Uitsluitend znitere NATUURWIJNEN JAtJONOg Weekblad voor VENBAY, HOEST en Omstreken. J. l Smanufactur&n ftUnDEBJGSTf MANUFACTUREN (t [YÖQRDEELIGSÏÏ TERMEDLEN-ROELOFS Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Het oudste Heiligdom en eenige Bedevaartplaats van St. Jozef in ons land. Vergadering Landbouw- bond Leunen. De Kippenhouderij op het platteland Sport. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 31 MAART 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 13 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRUS DER ADVERTENTIEN7-/, at Uitgave van FIRMA TANDEN MUNCKHOF YENRAV ^NNE^NTSPRUS j. Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 St. Jozef op innig in onze verbonden de Smakt, zijn veel te phanlasie met elkaar We leven in een tijd, waarin de huldiging v«n groote mannen niet van de lucht is Hel ééne standbeeld is nog niet onthuld, of het ontwerp van een ander, zoo mogelijk nog grootscher monument, ligt alweer met kunstige hand geteekend. En de loftrompet, die de glorie heeft rondgebazuind van een of andere grootheid, is nauwelijks verstomd, of men hoort op verre af stand weer de trommelslag, die de drommen oproept tot een grootsche huldiging van een, zoo mogelijk, nog grootere grootheid. Of het altijd wel waarachtige groot heden zijn, waarvoor de handen wuiven, en de keien »triomf' schreeuwen, is een vraag, waarop ik 't antwoord niet zal geven. Maar in alle geval: zeker op zijn plaats is de hulde, die daar in de Smakt gebracht wordt aan de grootheid, die isSint Jozefl Wat was 't er Zondag 1.1. weer druk. Eerst was 'a morgen,s de H. Familie van Venray, onder leiding van Kapelaan Geurts, ter beóvaart gekomen, en de R. K. Werkliedenvereeniging had er zich bij aangesloten, om haar belangen te bespreken met de groole patroon, het model der werklieden, de H. Jozef. Om 9 uur plechtige Hoogmis, waaronde de Weleerw. Pater Otgerus Janssen O F.M leeraar aan 't Gymnasium,, 't leven en sterven van St. Jozef liet zien. Een bezoek aan het oude kapelletje, wat nooit mag ontbreken. En toen ging het weer, biddend, en zingend, huis waarts, En ze droegen de zegen van St. Jozef mee En 's middags stroomden de vereer ders van St Jozef weer van heinde en ver samen. Weer was de kapel stamp vol, en knielden de pelgrims op de treden van het altaar. Weer stond het kerkplein tot aan de spoorlijn, links en rechts van de kapel, opgepakt. Dat was nu al de derde maai, in deze maand, dat er in de open lucht moest gepreekt worden Wat zal dat toch worden, als 't volgend jaar de »harde weg" naar de Smakt klaar isl Nu staat er al een stoet van auto's op de Maasheesche wegl Heusch, Zeereerw. Heer Rector, U zult naast het Pelgrimshuis, nog een auto-garage moeten bouwen, en ook eenige loud speakers moeten sanleggen, want de predikant zal zich in de toe komst niet meer verstaanbaar kunnen maken I Ja, die »harde weg"! Wat is 't volk daar toch enthousiast over! En ik geloof, dat het hier nóg is, zooals in de middel eeuwen»de stem van 't volk, is de stem van God". Want 't is niet zonder moeite gegaan. Maar: als St. Jozef 'l wil, dan gebeurt 't! En St Jozef achtte nu het oogenblik gekomen. Waarom juist nu? Wie zal 't zeg gen Maar de menschelijke geest, die rusteloos zoekt naar de verklaring van de gebeurtenissen, is wél geneigd, om verband te leggen tusschen 't besluit van de Venraysche Gemeenteraad, en het feit, dat de oude, trouwe wachter van de Smakt, de Zeereerw. Rector Cremer8, nu bijna 50 jaren lang ge werkt heeft voor den bloei van het oude heiligdom van St. Jozef. Toeval, of bovennatuurlijke beschik king maar een schitterender kroon kon nie' gezet zijn op een priesterarbeid van een halve eeuwl Want een harde weg naar de Smakt, dat is toch altijd ir aa* 8eweest van Rector Cremers! Niet om er zelf van te kunnen pro- jueerenDan had de Rector nu die actie wel kunnen laten 1 Van harte wenschen wij den Zeereerw. Rector toe, dat hij binnenkort zijn gouden Priester- en Rectorfeest zal vieren, en dat hij nog lang plezier zal hebben van de »harde weg". Maar toch zijn we ons er volkomen van bewust, dat anderen zullen maaien wat hij gezaaid heeft. Neen, zijn actie gold alteen de eer van zijn geliefde St. Jozef. Dat is juist zoo mooi 1 Hij beschouwt zich zelf als een kleine kabouterman, die in stilte werkt voor de eer en glorie van de groote St. Jozef. En daarom wenschen wij hem nog eens van harte geluk met zijn succes, en spreken nogmaals de hoop uit, dat Rector Cremers nog lang moge blijven in zijn Heiligdom. Want het beeld van den grijzen priester, en het beeld van De Voorzitter, de heer P. J. Arts, opent de vergadering met den Christe lijken groet en roept alle aanwezigen een hartelijk welkom toe, op deze wegens ziekte zoo vaak uitgestelde vergadering. Hij verzoekt den secretaris voorlezing te doen der notulen der laatste verga dering van 27 Januari jl., welke onver anderd worden goedgekeurd. Uit het hierna uitgebracht verslag blijkt, dat in 1927 het verloop der zaken is geweest als volgt Ontvangsten f 123 859.67 Uitgaven f 120065 28 Batig Saldo f 883 37 Eigen kapitaal v d. Bond f 11.134 36 Omzet: 735 848 Kg. Voederart. f 75.272.47 1.000.895 Kg. Kunstmestsl. f 35 407 88 51 335 Kg. Brandstoffen f 987 59 5.397 Kg. Zaad en Pootg f 934.30 23 989 Kg. Diversen f 24415 De Voorzitter deelt mede, dat de hear Jenniskens ontslag heeft genomen als bestuurslid, wien hij gaarne dank brengt voor het vele goede dat hij voor den bond deed. In diens plaats werd lol bestuurslid gekozen de heer Buvssen, Wieën. De Voorzitter drong aan op Rupsen en Runderhorzelbestrijding, die beide zooveel kwaad doen, aan boom en dier. De huur der zaaimachine wsrd var. 40 tot 30 cent per uur verlaagd De spropimschine is voor 10 cent per uur te huur, terwijl de benoodigde carbolineum in het mwgazijn te krijgen evenals touwwe k, uts leidsels, strengen etc. Nsmens den pakhuishouder werd gevraagd, zoo weinig mogelijk op Woensdag of Vrijdag naar het pakhuis te komen. Bij acclamatie werd de heer P. J Arts herkozen als bestuurslid der Verkoopvereeniging St. Anthonius. Bij de uitgebrachte verslagen om trent Brand Hagel-, Ziekte- en Onge vallenverzekering werd geene aan of opmerkingen gemaakt. De heer Asselberghs verzocht den Voorzitter, rekening te houden met de woonplaats der leden, bij de op te geven taak in de onderlinge hulp brand de Louw. Hetgeen de Voorzitter toe zegde. Na een langdurig debat over te volgen verkooppolitiek sloot de Voorzitter de vergadering met de gewone groet. f112 846 41 1 817.464 Kg. Aantal leden 180. Bij monde van den heer van Dijck, Overbroek, bracht de commissie van comptabiliteit, advies uit om de door den secretaris gevoerde administratie goed te keuren. De Voorzitter achtte zich verplicht den secretaris dank te zeggen, voor alles wat hij voor den Bond deed, en stelde de veigadering voor den secre taris te dechargeeren voor het gevoer le beheer, waarmee de vergadering accoord ging Aan de beurt van aftreding, als lid der commissie van comptabiliteit is de heer A van Dijck, Overbroek en stelt het bestuur als candidaat, den heer C Creemers, Steegsbroek, die z.h.s. door de vergadering werd gekozen. Hierna kreeg de Weleerw. Heer Rector van Leunen, als geestelijk advi seur van den bond, het woord en wenschte de leden van den bond geluk met het mooie succes van 1927, wat toch in hoofdzaak te danken is aan het gezonde begrip dat bij de leden heerscht, dat de bond voor hun belangen zorgt Al zijn de huidige tijden voor den boer niet zoo gunstig, zal men kunnen waarnemen, dat, wanneer de leden hun bond als stand- en vakorganisatie steunen, deze zal bloeien tot heil van den boerenstand. Zeker, voor een groot deel hangt de goede gang van zaken in den bond af van hel bestuur. Maar een bestuurstaat in een vereeniging als deze is geen sinecure. Vaak komt men voor moei lijkheden en onaangenaamheden, die soms persoonlijke offers vragen. Waar het bestuur dan voor dergelijke offers niet terugschrikt, heeft het bestuur ook recht op vertrouwen der leden, zonder welk geen enkele vereeniging bestaan kan. En al moet een minderheid zich in een vereeniging bij de meerderheid neerleggen, kan deze toch hare grieven op een behoorlijke wijz8 steeds kenbaar maker.. Jammer genoeg, vindt men echter overal van die z.g. kankeraars, die of van de vergadering wegblijven, of daar niets zeggen, maar daar buiten het groote woord voeren. Dat dezulken toch bedenken hoe moeilijk het is iets op te bouwen, en hoe gemakkelijk afbreken is. Al is zulk een houding niet altijd kwaad bedoeld, gevaarlijk is het wel in hare gevolgen Immers het verzwaart de taak van het bestuur en het kan voorkomen, dat men in zulke vereenigingen geen bestuursleden meer kan krijgen. Gelukkig is dat in Leunen niet het geval en zien grootere en kleinere boeren hun belang in den bond. De kleinere hebben natuurlijk meer belang bij den bond dan de grootere, maar dat dezen uit het oogpunt van Christelijke naastenliefde den bond steunen. Mogelijk kan het geen kwaad, op dit punt het geweten eens te onderzoeken En zou niet alles in orde zijn, dan voor de toekomst een goed voornemen ge maakt, dan groeit de bond in onder ling vertrouwen tot heil van het recto raat. De Voorzitter dankt den Weleerw Heer geestelijk adviseur voor diens schoone rede en hoopt, dat het gespro kene vrucht zal dragen. Omtrent de jachtverpachting besluit de vergadering deze te doen houden zooals vorige jaren, wijl geen klachten zijn ingekomen. Reserves van gronden moeten voor 1 Mei a bij het bestuur zijn opge geven. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. DikwyJs eigen schuld. Dat de kuikens niet willen groeien en de kippen iets mankeeren, is vaak onze eigen scbuld. We zullen daar paar staaltjes van mededeelen en dan beginnen we met de kuikens. Tegenwoordig worden die voor het grootste deel opgefokt met een kunst- moeder, die in een apart hokje slaat. Dat is veel beter en gemakkelijker ook dan met kloeken. Maar dan moet men geen stommigheden uithalen, zoo als één onzer kennissen le Wychen die wij dezer dagen spraken. 1. Hij had onder zijn kunstmoeder ruim 100 Wit Wyandotte kuikens. Het hokje was zeer doelmatig, als het maar niet, voor dat de kuikens er in kwamen gecarbolineumd was. liet was slechts 8 dagen van te voren gebeurd en de sterke carbolineumlucht ia oorzaak geweest, dat ze als ratten doodgingen Zooiets kon altijd wel gebeuren, b.v. als er pullorum ofcoceidisse uitbreekt, maar dit was hier niet hel geval. Thans zijn er nog 25 over, waar schijnlijk meestal haantjes Sterke carbolineumlucht is voor heel kleine kuikens hoogst nadeelig, ja doodend. Een kuikenhokje in carboli neum zetten is goed, maar het niet vlak voor het opfokken gebeuren. Het wordt dan veel te benauwd voor die teere hummeltjes. 2. Een massa kuikens gaan ook overstuur, omdat men niet genoeg ven tileert. Als 't buiten koud is, maakt men zich niet zelden overdreven be zorgd en houdt alles potdicht. Wat is het gevolg daarvan Ten eerste, dat de kuikens het in de poolen krijgen Frissche lL.cht is zeker zoo noodzakelijk als goed opfokvoer. Dus niet de stommigheid begaan en alles potdicht houden. 3. Eiken dag moet de mest uit het hokje, waar de kunstmoeder staal, verwijderd worden. Eiken dag, vrienden Anders blijft de lucht niet zuiver. Wanneer men den neus moet op trekken als men binnentreedt, dan deugt het niet. Men mag niets ruikenl Gaan er kuikens dood, dan gooit men dit altijd op het voer. Zeker, het voer kan oorzaak zijn, dat de groei niet normaal is, maar in de meeste gevallen ligt de oorzaak ergens anders, (Zie 1, 2 en 3) 4. Te veel hoenders in eene beperk te ruimte, of wat op hetzelfde neerkomt een te klein hokje, [is mede de schuld ervan, dat kuikens doodgaan. Het wordt er dan te benauwd, vochtig, warm in. Als de kuikens grooter worden, dan verwijdere men de hanen, want de kunstmoeder en het hokje zijn niet gegroeid. Zoo ongemerkt krijgen we dus overbevolking. 5. Wat is er al niet vaak gewaar schuwd tegen petroleum voor kalk- poolen. Petroleum aan de pooten en vooral aan het vleesch, is hoogst ge vaarlijk en wreed. Wreed; dat is het juiste woord 1 Zondag j 1. waren we bij iemand in Maas en Waal, die in 't laatst van October, tegen Allerheiligen, al zijn kippen met de pooten in de petroleum had gehouden. Om daar gauw mee klaar te zijn, had hij een emmer half met petroleum gevuld en de dieren daar een voor een met de pooten in gezet, Da leg* was pardoes afgeloopen en het duurde lang voor er weer eieren van beteekenis kwamen. De man zei meDat verkeerde advies heeft me meer dan f 200 gekost! De dieren gingen stijf loopen, kerm den van de pijn en menige is er zelfs van dood gegaan. Hertshoornolie is veel beter, ook vruchtboom carbolineum (eene oplos sing van 68 pet) Hier de pooten mee penseelen, dus de dieren niet er in zetten. Welke kunstmoeder! VRAAG: Gaarne had ik in Peel en Maas as Zaterdag de volgende vraag beantwoord. Ik beb 330 kuikens ge kocht en wilde 2 kunstmoeders nemen elk voor 150 kuikens Welk model raadt u aan, kachelcaroussel- of welke en waar zija deze te krijgen v d. B te M ANTWOORD: U schrijft er niet bij wat voor hokje u heeft. Van het hokje hangt even veel af als van de kunst moeder. Voor 300 kuikens moet u een hokje hebben van ongeveer 4 bij 4 M. Er dient veel zonnelicht in te vallen en veel geventileerd te kunnen worden. Geen babkunstmoedtr. Dat haalt niet veel uit met zooveel kuikens. De warmte en de ventileering zijn daar van veel te lastig te regelen. Beter is eene kachelkunstmoeder of 2 carous- selkunstmoeders, maar dan moet het hokje toch ook die grootte hebben en dient u eene afscheiding van onder althans, heel fijne gaa9, want wanneer men 2 kunstmoeders in één ruimte plaatst, zouden de kuikens zich niet in 2 helften verdeelen. Als 't mij te doen was, nam ik in dit geval een kachelkunstmoeder. De kuikens, die u gekocht hebt, zijn toch zeksr allemaal van één broed Van verschillenden leeftijd bij mekaar, dat haalt niet uit. gers met vrij groote zekerheid de twee puntjes aan de Bosschenaren laten. Weiniger valt van de ontmoeting' HelmondBredania te zeggen. Veel krachtsverschil zal er tusschen deze twee ploegen wel niet bestaan, zoodat het voordeel van eigen terrein misschien het evenwicht naar de zijde der Hel mondenaren doet overslaan. Zuid. 2e klasse B. Door de 4—4 uitslag van V O.S Pope en mede door de nederlaag van Waalwijk legen Helmond hebben Pope en Waalwijk beiden evenveel punteD, zoodat er een beslissi' gswedalrijd ge speeld zal worden om uit te maken, wie degradatie wedstrijden zal dienen le spelen. Deze ontmoeting zal Zondag a.s. op onzijdig terrein plaats vinden. Voor de competitie worden nog twee wedstrijden gespeeld, n 1 de Valk V.O.S., hetgeen eene overwinning der Valken zal opleveren,, en Gudok— VVV. waarin de geelzwarte Velonaren de meeste kans op eene zege hebben. R.K.F. Door beter doelgemiddelde is in de le klasse Limburg hel Weerlsche Wil- helmina kampioen geworden, terwijl dit eveneens het geval is met Venlo, wat in de eerste klasse Brabant de eereplaats wist te bereiken. Novismagum en Hees hebben beiden zes punten, doch weer door het beter doelgemiddelde is Hees gered en zal Noviomagum degradatie-wedstrijden moeten spelen o.a. tegen D.S.O. uit Venray. 2e klasse D. D.SO. beëindigt Zondag a.s. hare competitie door op eigen terrein tegen Union 2 te spelen. Dit einde zal wel eene stevige overwinning voor de Venrayenaars opleveren. Lemmens van D.S.O is gekozen als reserve in het Noord Limburgsch R.K. elftal. België-Holland. v De 35e interlanden-wedstrijd heeft Zondag a.s. te Antwerpen plaats tus schen de vertegenwoordigende ploegen van België en Holland. Bestaat er hier te lande enorme belangstelling voor deze ontmoeting, niet minder is dat bij onze Zuidelijke naburen. Evenals te Amsterdam zijn reeds weken van te voren alle plaatssn uitverkocht. In verband met het minder goede spel der Hollandsche voorhoede is deze door de technische commissie aanzien lijk herzien. Zoo zijn Ruisch en Elfring uit de ploeg verdwenea. Tap is verhuisd van de middenvoor plaats naar de rechtsbinnen, terwijl op Tap's vroegere plaats het A.G.O V.V. kanon Kluis zal debuteeren. Elfring is vervolgens ver vangen door Schipper van Heracles. De Belgische ploeg is in zijn geheel herkozen. Alleen heeft Dr. Swarten- broeks voor zijne benoeming bedankt. In diens plaats is aangewezen Ladigne van de Racing Bruxelles, een talentvol jong speler. Wie ditmaal als winnaar uit het strijdperk zal treden Hierover valt moeilijk eene voorspelling te doen. Zit de noodige fut inde Hollandsche ploeg, zoo hebben de Oranjehemden toch nog de beste kans ondanks terreinnadeel. Maar dan dient er ook geen oogenblik van verslapping in le treden, van hel begin tot het einde flink aangepakt, zoo is eene Hollandsche overwinning vrij zeker. De ploegen zijn als volgt opgesteld: België Caudron Ladigne HoyJonckx P. Braine v. Halme Boesman Eist Devos R. Braine Moeacbal Diddens Weber v.d Griecdt Kluis Tap Schipper van Heel Massy van Boxlel van Kol Denis v. d. Meuler Holland Scheidsrechter is de Oostenrijker Braun. N.V.B. Voor het landskampioenschap wordt alleen de wedstrijd Velocitas—N.O.A.D. gespeeld. Eindigde de eerste ontmoeting in eene 4—1 overwinning der Zuidelijke kampioenen, ook ditmaal zullen ze de zege wel behalen, al zal die kleiner zijn als de eerste. Zuidelijke 2e klasse. Roermond heeft door eene angstige 10 overwinning het spelen der degra datie-wedstrijden aan B.V.V. overge laten. Was Zondag j l. eerst Helmond Bleyerheide vastgesteld, deze is op het laatste oogenblik verandert in de ont moeting BredaniaBleyerheide. Tegen ieders verwachting hebben de Zuide lijken de overwinning behaalt. Aanstaande Zondag zijn alle vier de vereenigingen in touw. B V.V. zal hare plaats in de le klasse moeten gaan verdedigen in Bleyerheide Trots hunne •erate overwinning sullen de Limbur VENRAY, 31 Maart 1928. Rioolbolasting. De Burgemeester en Wethouders van Venray doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne openbare vergadering van 30 Juni 1927 is vast gesteld de volgende verordening VERORDENING OP DE HEFFING EENER RIOOLBELASTING IN DE GEMEENTE VENRAY. Zijnde deze verordening goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 Februari 1928, No. 4, waarbij de verordening de dato 30 Juni 1927, houdende voor schriften, naar welke de belasting zal worden ingevorderd, is aangehaald. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 26 Maart 1928. De Burgemeester eo Wethouders v. Venray O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN De Invaliditeitswet. Volgens achterstaande annonce zal morgenavond in het Patronaat, door den Heer Tulfer, Voorzitter van den Raad van Arbeid te Venlo, gesproken worden over de Invaliditeitswet. Waar de meesten nog zoo weinig op de hoogte zijn van de werking dezer wet, wekken wij zoowel werkgevers, als werknemers op, deze belangrijke vergadering bij te wonen, waar uiteen- gez t zal worden, wsartoe het zg. plakken dient en welke voordeelen hiermede bereikt kuDnen worden Pater F. J. A. Ariaens 8. V.D. f Na eene kortstondige ziekte is in het Ziekenhuis Joannes de D o te '8 Hertogenbosch overleden de Zeer- Eerw. Pater F. J A Ariaens, novicen- meester der Ned Provincie van de Congregatie van het Goddelijk Woord. De overledene werd geboren te Ven ray 20 Aug 1875. H. Missie te Venray. v Op een nader te bepalen datum in de maand Mei as, zal in ie Parochie kerk alhier eene H. Missie gegeven worden- Op de Maandag alhier gehouden varkensmarkt wasde aanvoer van biggen middelmatig. De handel niet al te vlot aan prijzen van f 8 tot f 12 per stuk. Oude munt. Een dezer dagen vond de landbouwer M. V. alhier bij het spitten in den hof een groote zilveren munt van het jaar 1636. De Fancy-fair. Degenen die op het idee zijn gekomen om het feest van het Patronaat te vieren met een Fancy fair oftewel Liefdadig- heids-bazar, zullen hoogstwaarschijnlijk veel genoegen van hun idee beleven. Er blijkt althans veel belangstelling voor te zijn, die nog mei den dag aan groeit. De bestuursleden van de Maria- Vereeniging hebben alreeds, met succes, verscheidene jongedames aangezocht

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1