VENRAY NOVO G. L. Verbeek OVALINE, Kunstmoeders gi Vergadering R K. Kiesver- eenigingen Statenkieskring Horst. Wenschen en wenken. Gemengde Berichten. Ingezonden. Marktberichten. aüronaviiiivimii. Woensdag 4 April 3 x ZWARTER Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. Houthandel Gebr. Lucassen, Leunen unn vi 1( I k met electio A. Darks, Kru' Spinazie en raapstelen kunnen nu ook nog eens gezaaid worden, ze moeten waar even onder den grond gebracht worden, en niet al te dik zaaien. Verder radijs wat uitstekend kan tusschen de wortelen, maar dan niet langer laten st8an dan noodig is. Sla kan eveneens door de wortelen gezaaid worden, die wordt toch ui'geplukt als ze verplant baar is, dus dan doet ze geen schade. Zenuwachtig, Overspannen en Slapeloos Mljnhardt's Zenuwtabletten zullen Uw zenuwen kalmeeren en sterken en Uw slapeloosheid verdrijven. Buisje 75 ct. Bij Apoth en Drogisten. Zondag had in de zaal Klabhers te Well de Kringvergadering plaats van den Bond van RK Kipsvereenigingen in den Slatenkieskring Horst. De vergadering ve d gepresideerd door Baron J Weicha deWenne(Geys teren) De voorzitter opende met een woord van welkom en uitte zijn vol doening over de flinke opkomst. Na het kort voorwoord van den voorzitter verkreeg de Heer Mols, voorzitter van den Limb. Kiezersbond het woord, ter behandeling van het nieuwe Kiesreglement. Vooraf hield spr. een korte inleiding over de reorganisatie der R K Staats partij en kwam geleidelijk tot behan deling van het kiesreglement en de werkwijze der Partij organisaties met belrokking tot de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. Op duidelijke, hem eigen wijze werd een en ander ingezet. De voorzitter dankte den heer Mols voor zij «ie keurige lezing, waaruit den aanwezigen hun nut ongetwijfeld wel weten te trekken. Spr. herinnerde even als de Heer Mols aan de verkiezingen voor de 2e Kamer en hoopte, dat dpze de volle aandacht van de partij organi saties zouden hebben. Hij spoorde vooral de plsatselijke leiders aan tol vurige sclie en propaganda en weesop de noodzakelijkheid de belangstelling te wekken en gaande te houden. De Heer Rutten (afgevaardigde) vond het nieuwe kiesreglement zoo ingewik keld, dat de kiezers specialiteiten moeten zijn bij het vervullen van hun kies plicht. Dat werkt z.i. verkeerd M«n heoft bij de samenstelling van het reglement te weinig rekening gehouden met ongeletterden. De plaatselijke lei ders, die leiding en voorlichting mo°ten geven, hebben een verbazend moeilijke opdracht. Spreker drong aan op ver een voudiging. Vervolgens verkreeg de Heer H J Fenseling uit G-nripp het woord, die sprak over de oprichting van het Par tij bureau voor de RK. Staatspartij In een uitvoerig plei looi wees No taris Fenseling op de noodzakelijkheid van zulk een Partijbureau voor een gezonde en krachtige ontwikkeling der R.KSP Spr. wees op den groei hier van en huldigde de nagedachtenis van Dr. Schaepman, den grooten Priester- Staatsman, den grondlegger der R K. S.P, die het Katholieke Volksdeel van het slavenjuk van het liberalisme heeft bevrijd; in het Roomsche volk zijn levenstaak legde en daarvoor streed met al de kracht die in hem was. Aan Dr. Schaepman danken wij katholieken, dal wij meer dan voorheen worden erkend in het politieke leven. Na de reorganisatie is de R K.S P een reuze schrede vooruitgegaan doch wil de Katholieke Partij haar invloed in het Ministerie verhoogen wil man dal de Katholieke beginselen in de Regee ring blijvend tot uiting komen dan zal het zaak zijn de oprichting te bevorde ren van een eigen partij bureau, in navolging der Ant. Rev en de S D A P die reeds over een dergelijk bureau tot schande onzer R.KSP. beschikken Spr. betreurde dat de S.D.A.P. met pl m. 60.000 leden over een eigen Parijhureau beschikken, terwijl de R.KS.P. met haar ruim 335.0'0 leden nog dakloos is Als Ka'holieken rus' op ons, aldus spr, de plicht, voor een eigen Partijbureau te zorgen en zoo spoedig mogelijk. Breedvoerig loonde spr. aan de onmis baarheid van dat instituut en wijdt uit over de onderdeelen van de taak van hel Partijbureau, waarvan o.m. ook Je antie zal moeten worden geleid voorde politieke ontwikkeling der Partijleden. Het Patijbureau zal zich verder bezig houden met secretariaatwerkzaamheden van het Dagelijksch Bestuur, Partij bestuur en Partijraad. Het zal een organisatorische en wetenschappelijke taak te vervullen hebben, hel geven van inlichtingen en het geven van voorlichting met betrekking tol politieke vraagstukken Hier zal het contact ge vormd worden met de Rijkskieskring besturen, met plaatselijke leiders, tusschen j^ugd en de Staatspartij (Wie de jpugd hetf', heeft de toekomst met de Vrouw-organisaties, mei de pers en de partijleden, met de b litenlandsche Katholieke Partijen en de overzeesche gewesten enz. Het bureau is noodig voor een gezonde en krachtige ontwik keling der R K S P. Wij moeten er voor zorgen, met alle kracht die in ons is, dat het partij bureau binnen afzier.baren tijd tot stand komt. Voorde oprichting daarvan is noodig pl. 1 mMioen, dat vereischt 's jaarlijks f25,000. doch waar de S D.A.P in alaal zijn geweest een eigen Partij bureau te stichten dan kunnen wij Katholieken, aldus spr., het toch zeker. Werkt dus allen die belang stellen in de R K.S P mede aan de actie voor het Dokter Schaepmanfonds tot slichting van een Partijbureau dat ons gelijk 8leld met andere partijen tot welzijn van ons Katholiek teven in Nederland Een daverend applaus beloonde spr. voor zijn keurige rede. De heer X. Thomeer Lid van Ged. Staten wees op de achterstelling in verschillende opzichten genoegzaam bekend van de Provincie Limburg. Daar ook Limburg ongeveer f 10 der stichting8ko8ten van het Partijbureau voor haar rekening heeft, vertrouwde de heer Thomeer dat Limburg's belan gen ook voldoende zouden behartigd worden In verband mei hetgeen de heer Fenseling aanhaalde over de Katholieke Pers merkte de heer Tho meer nog op, dat spr. in de verslagen der Slatenvergaderingen van de groofe Katholieke persbladen noast de dikwijls uilvoeringe beschouwingen dersocialis ten over 't algemeen slechts weinig vermeld ziet van de Katholieke Fractie De Limburgsche Pers daar buitenge laten De Heer Rutten uit Wanssum, Tweede Kamerlid, spoorde aan tot onder linge actie en propaganda voor de slichting van het Partij bureau. Spr rekent op de medewerking van iedere kath. organisatie. De Boerenleenbanken zullen ook 't hunne doen doch spr. stelt zich voor dat de betrokken bs sturen zich nog wel met de Centrale bank in verbinding zullen stellen om te verkrijgen dat er nog wat op het percentage zal worden gezet. Daarbij de hulp der particulieren in aanmer king öPiiomen, meent spr, dat we voor de f 100 000 in Limburg niet bang behoeven te zijn. Dan wordt het bedrag wel bijeenge bracht. Wat de Limburg8che grieven betrof fen gaf spr de verzekering dat Lim burg's groote belangen de aandacht reeds hebben en zeer zeker op den voorgrond zullen worden gpplaa'st. De voorzitter sloot met een dank woord de vergadering. N V Ct Houding in de Kerk. Is er Diet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds worden genaamd? Wel zijn heme'en en aarde met de heerlijkheid des Allerhoogsten vervuld, en kan geene ruimte den Oneindige, den Onmetelijke bevatten; maar wij-» heid en goedheid, heiligheid en liefde nopens Hem, zich plaatsen uit te kiezen, die zich levendig san zijne tegenwoor digheid herinneren, verheven plsat sen, waar Hij met meer ijver dan elders wordt gediend, en waar >ij<~e grootheid met bijzonderen luister wo-dl gehuldigd Diepe eerbied ten opzichte dier plaat sen moet ons bezielen. Ja, uwen huize betaamt heiligheid, o Heere I Daar moet ik mij gedragen overeen komstig de verheven waardigheid der plaats. Ik moet te eenenmale er van doordrongen zijn, dat hier de plaatse uwer heiligheid is, dat ik den drempel van uw huis heb overschreden. Inwendige en uitwendige aandacht zijn geboden. Bestaan er regelen der étiquette, waarvan de toelating in het huis van de grooten dezer wereld afhankelijk wordt gesteld, zeker wordt ons ook ten opzichte van God een gedrag voorgeschreven, dat ann zijne Majesteit eenigermate beantwoordt. Ik bevind mij in Gods tegenwoordig heid, ik spreek met Hem; wie is God? wie ben ik? De beantwoording deze vragen geeft de gesteltenis aan, die ik in het Heiligdom moet medebrengen, die mij in het Heiligdom onafgebroken moet bezielen. De uitwendige houding moet geheel strooken met die innerlijke gesteltenis Onze houding in de kerk moet eerbiedig, bescheiden, rustig, ingetogen zijn. En inderdaad wordt deze eerbied en ingetogenheid in hooge mate opgewekt door alles, wat men in's Heeren tempel aanschouwt; niets wordt te dezer plaatse aangetroffen, wat niet aan God, aan dr eeuwigheid, aan ziel en zaligheid herin nert! Schrijnende Handen na de wasch verzacht en geneest men spoedig met PÜR0L Wat verbiedt het vierde gebod? T. H S, metselaar te Afferden was tegen zijn 74 jarigen vader opgestaan en had hem geslagen. Het gebeurt maar zelden dat over traders van het vierde gebud in de rechtzaal mopten verschijnen. En het «Eert vader en moeder'' is zoo diep in ieders hart gegrift, dat strafzaken als vergrijpen tegen ouders onder diepe stilte en met zichtbare onslellenis worden gevolgd. De zoon voormeld is gehuwd, een bruut en drinker. Hij deugt niet voor zijn gezin. Als hij f 25 gezinsloon ver dient, moet de vrouw het met f5 maar zien te stellen. De familie staat niet gunstig bekend en van angst voor verdschte durfde de oude vader niet dan veel te weifelend verklaren. Je doet een meineed! aldus de presi dent. Hij durft niet, aldus getuigde eer. politieman. Hij is angstig voor wat hem nu weer boven het hoofd hangt O, de oude was bloedend verwond. Met dat al werd het bewijs niat geleverd en ontkwam de zoon aan zijn straf. Levering van eieren naar Zuid-Amerika. De Coöperatieve Roermondsche Eier mijn heeft den laalsten tijd een nieuw afzetgebied gevonden naar Zuid Ameri ka De laatste weken worden geregeld een millioen eieren per week van de mijn verscheept naar Argentinië Het drama in de Schoenmakerstraat te Roermond. Het Gerechtshof te 's Hertogenbosch bevestigde in hooger beroep geheel het vonnis van de rechtbank te Roermond, waaroij G. J. H. M M, 36 jaar, coif feur te Roermond, wegens moord op zijn echtgenoote en brandstichtingaldaar veroordeeld werd tot 20 jaar gevange nisstraf. Te vondeling gelegd. Te Ten Essen onder Hoensbroek is een kindje van 6 weken gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid is het te vonde ling gelegd door een meisje van 16 jaar Heidebrand. Zondagmiddag heeft tusschen Bruns sum en Nieuwenhagen een zware heidebrand gewoed. Een groote oppervlakte is verbrand. Groote brand te Oploo. In het dorpje »DeRips" zijn Zondag middag 2 woonhuizen lot op den grond afgebracht. Aan blusschen viel niet te denken. De inboedel kon ten deele in veiligheid worden gebracht. Een twee tal gezinnen n 1 J. Verschuren A. J Buggemans zijn dakloos. Eerstgenoemde was niet verzekerd. Samenvoeging van Limburgsche gemeenten. Te Geleea heeft Maandagavond een groote protestvergadering plaats gehad tegen de voorgenomen samenvoeging van deze gemeente met Sittard, welke vergadering uitging vao den Katho lieken middenstand. Zeer vele sprekers lieten hun protest tegen de plannen hoorpn. '8 Morgens had een auto met Belgi scbe vlaggen «reclame" gemaakt, als wilde men zeggen liever bij België Jan bij Sittard. De politie maakte echter tot verdoening van het grootste deel der bevolking spoedig een eind" aan die vertooning. Op genoemde vergadering heeft ook de burgemeester het woord gevoerd en betreurd dat er «kwajongens" waren geweest die met de Belgische vlag hadden rondgeloopen. Hij wekte allen op niet te strijden legen personen of te roepen weg mei Sittard, maar te s'rijden tegen de samenvoeging, waarvan hij van harte ho-»pte, dat zij niet tot stand zou komen Er werd een prol-«Icommi-aie be noemd, welke zal nagaan en regelen, wat er nog '.e doen is. Ernstig ongeluk. Na afloop der protestvergadering tegen de plannen totaamenvoeging van Limburgsche gemeenten heeft Maan dagavond te Geleen een ernstig ongeluk plaats gehad Een autobus, w«lke mijnwerkers naar de mijn Maurits vervoerde, reed tp een groep jongens in. De 16 jarige jongens K. en O. werden ieder met een gpbrokan been opgenomen en naar het ziekenhuis te Sittard overgebracht De 13-jarige S bekwam een ernstige schedelbreuk. De chaffeur had herhaaldelijk de noodige signalen gegeven, doch dooi de luidruchtige stemming schijnen deze niet te zijn gehoord. Aan brandwonden overleden. Te Nijmegen is aan de gevolgen van brandwonden over'eden het li/tjarig dochtertje van den heer Scheepens He kindje had brandend vet over hel lichaampje gekregen. Uit Maas en Waal. Men schrijft uit AJphen: De dezer dagen gehouden verpach- «ing van gem. goederen bracht op f 2388 50 Voor een koeschaar werd iremiddeld f 80 besleed, zijnde ongeveer 3D pCt. meer dan verleden jaar. Het schijnt den boerenstand nog niet slecht te zijnl Een uit 140. Tot onderwijzeres aan de Chr. school te Doesburg is uit 140 sollicitanten benoemd, mej. H. J. de Haas uit Grams bergen. Politio-agent-inbrekers. Men meldt uit Groningen De recherche heeft Zondagnacht aan gphouden twee politie agenten, n 1 den 30-jsrigen W. T. B en den 31 jarigen J H., die op heeterdaad door haar be* trapt werden bij het plegen van een inbraak met een vals?han sleutel in de werkplaats van den sigarenfabrikant S in de Emmastraat i« Helpman. Reeds vaker werd daar ingebroken en zijn er sigaren en sigaretten ge stolen. De daders zijn uil hun functie omslagen en (er beschikking der justitie gfsteid Zij bekenden op hun nachtelijke surveillance-tochten in de werkplaats te z<jn binnengedrongen en derookaitike Ion te hebben buitgemaakt Oude liefde. In Den Ham treedt eerstdaags een paar in het huwelijk, waarvan de man ruim 80 jaar en de vrouw 61 jaren telt. BeideD zijn eerder gehuwd geweest. Wordt vervolgd I Gelezen in de Limburger Koerier: «De Heer en Mevrouw (die en die) geven met vreugde kennis van de ge boorte van hun zoontje Jan Tot zoover is alles in orde. Maar daar heeft de opmaker van het blad Schele hoofdpijn Js vaak te wijten aan slechte spijsvertering. Foster's Maagptllen verdrijven spoedig uw kwaal, werken uiterst zacht en verschaffen u een gezonden eetlust, nieuwe energie en een opgeruimd humeur. Maagpillen f 0.65 per flacon. Roste r*s Alom verkrijgbaar Buitin viraniwoordilijkhiid dirRidmaSit. pech gehad en is een regel van het feuilleton «Wordt vervolgd" in deze annonce terecht gekomen. Zoodoende werd het een geboortebericht met veel perspectief wordt vervolgd. Motorongeval. Te Steensel kwam de heer P. uit Eindhoven (Woensel) met zijn motor te vallen. Hij werd zwaar gewond naar het R K Ziekenhuis te Eindhoven over gebracht De eeredienst van den Mammon. Dezer dagen kon men een bericht lezen over de arrestatie van een direc teur van een bijkantoor der Incasso- bank te Rotterdam, van wien ontdekt is dat hij in den loop der laatste jaren anderhalve ton gouds der Bank voor eigen gewin verspeculeerd heeft De man zat veroordeeld worden wegens de vervalschingen in de boek houding waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt. Maar zeer waarschijnlijk zullen daa bij verzachtende omstan digheden in aanmerking worden ge nomen, op grond van het feit, dat beklaagde zoo erg ongelukkig is geweest in zijn franken-speculaties Terwijl juist dat speculeeren in fran ken zij>i grootste misdaad is 1 Dit speculeeren in franken immers was niets minder dan een poging om een geheel volk te bestelen, althar s om aan de Fransche samenleving geld te «verdienen" zonder die samenleving ook maar den geringsten dienst te bewijzen, er dat is in den grond het zelfde als diefstal, zooals woeker en degdieverij in den grond insgelijks zij n Doch, dergelijke overwegingen zijn uit den lijd, behooren bij de zedelijke opvattingen der «donkere middeleeuwer»"' toen de Heilige Thomas van Aquino leerde dat tegenover iedere «verdienste" een gelijkwaardige, een in waarde ge lijke prestatie, of van arbeid, of van diensten, of van goederen, diende te slaan. Thans, in onze ^moderne" en «ver lichte" samenleving geldt de eeredienst van den Mammon, van bet geld ver dienen, als hoogste maatschappelijke wet Zoo, dat wij, denzelfden dag waarop wij kennis r amen vsn de arrestatie van den fraudeerenden bankdirecteur, een immerklacht te lezen kregen over het feit dal de twee zonen van Enge 'and's Koning, prins Henry en prins George, die ieder «maar" een inkomen van f 120000 per jaar genieten, wegens stands-vooroordeelen officieren van leger en vloot zijn en bezwaarlijk «in zaken kunnen gaan," «in het bankiersvak" b.v. waarin «de prinsen bun inkomen zouden kunnen verdubbelen of verdrie voudigen".... (O.D.) De waaghalzerij gaat voort. Weer nieuwe oceaan-vluchten. Da lijst van slachtoffers, die de waag halzerij van het maken van oceaan' vluchten reeds op baar rekening heef», schijnt weinig afschrikwekkend op andere luchtuvonturiers te werken. Nauwelijks is het vermoeden, dat Hinchliffe en zijn metgezelle den dood in de golven vonden,door het uitblijven van eenig bericht omtrent hun lol be vestigd, of nieuwe namen van waag halzen doemen op uil het sensationeel verschiet Zoo wordt uit Parijs ge eld, dat de Franschman Drouhin dezer dagpn zijn proefvluchten voor een ParijsNew York-vlucht zal aanvangen Drouhin heeft zich met den ingenieur Couzinet verslaan en een speciaal vlieg, 'uig voor de groote onderneming ge bouwd. Het is een eendekker met drio Hispano-Suiza motoren elk van 180 P.K. Het vliegtuig krijgt een bemanning van vijf personen en zal bovendien 6200 liter benzine kunnen vervoeren. Deze voorraad is voldoende voor 50 uur vliegen, des te eerder daar de piloten reeds na een uur één der motoren zullen stopzetten. Het vliegtuig dat «Are er-Ciel" (regenboog) zal heelen, moet volgens de Fransche experts groote kansen op succes bieden. Tegelijkertijd komt een bericht uit Berlijn melden, dat de leider van den n«chtvliegdienst der Duitsche Lufthansa, kapitein Köhl, zoo spoedig mogelijk met een Junkers vliegtuig trachten zal een oceaanvlucht te ondernemen. Groote ramp in Canada! Vergun mij een plaatsje in uw veel gelezen blad. Degenen, die naar Canada wenschen te vertrekken, worden gewaarschuwd om geen gehoor te geven san agenten, en zeker niet aan zekere M. te Vdie met de agenten onder één dak schuilt. Door dien persoon zijn er al velen in het ongeluk geloopen. Zij, die inlichtingen wenschen te bekomen, worden in hun eigen belang aangeraden zich te wenden aan de Hollanders Box 162 Kspuskasing(Ont.) Canada Veel beter kan men in een kolenmijn gaan werken voor 25 cent per uur, dan naar Canada te gaan. Verscheidene van onze Hollanders die hier vertoeven heeft hij gestuurd en wijsgemaakt, dat ze direct werk zouden krijgen op een groot fabriek, ec die al bijna een jaar hier zijn en op heden nog geen werk hebben. Zij moeten om den kost te verdienen in de bosschen tot aan de schouders in de sneeuw staan te werken. Iedereen die hier is, zou gaarne naar zijn dierbaar Holland terugkeeren, maar zij kunnen hun reisgeld niet bijeen krijgen. In uw eigen belang nogmaals gewaarschuwd U, geachte Redactie, dankend voor de plaatsruimte. Twaalf ongelukkige Hollanders, die in Canada vertoeven. ^E1 ROERMOND. Op de Coop. Eiermijn van Maandag was de aanvoer 4.800000 eieren. Groote eieren van f 5 60 tot f 6 90 Kleine eieren van f 5.tot f 6 50 Eendeneieren van f 5 90 tot f 6.30 VENLO. Op de Coöp. Veilingvereeni firing van Maandsg was de aanvoer 1 500000 eieren. Groote eieren van f 5 40 tot f 7 Kleine eieren van f 4 70 tot f 5 30 Eendeneieren vsn f 5 80 tot f 6 20 Ganzeneieren van f 21.30 tot f 23,80 Kippeneieren per Kg f 0,91 te Wie zaait maait Tuin- en Landbouwzaden, nieuwste soort Koolraap Batavo hetwelk verleden jaar best heeft voldaan. Alsook TFUTONIA v. b. Barres Moringia's v b Eckendor'er-» Gras- en Klaverzaden voorblijvende weide welke ik de laatste jaren doeltreffend weet samen te stellen en op goedkoopste wijze. SERRADELLAzaad ex'ra gereinigd Beleefd aanbevelend 1ST. BEKKERS Groote Straat 34 Eerstvolgende retraiten op Manresa te Venlo. 23—26 Maart Roermond (Werklieden) 31 Masrt3 April Gereserv. retraite. 4—7 April. j> 1013 Dianstplichtigen uit Kring Weert (alléén voor her», die in Mei, Juni, Julien Augu» tus moeten opkomen, ook zegwekers 14—17 April Relraiteclub »St. Antonins" uit de parochie »St Anna", Nijmegen. 18—21 April Bondsrelraite St. R»phaë', 24—27 Dienstplichtigen (district Manresa); alléén voor hen, die in Mei, Juni, Juli en Augustu8moeten opkomen, ook zeawekers.) SCHOENPOETS volgens het nieuwste procédé geeft hoogeren en vluggeren glans, is doch goedkooper dan alle andere merken Met doosopener. NOVO Schoenpoets- Nijmegen ii fabriek Jos. Hendriks, Maasheesche weg W. Swaghoven, Maasheesche-weg Hoenderstraat 6 VENRAY Greenen, Vuren, Eiken en Americ. Greenen. Carbolineum en Asphallpspier. Alles san concirreerende prijzen. van 150 en 300 kuikens, voeder- hakken, drinkeromers en fonteineu voor kippen en kuikens. Snv derjj de goede kachelgtans, is in al onze winkels verkrijg baar tegen 10 cent per doos en wordt om hare goede eigen schappen bijzonder door ons aanbevolen. N.V. EDAH. Met 1 geporde Vereisc^j loope Aangifit ei Hoof$cj,0 TELF Vraa9t heri Medicinale enfoilf pasta, TandenlHaa Palmolive »me Palmon n Val et Sne n iche Bel^vele M. Cirs M PR\ Onderstallei zeggendesnh één gem« „De ornker Ruinen. hPn gediend sen verkregen.1 jzir I I f. )*g ProTtndine wfgse Importeurs: 6 in prima kvisai A nthrk Mager SIf> Vetnootjet, Carnborg U Bij afname van meer 10 ct. per H Alles wordt zrf hooging aan huis'l Aan!* Wed. P. vai 6 ZO» Brandstoffen beveelt zich het maken schoenen en voorko repat NETJES en

Peel en Maas | 1928 | | pagina 6