Umm Weekblad voor VENRAY, HORST ea Omstreken. rnmmm J. VERMEULEN-ROELOFS Uitsluitend zuivere NATDURWIiNEN, Paschen. manufacturen! [TOEEUG5ÏÏ jAcm^j [manufacturen! Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Jmburgsche actie voor het Partijbureau. Buitenlandsch Overzich Provinciaal Nieuws ZATERDAG 7 APRIL*1928 Negen en veertigste Jaargang No. f4 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/. ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzondert. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr, Markt 8 derlijk het uwe bij, en rondom dien waren viijheidsboom dea H. Kruises gij en de uwen, zullen wij allen, zelfs te midden van ramp en tegen spoed overgelukkig en tevreden zijn 1 >0! Vrijheid, wie 'i gèrnisch van uwe blanke wieken Langs de aarde hooren mag, Hij hef' hel hoofd omhoog en groet het [lichtend krieken, Want eindlijk wordt het dagl" Dat zachte hemelsche geruiach hooren we, onder anderen, telken jaar bij hét wederkeeren van het plechtige ziels- verheffende Paaschfeest, dat in den hreedgeplooiden schoot van zijn golvend feestgewaad ons telkens weer vrijheid medebrengt 1 Immers schalt ze niet breed en vol uit onze feestelijk in top versierde Godstempels, die statige koningshymne door het verrukkelijk Alleluja voort durend onderbroken en door de echo's blijde herhaald »Dank aan Hem, die door Zijn sterven voor on3 den dood vernietigd en door Zijne verrijzenis het leven hersteld heeft!" »Den dood vernietigd" dat is He slavenketenen die ons knellend onder het juk des boozen deden gebukt gaan, vergruizeld »hel leven hersteld" dat is Ons de ware wijsheid der kin deren Gods geschonken heeft! O ja I Paschen Deze is de dag dien de Heer gemaakt heeft en daarom ver heugen we ons en jubelen wij! Vrijheid! 't Klinkt als de verlokke- lijksle muziek in 's roenschen ooren Begoocheld ijlt hij hartstochtelijk daar heen, waar hij die tooverklanken meent op te vangen, doch bevredigingver wezenlijking i neen, neen, die vindt hij nergens 1 Nergens? Ja toch schoon het schijnt dat hij ze daar het allerlaatst moest zoeken op den kruisberg, aan den voet van dien geheimzinnigen vrij heidsboom, onder alle boomen de edelste die als rijke vrucht, de herstelling van het menschelijk geslacht afwerpt, daar, doch daar alleen is ware vrijheid te vinden Het geluk, de vrede, de glorie van het leven (dus ook de vrijheid) is de kerk dienen, de kerk, die te dienen heerschen is de kerk, uit dat kruis geboren, met dat kruis gemerkt, door dat kruis alom vrede en vrijheid stichtend Het hoofd derhalve omhoog geheven iD deze jubelstondGegroöt het rozig uchtend krieken dat voor heel de katholieke christenheid den dag aan kondigt! O! of die zonnige dag toch voor niemand meer door den zwarten nacht der ongerechtigheid mocht verdreven worden Wat ademt alles heil en vrede rond- om ons in dezen zaligen slaat van vrijheid, dat onovertroffen geschenk der eenige ware kerk, op dit blijde Paasch feest Wat deert het den daglooner, den arbeider voor zijn heer, door de fortuin milder begifiigd dan hij, te moeien werken e?. sjouwen Het geloof toch leert hem, dat hij niet minder recht heeft op het hemelsch eeuwig erfdeel dan zijn patroon, en de rede troost hem, want hij die over veel gesteld is (zoo redeneert ze, en terecht) zal ook veel rekenschap te geven hebben En wat verschil er ook besla, allen, leden van één en hetzelfde groole huisgezin noemen allen Hem, van Wien alles komt, voor Wien alles is, tot Wien alles zal wederkeeren: »Onze Vader 1' Ia dat niet ware vrijheid? En alleen de kerk kan deze vrijheid schenken daar zij, maar zij ook alleen 2,e ontvangen heeft van haren godde- ijken stichter en bruidegom, want leert den knecht onderdanig te wezen Z1)nm®ester' den meester leert ze hrn.s* kneckt als evenmensch, als ™,,r' la, meer' a's zijn eigen iik" manarh8™! n 1 Bemint uwen even W1 u 2e'ven I" j e, P'S da jubelende christenheid dïn U t hel blijde Alleluja I Loof. I iVhi!' AU" v?"e bor8t aanheffen I hond.nH de2e da8 toch voorlaan aan houdend in de maatschappij, wan mT dan 00il habban wij zijn licht noodig om het ware van ach,/,<,laChe' d8achijn vrijheid ven de echte te onderscheiden; en te dierbaar- er fnJ"U 1S' meer krachlsn dienen bliivami I worden om baar K-.tn r i°"^ midden 'e bewaren! u°i leier' door bet goddelijk zoenbloed vrijgekocht, en in deze dagin kMtbaar hlanH Zï lgMeid door dalzelfde iereinioJ en alla ongerechtigheid gereinigd, draag voortaan ieder afzon Do 2i/j millioen katholieken van Nederland mogen we beschouwen ais een groole familie, één door den sterken band van hun geloof, één door hun achs voor de katholieke zaak, één in het totatandbrengen van groole onder nemingen en instellingen. Dit jaar hebben ze de taak op zich genomen zes 4 zeven ton bijeen te brengen in het Dr. Schaepmanfonds voor da stichting van hel Partijbureau der Kath. Staatspartij. Dit is voor onzen tijd een instelling van den eersten rang, een voreischle voor het politieke gedeelle der katho lieke ache, dat evenwel ook voor de algemeene actie van katholiek Neder land zijn vruchten za! afwerpen. Katholiek Nederland zai die groote som bijeenverzamelen. Het goudstuk en de penning zullen weer bijeon- vloeden om dit nieuwe katholieke werk te verwezenlijken. Aan niemand worden zooveel offers g8"aagd .yan geld en goed ale aan den katholiek; hij heeft daardoor een gewoonte van geven gekregen en vraagt slechts Is dat werk nuttig, is het noodig, om telkens opnieuw gul zijn bijdrage te schenken. En zoo hindert een inzameling voor hei eene goede werk die voor het andere niet. De ge woonte om te geven wordt steeds bevorderd. Vraagt het aan de directeuren onzer pauselijke liefdewerken voor de Mis sies, vraagt het aan onze Missiehuizen, wat de katholieken van Nederland tujeen brengen voor dat heerlijk doel I vraagt het eens aan zoovelen die voor kerkenbouw of iels anders een beroep doen op de katholieke vrijgevigheid I Allen zullen beamen, dat de gewoonte om te geven onder de katholieken steeds grooler wordt. liekNedeXidT' r°6m ¥0°rkath°' Ook hel Kath. Partijbureau zal tol stand komen, wanneer de katholieken de beteekems, de noodzakelijkheid daarvan maar beseften. Het Partijbureau is voor de Kath Staatspartij noodzakelijk. Onze groei eischl dat bureau] Een gelukki» ver schijnsel inderdaad. We kunnen er SwnfiïT,. !?n' 0nze Parl,'i 33o,000 leden, die met honderdduizen den moet en na de totstandkoming van het bureau ook zal toenemen, kan zich zonder da bureau niet meer bewegen Dat Centrale punt is voor hetoogen blik het eeisl noodige. Zelfbewust gaat onze Kath. Staats- partij af op haar doei; het algemeen weizijn vail Nederland en de handha ving en waar noodig de verkrijging en bevordering der katholieke rechten Beseft men de beteekenis eener groote uits lekend georganiseerde katholiek- Parlij, die hel algemeen belang voor slaat, zooals zij dal ziet, geleid en voorgelicht door hare katholieke be- gin8elen Ziet men in. wat dit zeggen wil, nu zoovele politieke partijen het spoor bija.er zijn en aoms de meest heiilooze doeleinden nastreven, welke zij houden voor het algemeen belang? Hoort, welke beginselen socialisten communisten, liberalen, wal anti papis ten in ons land verkondigen, ziet wat rondom ons gebeurt I Moet men niet vreezen, dat ODze samenleving zich niet zal kunnen handhaven, maar in elkaar moet storten, wanneer de heil 'oom theorieën omtrent huwelijksleven zedelijkheid, opvoeding nog verder doordringen in de massa. Is het geen groote geruststelling, dat EBfu i- i Part'Je" der dwaling de katholieke staat om steeds haar gewicht ïu de schaal te werpen, de katholieke Staatspartij, steunend op eenige miili oenen rustige landgenooten, die een groote steun zijn voor de instandhou ding van de groote cultureele goederen der maatschappij. Ia het dan niet noodig deze partij zoo sterk mogelijk te orgsniseeren opdat Zij haar voorlichlende, haar op. voedende, hare propagandistische taak naar behooren zal kunnen vervuilen Het Partijbureau is geen weelde /T T.ma" ha.rde noodzakelijkheid. Onze Partijraad, da groots instelling der laatste jaren in ons parlijleven welke de katholieks kiezers voorgoed k«ft!nr u gemaakl> waarin de katholieke kiezers in beginselvragen door hun princiepen voorgelicht, in vrije vragen vrij beslissend, door groote mannen van v;elenschap en praktijk geadviseerd, hun eigen katholiek staats program vaststellen en de richtsnoeren aanduiden, waarheen de Nederlandsche wetgeving zich dient te richten die Partijraad kan nooit tol ontplooiing zijner krachten komen zonder een Partijbureau, dat voorbereidend, voor lichtend, uitvoerend en organiseerend werkt. De propaganda, die zich richt tot veel meer dan een millioen katholieken kiezers, kan zonder dat Partijbureau de groote centrale niet intens genoeg geleid worden. De Kath. Staatspartij moet zich voortdurend meer ontwikkelen, steeds breeder vertakken kunnen Op alle punten van politiek beleid moet ze hare volle aandacht kunnen richten zij moet buiten de grenzen kunnen gaan naar de internationale samen werking van alle katholieken zij moet hare beginselen laten doordringen in d8 gemeenschap van den Volkenbond Hoe zal deze breede taak kunnen worden volvoerd zonder een voortdurend arbeidend partijbureau met een partij secretaris en personeel, dat zich geheel daaraan wijdt? Het partijbureau is verder een bij zonder krachtig middel tot handhaving en bevordering onzer eenheid. Het kan uitstekend werkzaam zijn voor de oplossing van geschillen, voor de uit wisseling van verschillende meeningen en het verkrijgen van overeenstemming. Daaraan kan hat alle aandscht geven Wordt dit alles voldoende beseft? Over het algemeen zeer zeker ja. Maar hier en daar ligt voor ons nog niet ontgonnen terrein. Er blijken nog eenige Kath Kiosversenigingan te zijn waar nog aan geen sctie wordtgedacht In deze verantwoordelijke zaak had het Bondsbestuur van sommige Kies vereenigingen meer verwacht. Waar de besturen van afdeelingen blijven slapen, mogen anderen opstaan, die ze in deze gewichtige kwestie wijzen op hun plicht of zelf de hand aan den ploeg slaan. Het geldt een zaak van algemeen katholiek bslang ver uit gaande boven. hea welzijn der politieke organisatie alleen. Waar geen Kiesver- eeniging bestaat of waar ze na aan maning werkeloos blijft, neme een comité de zaak in handen. Men richte zich tot een eerw. gees telijke van zijn parochie, die'zeer zeker de beteekenis van een Partijbureau inziet en san dit werk op het voorbeeld van Z D H. onzen geliefden Bisschop gaarne steun verleenen zal. Veel arbeid wordt niet gevraagd Hel Kringcomité verwacht, dat men overs! voor Pinksteren met vergaderingen en een collecte gereed zal zijn Katholieken toont ook hier Uwe vrijgevige gulheid en hartelijke belangstelling. Limburg, welks mildadigheid steeds uitblinkt moet ook hier een uitstekend figuur maken. ROELAND. Weer een rede van Poincaré. Verschillende beoordeelingen. Poincaré heeft wederom een rede gehouden Jezen keer te Carcassone, welke door de Fransche bladen nogal besproken wordt, en natuurlijk is de waardeering verschillend, naar de kleur der bladen Is rechts zeer tevreden, de linker partijen zijn minder enthousiast Vooral Poincaré's verklaring, dat naar zijn meening nog een volle wetgevende periode van vier jaar noodig zou wezen om de financieele saneering te voltooien heeft indruk gemaakt. Dit komt dus daarop neer, dat hij de radicalen voor welke groep hij te Carcassone sprak, uitnoodigde zich nog vier jaar te ont houden van het voeren van partijpolitiek En dit vindt men wel wat veel gevergd Poincaré wordt verweten, dat h' vraagt om een blanco mandaat; immers hij heeft geen program, men wordt slechts uitgenoodigd hem te nemen om hemzelf, zonder dat men weet wat hij juist van zins is uit te voeren. Nu is dit laatste natuurlijk ook weer niet heelemaal waar, want de finan cieele plannen zijn toch van voldoende bekendheid, terwijl men anderzijds niet uit het oog moet verliezen, dat Poincaré als voorstander van de nationale een dracht, moeilijk iets anders kan ver wezenlijken dan den groolsten gemeenen deeler der wenschen van de verschil lende hem steunende partijen. Een omljjind programma, dat eenigermate het stempel van eenige politieke partij of partijen-combinatie als het vroegere kartel drasgf, is van hen, niet te verwachten. Er zijn er dan onder de radicalen dan ook die met Poincaré wel op goeden voet willen blijven, men ziet hem nog liever ala leider van een kabinet der nationale eendracht dan als premier van een ministerie van hel vroegere nationale bloc zooals men hem ook gekend heeft. En men is er zich terdege van bewust, dat de aan hong van den oud president der Fran scha republiek beduidend is, zoodat een overwinning der groepen die hem in ieder geval steunen niet onmogelijk, zelfs niet onwaarschijnlijk is Men blijft dan ook lisver zijn gematigde vriend dan zijn verklaarde tegenstander, mmers steil men zich nu tegenover hem, dan loopt men na een eventueele nederlaag bij de verkiezingen de kans heelemaal geen invloed meer te kunnen uitoefenen Het schijnt dan ook, dat Poincaré in het linksche Zuiden van Frankrijk, dat hel grootste aantal radicale (en socia lislische) afgevaardigden in de Kamer krengt, zjjn positie flink verstevigd heeft. E-m gevolg van de gematigdheid waarmede hij te werk gaat, in al de jaren die hij nu reeds in de politieke arena heeft medegemaakt heefl hij zicb tot een tacticus ontwikkeld, die in zijn land geen evenknie heeft. De Koningsbcrgsche conferentie. Even ver als te voren. Polen en Lithauen zijn met hun Koningsbergsche conferentie al gereed, de slotzitting heeft plaats gevonden Spijkers met koppen zijn er echter niet ges 8gen, men is by na even ver als te voren Alloer» zijn er op voorstel van Lit hauen een dnelal commissies benoemd een voor economische en verkeersaan- gelegenheden, die te Komno, een voor veiligheidskwestie, die te Warschau en een voor grensverkeer, die te Berlijn zal zetelen. De laatste is niet onbelangrijk daar het aan de Poolsch Lithausche grenzen nog wel eens tot incidenten komt. Wijselijk heeft men den zetel van deze commissie op neutraat terrein opgeslagen. Verder heeft Polen aan Lithaueü nog een nota doen toekomen, in welke hel voorslel gedaan wordt een anti-aanvalsverdrag te sluiten en waarbij Lithauen wordt uitgenoodigd een vertegenwoordiger te Warschau te benoemen. Dit laatste wordt heel aardig gemo tiveerd. Lithauen toch beklaagt zich over de aanwezigheid van 'n militaire organisatie door Lithausche uitgeweke nen politieke vluchtelingen in Polen gevormd, hetgeen door dit laatste land ontkend wordt. Met een gebaar van edelmoedigheid en zekerheid van igen onschuld, zegt Polen thans: Kom zelf kijken. Opdat de Lithausche regeering, aldus de nota, in het vervolg van dergelijke inlichtingen beschermd zij, kan ik U slechts uitnoodigen een vertegenwoor diger van Lithauen te Warschau te benoemen, opdat deze de Lithausche regeering nauwkeurige en betrouwbare berichten omtrent deze aangelegenheid kan doen toekomen. Eenvoudiger kan het niet; als Lit hauen nu maar toebijt 0- beweegredenen voor republiek en demo cratie, dus ook voor - een nieuwe coalitie met links, te vinden is. Eenige dagen geleden stGr-d dat nog niet zoo muurvast. De adellijke industrieele rechtervleugel stak toen het hoofd op en de uitlatin gen der Duitsch-nalior.alen schenen daarmee verband te houden. Ook de houding van het Centrum in Baden jegens dr. Wirth gaf reden tot twijfel. Sinds Zondag hebben we de zeker* heid, dat Stsgerwald en Wirth zich verzoend hebben. »Ik ben volstrekt niet anti democra* ti8ch," zei Stegerwald. Het Centrum gaat eensgezind de verkiezingen tegemoet. Met Dr. Wirth, die in de partij toch altijd nog beter in bedwang te houden is dan er buiten. En reeds teekent zich in het verschiet de Groote Coalitie af. Omdat immers Stresemann aan bod blijft. En Stegerwald constateerde, dat men de sociaal-democraten niet langer in de oppositie mag laten. Vooral niet als ze straks met een dikke twintig mandaten winst terugkeeren. Groote coalitie naar binnen; Locarno politiek naar buiten. Men kan er zich slechts over verheugen uit een oogpunt der internationale politiek. Van verschillend terrein. Het Uongaarsch-Roeiueensch conflict, De Hongaarsche regeering heeft het voorstel van Roemenië aangenomen, om een gemengde commissie te be noemen tol onderzoek van het laatste grensincident. 0- Treedt Kellogg af? Uit Washington wordt gemeld, dat staatssecretaris Kellogg voornemens zou zijn af te treden. Kellogg zelf verklaart dat hij op het oogenblik voornemens is af te treden. De Amerikaansche ambassadeur in Mexico, Morrow zal in aanmerking komen als opvolger van Kellogg. De Ryksdagverkiezingen. De eenheid in het Centrum. Het is zeker een verblijdend ver schijnsel en van groote beteekenis, dat nu de Rijksdag is ontbonden, de eenheid in het katholieke Centrum is hersteld. Twee leiders van groepen van het Centrum, Stegerwald en Wirth, hebben Zondag j.l. het woord gevoerd- Men beschouwt ze ala tegenstanders Stegerwald als den strijder voor een ondemocratische levensbeschouwing waarin hij Christelijke vakvereenigin- gen, welker leider hij is, wil mee- sleepen; Wirth als den oer-democraat met sterk sociale neigingen, die den katholieken arbeider naar links wil overhalen. Zondag hebben deze beide mannen een soort openbaar verzoeningsfeest gehouden Dat had meer dan alleen feestelijke beteekenis Het schijnt te bewijzen, dal voorloopig hel Centrum als geheel toch weer uit de bekende sterk religieuse VENRAY, 7 April 1928. Inzenden rekeningen. De Burgemeester van Venray brengt belanghebbenden in herinnering, dat de inzending der driemaandelijksche rekeningen (tijdvak 1 Januari 1928 1 April 1928) zoo spoedig mogelijk dient le geschieden Venrsy, 3 April 1928 De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Gouden Priesterjubilea. Gisteren (Goeden Vrijdag) herdachten 8en tweetal geboren Venrayenaars 'den dag, waarop zij voor 50 jaren de H. Priesterwijding ontvingen, n.l. de Zeer eerw. Heer M. J. Janssen, pastoor te Meerlo en de Zeereerw. Heer M. H. van Opbergen, pastoor te Blitterswijck. De heer Haars, onderwijzer aan de R. K. Bijz Jongensschool alhier, legde met goed gevolg het examen af als Koordirecteur en wel voor de Ned. R.K. Gregoriusvereeniging De A.T. 0. Autobusdiensten. Boxmeer—V enray Omtrent de A T.O Autodienal Box meer—Venray, vernemen wij, dat ir.g. 2 April gereden wordt: Boxmeer, Sam- beek, Vierlingabeek, Maashees, Geijs- teren, Venray en dus niet meer, zooals tot op heden via WanssumVenray. Ala verplichte stopplaats kreeg de A.T.O. aangewezen café Ewals te Geijateren. Bij het gehouden examen voor Verpleegster in het St. Annagesticht alhier, slaagden Zuster Ivona en de navolgende verpleegsters (leerling) E. M. A. Vijgenboom; P. G Heyman; J. C Frankena; J. C. v. d Kallen; J. A. M. Oosterhuis; E. L. H. van Appeven; A. E Darmstadt. Varkensfokstation. De Rijksveeteellconsulent, de Heer Jacp. Timmermans te Roermond ver zoekt ons om opname van het volgende: Het bericht in het nummer van 31 Maart onder Ysselsteyn aangaande het stichten door mij van een varkens fokstation berust op een vergissing. Mijn ambt is slechts adviseerend, en aan lederen Limburger, hetzij groot of klein varkensfokker of houder geef ik gaarne, gratis en naar besi weten advies, als men er mij om vraagt. En dikwijls ook zonder dat. Aan de Ambachtsschool te Venlo werd het einddiploma uitgereikt aan de leerlingen limmerlieden J. A. Janssen te Venray en H. H. Dinghs te Casten- ray. Jean Van Bergen. »Wat ik en velen met mij aldus getuigde onlangs een beroemd kunst schilder, die op verzoek van een voor aanstaand heer expres naar Venray was gereisd wat ik en velen uiet mij nooit hebben kunnen bereiken, dét bereikt me zoowaar deze stille werker in de eenigszins afgelegen landstad Venray, deze Jean Van Bergen". Dit berichtje is vanzelf niet bedoeld voor personen, die van waarachtige kunst geen verstand hebben. Degenen, in Venray die wél er verstand van hebben, die wet6n ook wat er onlangs, tot verbazing en verwondering van velen, op de Tentoonstelling van wer ken van Limburgache kunstenaars over Jean Van Bergen gezegd is. Velen konden 't niet geloovenl Zou er dan in Venray zulk een kunstenaar wonen?. die nooit op eene Academie is geweest?... Zijn dan de dagen van den jongen Michel Angelo en den zieken Quinten Matseys teruggekeerd?....

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1