327752,02 Spoeling f 1537,64 Melkkannen f 0,42 Drupmelk f 781,34 Con8umptiemelk f 2856,36 Huur arbeidersw. f 170,04 Saldi winst (resf 4440,34 f333097,82 f333097,34 BALANS. Actief Passief Terrein f 1269,t6 Gebouwen f 24328,84. Machines f 34704,53 Gereedschappen f 259,48 Meubilair f 566,02 Afschr. Gebouwen f 6168,86 Afschr. Machines f 194/8,91 Diverse leeningen f 19100,00 Reserve f 22041,84 Onkosten f 927,80 f 2247,64 Boter f 3408,82 Boter Leden f 448,11 Boter Part. f 344,85 Botermijn f 11149,50 Kas f 1475,17 Melk f 13091,40 Hanzebank t 7<"._ Spoeling 5:8,64 Melkkannen f 215,75 Drupmeik f 25,52 Consumptiemelk f 189,76 Landbouwbank f 100,37 Giro f 120,58 Boerenleenbank f 883,25 Fordwagen f 955,50 overgaan op gunstiger voorwaarden dan die, welke voor de Gemeente volgens deze overeenkomst gelden, dan heeft de gemeente recht op herziening van deze overeenkomst en zullen voor haar overeenkomstig voorwaarden van kracht worden. Het mynveld Vlodrop. Men meldt uit Roermond aan de N.R C. Volgens loopende geruchten verbete ren de kansen Weer voor de ontginning van het mijnveld Vlodrop De combi nalie, welke zich voor dit mijnveld interesseerde, is dezelfde als die, welke o.a. de Laura en Vereeniging te Eygels- hoven exploiteert en die door de Banque d'Outermer te Brussel gefinancierd wordt. Verwacht wordt, dat na het gereed komen van de nieuwe mijn Julia en de Laura, welke thans haar voltooiing nadert, de besprekingen be treffende het mijnveld Vlodrop hervat worden. Electrische tram Heerlen—de Locht. De electrische tram Heerlen (Rukkert- weg) de Locht (grens) zal 15 Mei wor den geopend. Dan zal een rechtstreek sche verbinding per electrische tram Heerlen Aken zijn tot stönd gebracht HEERLEN. Dinsdagavond heeft te Schandelen onder Heerlen een Oosten rijker zich door een revolverschot van het leven beroofd omdat hij op de mijn ontslagen was. Hij is in het ziekenhuis overleden. De man laat een vrouw en drie kinderen na. f 82028,65 f 82028,65 Toelichting bij de Balans, De 2 rekeningen van afschrijving geven aan het totaal der afschrijvingen, dus ook van vorige jaren. Om nu de balanswaarde var. Gebouwen en Ma chines te vinden, moet men de bedragen dier afschrijvingen van de desbetref fends bedragen in het actief aftrekken Onkostenrek voorradige artikelen f 927,80 en te betalen onk. f 2247,64 Meikrek.op 31 Dec. te betalen aan de Leden voor melk f 13091,40. Behalven de Boter- Kas- en Ford rekening zijn de andere bedragen vorderingen. HORST. Sinds vorige week Dinsdag is alhier vermist J. P. koopman alhier, oud 41 jaar. Zijn rijwiel werd te Lot turn aan de Maas teruggevonden, waarom vermoed wordt, dat hij ver ongelukt is. Begin van brand in de kapel te Tienray. Toen een dezer dagen 's morgens de kerk geopend werd, merkte men, dat er 's nachts brand was geweest. Een aan de grot geplaatste bak voor het inwerpen van ledige kaarsendoozen en Êapier was verbrand en een paar daar oven hangende exvoto's met houten randen waren verkoold. Gelukkig, dat er geen verdere brand bare voorwerpen in de nabijheid waren, dan ware de ramp niet te voorzien geweest Waarschijnlijk heeft een pelgriui bij het aansteken van kaarsen een lucifer gebruikt en deze nog brandend in den bak geworpen, waarop het zich daarin bevindende papier en karton aan 'l smeulen is gegaan en zoo den brand heeft veroorzaakt. N.V.Ct De Kleine Heide verkocht? Naar de L K. verneemt, is de Kleine Heide, eigendom van de gemeente Venlo verkocht aan een Zijdefabrikant uit Crefeld. Op het terrein zal een zijdefabriek gevestigd worden. Levering Mjjngas. De vooronderhandelingen tusschen de Gemeente Venlo en de Directie der Staatsmijnen in Limburg, betreffende de levering van gas aan deze Gemeente zijn zoo ver gevorderd, dat zij tot een conceptovereenkomat geleid hebben, die echter nog de goedkeuring van den Raad behoeft. De minimum afname bedraagt, be houdens overmacht, 1.7 millioen M3. De Gemeente maakt en onderhoudt in bedrijfsvaardigen toestand voor haar rekening de inrichtingen om het gas der Staatsmijnen behoorlijk in ontvangst te nemen, te meten en op te slaan. De prijs r* f.anco gas houders is bep. gt: voor het eerste millioen M3. per jaar 2 8 cent, voor het tweede millioen 2 6, voor het derde millioen 2.4, voor het vierde millioen 2 3, voor het vijfde millioen 2 2, voor het zesde millioen 2 1, voor het zevende millioen 2 en voor alle volgende raillioenen M3 1 9 cent per MS De prijzen gelden voor een kolen- middenprijs van de mijn Emma af van f 10 per ton. Voor eiken gulden of gedeelte daarvan, dien de middenprijs van dff Emma kolen rijst of daalt, rijst of daalt de gasprijs met 01 cent per M3. of evenredig gedeelte daarvan, waarbij een kolenprijs van f 8 als minimum wordt aangenomen, zoodat bij een daling van den ko'enmiddenprijs onder f 8 per ton af mijn, de gasprijs niet meer meedaalt. De Gemeente verbind'.zich uitsluitend van de Staatsmijnen gas te betrekken en hel gas in eigen beheer te distri- bueeren. Indien en zoodra de Staatsmijnen tot gaslevering aan een andere gemeente De Zomertijd. Op de vragen van den heer Polak betreffende den datum van invoering van den zomertijd antwoordde de minister van Binnenl. Zaken en Land bouw Reeds uit hoofde van de groote land' bouwbelangen, die daarbij betrokken zijn, pleegt in de laatste jaren de zomertijd niet meer te worden ingevoerd te gelijk met hetgeen te dien aanzien in België, Frankrijk en Engeland ge schiedt, maar met den aanvang van de zomerdienstregeling der spoorwegen Daarvoor pleit bovendien, dat het reizend publiek allerminst gebaat zou zijn met invoering van dien tijd op den dag, die België, Frankrijken Engeland gewoon zijn te kiezen. Immers Duitsch land kent geen zomertijd meer en hel aantal met de dienstregeling in dat land verband houdende treinen is veel grooter dan d8 treinen, die met even genoemde drie landen verbinding heb ben. Mitsdien zou een veel belang rijker omwerking van de winterdienst regeling ten onzent noodig zijn, als onze zomertijd correspondeerde met dien in België, Frankrijk en Engeland, dan thans hel geval is. Meer vrouwen dan mannen. Hef rapaljaansche gemeenteraadslid van Haarlem, de heer G 0versta8gen, heeft de volgende schriftelijke vraag aan B. en W. dier gemeente gesteld »Met verwondering nam onderge teekende kennis van eenige berichten in de plaatselijke pers, waarin werd medegedeeld, dat bij het opmaken van de kiezerslijst hier in Haarlem gebleken is dat er 4588 vrouwen meer zouden zijn dan mannen. Gaarne vernam ondergeteekende, welke afdoende maatregelen B en W denken te nemen om dit euvel uit den weg te ruimen". 15000 gulden te kort. Te Halsteren is een tekort van onge veer 15,000 gulden ontdekt in de kas van den 70 jarigen oud gemeente ontvanger, die thans penningmeester is van eenige polders en een brandver zekering. Door een stier gedood. Eenige dagen geleden werd gemeld dat de landbouwer A D. Wouters te Someren door een stier werd aangeval len waardoor hij inwendig zware kneu zingen opliep Woensdagmiddag is bedoelde persoon aan de bekomen verwondingen over leden. Het slachtoffer is 29 jaren oud en laat een weduwe met nog 2 zeer jeugdige kinderen achter. Gratis borrelen. De gemeenteraad te Zelhem heeft besloten tot een verplichte sluiting van café's op Zondag. In verband hiermee hebben de café en verlofhouders Zon dag kosteloos dranken bier geschonken aan allen die hun inrichting kwamen bezoeken. Tot een bezoek waren alle ingezetenen uitgenoodigd. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt. Voetbal-geneugten. Bij een Zondag te Voorlhuizen ge speelden voetbalwedstrijd tusschen Voorthuizen en Veenendaal, maakten een paar honderd bewoners uit Puiten, van wie een elftal reeds eerder te Veenendaal had gespeeld, het de Veenen- daalsche club en speciaal den scheids rechter, zoo moeilijk, door hen met bedorven eieren enz. Ie gooien, dal de politie van den gummistok moest ge bruik maken om het veld te ontruimen. Ten slotte werden ook bedorven eieren naar de politie geworpen, waarna op nieuw een krachtige charge werd uit gevoerd. In een schoorsteen gevallen. Bij werkzaamheden aan een fabrit-ks schoorsteen der firma Iienn»ksm ie Roosendaal is Woensdag de 30jarige ongehuwde werkman H uit Brussel door den 40 meter hoogen schoorsteen naar beneden gevallen. D3 ongelukkige werd zwaar gewond naar het gasthuis vervoerd waar hij spoedig aan de ge volgen overleed, 80-jarige vrouw overreden en gedood. Te Bellingwolda is Woensdag de I jarige weduwe B. Boelman door de stoomtram aangereden en gedood. Tragisch. De 60 jarige heer L K. de Gr., die Dinsdag per fiets van Nijmegen naar Overa88elt reed, werd in den namiddag dood langs den weg gevonden. Een onmiddellijk ingesteld officieel onder zoek kon geen ongelnk als oorzaak vaststellen. Vermoedelijk overleed de heer Gr. aan een hartverlamming. Brutale autodiefstal. Terwijl Dr. Waszink Dinsdagavond op de Voorstraat te Delft in gesprek was, is een dief er mat zijn auto van door gegaan. De dokter hoorde den motor aanslaan en had het nakijken. De auto is een roodgelakte Ford Sedan. Nader meldt men, dat de auto werd teruggevonden voor het station der Ned. Spoorwegen. Vermoedelijk werd er dus gebruik van gemaakt door iemand, die naar den trein moest Wat liefde vermag of De verdachte „burger". Zaterdag j.l kreeg een 16 jarige jonge dame te Deventer net in haar roman liek hoofdje het ouderlijk huis te ver laten en op avontuur uit tegaan. Vader naar de politie met verzoek om opsporing. Zonder resultaat voorloopt; Hendrika bleef zo8k. Tot Dinsdagavond. Een agent zag op zijn ronde twee mannen staan, een huzaar en een »burger", die het erg goed met elkaar schenen te kunnen vinden, want de »burger" had heel vertrouwelijk zijn arm om het »het" militair geslagen. De agent vertrouwde het zaakje niel, doch hij behoefde niet in te grijpen, want op 't zelfde oogenblik greep een derde man eerstbedoelden »burger" in den kraag en riep: »Nou heb ik je, en je gaat directmee naar huis, ondeugende meid 1" Hendrika had n.l. zich als man ver momd: donker costuum, bruine overjas, jockeypet Haar vader had haar echter dadelijk herkend. Ze is nu weer thuis in haar gewone doen. Schade door Dennenscheerders. De Directeur van het Staatsbosch beheer schrijft ons De laatste dagen bereiken mij uit enkele deelen des lands mededeelingen omtrent het veelvuldig voorkomen van den dennenscheerder. Dit insect vormt een riiet te onderschatten gevaar voor onze oudere grove dennenbosschen. In verband daarmede zij de aandacht er op gevestigd, dal bij de Directie van het Staatsboschbeheer, Museumlaan 2 te Utrecht, op franco aanvraag koste loos voor belanghebbenden verkrijgbaar is een vlugschrift over den dennen scheerder, waarin de levenswijze van dit insect, de schade, die het veroor zaakt, alsmede zijne bestrijding beknopt wordt behandeld De aandacht wordt tevens gevestigd op artikel 5 van de Boschwet 1922 (Staatsblad 349) luidende: 1. Het is verboden in de door onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen gemeenten tus schen 15 Mei en 1 Augustus geveld naaldhout te laten liggen of opgestapeld [e houden. Onze voornoemde Minister is bevoegd van zoodanig verbod geheel of gedeeltelijk en al dan niet voor waardelijk ontheffing te verleenen. 2. Dit verbod is niet toepasselijk op geheel ontschorst hout, geïmpregneerd hout, takkenbossen, boonenstaken, hou dat in water ligt en hout, aanwezig op de plaatsen van gebruik. Uit het buitenland. In de Saksische metaalindustrie i8 tegen 12 April een uitsluiting gepro clameerd, waardoor 200 000 arbeiders getroffen worden. Te Bjergsted (Denemarken) zijn bij een familiedrama verschillende perso nen gedood. Uit Arkansas wordt een tornado gemeld, die verschillende slachtoffers heeft geëischt. Dijkdoorbraak. Tengevolge van de overslrooming van de Etsch is aan het Goi zone kanaal in Italië een dijk doorgebroken,waar door 4000 H A. land overstroomd zijn. Er is veel vee omgekomen. Da schade wordt op 35 000,000 lire geraamd. Ook in de provincie Vicenza en in het gebied van Padua hebben de over stroomingen veel schade veroorzaakt. De rivier de Po daalt Heidensche wreedheid tegen de melaatschen. Zouden er op de wereld wel menschen zijn, die meer ons christelijk mede lijden verdienen dan de arme melaat schen Met welken heldenmoed offert de christelijke caritas zich op, om hun lijden te verdachten 1 Omdat ze in den melaatsche Christus ziet. Hoe wreed daartegen is hel heidendom, dat soms door oppervlakkige reizigers om zijn dun vernisje van uiterlijke beschaving geprezen wordt boven het Christendom. Res sacra miser. De ongelukkige is iels heiligs. Ongeluk wekt eerbied. Maar zoo niet, in China. Da melaatsche is uit de samenleving verbannen, ver worpen door zijn familie; waar hij komt, vlucht men voor hem met af schuw of jaagt men hem voort met steenen: men aanziet het reeds al meer dan voldoende, dat hem nog gegund worde den grond van zijn geboorteland met zijn voeten te betroden. Voor zijn naastbestaanden leeft hij sltijd te lang, dikwijls geven ze hom vergif in, of doen hem in het geniep door manslag of anderzins verdwijnen, en niemand die er nog aan denkt. H&mijss DiEjfsm VSXSAY Parochiekerk Morgen, Hoogfeest van Paachen, in alle H. Missen collecte ten bate der kerk. Om 10 uur zal de plechtige Eerste H. Mis worden opgedra gen door den Weleerw. heer Amauiy Jansen Om half 4 plechtig Lof. Maandag, tweede Paaschdag, zat om 10 uur de plechtige Esrste H. Mis worden opgedragen door den Weleerw. Pater Alphonsus Vermeulen, om 8 uur plechtig Lof. Dinsdag half S besteld jaarg voor de overleden familie van Meijelvan Megeo, 8 uur leesmis. Woensdag half 8 leesmis, 8 uur jaarg. voor de overleden familie Wouters—Cox. Donderdag 7 uur te Veltum H. Mis, half 8 leesmis, 8 uur jaarg. voor Elisabeth Arts, Vrijdag half 7 plechtige H. Mis ter eere van het H. Hart van Jezus, half 8 leesmis. 8 uur jaarg. voor Hend. Verblackt en P- Verdellen Zaterdag komen de kinderen der 5de klas te biechten om kwart na 4. Deze week wordt het Allerheiligste aan de zieken gebracht, Dinsdag Dorp, Woensdag de gehuchten, en Donderdag Veltum en Heide. A.s. Zondag, Beloken Paschen, eerste H. Communie der kinderen onder de H. Mis om 8 uur. Jongens en meisjes, die a. s. Zondag de fierste H, Communie doen, moeten de geheele week om 8 uur in de H. Mis zijn, om 11 uur wordt in deechool der Eerw. Zusters Ursulinen catechismusonderricht gegeven. Donderdag, Vry- dag en Zaterdag om 11 uur oefening in de kerk. De Congreganisten, die mede ter bedevaart gaan naar Tienray, moeten zieh uiterlijk Paasch- Maandag opgeven bij een der bestuursleden. Paterskerk. Zondag, Hoogfeest van Paschen, 5, 6 en 7 uu* H. Mis, half 9 plechtige Hoogmis. 5 uur Lof. Generale absolutie voor de leden der Derde Orde na de H.H. Missen en het Lof. Maandag, 2de Paaschdag, de H.H. Missen als op Zondag, half 9 plechtige Hoogmis, welke zal worden opgedragen door den Weleerw. heer Amaury Janssen. Om 5 uur Lof. Dinsdag hall 8 H Mis voor de Wed. Wilhel- mina RuttenVogelzangs, als lid der Derde Orde St. Antonius-Patronaat. Met Paschen en Beloken Paschen geen PatrO' naat. Boeken van de bibliotheeg enz moet men maar houden totdat het weer patronaat is Niet komen vragen om gratis kaarten. Dit ie tegen de bedoeling van het comité. Voor de leden van het Patronaat en Jongelingenvereeci- ging wordt het f«esl, deels kerkelijk, deels wereldlijk, later gevierd. Burgelyke Stand Maashees-Overloon GEBOREN Hendrika Johanna d. van P. A- Jacobs Gerrits Hendrina Jozephina, d. van F. Willems-Jen niskens. Johanna Dorothea Gerarda, d. van A. H Stevens Creemers. Frans Martin Johannes, z. van P. L. Janssen Rieter. Maria Theresia Wilhelmina Josephina, d. van J, Schrader Brusselaars. Gerhard Jacobus Jozef, z. van G. Rijnders Deckers. OVERLEDEN Johanna Wilhelmina Deenen, oud 41 jaar. Johannes P A. Kersten, oud 4 maanden. Hermanue Deonen, oud 62 jaar. Wilhelmina Janssen, oud 19 maanden. De leden w,er tot het houde' des nam. 6 ua(l AOENDA: e sentielijst N,rv Rekening en ;er| leden van de-j-, wegens perict^j de heeren Martin Wisit,.ee door den Hc^te beeten Ronc si Art. 23 van,), ment bepaalt,je geldige redenev( den Directeur,r> gadering ver.en, betaalt van f" Reden van worden opge$ 'op ZONDAGjl van 11 tot j di Arts te MERf Premie betpC tari JY< BÜB8IBLOTS STAID VSBBAÏ. van 30 Maart tot 6 April. GEBOREN: Wilhelmus J. v. Gestel, Broek weg. Martinus J v. Kessel, Overloonscheweg. Maria A. G. Verberkt, Veulen. Maria P Munuinghof, Draalstraat. Martin A VoeBten, Kruisstraat. Hermanus F. W. Franssen, Langstraat. OVERLEDEN W. Vogelsang, wed. v. J. Rutten, 84 jaar, Oude Oostrumscbe weg. IpatièntSt. Servatiuagesticht. Worden gevraagd verschillende burgerdienstmeideD voor dadelijk boerenknechten en meiden Sleepers voor de Staatsmijnen, be neden 30 jaar 1 bekw. boerenknecht Ysselsteyc 4 jongens voor boerenwerk 2 boerenknechts v. Vierlingsbeek 6 agenten voor Radio's en benood. 1 dagmeisje 10 bekw. schilders voor Horst 4~6 bekw. timmerlieden v Venray 4—5 bekw. sigarenmakers voor Venray 2 bekw. metselaars v Venray 1 kleerraakersleerling v Venray 1 werkmeid 23 dagen p week 1 nette burgermeid voor Deurne 1 bakkersleerling voor Venray 1 leerling voor Rozenkweeke'ij 1 grondwerker voor kweekerij 2 aank- timmerlieden 1 smidsleerliog Bieden zich aan 2 chauffeurs en 1 leerling 2 winkeljuffrouwen 18—19 jaar 7 kindermeisjes 3 grondwerkers 1 bakkersknecht 1 Burgerdienstmeisje 14 j. 1 leerling metselaar 16 jaar 1 bekwaam rij wiel hersleller 23 j 1 chauffeur 25 jaar om tevens tuinwerk te verrichten 1 smidsleerling 3 werkmeiden 1 boerenmeid 21 jaar aeraaiffiïaiDWiBia, De Heer en Mevrouw C. RAEDTS—RÜEMKENS hebben de eer kennis te geven van de geboorte hunner Dochter ERNA. HEERLEN, 31 Maart 1928. (Hessenberg) Wegens het Hoogfeest van Paschen zal de Leesbibliotheek op Zondag 8 April gesloten zijn en in plaats daarvan geopend 2ijn op Maandag 9 April (Paasch- maandag) doch uitsluitend vóór de Hoogmis. Op Zondag 15 April zal de Bibliotheek gesloten worden en wordt men beleefd verzocht alsdan alle boeken terug te bezorgen. De Bibliothecaris, 22 H. JACOBS. Ruintin aan uiter^rij: Aanke. LANir 2 Brieven onsrif Bureau dezer, Biedit i oud 20 jaar,k melken. Adres VVean Merselosche: - oud 16 jaar. f. V BERG, Lull tegen I 1< in stil gezin.l ol Bureau deze öeTPr< voor 1 Meid 'loon 20253. verval, gr, iuit< A. Lemmesosi velstraat 90,5 GEFSI voor direct cl'n om behuipiacn 1 en huishoudi» Brieven m5ïu Blad onder ïl TE Jc wegens plaaS' O#11 Cabiid schiiJ6 Adres Buitf' roodbot1 Adres Bul**, TB f2 eene paft50 bijl bij M. CLA$°°

Peel en Maas | 1928 | | pagina 2