Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY. Sport. ZATERDAG 4 van den Op Maandag 27 Februari, nam. half 5. Vervolg van Tweede Blad. Wethouder Pubben zegt, do t dit wel degelijk bij B. en W. ter tafel is ge weesl, en men niet moet denken dat de arbeiders worden achtergezet, oftegen^ gewerkt. De voorzitter verzoekt deft heer Odenhoven nist te interrumpeeren. De heer Stoot stelt voor oij werken van f 3000 wel het contract in te voeren, daar beneden niet. Wethouder Pubben stelt voor verder te gaan en wel tot werken van f2000 De heer Houben wijst er op, dat patroons, die met vreemde krachten werken, nu niet concurreeren kunnen tegen h8n, die met eigen volk werken, wat bij aanneming duidelijk uit de cijfers blijken zal. De voorzitter zegt dat dit juist de moeilijkheid is in Ven ray, waar vele kleine bazen zijn. Het voorstel om bij werken vanaf f 2000 het contract in te voeren, werd met de stem van den heer Houben tegen aangenomen. 11. Verzoek van P. Heyman om voor schot tot aankoop van kunstmeststoffen. Nadat de Raad in geheime vergade ring Jeze aangelegenheid had besproken, werd besloten B. en W. te machtigen in deze af te handelen. 12. Verzoek van den A.N.W.B. om toetreding van de gemeente als buiten gewoon lid. De voorzitter zegt, dat de gewoonte is om na vaststelling der begrooting in den loop van eenig dienstjaar geen nieuwe uitgavepost te creëeren. De A.N.W.B. doet veel goed, maar toch stelt de voorzitter voor hierop bij de volgende begrooling terug te komen. De heer Houben vraagt wat gewoon en buitengewoon lidmaatschap kost. De voorzitter zegt respectievelijk f 5 of f 25. 13. Verzoek om verharding van den weg BusSmakt. B. en W. meenen in deze wegkweslie waar het geldt een lang beloofde weg, af te mogen wijken van den eisch.dsl belanghebbende 1/3 in da kosten bij dragen. Al is hei waar, dat deze weg in 1915 beloofd is, even waar is het, dat in 1916 op deze belofte is terug gekomen. Venray heeft al een groot wegennet en de kosten stijgen dagelijks. Het niet door het Rijk overnemen van verschillende wegën in deze Gemeente is voor spreker een zoo groote desillusie, dat hij den post wegen het moeilijkst vindt van de heele begrooling. De Raad is vrij in deze te beslissen. Een sirt-tel- weg kan zoo spoedig mogelijk gemaakt worden met behulp der hand- en span diensten, die de bewoners van de Smakt ook toezeggen. De sintels komen dan ten koste der Gemeente. Ook Maashees zon dan gelijktijdig dienen te verhar den. Op de vraag van den heer Houben hoe lang het traject is, antwoordt de voorzitter: circa 13 tot 1400 Meter. De heer Nelissen zou den weg gaarne spoedig verhard zien. De heer Houben meent nu hel niet een drukke weg betreft, sintels wel voldoende zullen zijn De heer Millen prefereert een kiezel- weg, die is wel wat duurder, maar ook veel beter. De heer Stoot vindt een kiezelweg ook beter, en meent dat het mogelijk zijn zou Provinciale subsidie er voor te krijgen vooral in samenwerking met Maashees. De Voorzitter zegt, dal sintels gemak kelijk zijn aan te voeren, maar wsar B. en W. huiverig zijn voor alle kosten, is het voorstel van den heer Stoot alle aandacht waard, vooral niet, nu van particulieren geene bijdragen gevorderd kunnen worden. Hij stelt daarom voor, om met de gemeente Maashees en de Provincie voeling te houden. De hebr Odenhoven zegt, dat deze zaak door andere raadsleden is behan deld, dan door de thans zitting hebbende, uitgezonderd de bieren Weth. Janssen en Wijnhoven. Men noemt Venray zoo gaarne, omringd door een krans van psarlen, de Rectoraten. Deze zijn spreker alle lief en dierbaar. Maar er zijn oude en nieuwe paarlen. De nieuw 8te parel, Ysselsteyn, heef', zijn harde kunstweg reeds lang en de oudste parel, 1928. No. 9. de Smakt, moet er nog naar uitzien. De Smakt is spreker dierbaar, dat is Leunen en Oirlo ook, maar op de Smakt woont Sint Jozef. Sintelwegen zijn spreker tegengeval len. Bij hem in de buurt is er ook een, aanvankelijk was hij mooi, maar spoedig was het mis. Neen, naar de Smakt moet een harde weg komen. De Raad moet vanavon'd besluiten dezen weg aan te leggen. Hij had er lang moeten zijn. Spreker is nu 8 jaar raadslid, maar het grootste ge noegen zou hij op zijn stoel vanavond smaken, als de weg naar Sint Jozef voor de Bedevaartsgangers, hard gemaakt zou worden. Wethouder Pubben vindt het plan sympathiek, maar zag toch gaarne dat Maashees ook eens dat klein gedeelte van zich onder handen nam. De toe stand is gewoon verschrikkelijk. De heer van Dijck wil den heer Odenhoven opmerken, dat de weg te Ysselsteyn de gemeente niets gekost heeft dan de kiezel. De Voorzitter is het met het plan Stoot volkomen eens en zegt, dat het veel beter is, eerst overleg te plegen, dan nu te besluiten den weg in elk geval te maken, want weten belang hebbenden dit, dan doen zij er niets meer aan. Weth. Janssen zegt, dat de weg naar Smakt al lang besproken is en dat het een communicatieweg is. Waar de Smakt tot heden niets van de gemeente gehad heeft dan f 300 voor de gebouwde kerk, steunt hij het voorstel Stoot om eerst om subsidie aan te kloppen en dan een weg aan te leggen, zoo als een goede weg is. De heer Odenhoven meent, dat Maashees geen richtsnoer moet zijn voor Venray. De Voorzitter zegt, dat het plan Stoot veel perspectief bezit en zou daarom graag zien, dat de Raad B. en W. machtigden een en ander nader te onderzoeken. In Maart kan de weg toch niet klaar zijn. De heer Odenhoven neemt in dank aan, de verklaring van den heer van Dijck over den weg te Ysselsteyn en apprecieert het ten zeerste, dat de Ys8elsteyners zooveel voor hun gehucht doen. Maar moet de Smakt dan altijd wachten De heer Millen zou nu maar be sluiten. De Voorzitter vindt dit kras en heeft n^g nooit zoo iets gehoord. Hij vraagt zich af, welk belang andere lichamen nog hebben bij den weg, als Venray zegtde weg komt er toch De heer Wijnhoven zou nu maar tot een harden weg besluiten. De Voorzitter maakt een globale kostberekening, waarop de heer Stoot zegt, dat het toch geen Napoleonsweg wordt. De heer Goemans zou de zaak eerst ook eens van alle kanten bekijken, alvorens een besluit te nemen. De heer Houben zegt, dat deze weg alleen in Maart gebruikt wordt en een sint Iweg wel voldoende zou zijn. Zou later het tegendeel blijken, dan kan men er nog een grintweg van maken De Voorzitter zegt: de heeren zijn baas, maar hij is er voor de zaak eerst te onderzoeken. De heer Odenhoven vraagt, wat er tegen is, hedenavond te besluiten. Hoe de weg gemaakt zal worden is bijzaak Of hij er komt is hoofdzaak. De Voorzitter meent dat de Heeren niet op de hoogte zijn van 4e officieele werkwijze, anders zouden zij wel anders spreken. De heer Wijnhoven meent, dat er nu lang genoeg gepraat is en er maar eens gestemd moet worden. De Voorzitter zegt het met den heer Wijnhoven eens te zijn. De heer Millen meent, dat Ged. Staten niet naar dezen weg zullen omkijken. De heer Houben zegt, dat waar er geen begrooling is, hij zich van stem ming zal onthouden, waarop de heer Odenhoven zegt, dat men zich niet van stemmen onthouden mag. De heer Millen meent, dat f 1000 meer of minder voor dezen weg geen gewicht in de schaal moet leggen. Alsnu brengt de Voorzitter in stem ming het voorstel le. overleg met de provincie en Maashees om subsidie. Wordt deze verleend, dan komt er een prima weg. 2e. komt er geen subsidie, dan een minder goede kiezelweg of sintels De heer Millen handhaaft zijn voor stel om nu maar te besluiten, heigeen de heer Odenhoven steunt. Eindelijk tot stemming overgegaan zijnde, verklaart Wethouder Janssen tot tweemaal toe, dat hij is voor een goede weg. Verheugd roept de heer Odenhoven nu uit: de voorzitter snapt mij goed. De wethouder bedoelt dat hij tegen het eerste voorstel is. Eindelijk zijn de stemmen uitgebracht en als de voorzitter de aanteekeningen nog naziet vraagt de heer Wijnhoven aan den voorzitter Is het niet meege vallen? Alsof het ging om iels persoon lijks voor den voorzitter en niet voor een Gemeentezaak, die de voorzitter verdedigde. Uit de stemming bleek dat het 2e voorstel was aangenomsn. 14. Voorstel van B. en W. tot her ziening van het salaris van den Gemeente-Opzichter. Bij het uitbreiden der taak voorden Gemeente Opzichter, die thans een salaris heeft van f 2400 tot f 2800, meent het College van B. en W. met een voorstel tot salarisverhooging te mogen komen, en stellen dan ook voor dit te brengen op f 2600 tot f 3100, met vier 3 jaarlijksche verhoogingen van f 125, na 3, 6, 9 of 12 jaren. De heer Odenhoven kreeg op zijn vraag: hoeveel het tegenwoordige salaris bedraagt, ten antwoord f 2400, waarop deze uitriep: Zoo gelukkig zijn wij arbeiders nog niet, want daar komt nog bij kindertoeslag en vergoeding voor de fiets. Wij, arbeiders hebben f 14 per week zonder pensioen, en moeten wij een fiets hebben dan moeten wij er zelf voor zorgen. De Voorzitter zegt den heer Oden hoven niet te begrijpen. De heer Millen vindt het geen tijd om over te gaan tot salarisverhooging De belastingen zullen toch al niet te vlot binnenkomen. Neen, neen, hij is er beslist tegen. De Voorzitter verdedigt het voorstel, gezien de vele prestaties van dezen ambtenaar. De heer Odenhoven verklaart ook trots te zijn op onzen Opzichter, die zijne wérkzaamheden met bekwamen vlijt en »dinges'' doet. Maar salaris verhoogen Zelfs voor zijn besten vriend zou spr., volgens den drang van zijn geweten, er op tegen moeten zijn. Dan komen immers alle ambtenaren aankloppen, en hoeveel ambtenaren met blinkende knoopen, die dagelijks bun best doen, zouden dan niet eorder aan de beurt van verhooging zijn De heer Millen zou de ambtenaren ter secretarie liever verhooging van salaris geven. De Voorzitter vraagt den heer Millen, hoe of hij de waarde van een Ambte naar kan en durft te beoordeelen. De heer Millen meent echter, als deze heeren eens zouden gaan er zoo geen nieuwe zijn zouden om dat werk voor zulk salaris te doen, waarop de Voorzitter echter eene andere kijk had. Met de stemmen van de heeren Odenhoven en Millen tegen ging er het voorstel van B. en W. ten slotte door. De Voorzitter zeide thans zeer te betreuren, dat de mindere rentabiliteit der Gasfabriek het niet toelaat over het salaris van den Gasdirecteur te spreken, al hoewel het wenschelijk is, dat er gelijkheid tusschen de salarissen van ambtenaren blijft bestaan. Spreker stelt er prijs op, de tevredenheid van B. en W. over dien directeur uit te drukken. De heer Odenhoven zegt, men noemt Venray wel eens een rare gemeente. Nu begint hij het zelf ook zoowat te gelooven. Dit laatste voorstel gaat toch alle perken te buiten. Hier in Venray zouden wij onderhand hebben ambte naren met builen salarissen en de arbeiders kunnen krep.... De Voorzitter hamert, dat hij zulke uitdrukkingen niet mag toelaten en dat de arbeiders in gemeentedienst meer verdienen dan bij particulieren. De heer Odenhoven zegt: neemt er dan een ander woord voor en wat de verdiensten der arbeiders aangaat, is de toestand als hetgeen de Voorzitter zegt waar is, zeker treurig genoeg. 15 Voorstel van B. en W. tot aan schaffing van een vrachtauto. De Voorzitter zegt, dat om tijd en geld te sparen het noodig is eene vrachtauto aan te schaffen, waarmede eene uitgave van circa f 2500 gemoeid is. De heer van Dijck ziet tot zijn ge noegen, dat er wel degelijk op het te behalen voordeel gelet wordt voor de gemeente en noemt dit een zegevierende boodschap. De heer Houben vraagt, of dan het gemeen tepaard ook nog noodig is, waarop de Voorzitter zegt, dat-het paard voor diensten waar de auto niet komen of werken kan, benoodigd blijft. De heer Odenhoven hoopt, dat elke Venrayer kans zal hebben de auto te leveren. Er waren al candidaat leveran ciers bij hem geweest. De Voorzitter zegt, dat deze bij hem moeten komen en dat de Gemeente rechtstreeks zal koopen van den offi- cieelen verkooper van eenig merk. De heer Millen zou in laten schrijven voor zoo'n karwei. De Voorzitter vindt deze zaak abso luut niet voor inschrijving vatbaar. De heer Millen zou iederen Venrayer gelijk stellen. De Vooreitter wil het vertrouwen van den Raad in deze hebben. Bij stemming bleek, dat deze aange legenheid met de stemmen der heeren Odenhoven en Millen tegen, in handen van B. en W. gesteld is. 16. Vaststelling der voorloopige ver goedingen voor de bijzondere lagere scholen in deze gemeente overeenkom stig art. 101 der L. O. wet. Werden conform de Wet vastgesteld. 17. Ingekomen verzoek van P. J. H. v. Dijck tot aankoop van grond. Deze zaak werd in handen van B. en W. gesteld, die later met een voor stel bij den Raad zullen komen. Inmiddels had de vergadering reeds lang geduurd, of dit nu kwam wijl de heeren het prettig vonden weer eens bijeen te zijn, of wel dat zij extra werk wilden leveren nu zij hun pre sentiegelden bij den aanvang dezer vergadering hadden ontvangen, is moeilijk te zeggen, maar de Voorzitter maakte de rondvraag kort en wees de vragers op de wenschelijkheid, met zulke dingen vooraf bij hem te komen, dan kan hij een en ander onderzoeken, en beter van antwoord dienen. Hierna sloot de Voorzitter de verga dering met gebed. N.Y.B. Zuidelijke le klasse. Doordat een Limburgsch elftal tegen een elftal van Keulen speelt, zijn de meeste competitie-wedstrijden afgelast. Slechts een wedstrijd wordt gespeeld te Tilburg, alwaar Longa het Bredasche N.A.C. ontvangt. De Bredanaars zullen hier wel voor de overwinning zorgen. Mede door het spelen van Massy op 11 Maart in het Nederlandsch elftal, zal het hier nog wel enkele weken duren, eer de definitieve degradatfe- candidaal is aangewezen. Het Limburgsch elftal, dal Zondag a s. tegen een Keulsch elftal speelt is uilsluitend samengesteld uit spelers van M V.V. en Roermond. Keulen brengt de sterkste combinatie op de been, zoodat in Maastricht een spannende wedstrijd is te verwachten. Zuid. 2e klasse B. Pope zal wel de aangewezen degra" dalie candidaat zijn. Trouwens dit zal a.s. Zondag wel definitief bewezen worden. Immers wanneer de gloeilamp- menschen van Sittard verliezen, kunnen ze Waalwijk niet meer inhalen. En dat ze van de Zuid Liraburgers zullen ver liezen is vrij zeker oan te nemen. Pope zou dan gedoemd zijn om degradatie wedstrijden te spelen tegen Hoensbroek (of Waubach), H E.CT.S.C en de kampioen van 3 A. De Vossen die zich zoo kraning heb ben geweerd tegen V.V.V. krijgen Waalwijk op bezoek, waaraan ze een zacht eije zullen hebben. Tegelen moet een uilstapje maken naar Boxtel en zullen wel plezier van hun reisje ondervinden, want het is moeilijk aan te nemen, dat Boxtel een puntje zal behalen. Ten slotte treedt Gudok als gastheer op tegenover V.V.V. Veel plezier van hunne gastvrijheid zullen ze wel niet ondervinden en zullen de Venlonaren twee punten rijker naar huis terug- keeren. R.K.F. 2e klasse D. Zondag is de groote dag voor Venray. Immers door de nederlaag die Cuyk verleden Zondag heeft geleden, zijn deze definitief uitgeschakeld voor het kampioenschap. De Treffers kunnen het volgens bijgaand staatje nog halen. gesp gew. gel. verl. v t. pt. D S O. 10 8 1 1 33-10 17 Treffers 6 3 12 17—17 7 Nu heeft a.s. Zondag te Venray de ontmoeting D S O De Treffers plaats. Spelen de Venrayenaars^ gelijk of ver liezen ze, zoo blijft er nog kans voor de Groe8beekers. Wint D S O daaren tegen den wedstrijd, zoo zijn ze officieel kampioen. En daarvoor bestaat gegronde reden, want De Treffers zijn op eigen terrein door Venray gedecideerd geslagen dus is eene flinke overwinning aan de Hoop zeker te verwachten. Laten we hopen dat heel Venrsy Zondag a.s getuige zal zijn van eene overtuigende, spurtieve zege van hunne kampioensploeg D.S.O.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 9