tóüraeeiyiüfl „Si Mots" y, pTisEEVenray Jhk NUTMCIA's rosins, PalerssM 2S Bamis- @i Kinder-Hoeden Meikritten, I ZlÜVOr Wollcil VoOI'jrtars-8t()fleil Manufacturenhandel JAC. FONCK Lederwaren als: Burgers E. N. R. Th. Pouwels EAU DE COLOGNE'S KOUSEN HANDSCHOENEN Zie Etalage Zie Etalage r. Ledenvergadering Aanbesteding De Notaris Brabers alle Pluimvee- banoodigdheden als Dames- en Kinder-Jurken Dames-Regenmantels Heeren-Regenj assen ijia DAMESSTOEEEN Extra aanbieding Bêbê- en Luiermandarlikelen, GAZELLE ianbesteiiing PETER HENDRIX. Patersstraat 9 Sluis' Opfokvoer en Ochtendvoer Vlechtwerk en Draad Stempels volledige voeding voor lijders aan suikerziekte Schitterende collectie ireuwste dessins en kleuren Mantelstoffen 425-3 50> 3.25 Notaris Esser Notaris Esser Notaris Esser Notaris Esser Notaris Esser Kring VENRAY, op Zondag 4 Maart a.s,, nam. 2 uur in het Patronaat te Venray. Huis met Beugel baan In depot voorradig: H. H. VAN LEUVEN Jacq Coanen-Houtackers Ontvangen 't nieuwste in Vitrages, Allovernets, Gordijnen, Tafelkleeden, Handschoenen, Kousen, Sokken, Corsetten, Dekens. Alle soorten STUKGOEDEREN, enz. 3 x ZWARTER prijsverlaging van gegalvaniseerd Puntdraad enz. voor Stoomen en Verven, Pliseeren en Detacheeren. 42 Boter- en Kolen transport Donderdag 8 Maart een weibeest te HORST zal op Dinsdag 6 Maart 1923 nam. 2 uur, ten huire en verzoeke van den heer Mart. Poels, Venray-Heide publiek verkoopen Allerhande huismeubels als kasten tafels, stoelen, fornuis, eikenhouten zitkamerameublement, antieke ka9t. Vee en landbouwgereedschappen als 14jarige stamboek B merrie en 3jarige merrie, 2 malen en 5 dragen de varkens. Verder lange kar, slag- kar, korte kar, 3 ploegen, 2 eggen, zaaimachine, schoftelmachine, ijzeren landrol, dorschmachine met manege, wanmolen, hakselmachine, bascule met gewicht, giervat en pomp, lange ladders, schaafbank, klein kippenhok voor 50 kippen, honingtonnen, bijen korven enz. Alle goederen bevinden zich in uitstekenden staat van onderhoud te HORST zal op Woensdag 7 Maart 1928 nam 4 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer Th. Gijsbers, slager te Tienray, publiek verkoopen 1 Een zeer goed onderhouden woonhuis met slagerij, café en tuin groet circa 9 aren. 2 Een daarnaast gelegen bouw terrein groot circa 9 aren Aanvaarding 1 Mei as- te HORST zal op Maandag 12 Maart 1928 des voorm. half 12, in café De Engel te Venray, ten verzoeke van zijn prin cipaal, publiek verkoopen Een groote partij gebantrcchte en ongekantrechte planken, la'ten enz te HORST zal op Maandag 12 Maart 1928 des nam. 3 uur in café Frits Martens te Leunen, ten verzoeke van den Wel Ed. Heer Eug. Esser—-Esser. publiek verkoopen De ondergrond van het prachtig perceel dennenbosch, gelegen te Venray aan het Veulen-Steegsbroek, groot circa 11 87.90 H, uitmuntend ge schikt voor bouw- en weiland en voor het stichten van een boerderij Of kleine boerderijtjes. Te veilen als volgt 1 Oostelijk gedeelte van Sectie H 1212 en perceel Secti$ H 1213, groot 2.87.90 H. 2 MiddeDged. naast koop 1 groot 3 HA. 3 Middenged. naast koop 2 groot 3 HA. 4 Westelijk gedeelte van perceel Sectie H 1212, groot 3 HA. Voorts ondermassas en generale maasa. te HORST zal op Woensdag 14 Maart 1928 ten huize en ten verzoeke van den heer P. J. Keijsers te Horst in het Broek publiek verkoopen 5 dragende varkens, 14 tot 15 weken dracht. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AGENDA Opening. Notulen. Rekening en verantwoording over het boekjaar 1927. Vast te stellen uitkeeringsbedrag voor vertrekkende leden buiten den Kring der Vereeniging in 1928. Vaststelling Entréegelden. Mededeelingen. Rondvraag. Sluiting. HET BESTUUR. 60 Tevens uitreikiug der Diploma's van de Tentoonstelling. Geen borgen. Het Bestuur der Coöp. Stoom- zuivelfabriek „Venray" te Venray zal op Donderdag 15 Maart 1928 des voormiddags 11 uur, in Hotel „De Zwaan" te Venray, publiek aanbesteden Het verbouwen en uitbreiden der Coöp. Stoomzuivelfabriek „Venray'' te Venray met bij- hehoorende werken en het bouwen van een Directeurs woning, ten behoeve van bovengenoemde fabriek. Bestek en teekeningen ten kantore van hetTechnisch Bureau van den Algemeenen Nederl. Zuivelbond, Van Speykstraat 21 te Utrecht, vanaf Zaterdag 3 Maart 1928, tegen toezending van postwissel groot f 7.50 (Zegge: Zeven Gulden 50 cent) verkrijg baar. Bij ongeschonden terug bezorging van bestek en teeke' ningen wordt een bedrag van f 4.— (Zegge Vier Gulden) ge restitueerd. Aanwijzing Maandag 12 Maart a.s. nam. 3 uur aan de fabriek (zie bestek). 45 te VIERLINGSBEEK zal op Woensdagen 14 en 21 Maart nam. 3 uur bij inzet en toeslag, in café Jac. Bardoel te Oploo. voor den Heer M. Bardoel en Mej. H. Bar doel te Sambeek Hoek publiek verkoopen 25 Een flink ruim, ongeveer nieuw in de Kom van Oploo, voor alle bedrijf geschikt, groot 8 a. 32 c. Te aanvaarden huis dadelijk, ge bouwen voor 15 April 1928. Betaal tijd 1 November 1928. Het twee derde van de koopsom kan op 1e hypotheek ad 4 pCt. rente 's jaars op het vast goed gevestigd blijven. Ontvangen prachtige collectie Damestasschen, Portefeuilles, Sigarenkokers, Portemonnaie's, enz. Zie de Etalage 16 Aanbevelend, J Coentn-Houfackt/s Vruchtboomcarbolineum „Krim pen" in vaten van 100 kilo en bussen van 25 kilo. Creoline „Krimpen" in bussen van 2i/« en 5 kilo. Sproeiwerktuigen o.a. Sproeipomp Krimpen „Calimax" Pomoloog, Sproeikan „Plats" Kasspuiten. „Rationel" en „Horta" welke den luchtdruk behouden. Aanbevelend, 220 MEERLO Wederom verkrijgbaar Voeder- en Drinkbakken, Kip penringen, Nesteieren, Ontsmet tingsspuiten, Broedbranders en Kunstmoeders, enz. Aan zeer lage prijzen. 22 Aanbevelend, n Het mooiste en nieuwste ia alle soorten aan stukken voorradig. t Door onze uitbreiding een reuzenvoorraad in Zoekt uw voordeel en bezoekt onze uitgebreide Manufacturenzaak SCHOENPOETS volgens hst nieuwste procsdé geeft hoogeren en vluggeren glans, is doch goedkooper dan alle andere merken. Met doosopener. NOVO Schoenpoets- Nijmegen fabriek Jos. Hendriks, Maasheesche weg VV. Swaghoven, Maasheesche weg EN Gazelle en Burgers is solied en rijdt zoo overheerlijk, Is elegant gebouwd en daarom zoo begeerlijk Het Bestuur der Coöp. Stoomzuivelfabr.l „Venray" maakt hiermede bekend dat del Belangrijke Vraagt prijs bij Hofstraat. 18 Ontvangen een groote partij met vier- en zeskante mazen. Nagels, Krammen. Aan zeer lage prijzen. 22 Aanbevelend, J. Coenen- Houtackers worden spoedig geleverd door Firma van den Munckhof. als Luehtbrood, Glutenbrood, Diabetes» beschuit, Suikerarme melk, Glutenmeel, Tabloid, Saxin, Jams, enz. enz. Verkrijgbaar bij onze Depothouders: Firma G POUWELS Zn. Langstraat 1, Venray A. P. FIKKERT—NOY, Parade 52, Tel. 75, Venlo 50 Buitengewoon gesorteerd. Alle maten en kleuren. kntbr. An Knlan- I zal plaats hebben op 's avonds 6 uur, in het Café I van den Heer J. KEMPS. Venray, 25 Febr. 1928. 2301 TB KOOP een dragend varkeDj 14 weken dracht en bij W. WETTERHAHN, Zw.Klef) TB KOOP een dragend varken) le worp, bij M. PHILIPSEN— Jacobs, 35a, Klein Oirlo. TB KOOP een partij biggen en) vroege pootaardapp. Eerstelingen en Eigenheimers bij M. VOLLENBERG, Brukske- GROOTE STRAAT 9

Peel en Maas | 1928 | | pagina 4