mxmmm HENRI CAMPS en om Ford Motor company of Holland Rotterdam Gediplomeerd Horloger, Opticiën rouwringen KOOPT U NERGENS BETER EN VOORDEEUGER DAN BY Groote Straat Telefoon 52 R*par«ti#n GlatelijperlJ Receptwerk De talrijke bezoekers, die op de verschillende tentoon stellingen de nieuwe Ford wagens gezien hebben, waren eenstemmig in hun lof over de fraaie, lage lijnen, de mooie kleu ren en de stevige constructie De goede smaak van den ont werper spreekt niet alleen uit de sierlijke lijnen van radiateur, car rosserie en spatborden, maar ook uit de juiste onderlinge verhou dingen van alle deelen, zoodat de wagen in zijn geheel een aan- genamen en aantrekkelijken indruk maakt. De bijzondere zorg, welke aan de afwerking is besteed, is een waarborg, dat de nieuwe Ford zelfs voor den meest verwenden automobilist een groote aantrek kingskracht bezit. Het fraaie uiterlijk van den nieuwen wagen is ech ter ontegenzeggelijk slechts één van zijn vele bijzondere eigen schappen. De meest verrassende sensatie wacht U evenwel, wan neer U achter het stuur van den nieuwen Ford plaats neemt en onder vindt, welk een genot het is er mede te rijden. Dan eerst zal het ten volle tot U doordringen wat deze wagen doen kan. Immers, in dezen nieu wen wagen vindt U alles, wat U van een moderne automobiel verlangt en eischteen snelheid van 90 a 100 K.M. per uur een motor die 40 P.K. levert; enorm snel optrekken van 8 tot 40 K.M. per uur in 8'U seconde. Hydrau lische schokdempers en de trans versale half elliptische veeren verzekeren een comfort bij het rijden, dat men alleen bij groote wagens verwachten zou. De nieuwe Ford is zonder extra berekening uitgerust met een voorruit van Triplex onsplinter- baar glas. De nieuwe Ford is door en door een voorbeeld van bijzondere automobiel-constructie en tevens een meesterstuk van ontwerp en afwerking. Rijd eens in den nieuwen Ford Het Is een on gekende sensatie! Het resultaat zal zijn, dat U beseffen zult, dat dit een automobiel is, welke ongeëvenaard is wat betreft ontwerp, kwaliteit en prijs. De prijs van den nieuwen Roadster is f 1635, van den Phaeton f1665, van den Tudor f 2035. van den Coupé f2035. van den Sport- Coupé f2185.— (met dicky-seat) en van den Fordor f2245. Alle prijzen zijn inclusief bumpers; zonder bumpers 150.lager. Standaard uitrustingStarter, 5 stalen draadspaakwielen, auto matische ruitenwisscher op geslo ten wagens, hand-ruitenwisscher op open wagens, snelheidsmeter, benzinemeter, olie-controleur, deurslot op gesloten wagens, in- strumentenbordlicht, achteruit kijkspiegel, ontstekingsslat, gecom bineerd stop- en achterlicht, hy draulische schokdempers en een volledig stel gereedschappen. De nieuwe Sport Coupé combineert het sportieve karakter, van den Roadster" met de voordeelen van een gesloten wagen. Dicky" zitplaats standaard. Achterruit kan wor den geopend en vastgemaakt aan de bovenkap van den wagen.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 10