Purol bij Ruwe en Schrale Huid. Doos 30 ct Sproeten k°men **0*% Jl vm „FOL Hoestje! Sport. Gemengde Berichten. Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY. Marktch Maand2 Wava broetcl G. SMI Kg. Gehalte aan droge stof 12,2. 2. Wilhelmaburger (Otoftestam Dene marken) Opkomst zeer goed. Verdere groei goed, regelmatige ronde knol, wit tot geel met groene kop, middelmatig loof met korten hals. Opbrengst per H.A 73500 Kg. Gehalte aan droge stof 12,2. 3. EngelHche roodkop (Zwaan en Wiljens). Opkomst vrij goed. Latere groei minder goed, gele knol met rooden kop. Opbrengst per H A. 53550 Kg. Gehalte aan droge stof 11,5. 5. Hoffman's Gele Reuzen. Opkomst en latere groei minder goed, weinig loof. Opbrengst per H.A. 54600 Kg. Gehalte aan droge stof 11,5. 5. Overlona. Opkomst zeer goed, verdere groei goed, regelmatige mooie gave knol, iets langwerpig, middelmatig loof, vrij langen hals. Opbrengst per H.A. 60900 Kg. Gehalte aan droge stof 11,3 6 Bangholm Payberg. Opkomst en verdere groei zeer goed, regelmatige knol met veel wortels en veel loof. Opbrengst per H.A. 67200 Kg. Ge halte aan droge stof 11,5. Uit dit zeer kort verslag der J. B. voreeniging blijkt wel duidelijk, dat er gewerkt wordt op vakkundig gebied. Alles te samen genomen is er veel werk door de J. B. in de gemeente verricht, wat hun ongetwijfeld tot voor deel zal strekken. In de Landbouwschool worden die proeven besproken, zeer breedvoerig, daar komen ze allen samen, om, zoo als we in 't begin reeds schreven, de ondervindingen elkaar mede te deelen, dat is maatschappelijk voordeel. P. P. D.S.O. II - Broekkuizenvorst 3-2. Mooi voorjaarsweer had honderden naar »De.Hoop" gelokt om te genieten van een spannenden wedstrijd. En 't was van de reserves een flinke prestatie het sterke Excelsior met 3—2 te klop pen. Voor velen, die in den regel alléén de wedstrijden van 't le elftal bezoeken, was 'l spel der 2e elftallers een open baring, vooral de twee eerste doelpun ten van D.S.O. waren juweeltjes van techniek en vlugheid. Met zulke reserves kan D.S.O. I met vertrouwen de toe komst tegemoet zien. Jammer, dat de leiding van dezen mooien.wedstrijd in te zwakke (moge lijk partijdige?) handen was. En het publiek meende hoewel ten onrechte in de dikwijls zonderlinge beslissin gen van den arbiter aanleiding te vinden tot soms wel wat al te scherpe criliek. De toeschouwers moeten echter bedenken, dat het becriliseeren van den scheidsrechter, het elftal nooit ten goede, maar steeds ten kwade komt. Men onthoude zich dus in 't vervolg van elke op- of aanmerking op de leiding en bepale zich enkel tot het op gepaste manier aanmoedigen onzer favorieten. Isgsisadsa MideieeUagea. Versterk uw nieren! Werp dat lustelooze, afgematte gevoel van u, en herwin uw gezondheid en energie door uw nieren te helpen en de schadelijke en kwaaddoende ver giften uit uw bloed le filtreeren. Maak uw leven weer tot een lust 1 Die pijn in de lendenen, die urinestoornissen, dat vermoeid, zenuwachtig, uitgeput -<revoel, die hoofdpijn en duizeligheid kunnen alle te wijten zijn aan nier- zwakte, en deze kan overwonnen worden. Piekeren helpt u niet. Word flink en gezond door het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. De tijd bewees, dat dit specifieke niergeneesmiddel aan de nieren juist die versterkende hulp geeft, die zij noodig hebben en deze organen bijstaat om het bloed volkomen en terdege te zuiveren. Door nieuwe kracht aan de verzwakte nieren te geven, kunnen Foster's Pillen kwellende nierverschijnselen als rheu- maliek, ischias, spit, waterzucht, nier steen, en blaasontsteking verlichten en voorkomen. Duizenden in Holland danken hun tegenwoordige goede gezondheid aan de genezende eigenschappen van dit nier middel. Begin nog heden met het gebruik en zie hoe snel gij een flinke gezondheid kunt herkrijgen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten f 1,75 per flacon. 37 heden, die gezonde en mooie stammen bezitten. Als de peren niet rijpen, scheuren of versteenen en wat niet al, is het meestal het gevolg van een slechte standplaats. Wil men dus vruchtboomen aanplanten, dan moet vooral hier op gelet worden. Men kieze een vrije, zonnige stand plaats. Koop geen boomen op de markt of van een rondreizend koopman, maar van een vertrouwd kweeker. Zijt ge daartoe in de gelegenheid, laat U dan voorlichten door uw tuinbouwconsulent, die u gaarne van advies dient welke .soorten gij moet aanschaffen, hoe gij moet planten, enz. Hebt gij uw perzikboomen tegen de schutting of muur geplant, reeds be handeld? Zoo niet, doe bet dan nu nog Maak ze geheel los en schuier ze af I sla geen takje over, opdai de boom 'goed gereinigd en van luis gezuiverd worde, zoowel het oude als het jonge hout. Daarna bindt ge ze weer aan, waartoe ge wilgenteenen kunt gebrui ken. Verdeel eerst de hoofdtakken, dan het jonge hout, zoodat het evenredig verdeeld is. Snij het overtollige hout gerust weg, want het is niet goed, dat de boom zoo vol hout is: dat geeft geen mooie vruchten, terwijl ook de wilde takken, die er zich in bevinden, geheel weg I genomen moeten worden, i Wie van pioenrozen houdt 't is en blijft toch een schoone bloem onder de vaste planten, welke bovendien ge makkelijk is te kweeken, de felste winters doorstaat en'reeds vroeg in 't voorjaar haar knoppen laat zien, die wete, dat zij gemakkelijk zijn te ver meerderen. Een vriend of kennis, die ze heeft, kan er u dus gemakkelijk aan helpen. Men steekt de plant uit den grond en scheurt ze van elkaar, zoodat elk deel een neusje ot spruitje behoudt, waarna men ze opnieuw plant. Zij verlangen echter goede, zwaren, vetten grond. j Snoei nu ook uw frambozen, tot op I ruim een Meter lengte verwijder het doode hout, als dit nog niet is geschied, 't Is geen noodzakelijkheid de fram bozen in te snijden. Heeft men b.v. twee rijen frambozen op 2 M afstand van elkander geplaatst, dan kunnen de I uileinden dezer frambozen aan elkander gebonden worden, zoodat er een boog ontstaat. Zeer eigenaardig is het dan, daar men als 't ware onder een poort doorloopt, en ze zullen evengoed en evenveel vrucht geven, als wanneer ze gesnoeid zijn. Wie nog geen doperwten en peulen gelegd heeft, behoeft nu niet lauger te wachten Ze worden g .1 gd in twee rijen naast elkaar, zoodat er een regel rijs (takken) tusschen gestoken kan wordendus ongeveer een voet van elkander. Met de schoffel of den rug van de hark worden gleufjes opgehaald van ongeveer 3 a 4 c.M. diepte, waarin de erwten gelegd worden op 2 5 3 c.M. afstand, waarna men ze weer met aarde i dekt. De eerste tuinboonen worden veeltijds uitgeplant, waardoor ze iets vroeger zijn dan die, welke men op de plaats van bestemming zaait. Dit gebeurt dan in Februari en ze kunnen dan nu, wanneer ze eenigszins aan de lucht gewend zijn wel uitgeplant worden, als het weer 't toelaat. Men plant ze op rijen 2 voet uit elkaar en op de rij 1 voet uit elkaar. De wortels, die de boonen reeds gemaakt hebben, moeten wat afgesneden of ingekort worden- Sommigen zullen verschillende voor jaarsgroenten reeds eerder hebben uit gezaaid, de raeesten zullen het nu eerst kunnen doen Spinazie, soort breedblad scherpzaad, raapstelen, radijs, wortelen, sla. Sla onderscheidt men in: kropsla, bindsla, snijsla en veldsla, waarvan de eerste de voornaamste iskropsla. Hiervan zijn voor zomervarieteiten o.m. aan le bevelen Zwart Duitsch, Zwarte Zeeuwsche en Graaf Zeppelin. Bindsla is uitstekend geschikt als stoof- 8la, voor rauw gebruik is goede kropsla te prefereeren. Bindsla wordt eerst in Mei gezaaid, op een vochtigen voed- zamen bodem. Snijsla (ook dunsel of latuw geheeten) heeft alleen waarde als ze vroeg aan de markt worden gebracht. Veldsla heeft niet de minste verwant schap met de slarassen. Ze heeft dit voor, dat ze vrijwel winterhard is nog grootere zijn in voorbereiding, die veel van de bekende werkkracht van den Burgemeester zullen vorderen, doch met de goede verslandhouding en de aangename samenwerking, die er be staat tusschen den Voorzitter en den gemeenteraad, twijfelt spreker er niet aan, of Venray zal bloeien en groeien onder Voorzitter v. d. Loo. De Voorzitter dankt den Loco burge meester voor diens sympathieke woor den en hoopt onder Gods zegen veel voor Venray te verkrijgen. 3 Voorstel van B. en W. tot wijzi ging van het reglement van het Bur gerlijk Armbestuur. Het betrof hier eene redactie wijziging in het voorschrift omtrent uit te beste den personen, en werd door den Raad z.h.s. aangenomen. De heer Millen-bracht, nu men toch op het gebied van het armwezen bezig was, de vraag naar voren, wanneer in het armbestuur een lid volgens rooster moest aftreden, waarop de Voorzitter antwoordde in September. 4 Ingekomen schrijven van Ged. Staten inzake de verordening op de hand en spandiensten. De Voorzitter zet uiteen, dat luxe auto's volgens Ged. Staten en den Minister buiten de verordening op de hand- en spandiensten zouden vallen, dmar de auto's niet tot vervoer van materialen kunnen gebruikt worden, maar om menschen naar en van het werk te vervoeren zijn zij zeer geschikt en als zoodanig een geschikt belasting object en kan men probeeren de auto's in de verordening te houden. De heer Houben vroeg of een motor fiets in de verordening valt, waarop de Voorzitter zegt, wanneer er een duo. zitting op is, valt de motorfiets er in 5 Voorstel van B. en W. tot aan vaarding van een strook grond van het St. Antoniu8patronaat tot verbetering der rooilijn. De Voorzitter roemt de royale houding der Patronaats Commissie en stelt den Raad voor deze strook grond te aan vaarden, waar alleen de voorwaarde aan verbonden is, dat de Gemeente de scheidingsmuur op de rooilijn weder zal opbouwen. De heer Stoot meent, dat men nu nog niet klaar is met de rooilijn, er zijn nog meer menschen, die terug zullen moeten, wil de straat de noodige breedte krijgen. De Voorzitter meent, dat deze nu wel zullen toestemmen nu z.i. het moeilijk geregeld is, waarna de Raad met het voorstel tot aanvaarding van den grond accoord ging. 6 Af- en overschrijving der gemeen- lebegrooting 1927. Z.h.s. ging de Raad mat de gedane voorstellen, alle van administralieven aard accoord. 7 Verzoek der Mij. Kempkensberg om vergunning tot onderverpachting van door haar van de gemeente ge pachte gronden. De Voorzitter deelt mede, dat de Mij Kempkensberg heeft gevraagd om toe stemming tot onderverpachting, aan Gebroeders v. Meijel 11 HA., W. Janssen 10 H.A. en van Staveren 11 H.Amet dien verstande, dat de oor spronkelijke prachter8, de heeren Ha ff- mans en Sprangers voor het totaal aansprakelijk blijven. Spreker acht'dit een voordeel voor de gemeente. De heer Odenhoven meent, dat er vroeger slecht op gelet is, of de ver pachting8voorwaarden wel werden na geleefd en hoopt, dal nu verbetering J intreden. De heer Millen zou de Maatschappij Kempkensberg uitkoopen, waarop de Voorzitter zegt, dat zoo iets vroeger al in een 3tal commissies is onderzocht, die dit echter steeds ten zeerste af rieden. 10. Schrijven RK. Bouwvakarbeiders bond St. Jozef inzake arbeidscontract De Voorzitter merkt op, dat B. en Wj geen enkele aanleiding kunnen vinden, om voor te stellen op een in de vorige vergadering genomen besluit terug te komen, waarbij is bepaald, dat bij grootere werken B. en W. met een voorstel bij den Raad zullen komen om op zulke werken het arbeidscon tract toe te passen. De heer Odenhoven kan na alles, wat op dit gebied den laatsten tijd in Venray gebeurd is, zulk standpunt niet meer begrijpen. Het is toch al zoo moeilijk patroons en arbeiders te vereenigen en als de gemeente nu een wenk gaf, een en ander makkelijker van stapel zou loepen. De heer Millen zou gaarne zien, dat de Gemeente voorging ten voorbeeld. De heer Houben ziet het nut voor de Gemeente er niet van in De voorzitter zegt, dat eerst de orga nisatie er zijn moet, dan komt de rest van zelf. Zou de Gemeente nu het con tract invoeren, dan betaalt de Gemeente meer dan iemand anders. De heer Odenhoven begrijpt niet dat dit de struikelblok is. Het is misschien scherp gezegd, maar het lijkt hem alsof de organisatie wordt tegen gewerkt, en de georganiseerde arbeider achteruit gezet. Wethouder Janssen, die wat hard- hoorend is, vroeg toen de voorzitter hel voorstel in stemming wilde brengen, wat er te doen was, waarop de heer Odenhoven verwonderd uitriep Is deze belangrijke vraag niet bij B. en W. ter sprake geweest? Vervolg zie Bijvoegsel het voorjaar, koop tijdig een pot SprUtOll B'j alle Drogisten Wat elke maand te doen geeft (le helft Maart.) «Maart roert zijn staart." Dat is steeds zoo geweest, en dat zal hij nu ook wel weer doen. Maar dat zal ons zeker niet weerhouden om, als de grond het toe laat, thans lustig met tuinieren aan te vangen of voort te gaan. Wie plan hadj om een of meer vrucht boomen te planten en dit verleden herfst niet heeft gedaan, of niet heeft kunnen doen, die ga nu daartoe over. De appel boom tiert het best in een tamelijk vochlhoudenden goedbewerkten, voed- zamen kalk- of min of meer kiezel- achtigen leemgrond. Voor aanplanlin gen van boomgaarden kieze men sterk groeiende en weldragende verscheiden. van den Op Maandag 27 Februari, nam. half 5. Voorzitterv. d. Loo, Burgemeester. Secretaris: van Haaren. Afwezig met kennisgeving de Heeren Camps, Strijbos en Jacobs. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verzoekt den Secretaris I voorlezing der notulen der vorige ver gadering, welke onveranderd werden goedgekeurd. 2 Ingekomen schrijven van den heer Commissaris der Koningin, houdende mededeeling van de herbenoeming van den Burgemeester. Hierna deed de Secretaris voorlezing van het Kon. Besluit, waarbij de E.A Heer Burgemeester v. d. Loo herbe- i noemd is als Burgemeester dezer jgemee8te, waarna Wethouder Janssen zich verplicht gevoelde den Burgemees ter namens den Raad te feliciteeren Zijn in den loop der afgeloopen 6 jaren groote zaken tot stand gekomen, Rapport van Burg. en Weth. in zake Gasfabriek. De Voorzitter is zeer verheugd den Raad te kunnen mededeelen, dat de courantenberichten, waarin de Gasfa briek van Venray genoemd werd bij de fabrieken waar corruptie zou gepleegd zijn, zeer bezijden de waarheid zijn. Het verheugd hem ten zeerste, dat niemand en niets eenigen blaam treft. Deze mededeeling werd door den Raad met zichtbaar genoegen vernomen. 9. Voorstel van B en W. tot vast stelling eener bioscoopverordening. De Voorzitter zegt, dat 1 Maart a 8, de Rijksfilmkeuring begint. De Burge meesters in Limburg en Noordbrabant zijn echter allen van gevoelen, dat eene gemeentelijke nakeuring wen 8chelijk is. B. en W. stellen dan ook voor, bij de Vereeniging tot nakeuring van filmen aan te sluiten. De kosten be dragen 1 cent per inwoner, deze kun nen echter lager zijn. De betreffende verordening werd voorgelezen. De heer Stoot meent, dat de bios coophouders zich nogal verzetten tegen deze nakeuring. De Voorzitter antwoordt, dat de Bur gemeesters vasthouden en zij het niet kunnen goedkeuren, dat bioscoophou ders zouden beslissen, wat in 't katho lieke Zuiden al of niet vertoond kan worden. Laten wij hopen, dat de Cen trale keuring zoo zijn zal, dat de nakeuring achterwege blijven kan, maar wij moeten bedachtzaam zijn. De heer Odenhoven vraagt of per sonen beneden 18 jaren nu naar de bioscoop mogen. De Voorzitter antwoordt, dat dit uit zondering blijven zal en er bij een enkele gelegenheid wel kans op zal zijn. De H. Stede. De „Stille Omgang" te Amsterdam. Groote deelname uit Limburg verwacht Maandagavond vergaderde bovenge noemde vereeniging in de bovenzaal van Uphof te Venlo. Gezien de groote opkomst van belangstellenden en hoo- rende hoe vanaf Sittard tot Gennep uit vele plaatsen deelnemers verwacht worden, mogen we zeggen dat de op komst uit Limburg weer zeer bevredi gend zal zijn. Wanneer deze deelname zich aldus ontwikkelt, zal het volgend jaar wel een extra-trein voor Limbur gers alleen kunnen rijden. Zooals onze lezers weten, sluiten wij ons nu bij de bedevaartgangers van Nijmegen aan. Die uit Sittard komen met 'n gezel schapskaart naar Venlo, ook die van de plaatsen boven Venlo moeten hier op eigen gelegenheid heenkomen, terwijl bij de plaatsen die gepasseerd worden, wordt gestopt zoo er een of meer deelnemers zijn. De Venrayenaars kunnen de kaartjes f 5,20.-— hier is de contributie bij inbegrepen verkrijgen bij H. Jacobs Schoolstraat. De bedevaart zal Zaterdagavond 10 Maart om 9,24 van Venray vertrekken en staat onder geestelijke leiding van den ZeerEerw. Heer Rector Jac. Janssen, die in de vergadering bij acclamatie tot voorzitter gekozen werd, als opvolger den ZeerEerw. Pater Justinus Janssen, die de functie had moeten neerleggen bij zijn vertrek uit Venlo. Veclitparty tusschen militairen. Zondagnacht had er op de Maaskade te Venlo een ernstige vechtpartij plaats tusschen militairen. Een zestal militai ren zat ir. café W. sterk onder invloed van sterken drank, te zingen. Toen een tweetal andere militairen binnenkwam, zochten de zes zonder oorzaak ruzie. De twee anderen vonden het beter weer weg te gaan. Op straat werdtn ze echter achterna gezeten, en er ontstond een formeele vechtpartij. De zes trokken hun messen. De twee andere militairen liepen steken en sneden op en één hunner, zekere Van der J., liep een diepe snede, dicht bij één der longen op en zakte, na eenige schreden gegaan te zijn, in elkander. Beiden werden per brancard naar het R K. Ziekenhuis vervoerd. De ernstig gewonde, Van der J., die gehuwd is, zou juist met groot verlof gaan. trein uit Hilversum, terwijl de afsluit- boomen geopend waren. Achter de autobus kwam een particuliere auto met groote snelheid aangereden, welke toevallig in plaats van cm de stilstaande bus over den spoorwegovergang te rijden, achter de bus stopte, hetwelk een groot geluk genoemd mag worden. Had de bus geen passagier behoeven uit te laten stappen, dan waren onher roepelijk circa 40 menschen onder den trein geraakt. v Mooie gift. De heer en mevrouw H. J. H. Gel dermamMuller op den huize Kalheu- pink bij Oldenzaal, hebben aan de Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose aldaar een gift van f20.000 (geschonken, benevens een terrein op hun landgoed «het Beerrink" te de Lutte, voor een eventueel te stichten dagsanatorium. Een echte „potter". Te Bu8sum is op 77 jarigen leeftijd overleden een bedelaar, J. v. d. B., algemeen bekend onder den bijnaam «Jan Pot", zoo genoemd om zijn neiging tot spotten", die blijkbaar zeer groot was, meldt de «Stand". Na zijn dood bleek hi een vermo gen te bezitten van ruim f 30000. Len broeder van J. v. d.~ B., die thans in een krankzinnigeng ïrht verblijft, is de rechtmatige erfgenaam van'deze bijeengebedelde som. De telefoonverbinding met Amerika, De telefoonverbinding met Amerika welke thans ongeveer een maand oud is, heeft in dien tijd bewezen, aan de gestelde eischen te voldoen. Het verkeer is, om technische redenen tot nog toe aan Nederlandsche zijde bèperkt tot de kantoren Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage, die elk een rechtstreeksche kabelverbinding met Engeland bezitten. De resultaten doen evenwel verwachten dat ook bij gebruik van luchtlijnen een goede geluidsoverkomst gewaarborgd is. In verband hiermede zal worden getracht binnenkort alle plaatsen in Nederland toe te laten tot het telefoon verkeer met alle plaatsen in de Ver- eenigde Staten. Met de Engelsche Administratie, wier medewerking hier voor noodig is, wordt hieromtrent overleg gepleegd. Aanryding. Te Hom is Zondagavond de twintig jarige zoon van den landbouwer Leveis door een onbekend gebleven auto aan gereden. In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen. Een geneesheer constateerde hersenschudding. ;edure zijn y elf klemmei wonden te dagen kon verrichten. „Uit,.ee" 'VU Hamelink, rifbteI.tfl «esproken, k£ opva de zaak oei or, heeft. Een deten ;s geweest voorr,ach8] gemeenteraad.^ ver broeit er nog^ en he B. kan, als hjen }n drank is, met- ja8ti De officier f. >tzi rijke medede^aar c kan het zoo-en ei niet opteekenr De eisch t y. li boete, tegen GLaan( ni89traf. Als verdedij op M Zinnicq-Bergmi De uitspraak,aald a.8. De rechtbai zich raadkamer Overwjedoot Zaterdagmidi HiL zevenjarige Eim Be' met eenige andere spelen was voflerlijl aan de Eikendaar, plotseling vanpetpac rijweg sprong,) auto Het kind wa» doo< stuurder, die gaf> schuld. Canada en de|eem Onlangs is t«ld, d geen emigrantewensc laten, die met der daarheen reiedj Tel thans, dat er «trwij* ontvangen, diekoen vi dat Canada v^geno land een meertejomen zal aannemenlvoert sprekingen o\i aang is de heer Hafirecte Emigratie CetHoll Londen vertrok) Brandstichting in de Peel. Zaterdag werd in de Peel onder Asten op meerdere plaatsen brand ontdekt. Al spoedig werd aan kwaad willigheid gedacht en is thans door de marechaussee aangehouden en naar Roermond overgebracht de betonwerker J. R. laatstelijk wonende te Heerlen, doch afkomstig uit Herten. Op eenige plactsen is men er in geslaagd het vuur direct te blusschen, op andere smeult het echter nog voort Een aantal hoopen turf werden een Erooi der vlammen, terwijl de groote oeveelheden turf van de Maatschappij behouden bleven. Yeertig menschen aan den dood ontsnapt. Zondagavond omstreeks 11.20 uur vertrok de laatste autobus van Hilver sum naar Bussum. Aan den Nieuwe Hilversum8cheweg nabij het RK. kerk hof gekomen, werd gestopt voor het uitlaten van een passagier. Na een halve seconde stilgestaan te hebben, nadarda mat groats saaiheid da laatsta De eerste boodschap. Door een handelaar in bouwmale rialen werd blijkens een mededeeling in de Volkskrant het volgende schrijven verzonden aan zijne afnemers «Wij deelen u beleefd mede, dat de prijs van het cement zeer belangrijk zal worden verhoogd, waarom wij tegen de thans geldende prijzen geen orders meer kunnen accepteeren, en alle door ons gemaakte aanbiedingen hierbij worden ingetrokken." Ziedaar de eerste boodschap, het eerste teeken, dat de Düitsche en Bel gische cemenlfabrikanten het over ons maar zonder ons eens zijn ge worden. Bovenstaande zeer simpele mededee ling spreekt voor zich zelf. Betalen wordt de boodschap Onze economische politiek, dip nog altijd zweert bij den vrijhandel, welks aanhangers voorstellen inzake maat regelen in het belang van verschillen de lakken vaa industie met een soort ketelmuziek begroeten, heeft voor de zooveelste maal haar onmacht geloond. Onze eigen cementindustrie kapot, de vreemdeling baas op onze markt, 't Is de nieuwste «overwinning" van den Nederlandschen vrijhandel I Een politieke veetet Na het prysschieten. Wij lezen in de Gld. Op 10 Juli werd te Hol thees een schietwedstrijd gegeven, waaraan werd deelgenomen door M. Bonants, die in de plaats van zijn zoon aan het prijs schieten mocht deelnemen. Gebr. P. en G. Vlandbouwers te Holthees, zochten ruzie tegen M. Bonants en diens zoon, zonder dat vader en zoon daar ook maar eenige aanleiding toe hadden gegeven. In een langdurig verhoor werd voor de rechtbank de juistheid ten aanzien der mishandelingen op de beide Bonants vastgesteld. Er werden 5 getuigen gehoord. Vader en zoon Bonants hadden zoo veel mogelijk getracht, aan de mishan delingen te ontkomen, doch het mocht niet gelukken. Beide mannen werden toegetakeld. Er werd geslagen, gekrabd en ge stoken M. Bonants bekwam drie wonden in het gelaat. Vader Bonants stelt een civiele eisch tot schadevergoeding tegen beide ver dachten en verklaart nader met een bedrag van f 25 tevreden te zijn. Het bedrag, zender in de betaling een bekentenis van schuld te willen aangeven, werd nog tijdens hel getuigen verhoor door verdachten voldaan. Getuige J Wijers, arts te Vierlings beek had den ouden Bonants in behan deling gekregen. De mishandelde had twee gapende wonden en verschillende schrammen. Er was ook nog een derde, minder ernstige wonde aanwezig, geen van allen met een mes toegebracht, doch met een wapen tusschen scherp en stomp. Vermits de behandeling zeer spoedig geschiedde, en de genezing meeliep, had de verwonding geen ernstige gevolgen. Doch de dokter had Hoe snel gi«ze n Prof. Molenilefi c zich zelf nagen den zijn linkerwijgfinaal den bovenrand halv een teeken ditilag 1 het nagelpunt vfd H nagaan, wanneeiagel zou zijn. Dit du-den dagen in het vo}5 da zomer -88 dageiden dagen. Ongèvees ma onze nagels, disen 1 groeien, als diden leerde, vernieuvfoeie 4 m.M per npn naarmate het jas wa Wordt een nfr ee of ontsteking injheel dan duurt het ff eei hij weder in ziel a Mjjnhardt's Hoeten. Mynhardt's Keelpttcr Bij Apottogii ROERMOND. Coc van Maandag w£nvc eieren. Groote eieren Kleine eieren Eendeneieren 1 VENLO. OpdV ging van Maawas 95Ö 000 eieren. I Groote eieren i5 8< Kleine eieren |6.1( Eendeneieren 6- Ganzeneieren 23,- 560 |48( 8C Vei Zeldzaam lijli met kopeibui geiser. Worden g c onder! g 'er Bestelt tedf van een lij ui zekerd wilti Prijscourfv; chines, Ki|ok dere Pluiiftil GRATIS ofvra Broedmachine

Peel en Maas | 1928 | | pagina 6