Tweede Blad vara „PEEL EN MAAS» overwerkte Naar 't land der Zwarten FEUILLETON De Paradijskamer Uit de Landbouwschool zenuwen zmmtafiküen ZATERDAG 3 MAART 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 9 op Aanmelding van nieuwe leerlingen de Openbare Lagere Scholen in de Gemeente Venray. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat ouders, voogden of verzorgers, die verlangen, dat hunne kinderen of pupillen met één April as. op een der openbare lagere scholen worden loege laten, daarvan onder juiste opgave van namen, voornamen, geboortedatum, geslacht en woonplaats der kinderen, ZOO SPOEDIG MOGELIJK UITER LIJK 19 MAART as aangifte moeten doen bij het Hoofd der School, waar zij wenschen, dat het kind zal worden toegelaten (trouwboekje medebrengen) Venray, 22 Februari 1928 Burgemeester en Wethoudersv. Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Yan Port-Said naar Mombasa. Veertien dagen geleden schreef ik U van uit Port Said. Thans hebben we alweer heel wat afgelegd, ja, we begin nen ons doel al aardig te naderen. Over drie dagen zijn we reeds te Mombasa, en hebben we twee derde van onze reis achter den rug. En, God zij dank, zeer voorspoedig. 22 Dec. uit Marseille vertrokken arriveerde we 28 Dec te Port-Said, 'n volle dag te laat wegens 't ruwe weer van de twee eerste dagen. Tegen middag reeds van den 28sten kwamen de wel kome boden van 't vaste land ons tegemoet, de sneeuwwitte zeemeeuwen die met groepen van tien en twintig tegelijk om ons schip komen zwaaien, dan de vele visschersbootjes die met hun witte zeilen als groote vogels op de deinende golven dansen. Aan boord is 't één bedrijvigheidKapitein en Commissaris deelen aanhoudend com mando's uit. Passagiers die 't doel van hun reis reeds bereikt hebben sleepen hun bagages aan en nemen afscheid van hen die blijven. Nauwelijks zijn we geankerd of ontelbare bootjes omringen ons; eerst de Egyptische poli'ie die post vat aan de passagierstrap Vervolgens 'n leger van allerhande luiGargon d'holel, geldwisselaars, kolendrage- 8, handelaars in van alles en nog wat, kaartleggers en waarzegsters en eindelijk tot ver maak van groot en klein, de gooche laar, die onder 't roepen van 'gal li-gal li" alle onmogelijke dingen inslikt en springlevende kiekens uit uw zakken haalt. >Galligalli" en 't zelfde kieken komt heel wijs uit uw horlogezak ge kijken. Alle talen klinken door eikaar: Arabisch, Engelsch, Duitsch, Hollands en Fransch. Ze kennen allemaal 't noodige om je af te zetten. We profiteerden natuurlijk van de gelegenheid om aan wal te gaan. Daar zagen we voor 't eerst't echte arabische leven. Bruine lachende kinderen in hun witte hompjes, deftige Arabieren in hun zwierende toga's, gesluierde vrouwen die daarom echter niet minder nieuws gierig waren. Maar men had er geen oogeüblik rust. Aldoor msar zeurden de venters achter je aan met koralen en tapijtensigaren en tsbak. Alles natuurlijk first class en eerste kwaliteit maar alles even peperduur Ze waren niet van je af te slacn. En toen P. Meens me in 't plat-Limburgsch zei Loal 'm loupe i kregen we de volle lading: »AhGermany 1 zweinerei' zweinerei 1" We kwamen toch ook beter tegen dan die boefjes. We ontmoetten n.l. een stokouden Pries'er van den Armeemchen Ritus. Van verre reeds groette hij op z'n echt Ooster8ch, diep buigend en wuivend met de hand. Historiscli-Romantisch verhaal van het Kasteel BIyenbeek by Afferden. Vrij naar het Duitsch door B.B. Werkelijk, daar kwamen de Heeren langs de Blye over het veld aangere den. Nu nog zie ik hen zoo levendig voor mijn geest, dat ik ze wel één voor één af zou kunnen schilderen. Aan de spits van den stoet reden de beide edele Heeren Markies Arnold Schenk van Nydeggen en diens schoon vader, de Erfmaarschalk van Gelder land, Markies van en tot Hoensbroek Nog nooit te voren had ik den Erf maarschalk gezien; hoe gaarne zou ik dit fijne, ernstige gelaat geschilderd en op het doek hebben gebracht. De geweldige etaatspruik grand in folio genoemd de rijke, goudbe- stikte en met wijde mouwopslagen versierde rokjas van donkerrood fluweel, gaf aan die gebiedende gestalte een bijna vorstelijk voorkomen en men kon wel merken, dat deze Heer met de fijne hofzeden vertrouwd was. Hij stond dan ook als diplomaat en als Spaan8ch-Geldersch raadsheer hoog in aanzien. Onze Heer Arnold was eveneens heel statig in donker fluweel gekleed Op de beide Markiezen volgden de We deden natuurlijk ons best om ons zoo goed mogelijk maar aanstonds bij ons 9erste uitstapje in Afrika aan die Oostersche manieren aan te passen. Hij sprak ons aan in 't Arabisch maar geen gehoor natuurlijk En daar hij maar enkele woordjes Fransch stamel de deden we 't maar op z'n universeel calholisch in 't latijn. Hij had ons heel wat te vragen over Europa en klaagde vooral dat hij geen misintonlies had. "a, daar konden wij bedelaars hem ook niet aan helpen. Na nog een bezoek aan 't standbeeld van de Lesseps en met 't noodige zeur volkje achter ons, keerden we terug aan boord van de «Général Duchesne" om tegen vijven 't Suezkanaal op te stoomen. Nog even zagen we de heer lijke oevers van 't kanaaldan kwam de avond, die ons jammer genoeg vele mooie dingen niet liet aanschouwen Tegen acht uur vele lichten op den Afrikaanschen oever en een helsch lawaai. De trein naar Jerusalem. Ja waarachtig een gewoon prozaische trein zooals in Europa, 't Was juist iets om al je joogensillusies over 't nog woeste Afrika in eens weg te vegen. 't Vroege morgenuur, liet ons nog mooie dingen zien langs 't 12 uur lange kanaal. In eens van achter de bergen zagen we de wijde zandvlakte, de beruchte woestijn. En wat verder 'n oasis waar een karavaan kameelen en Arabieren lag te rusten- Jammer dat 'k daar m'n phototoestel geen verrekijker op z'n neus kon zetten. Tegen zeven uur waren we in Suez waar de boot echter slechts een uur 8topt om de allernoodzakelijkste post stukken af te geven Daar zagen we ook de eerste HolJandsche boot, die aardig afstak bij de onze, die een oud Duitscher is, uitgeleverd aan de Fran schen. Ge kunt begrijpen of we onze Fran ache vrienden aan boord daarmee plaagden. Maar 't zijn God dank echt gezellige kameraden in onze 2de klas Ja, over de gezelligheid en voorkomend heid aan boord mogen we werkelijk niet klagen en van den kant der mede reizigers en van den kant der beman ning al evenmin. Alleen de Holland- sche properheid op een Fransch schip laat wel eens te wenschen over. Maar laat 'k verder gaan m8t m'n reis. Van Suez kwamen we in degolfvan Suez. Daar hebben we een anderhalven dag prachtig reizen gehad. Steeds zagen we van beide kanten de kust. Van den eenen kant Afrika van den anderen Azië. Prachtige bergketens, afgewisseld hier en daar met een triestigen blik op de wijde vlakte der woestijn. Hier zagen we voor 'l eerst de groote zeemonsters 4 5 Meter lange visschen, en nog de vliegende visschen die in troepjes van 50 en meer van de eene golf op de andere vliegen. Dan kregen we einde lijk de Roode Zee, waar 't heerlijk mediteeren was over de groote dingen door God eertijds aan Israel gedaan Den be g Sinai mochten we niet aan schouwen, daar we in den laten avond passeerden. Dit belette ons echter niet daar vooral een akte van geloof en onderwerping te doen aan de geboden ons daar door God zelf gegeven. We schrijven 31 Dec. En ik denk onwillekeurig aan Holland, waar ze op zoo heerlijk intieme wijze 't oude jaar met 't nieuwe gaan verwisselen. Maar de zee liet ons geen tijd om lang aan dat zoete te denken, want hier hadden we twee de slechtste dagen van onze reis tot hiertoe De draadlooze meldde s'avonds 30 Dec. reeds storm in de golf van Aden Wij kregen er twee dagen lang 't staartje van mee Vooral in den naeht var. 31 Dec. op 1 Jan. was 't alles behalve kalm. De scheeps8irene kondigde plechtig t nieuwe jaar aan, om 12 uur precies, en de pathéfoon deed z'n best om 't bal der passagiers te animeeren. Maar, zei men ons 's anderen daags, weinig waren er tegenwoordig geweest. Bij verschillenden had de zeeziekte opnieuw haar interessant bezoek laten voelen. Wij kwamen er genadig van af. Maar op Nieuwjaar 's morgens moest ik een nieuwsgierig bezoek voor op 't dek bijna zuur betalen, 'k Wilde eens probeeren tegen den hevigen stormwind stand te houden, toen een flinke golf 't dek op vloog 'k Kwam er echter nog met een natten rug af. 3 Jan. waren we te Djibouti, een Fransche bezetting, die er echter alles behalve proper uitzag. Weer 't zelfde helsche lawaai als in Port Said. Weer dezelfde knoeierij bij 't inladen van kolen die 't heele schip met hun stof overstuiven. t Interessantste hier waren de zwarte nikkers van 8 k 10 jaar die van 't bovens e dek in zee springen en aldoor maar schreeuwen om geld, dat de pas sagiers in zee werpen. Met een behen dig duiken en al vechtend onder mekaar halen ze 't geldstuk triomfantelijk uit 'l diepe water Dan kwam de Indische Oceaan, die God dank in z'n stille periode is. Zes dagen lang weer niets dan water en lucht en een steeds toenemende hitte, want we naderen nu den evenaar. Van hitte gesproken, hebben we nu de beste tijd van 't jaar gehad, 't Is warm, ja maar toch dragelijk. Op een ander tijdperk van 't jaar is 't hier en in de Roode Zee nauwelijks adem te halen zeggen de oude zeerobben. Vandaag 8 Jan. passeeren we den evenaar. Groote feestelijkheden aan boordAllen die dezen weg nog niet maakten moeten zich onderwerpen aan een compleet bad op 't dek, 't doopsel van Neptune. Wij worden echter fat soenshalve geëxcuzeerd. Allerlei spelen veraangenamen verder den dag. Morgen 9 Jan. komen we in Mom- basa aan. Daar verlaten we de »Géné ral Duchesne" om een Engelschen boot af te wachten, die ons in 5 6 dagen tot Beira zal brengen. Dan nog twee dagen trein en een nacht boot over 't meer, en we zullen 't lang verbeide Shiré bereikt hebben. Wilt nu bidden dierbare vrienden, opdat de Heer 't Apostolaat dat gaan beginnen moge zegenen en de Koningin der Apostelen ons moge ge leiden. Vele wenschen en rijken zegen van den Heer voor u allen. Uw aller dienaar in den Heer Jezus door Maria. Pater JAN DE PONTI Missionaris. Proefvelden der Jonge Boeren. In het begin van den winter heeft de Vereeniging van Oud-Leerlingen te Venray, die iederen Woensdag eene bijeenkomst houden en waarbij thans ook de zeven Jonge Boerenvereenigin gen in deze gemeente zijn aangesloten, het besluit genomen, korte verslagen van de praatavonden te doen plaatsen in »Peel en Maas", om aldus meer bekendheid te geven, wat er alzoo »in de landbouwschool wordt uitgevoerd" Slotvrouw en de lieve Jonkvrouw An gelina en het viel moeilijk op te maken wie van beide vrouwen er het bekoor lijkst uitzag. De Slotvrouw droeg een blauwzijden kleed met korte, spits toeloopende pof mouwen. In zachte golvingen viel haar fijn gekruld, glanzend zwart haar op heur schouders neder, haar gelaat gloeide van de rit over de heide. Angelina had blonde haren en helder blauwe oogen. Voor mij scheen zij altijd, zooals haar naam ook aanduidde, een halve engel. Als petemoei droeg ze nu het kind, in zijde gewikkeld op' een kussen en daarom waren aller oogen nu op haar gevestigd. Achter hen kwamen met groote pracht en praal nog vele andere adelijke dames en heeren, verwanten en buren aangereden, van wie ik slechts die van Arcen, van Well, van Wissche en van Geysteren met name wil noemen. Toen heel de ruiterschaar voor de breedbetakte lindenlaan bij de builen ste Slotbrug was aangekomen, maakte zij halt en wachtte, totdat de muzikan ten hun stuk geëindigd hadden en de meester van Afferden een aardig liedje van eigen compositie met zijn knapen had uitgezongen. Toen trad de oude Mathias den Heeren tegemoet, riep hun onder diepe buigingen het welkom toe en hield, ofschoon een weinig op zijn knieën bevend, een niet onaardig opgestelde toespraak op den adelijken knaap, die, naar zijn beide grootvaders, in den heiligen doop den naam van Arnold, kalmeeren en worden gesterkt door BuiSje 75ct Bij Apolh en Drogisten 685—16 door de circa 60 Jonge Boeren van de verschillende afdeelingen. De trouwe lezer zal dan een klein inzicht kunnen krijgen van hetgeen aldaar besproken is. Uit den aard der behandelde onder werpen zal hem blijken, dat Jeze zeer actieve en sterke vereeniging, waarvan ongetwijfeld een grooten invloed uit gaat, geen politiek lichaam of iets van dien aard wil zijn, maar eene vereeni ging, die zich op hare vergaderingen bezig houdt met allerlei takken van het boerenbedrijf en die er mee in verband staan. Allereerst ten doel hebbende de Jonge Boeren in de ge legenheid te stellen om zich te oefenen, de noodige vrijheid aan te leeren bij het uiteenzetten hunner gedachten; meer algemeene ontwikkeling te bren gen door cursussen op sociaal en vakkundig gebied, tot versterking van hun toekomstige organisatie: de Boeren bond en tot hun eigen voordeel. V Nu weten de lezers in 't kort, wat daar »io die Landbouwschool wordt uitgevoerd". Wie er graag meer van weten wil, die is iederen Woensdag welkom (leden der organisatie.) Een voorbeeld van hare werkzaam heden zijn de Proefvelden der Jonge Boeren, waarvan we er hier eene serie laten volgen. Juiste proeven nemen op landbouw gebied is zeer moeilijk, omdat er een zeer groot aantal factoren zijn, die daarin eene rol spelen. De opbrengsten lijken wel zeer hoog de cijfers zijn verkregen door 't om te rekenen per HA. iedere lezer weet wel, dat op een klein perceel, in verhouding, meer wordt verbouwd dan op groote schaal. Afd OIRLOVergelijkende proef met aardappelen Kg. per HA Friesche Industrie 24000 Ideaal 20000 Robijn, verbeterde Roode Star 20400 Alpha, wratziekte vrij 30000 Enoem 23000 Albion 22800 Gelkaragt 22900 De Jonge Boeren hebben deze proef genomen om eens te zien, welke van de vele soorten, bij dezelfde bemesting en op hetzelfde perceel, de hoogste opbrengst gaven op onze zandgronden. Aan dergelijke proeven moeten we tegenwoordig, nu er geweldig veel soorten komen, die volgens verkoopers allemaal beter, of minstens zoo goed zijn als de oude soorten, de volle aan dacht schenken. Proeven van de Jonge Boeren zijn betrouwbaar en zeggen ons veelal in welke richting we moeten doorwerken Robijn en Alpha zijn wratziekte vrij vooral Alpha heeft zeer goed voldaan. In de afdeeling MERSELO heelt men ook een dergelijke proef genomen Men heeft aldaar vergeleken drie nieuwe soorten, die wratziekte vrij zijn met de thans nog gangbare Industrie Ook deze proef is zeer belangrijk, omdat volgens het oordeel van deskun digen, de Industrie niet heel lang meer verbouwd zal kunnen worden door de groote uitbreiding der wratziekte Ander» soorten moeten de Industrie dan vervangen en 't is zeer juist gezien, dat door proeven intijds wordt uiige maakt, welke wralziektevrije soort voor ons dan de aangewezene is. Proefveld 1 Proefveld 2 Lemb. Industr. 32000 Lemb. Ind. 40000 Alpha 34000 Alpha 40000 Bevelander 30000 Bevel. 40000 Preusen 28000 Preusen 32000 De opbrengst der Preusen is zeer veel lager, wat vooral komt, omdat deze soort 't meest uitwast (slecht pooten). De opbrengst van P. 2 is hooger de grond was bet9r dan 1 Nog eens, 't zijn vergelijkingen en op groote perceelen kan men die opbrengst niet halen In de afdeeling OOSTRUM heeft men dezelfde proef genomen als boven, ook de poolers waren van dezelfde partij Lemb. industrie 26700 kg. poolers en dikke, 2800 kg kriel per H:A. Bevelanders 26300 kg pooters en dikke, 3500 kg. kriel per H.A. Beide soorten waren gezonde gewas» sen. Zeer opvallend is 't, dat Bevelan- ders veel meer kriel leveren. Ook de verkoopbare eetaardappelen zijn in 't algemeen niet zoo dik als de Industrie, hij is goed van smaak en iels vroeger rijp dan Industrie. De Preusen waren zoo slecht, dat we ze niet vermelden. De afdeeling LEUNEN heeft gemeld dat haar proefveld zooveel door 't water geleden had, dat de gegevens toch niet dienstig waren. De afdeeling YSSELSTEYN had dit jaar een proef toegepast met kali bij aardappelen. Het pootgoed was gezond want van ziekte was weinig te zien, medu wel hierdoor, dat men een slik- slofbeme8ting had gegeven van 500 K.G. amoniak per H A. Het veld was in drie verdeeld: Alles per HA. 1. Patent-kali 800 K G. Super 800 K.G. Amoniak 500 K.G. Totaal 31100 K.G. aardappelen. 2. Patent kali geen. Super 800 K.G. Amoniak 500 K.G Totaal 21600 K.G. aardappelen. 3. Patent kali 500 KG. Super 800 K.G. Amoniak 500 K.G. Totaal 27800 K.G. aardappelen. De beste bemesting, vooral de kali geeft ook de beste opbrengst. Van per ceel 2 moeten we zeggen dat de grond in Y88elsteyn zeer goed schijnt te zijn, anders zouden er geen 21600 K.G. aard appelen per H.A groeien zonder Kali. Het is intusschen een goede reclame. Ze laten zien dat de Peelgrond nogal wat kali bevat of vasthoud, wat van groote beteekenis is voor de ontginners. V Voor al deze aardappel-Proefvelden geldt de opbrengst alias bij elkaar, kleine, dikke en dunne (behalve waar dit vermeld is). Na de aardappel-proefvelden hebben de J. B. nog in de afd. Oirlo een perc. Petkuser rogge, verdeeld in drie stuk ken, en gaf men de volgende chili- bemesting Perceel I chili bemesting 200 Kg. per H.A.opbrengst3000 Kg. korrels en 4000 Kg. stroo. Perceel II chili-bemesting: 300 Kg. per H.A opbrengst: 3300 Kg. korrels en 5000 Kg. stroo. Perceel III chili-bemesting400 Kg. per H.A.opbrengst: 3600 Kg. korrels en 6000 Kg. stroo. Dezelfde proef nam men met Plansse rogge, die echter door 't water mislukt is Een goed schutter mikt iets hooger als 't doel (Pastoor Roes). Uit de proef blijkt (wel erg duidelijk) dat de 400 Kg. chili de hoogste op brengst gaf. Al ziju de slikstofbemes- tingsvormen wat laag, 4U0 Kg. zal wel hoog genoeg zijn. In de afd. MERSELO vergeleek men nog zomergerst met wintergerst, bemes ting 't zelfde. Zomergerst bracht op 3770 Kg. korrels stroo niet gewogen. Wintergerst bracht op 3900 Kg. korrels, stroo niet gewogen. In de afd. OOSTRUM heeft men ook zomergerst geteeld, de opbrengst is echler niet gewogen, doch hij voldoet Adriaan, Christoffel, had gekregen. Nauwelijks uitgepraat, riepen de boeren, zooals hij hen geleerd en had ingepompt, met hoeden en mutsen zwaaiend, driemaal een krachtig: »Hij leve hoog Ze toonden daarbij heelemaal geen medelijden met hun longen, want ze riepen en schreeuwden zoo hard, dat de rijpaarden de ooren spitsten en er bijna in volle vaart van door waren gegaan. Ondertusschen speelden en bliezen de muzikanten, de schoolmeester van Afferden zette nogmaals uit. volle borst met zijn knapen een vroolijk lied in, vanaf de wallen dreunden de kartou wen en op den Slottoren wapperden de vaantjes lustig in den avondwind. In 't kort, het was een blijdschap, alsof er een koningskind geboren was. Door al dit schieten en schreeuwen werd de aanlegger van het feest, de kleine Jonker Christoffel wskker en begon zöö luid te weenen en te schreeuwen, dat zijn petemoei Ange lina hem met geen mogelijkheid, hoe ze hem ook in haar armen wieg de en trachtte te sussen, tot rust kon brengen. Lachend nam toen zijn moeder hem in haar armen, vleide hem tegen haar borst en zeide schertsend Kind, alles lacht en gij weent bij den intocht in het Slotl" Hij is het schieten nog niet ge woon, riep zijn vader lachend. Laat hem eens maar eens zoo groot worden, dat hij een buks kan banteeren, zoo waar hij een echte Schenk is, dan zult ge zien, hoe gaarne hij zal hooren schieten. Maar zijn peettante zei Als het hem maar geen ongeluk brengt I Deze woorden van de kuische Jonk vrouw vielen mij gedurende de laatste dagen meermalen te binnen. Ik zal haar eerstdaags eens vragen, of zij daarbij een voorgevoel heeft gehad. Zoo reed dan de geheele stoet, onder voortdurend hoerageroep der menschen de poort binnen, tusschen de dubbele rij dennenboompjes door tot aan de binnenbrug, waar de Heeren uit het zadel sprongen en de dames bij het afs'ijgen behulpzaam waren. Daarbij mocht ik het groote geluk smaken, het knaapje, dat ik gedoopt had, een oogenblik in mijn armen te houden. Dit was echter van korten duur, want aanstonds nam freule An gelina het weder van mij over. Hierna bedankte Heer Arnold allen voor de schoone ontvangst, welke men zijn lief kind, zijn inniggeliefde gema lin, zijn hoogedelen Heer schoonvader, hemzelf en allen gasten had bereid. Zijn oude, getrouwe Mathias en ik, wij beiden kregen nog een bijzonder pluimpje. Hij noemde mij »zijn bekwamen meester Thijssen" en zeide, dat hij wel begreep aan wiens kunst die schoone versiering van het portaal te danken was. Hij vroeg eveneens, wie dit fijn gedichtje en chronicum had gemaakt, en beval den ouden Mathias, dat hij den volgenden dag vijf maten koren De teelt van gerst is op de goede grond ook hier best mogelijk en zeer aan te bevelen. Het stroo is zacht en het vee eet 't graag. In de afd. OIRLO nam men de vol gende proef. Uitslag stekrubenproef van 6 soorten. 1. Friesche koolraap(Berw. Berlikum) Opkomst slecht. Verdere groei nog vrij goed, onregelmatige witte knol, groene kop, opbrengst per H.A 47250 en een ton bier naar de eerwaarde Paters Augustijnen moestlaten brengen om hen te bedanken voor de vriende lijkheid, die ze hem als buren bij deze gelegenheid getoond hadden en liet hen tevens verzoeken een heilige Mis te lezen voor den kleinen Chris toffel. Ten slotte zei Heer Arnold tegen de boeren en het dienstpersoneel, dat zij zich vandaag ter eere van den jongen Schenk maar eens flink te goed moes ten doen aan brood en bier, schenk en 8chnapsen dat zij in eer en deugd ook een dansje mochten maken op den deel; de muzikanten zouden wel voor dansmuziek zorgen. Nauwelijks had de Heer Arnold uit gesproken, of er ontstond een gejubel zonder eind en terwijl de ade'ijke heeren en dames onder veel compli menten en diepe buigingen, het portaal van den burcht binnen traden, begon nen de muzikanten al aanstonds een polkaatje te stemmen en weldra vlogen de haarvlechten der meisjes en de witte vliegmutsen der vrouwen vroolijk dansend in de rondte, terwijl de boerenjongens op hun klompen, zoo hard zij konden, de maat meeslamp- ten. Aldus werd in het jaar 1796 de intocht van mijn lieven Chris»offel op het Kasteel Blyenbeek gevierd. Het was op den vooravond van het feest van Siat Anlohius van Padua en is het schoonste feest geweest, dat ik hier op dit eenzame Slot in de heide heb medegemaakt. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 5