ul£2* 1 Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VERMEDLEN-ROELOFS Uitslapend ztróre NATUURWIINEN STERTABAK I MANUFACTUREN blijken toch het wmiffli MANUFACTUREN (t blijken toch het tamiGsr/ Dit nummer bestaat uit twee bladen. "bedevaart" oudste St. Jozefskapel te SMAKT 1 Belangstelling van allen kant. ,^22- Losse aanteekeningen. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws Negen en veertigste Jaargang No. 12 PEEL EN MAAS ""«f"" ARONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venn WW ticK lllall VVV/A 7 MTTvrtrttftV - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent nrp f nvrRTPNT.EM 1-8 repels 60 cent, elke regel meer 7'/. ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOl voor het buitenland I 1.05 bij vooruitbetaling, afzondert, nummers 5 eent PRIJS DER abonnement lagere tarieven.li naar dc en de eenige bedevaartplaats in Nederland, I diende bij dus eene declaratie in van vijftien cent. Tot zoover is alles nog heel gewoon. Maar in den Haag had men een fout ontdekt. Men kon op eene andere manier ook voor 10 cent in Schiedam komen, dus het ingediende bedrag was (lijn VENLO- N1IMEGEN) de groote strijd om de macht is ingezet en dat geen van beide partijen zullen rusten voor de zege bevochten ia. Tot nu toe heeft de regeeringspartij alles zorgvuldig vermeden wai tot een gewapend conflict met de boeren kon komen, dus bet ingeaienae ueurog wao leiden, maar het zal do vraag zijn of Met waardeering neemt de Limburger te hoog Of ia maar weer eene nieuwe bij de huidige geprikkelde stemming kennis van een schrijven als da1 van declaratie wilde indienen een botsing een niet-kalholieken inzender in het Wat een moeite, geschrijf, tijdverlies liberale «Handelsblad", die hel in de en porti en dit alles voor vijf heele Kan uitblijven. naar Limburg verplaatste Hollandsche Holla.idsche centen. Zeker, de admi 00IJ rei,u'l,,,D V r D ambtenaren afkeurt, dat zij soma tegen nistratie moet kloppen en er moet aUesbehalve economisch sterke Roe over de bevolking laten uitkomen zich bezuinigd worden. Maar wat zou er boven de Limburgers verheven te niet bespaard rden, indien al dien achten en nog meer, dat sommigen bureaucratischen rompslomp vermin zich spottend uitlaten over de godsdienst- derde uitingen der Limburgers. Met waardeering lezen we zulke Haa, z ;d Limb ia in fchrij^^h?tBd"a".rXkor4.":dd.ei d«*>" - -e/dnordogeruchlen Annexatie ven. Of een revolutie in bet toch reeds allesbehalve economisch sterke R menië nog kan worden voorkomen? De overwinning door Roemenië in 1918 behaald, blijkt meer en meer een Pyrrhus overwinning te zijn geweest en het vergroot Roemenië heeft allerminst - var.iilft laai voorkomen, u»M VBn "a'nnexalia van verschillende ge-|zy werpen haar schaduwen vooruit, het "niet nöodig ia, dat de regeering-an meeDlen. In Geleen h^ftmeoalenkeie Engelache parlement, waar xatic' de nationale krachten verrijkt, de laatste De a.s. verkiezingen in Engeland Op alle Woensdagen in Maart om 3 uur Lof. Op alle Zon- en Feestdagen in Maart, nl. op 4, 11, 18, 19 en 25 Maart om 3 uur Lof en predikatie. Zondag 1 April nam 3 uur plechtig Lof met preek es sluiting van de maand Maart. Op 19 Maart tevens om half 10 Hoog mis. (Zie Programma's). F. CREMERS, Rector. Er was den laalslen tijd heel wal politieke belangstelling voor Limburg We haddon de belangstelling van de regeering, die met haar aardewerkweije de Maastrichtsche industrie wilde helpen. Al kwam deze belangstelling van de daad wat laat. We trokken de belangstelling van de Tweede Kamer, die dat wetje... verwierp We hadden zelfs de belangstelling van een feilen anti papist, die ons Limburg vergeleek met het trouwe Zeeland". Proeft men de stekelige distinctief En toch was er geen enkele christe lijk historische, die zich aan dezen papenvretenden dominee ontworstelen kon en voor durfde stemmen. We hadden de belangstelling van groot-industrieelen elders, die hooghar tig neer/agen op de Maastrichtsche industrie en in hun waan van superio riteit niet konden aannemen, dat die Maastrichtsche industrie bij kon zij als de hunne en daarom een onderzoek vroegen en natuurlijk afbeslelling van het aardewerkweije, een paar dagen voordat het behandeld zou worden Al die belangstelling voor Limburg heeft dus niet zoover gereikt, dat ze in een daad werd omgezet. Het wetje, dat Maastricht door eenige kwade jaren heen moest helpen, is niet lot stand gekomen. i Het is afgemaakt op een onhebbelijke j Hollandsche manier. Wanneer men in ons kleine land zoo'n kleinigheid wil wegwerken, begint men met het tot iels geweldigs op te blazen om er dan met man en macht overheen te vallen Heeft dat blazen lang genoeg geduurd dan klapt het als een zeepbel uiteen En 't is gedaan Belangstelling genieten we ook van de noordelijke pers, en niet het minst van de liberale, waarvan we nooit veel en dan nog steeds verdachte vriend schap hebben ondervonden. We moeten die belangstelling ook nu met eenige voorzichtigheid accepteeren. Wanneer zoo'n perscribent den lande gaat vertellen, dat de regeering in Limburg geld weggooit bij hoopen voor spoorwegaanleg, dan vragen we ons verwonderd af, of het inderdaad waar kan zijn, dat den Haag, vanwaar men vroeger met de grootste moeite voor Limburg iets gedaan kreeg, hier nu al aan 't verkwisten toe kan zijn En we denken aan werken, die in de buurt van de schrijvers van zulke artikelen worden aangelegd en waar men niet gauw te veel meent te krijgen Zoo zullen wij Limburgers niet spoedig te overtuigen zijn, dat er waarachtig al te veel voor ona wordt gedaan I En wanneer die liberale pers van ona gaat zeggen, dat Limburg »Hol(and" en »den Hollander" minacht, dan ant woorden we, dat hij niet voldoende onderscheidt. Het is zeer zeker overdreven, dit als een trek van de meerderheid der Lim burgers voor te stellen. Was het waar. dan zouden vele ^Hollanders" niet met zooveel voldoening onder ons kunnen wonen of met zooveel genoegen op hun Limburgschen tijd terugzien. Dit geldt wel op de eerste plaats van de katholieke Hollanders, die zich onder ona vestigen, in het bijzonder wanneer wij wat dieper zijn doorge drongen tot de volksziel en de weldaad gevoelen van het openbare katholieke ieven in ons gewest, gewend als zij waren aan het meer tot kerk en gezin en vergaderzaal beperkte geloofsleven in Holland. M M WW W VTy* Vj Erkend de beste met hem eens. niem JB ®en teK®.n 00n.e verbintenis de a<St gr00te verkiezingen Het is voor een ambtenaar van groot FJ®1 jhaar schaduwen vooruit werpen, heeft belang, dat hij zoo min moRBlijk vreemd jj waarop geagterd wordt ee? belan8rP politiek debat plaats staat tegenover de bevolking, waar hi ^tenolmen' ^had zijn taak vervult H.j ia er voor dat Zoq had -n Stein_ op Jaanvraag van den brief van Zenowjef, I k k^e8r»VSr kUWfi?- r enkele gemeenteraadsleden eene ver die voor de tweede maal een rol schijnt üJ F..1|J de bevolkjng, ïn wier dering p|aals maar aangezien er nog te moeten spelen bij de verkiezingen, midden hl, leeft, verkeert, hoe beter hij K n d*fiHniiieve berichten waren bin Bij de vorige verkiezingen zijn de ki t n nengekomen, vond de voorzitter verder conservatieven er mee op de proppen ambt Kunnen vervuilen. geene aanleiding de vergadering voort gekomen, want deze buitengewoon on- Die bevolking heeft ook h-t recht *g zellpn pn ïerfiet daIa* Djl *aa hal £andige briaf. waarin werd^«egd. dat van de regeering te verwach en, a e ae-R Voor enkele achtbare heeren om het aanknoopen der relaties tusschen ambtenaren, die zij krijgt toegezonden, mjnder gppa8l op treden en bedekte Moskou en Londen voor alles dienst zooveel mogelijk met haar overeen- d hat adrea va„ den baar mnaat wprdan Ramaakt ha™6homogeniteit8en cultuur18 V°°r om de Engels,-he arbeiders voor de Dit alles beduidt niet, dat d-regeering ,Ia d". nu wereldrevolutie te winnen, uit-luilend katholieken naar Limburg 'p|a !e winnen Veeleer gaat me m w0rd ï|gk VOQr de varkjajlngan gPpu heeft te zenden, maar zij heeft terdege overleE en kalmle le werk' dan beretkl blicaard 0 dg kinf>n (e wijz9n op de rekening te houden met de meerderheid m®n f1®61'' „...j groote gevaren die Engeland zouden van de bevolking en dient het le ver ,8der *?val .la het !aatata w9.or„d bedreigen bij het handhaven van de mijden om in sommige benoemingen deze gsch^denis nog niet gesproken LabouK erf voornamelijk niet katholieken aan te ,Mochl de heele bevolking inderdaad - n;t»oMi dit annexiomsme zijn gekant. nifli n;A» oiipAif vil n ht in- b dan zullen Gedeputeerde Staten hier niet met alleen voor ambtenaars- 1 benoemingen maar ook voor allerlei meA« wel degehjk rekenwgjouden. commissies. Het is om een voorbeeld te noemen waarop we nog niet gewezen "el tê" weten'zal komen zagen, wel eigenaardig, dat de regeering tot in de colleges van regenten der gevangenissen toe in Limburg het liefst BuitdllandSCll Overzicht voor ongeveer de helft met katholieken benoemt. In het verleden is op het punt van benoemingen veel gezondigd. Het is wear dat de katholieken vroeger niet altijd gegadigden konden leveren. Dat bezwaar telt tegenwoordig zeker slechts ;n;8ter in een klein percentage der gevallen. I-J-. r Ouze conclusie zij, dat wij, katho lieken, zooveel mogelijk door eigen kracht zorg dragen, dat er veranderin gen en verbeteringen komen, die wij in Limburg gewenscht achten. Daar voor dienen we dicht aaneengesloten le blijven, hecht verbonden met de Hollandsche" katholieken. Eigen in- k.e' k081 Die leert ook Reeda vanaf den dood van den koning, tecenover derden was n de receermc anderen overtu.gd te worden van one de regen.schepsraed ia ingesteld! dsTewijz.n bezït Tn ds de v^.derTs A propos: tot het versterken van dien he.bben ^e boer^jzmh daar ^tegen^ver ontdekt en doodgeschoten door de De egi-o'ii.6 Deze politiek heeft haar uitwerking niet gemist en I de conservatieven kregen een groote meerderheid. Nu is de Arbeiderspartij met dezen brief op de proppen gekomen en Mac Donald heeft de regeering er van be schuldigd dat de brief valsch was alleen is gepubliceerd om de ver- -- j~~I~ strijd om de macht in Roemenië. Naar een revolutie? We wezen er onlangs op, dat de nederlaag van den Roemeenschen minister van Bui'enlandsche Zaken, Titulescu, te Genua geleden in zake de Hongaarsche optanten-kwestie ernstige gevolgen zou hehben. Die r„ nederlaag werkt nog altijd na en wordt overtuigende wijze aan te toonen, vooral door de Roemeensche oppositie dat |,r|ef wej echt was geweldig uitgebuit om van A. n en hij noemde man en paard daarvoor de z.g.n. dictatuur-Bratlanu qo^ t00nde bij aan, dat de Russische af te komen regeering zelf de ech'Haid heeft erkend Reeds vanaf den dood van den koning, tegenover derden, was. n de regeering en oiinou ia ^cjz.ui.uuv.. kiezingen te beinvloeden ten voordeele van de conservatieven. Maandag heeft Baldwin het antwoord op die beschuldiging meegedeeld en daaruit bleek, dat het misschien niet verstandig is geweest van de Labours om deze kwestie nog eens op te rake len. Baldwin slaagde er n.l in op zeer Firma W. van Gorcum te Assen is een heel aardig werkje uitgegeven, nl. ^Kunstmatig broeden en opfokken van kuikens" door P. Sweers Hel kost 75 ct. Ik kan u dit wel aanbevelen, ofschoon men meestal goed resultaat behaalt, als men de handleiding, die bij de machine behoort, slipt opvolgt. Da petroleum van >de Automaat is goed voor de machine. Hoeveel ruimte voor 200 kuikens! VRAAG: Ik heb eene kachelkunst- moeder, waar ik 400 kuikens onder breng (W.L.) De hennetjes wensch ik daar in te houden, totdal ze een maand of drie oud zijn De eene helft is voor mijn broer en de andere voor me zelf. Hel hok, waar de kunslmoeder in komt, is 4 bij 6 M- ter, een hok, dat tot nog toe altijd dienst gndaan herft als kippen. D^t hok is voor 200 hennen groot genopg Gaarne vernam ik dit in Peel en Maas van a.s Zaterdag C ie V. ANTWOORD: Die ruimte is groot genoeg. Op 4 maal 6 is 24 vierkante Meter kunt u deze hennetjes wel hou den, tot ze circa 3 maanden oud zijn. Ik raad u aan, als de helft naar uw broer verhuisd is, de andere helft daar te laten, want als u ze dan onder de groote hoenders gaat brengen, krijgt de groei meestal een grooten knak. Te vroeg geboren kuikens kan men nog wel eens met voordeel verhokken. Maar voor de andere is dat niet ge- wer.acht. Bij mooi weer de ramen en deur openzetten, zoodat het zonlicht vrij naar binnen kan treden. Licht en versche lucht kunnen kui kens nooit te veel hebben. Voor tocht moet men echter waken, vooral bij avond en nacht. De bodembedekking houdt u rein en droog en pas de droogvoedermethode toe. Het kuikenzaad voegt u daar 2 maal daags aan toe. Telkens zoowel als ze met graagte opeten. Te warm opgefokte kuikens krijgen 't gauw in de pooten. O >k die, welke niet genoeg frissche buitenlucht be komen. zorgen Partijbureau 11 recni neDDen ae ooereii zicu uoa» togou oniae&i au uuuu^c» A propos: lot het versterken van dien zetf omdat zij daarin niet anders zagen Russische regeering. invloed is op het oogenblik het beste dan »n verkapte dictatuur van den Met belangstelling middel te zorgen voor een degelijk liberalen leider. Toen Bratianu plotse- worden afgewacht wa ling stierf, grepen zij deze gelegenheid opnieuw aan om van dit bewind af te komen, maar de broer van den over leden minister wist zich met evenveel kracht als premier te handhaven. Maar na de nederlaag in Genève, waardoor een degelijk ROELAND Waar moet het heen! Zaterdag is door het Amerikaanach I de morale regeering een geweldigen Huis van Afgevaardigden een extra I crediet van rond 700 millioen gulden toegestaan voor den aanbouw van zes tien nieuwe oorlogsbodems imoroelen klap heeft gekregen, hebben de koeren blijk baar alles op baren en snaren gezet i ij Dat 'dit"werk'eÏÏfk *ge*0n"kleine hooljea I aan het huidige bewind een einde worden, kan men het beste aan den 10 maKen. mot uuiaugu.v.,.„D zal dienen te worden afgewacht wat Mac Donald op deze concrete mededeelingen te ant woorden zal hebben. Maar als hij niet kan aantoonen, dat dit verhaal van Baldwin een nieuw lasterpraatje is, dan kon deze bom voor de Arbeiderspartij wel eens verkeerd springen. -• JT"* W11„o- Naar uit Boekarest wordt gemeld, ia prijs zien: ongeveer 45 millioen per Manio6i da leider d9r nalion?,e boer'en. 8CVerder ia de Marinebegrooting van P"1^ l.ioorl den "genterhaparaad in 1929 reeds vastgesteld op 900 millioen audtënl.eontvangen waar h.j alse.achen gulden. Waar moet het met de Euro- ,00,r..de verdera deelneming der boeren- peeeche Stalen naar toe. wil men een P"llJ aan de pa^emenlatre werkzaam- beetje in de lijn der Amerikaansche e en bewapening blijven. Wat moeten die Uet_ uitschoven van nieuwe mogendheden doen, die nog zoo zwaar verkiezingen en reorganisatie van gebukt gaan onder den enormen schul- "e regeering denlast van den grooten krijg 1914— stelde De regentschapsraad wees deze 1918. eiachen echter van de hand. Toen Ontwapenen Manioe zijn aanhangers het mislukken Ja, dat ware zeer zeker het besle j:J"u" Op het oogenblik ia men te Genève inderdaad bezig aan de behandeling van een voorstel tot ontwapening. Een voorstel door Rusland ingediend. Datzelfde Rusland, dat zich op mili tair gebied meer en meer uitbreidt en er niet aan denkt, om te verminderen. Het kan dus van de SovjetUnie geen ernst zijn, maar een zuiver politieken zet. Inderdaad: waar moet het heen Belaeheiyke bureaucratie Een rijksambtenaar was overgeplaatst van Rotterdam naar Schiedam. Onge trouwd zijnde en bij zijne ouders in1 wonend, had hij geen verhuiskosten te betalen, doch waa een biljet van 15 ct. van den Rotlerdamschen elfclriachen op de plaats van bestemming. Een paar maanden kreeg hij een aanma ning van hoogerhand om zijne decla- ratie van verhuiskosten in te dienen. [En atipt, aooali all# rijluambUnartn, van zijn zending meedeelde, wilden dezen in optocht naar het paleis trek ken, om daar een groote betooging te houden Slechts met moeite gelukte het Manioe zijn aanhangers van dezen stap te weerhouden, die ongetwijfeld tot een botsing met de soldaten, die gereed werden gehouden, zou hebben geleid Een door de vergadering van Manioe's aanhangers aangenomen motie werd spoedig in daden omgezet. Da leden van den senaat en van de Kamer, die tot de boerenparlij behooren, verlieten nog denzelfden dag het parle ment en verklaarden, dat zij niet meer wilden samenwerken meteen regeering, die met de verkiezingen knoeit Op het groote partijcongres der boerenpartij, dat 22 April te Alba Julia zal worden gehouden, zal thans nader over de door de partij te volgen politiek worden be slist. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat op dit oogenblik door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Broeden met de machine. VRAAG: Ik heb nu Barnevelder! inliggen, die volgende week Dinsdag uitkomen. Daarna neem ik W.L. Deze zullen dan uitkomen tusschen 18 en 20 April. Daarna wilde ik Loopsenden- eieren inleggen. De eendjes zijn er dan omstreeks 20 Mei. Maar ik heb nog nooit eendeneieren in de machine gehad' Hoe hoog moet de temperatuur zijn en het vocht, moet dat veel grooler zijn, dan voor kippeneieren Zou ik een vochtmeter aanschaffen Welk msrk? Welke petroleum? Handlpiding? J. te H. ANTWOORDEendeneieren worden bij eene ints lagere temperatuur ge broed dan kippeneieren. Dus plus min 102° Fahrenheit in het begin en dan geleidelijk naar 103 gr. toe. Als uwe machine in een behoorlijk lokaal staat, dus niet te droog, dan zal het wel gaan In de handleiding staat zeker wel sangegeven, hoe u moet vochten voor kippeneieren Wel nu voor eendeneieren vocht u iels meer, door b v. de vloer van hetbroed lokaal vochtig te houden, inzonderheid bij droog, schraal weer. Vocht- of hygrometer zijn lang niet altijd betrouwbaar En dan kunnen ze u heelemaal in de war brengen Ik hecht daarom niet heel veel waarde aan die dingen. Poor d# Uitgeversmaatschappij v h Hooiberg ais schuilplaats. VRAAG: Bij voorkeur verblijven mijn kippen, als het slecht weer is en ook wel als de zon schijnt, onder den hooiberg Zou dat voornamelijk komen, omdat het daar droog is? G. te V. ANTWOORD: Kippen hebben be hoefte aan alofbaden. Mogelijk hebben ze bij u nergens gelegenheid, om zoo goed een zandbad te nemen als daar. Natuurlijk trekt die plaats ook, omdat het er kurkdroog is, misschien ook nog beschut tegen koude winden Aan een atofbad moet men 's winters en ook in het vroege voorjaar meer waarde hechten, dan me68tal gebeurt. 8 Zomers dan is daar vanzelf meer gelegenheid voor. Waarom boekweitgrutten zoo goed Toor kuikens! VRAAG: Ik zou gaarne vernemen, op grond waarvan boekweitgrutten steeds worden aanbevolen als eerste kuikenzaad. C. te V. ANTWOORDBoekweit is gemak kelijk verteerbaar en bevat veel phos- phorzure voederkalk. Dus aan te be velen bij het opfokken van kuikens. VENRAY, 24 Maart 1928. Hoofdkeuring van springstieren. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de hoofdkeuring van springgijeren alhier zal plaats hpbben op Maandag 16 April as, des voormiddag» 9 uur, Hen8eniu8plein. De houders, die hunne stieren aan de aanstaande hoofdkeuring wenach-n te onderwerpen, dienen hiervan aangif te te doen voor 4 Ap-il as. Venray 19 Maart 1928 BEKENDMAKING De Burgemeester van Venray brengt ter atgemeene kennis, dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken dat in het geheele Rijk het navolgende is bep&sid

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1