„UNIGRO" Stille Omgang K" Bro ren eetaarpoh pootaaneli stekbt StoomzMr.H.Maria Melkritten Ongeval skerii roodbontó 8 zwaiig roodbonaa eetaarjiel radio-toestel N.V. Vulkaan, Venray Gemengde Berichten. te Amsterdam. Districts-Arbeidsbeurs Jing Vlf. Landbou Dor en). prima lveId zwaar fcrk St Gou| een go< trel tb oostrum. Te op Te do Aanbesteding der Woensdag 7 Maart ?36)[ roodbon ai m> i-iAftfTfen jfiftr voitrena EEN is „een blijvende bron van vreugde!" L. van Haren, Driessen, Driessens, Briels en Neteson. Tot leden der Pro paganda commissie werden gekozen de Heeren Dr. Hootsroans, P. Gooren, Asselberghs, Peelers en P. Maassen. Tot leden der technische-commissie werden benoemd de Heeren Fonck, Schobbers en Driessen. Nadat nog enkele kleinere punten behandeld waren, werd deze vergadering met den Chrïstelijken groet gesloten. Onderbreking stroomlevering. Naar wij vernemen, zal wegens nood* zakelijke werkzaamheden in het hoog spanningsnet de levering van elec- trischen stroom te Venray op Zondag 4 Maart van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 5 uur worden onder broken. Indien de werkzaamheden eerder mochten gereed komen, zal de stroom levering eveneens eerder worden her steld. Anders in elk geval ten 5 uur namiddag. GEVONDENEen rijwielplaatje. Inlichtingen Marechaussée-kazerne. Door de Marechaussée alhier is procesverbaal opgemaakt tegen eenige jongens, die te Oostrum een onbewoond huis waren binnengedrongen en zich daar te goed deden aan sigaren. Failliet verklaard op eigen ver zoek H. W.Seuren, coiffeur te Venray, Rechter Commissaris Mr. A. L. M. van Berckel en Curator J. II. Huynen. Deurwaarder te Venlo. In November j.l. herdacht mej A. Folbera—Sluyers den dag, waarop zij voor 25 jaren als Gemeente vroed vrouw te Venray in functie trad. Naar aanleiding van dit feit waar aan geen bekendheid werd gegeven is haar dezer dagen namens het Gemeentebestuur een prachtig cadeau aangeboden. Yenraysclie kinderen naar Eersei. 't Is nog maar kort geleden dat vele menschen hier (en misschien schrijver dezes ook wel) er onjuist over dachlen Och jawel zoo zeiden ze d8t is nu wel heel aardig, en 't is heel plezierig voor zoo'n kinderen om eens n week of zes naar Eersei te gaan.... dèt wel..maar al die moeite, al die kosten.... en de tranen van de moeders., en ze hebben hier toch ook frissche lucht, hectaren vol, en ze zijn bij de ouders goed.... Enzoovoorts, enzoovoorts. Maar vandaag denkt men er geluk kig, en Gode zij dar.k, héél anders over Venraysche dokters en andere deskundigen hebben het wel anders geleerd, daarbij niet steunend op boeken-geleerdheid. maar op de prac tische ervaring. Ja, het is voor vele kinderen een weldaad, een zeer groote weldaad zelfs, om eens zes weken in de bosschen te zijn, waar geen Ven ray3che zandverstuiving de longen be dreigt, om eens geheel vrij te zijn en toch onder hoogst hekwame leiding, om eens te leeren »eten" op de ge- wenschte wijze, om.... ja, daar is geen eind aan. In één woord nogmaals: het is een zeer groote weldaad voor de bleekneusjes, wier gezondheid den ver keerden kant uitgaat en nu juist op tijd de goede richting wordt ingestuurd. En zoo zijn er Donderdagmorgen dan weer 'n goede dertig heengegaan, uit gezonden namens het R.K. Huisves tingscomilé, naar Eersei, waar Venray ache vriendjes en vriendinnetjes van den Venr. R.K. Middenstand hen op. wachtten. Zoo zijn er dan weer 'n heele groep weggegaan, kinderen uit alle rangen en standen, betalenden, half- en niet betalenden och, kinderen welen gelukkig nog niet van dat onderscheid. Er was, ondanks de kilte, een leutige bewegiDg op de Markt De kinderen gepakt en gezakt, vol blijde verwachting op de toekomst, de ouders ook verheugd en.och ja, ietwat ontroerd, dat is te begrijpen... verscheidene belangstellen den. Van het comité waren aanwezig, ---- - voor zoover wij zagen, de hoeren W.aangereden Laurensse, P. Schole en Dr. Hootsmans en V. Pyls, welke twee laatsten in hun hoedanigheid van secretaris en onder voorzitter de kinderen vergezelden. De allerkleinsten waren gesteld onder de leiding van de dames M. Hamann en M. Messemaeckers. Eerst werd er een foto gemaakt, w-lwillend aangeboden door Gebr van Bergen. En toen de auto's in I Wij vernamen, dat aan de firma's Kupers en Loonen—Cremers een woord van dank toekomt voor hun coulante hou ding in deze schoone zaak. Vaarwel! kinderen, ademen jullie daarginds met volle teugen de gezond heid in I Kom over eenige weken met dikke blozende wangen bij vader en moeder terug! Eu bloeie en groeie het K.U.. Hui8veslingscomité SIEBENGEWALD De collecte voor de getroffen personen, die bij het nood weer op Vrijdagavond 10 Februari j.l. hun huisraad verloren, heeft in deze gemeente opgebracht f 450. SIEBENGEWALD, TL zal een nieuw zusterklooster nnex meis jesschool worden gebouwd. De aanbe steding zal eerstdaags plaats hebben. Door een auto aangereden. Te Horst werd Woensdagnamiddag op den Rijksweg de timmerman M. uit Horst, die een motorfiets bereed, door een vrachtauto aangereden. De motorrijder werd zeer ernstig aan den urm en het oog verwond en brak op twee plaatsen een beenbovendien kreeg hij tal van ontvellingen en kneu zingen. De verwonde werd nasr het Gasthuis »Sini Joseph" te Venlo over» gebracht. Zijn toestand is bedenkelijk, De motorfiets werd geheel vernield. Verhooging der Maasbrug, ophooging Brugstraat en St. Antoniuslaan te Blerick. In verband met de Maas kanalisatie speciaal de werken aan de stuw en sluis te Belfeld, zal de spoorbrug over de M&as binnenkort 88 c M. omhoog worden gebracht, evenals dit voor 2 jaar geschiedde met de voetbrug. Als voorbereiding tot dit werk is men thans reeds begonnen met de ophooging der Brugstraat en een gedeelte der St Antoniuslaan. De drukke overweg van het spoor ter plaatse moet 65 c.M. om hoog. Met het verhoogen der spoorlijn wordt begonnen halverwege het perron te Blerick. De ophooging der St. Antoniuslaan zal beginnen aan de St. Lambartusslraat. Voor de bewoners der huizen, gelegen langs het opgehoogde gedeelte, wordt de nieuwe toestand weinig beDijdens waardig. Ondanks alle protesten zal er wel niets aan te doen zijn. Door de verhooging van den spoor wegoverweg zal de tram naar Maasbree Helden verlegd worden. De bocht moet grooter worden, wat verkregen wordt door een stuk van don tuin der villa Steeghs af te snijden. De werk zaamheden, die thans begonnen zijn, hoopt men in een maand tijds te kunnen uitvoeren. Hoogo veilingpryzen. Zelden werden op de Venlosche Veilingvereeniging zulke hooge prijzen betaald als Woensdag. Zoo werd bedon gen voor Prei per 100 stuk 1 90 tot 5 10voor 100 bos 6.80 lot 13,70voor Knolselderij 9,90 tot 29,20; voor Spruitjes per 100 kilo 50,10 tot 55,90 en voor Schorseneeren 35 tot 42,40 gulden Voor het eerst van dit jaar werden op de veiling aangevoerd Kropsalade, allen zeer klein, die betaald werden met f 3,70 per 100 stuk. Koopers van deze kostbare artikelen waren Duit schers De bioscoopwet en de nakeuring in het Zuiden. Dinsdag heeft te Roermond een druk bezochte vergadering plaats gehad van bioscoopdirecteuren, die hun bioscoop gevestigd hebben in de gemeenten, aangesloten bij de >Vereenigirig van Noordbrabantsche en Limburgsche ge meenten van gemeenschappelijke film keuring", gevestigd te Eindhoven. De vergadering, die onder leiding stond van het h<»<van den Nederlandscheri Bio>r ond, werd door afwezigheid van den bondsvoor zitter gepresideerd door den secretaris, den heer A. L. Hoogenstraaten uit U trecht. De bondsadministrateur, de heer A» de Hoop, uit Amsterdam, hield een inleiding over de totstandkoming van de Zuidelijke keuring en van de Bios coopwet. Spr. herinnerde aan het request van den Ned. Bioscoopbond aan H. M. de Koningin en deelde mede, dat de Kroon alle verordeningen der onderscheidene gemeenteraden, welke geraeenschappe lijke nakeuring van films voorschrijven, niet heeft goedgekeurd De vergadering verklaarde zich, na zeer geanimeerde gedachtenwisseling over de te treffen maatregelen, accoord mei het besluit der bedrijfsafdeeling van filmverhuurders, waarmee ook 't hoofdbestuur instemde, om na 1 Maart as. geen films meer aan een gemeen schappelijke filmkeuring, die in strijd met de wet is, te doen onderwerpen- Boschbrand. Onder de gemeente Monlfoort (L.) zijn Woensdag 60 H A. hakhout en dennenbosch afgebrand. Deze behoor den aan verschillende eigenaren. HORN. Woensdag heeft de opening plaats gehad van het nieuwe vrouwen paviljoen van het Limburgsche Groene Kruis-Sanatorium te Hom. De aanryding te Horn. De 20-jarige zoon van den landbouwer Th. Levels te Horn, die Zondagavond door een auto nabij zijn woning werd en ernstig gewond, is Maandag aan de bekomen verwondingen overleden. In brand geraakt. Te Neiswyier geraakte in een hoeve de 13 jarige jongen A. R. in brand. Hij had in een stal op een plek, waar bezine was gestort, een stallantaarn geplaatst. De benzine vloog in brand, waardoor de kleerer. van den jongen vuur vatten. Met levensgevaarlijke brandwonden werd hij opgenomen en naar het ziekenhuis te Heerlen over gebracht. Zijn toestand is bedenkelijk, Doodelyk ongeval. Dindagmorgen is de groote autobus van de heer van Kan onder de ge meente Waubach nabij hel steenen kruis, waarschijnlijk door het springen van den voorband tegen het winkelhuis van den heer Pauels gereden. Tengevolge van den schok stortte een gedeelte van de muren naar de straatzijde in. De echlgenoote van den heer Pauels, die zich op de stoep bevond werd door de getroffen en gedood. Zij is 42 jaar oud en moeder, van 5 kinderen. Misdryven in de grensstreek. Op uitnoodiging van de Akensche justitie had Donderdag te Aken een conferentie plaats van leiders der grens politie uit Nederland, België en Duitsch- land. Besproken werd de mogelijkheid van een gezamenlijk optreden der grenspolitie Ier beteugeling en bestrij ding van misdaden. Aan de bespreking werd ook deelgenomen door den officier van justitie te Maastricht, den procureur des konings te Verviers en den Ober- staatsanwall te Aken. Diefstal. Te Deurne heeft zich een dief laten insluiten in de woning van dr. Verhagen, die even weg moest om een patiënt te bezoeken. Alles werd overhoop gehaald, tot de verbandtrommel toe. Er wordt slechts een bedrag van f 20 vermist. Aanryding. In de Bleekstraat te Eindhoven is een autobus door de tram aangereden. De ruiten in de bus werden verbrijzeld De passagiers werden dooreengeworpen. Mej. J. brak een pols. Verdronken. Te Grave is een zoontje van den arbeider J. E. spelenderwijs in de bin nengracht gevallen en verdronken. Het lijkje is later opgehaald. Motorongeluk. De motorrijder van G te Bergeijk kwam Zondagnacht te Beverloo met zijn motor te vallen. Tot heden is hij nog niet tot bewustzijn gekomen. Het pachtvraagstuk. In een vergadering van de afdeeling Dreumel van den N.C.B. heeft de geestelijk adviseur, de Z.Eerw. heer pastoor Karsmakers meegedeeld, dat het kerkbestuur van Dreumel, hetwelk over vele gronden beschikt, besloten heeft nGg dit voorjaar een nieuwe wijze van verpachting in te voeren voor zijn bezittingen, met de bedoeling het bren gen van lotsverbetering voor den pach ter en daarnaast verbetering van de te verpachten grond. Bij het tegenwoordige stelsel wordt de pachtboer op zulke groote lasten gebracht, dat hen hei verkrijgen van een betrekkelijken wel stand feitelijk onmogelijk is. Besloten is nu de verpachting zoo te doen plaats hebben, dal eerst aan de bestaans voorwaarden van den boer wordt gedacht en daarna aan de grondrente van den eigenaar. Men hoopt dat de andere grootpachlbezitters het voorbeeld van hel kerkbestuur van Dreumel zullen volgen. Gewetenswroeging. Een eigenaardig geval van gewetens wroeging heeft zich dezer dagen voor gedaan. Van een onbekende uit Amerika ontving het Dordtsche gemeentebestuur een schrijven met een financieelen inhoud van ongeveer f 50 met verzoek di' bedrag te willen uitkeëren aan de fi. ma van der Kloet, Voorstraat, of zoo deze firma niet meer mocht bestaan, het voor een liefdadig doel te bestem men. Want de afzender van dit geld had 45 jaar geleden bij de firma van der Kloet een costuum gekocht en was zonder dit ooit betaald te hebben, naar Amerika vertrokken. Maar deze oude schuld was hem toch altijd zwaar blijven liggen en op deze wijze wilde hij den last van zijn hart afwentelen. Maar het eigenaardige deed zich voor da» de firm a van der Kloet nog wel beslaat, maar dal zij toch geen vrijheid heeft genomen dit geld te accepteeren Vermoedelijk is er een vergissing in het spel bij den afzender. Want de genoemde firma, wier boeken terug gaan tot het jaar 1854, heeft geen open post voor dit geleverd costuum kunnen ontdekken. Het geld is daarom aan de armen geschonken. Een dankbare passagier. 't Klinkt als een sprookje, maar 't moet volkomen waar zijn, vriendelijke bejegening werd dezer dagen beloond met een legaat van circa f 100.000. Begin dezer week werd het testament openbaar gemaakt van een heer, die geregeld van de Delftsche lijn der HTM gebruik maakte Het bleek toen, dat hij zijn geheele vermogen gelegateerd had san den trambeambte D., met wien de overledene geregeld de rit meemaakte. De erfenis, welke als in een oud ongeloofwaardig sprookje voor den be leefden beambte als 't ware uit de lucht komt vallen, moet bestaan uil f 46 000 bankdeposito, benevens huis en erf ter waarde van zeker f 50.000. De familie van den overledene schijnt de rechts geldigheid van het testament te willen betwisten. 't Is dan ook een tegenvaller... voor hen. Vrouwelyke burgemeester. In het Belgische grensiorpje Reck- heim, onder den rook van Maastricht, mejuffrouw Delwaide, benoemd tot burgemeester. Een gebeelen nacht in de modder. Na de sluiting van het veertiguren gebed begaf de Pastoor van Valburg zich huiswaarts. Bij het oversteken van een vonder op een der binnenwegen, geraakte hij door uitglijden in een sloot, waar hij bijna tol de schouders inzakte. Den geheelen nacht bracht de pastoor in dezen benarden toestand door. Tegen den morgen meende hij voetstappen te hooren en riep om hulp. Met groote moeite kon men den in middels bewusteloozen pastoor uit den rr drassigen grond krijgen. Zijn toestand neervallende steenen is een weining vooruitgaande. I De pastoor was gewend te voet dezen afstand af te leggen. Door het vriezen der laatste dagen was de grond daar ter. plaatse glad, hetgeen de oorzaak is geweest van dit ongeluk. De Schutsluis in de Maas te Sambeek. De bouw van de nieuwe schutsluis naast de stuw in de Maas is gegund aan de laagste inschrijfster Christiani en Nielsen's gewapend belonmaatschsp- pij te 's Hage voor f 527.000 Van Gend en Loos. Algeheele overname door de A.T.O. Door de hoofdinspectie van van Gend en Loos is eenige dagen geleden aan de organisaties van het personeel n.l. den RK. Bond van Transportarbeiders, den Gentr. Bond, den Alg. Bond van Handels- en Kantoorbedienden en den R K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden, medegedeeld, dat de geheele onderneming van van Gendcn Looe met al haar personeel enz, over genomen wordt door d9 A.T.O Pelsdiercnfokkcry te Goirle. Het bekende landgoed »De Bocht" te Goirle, gelegen aan den Rijksweg van Tilburg naar Goirle, is aangekocht door de N. V. Nederl. Pelsindustrie. Als directeur is aangesteld de heer Willem Hoosemans en als leider der fokkerij dr. Roelvink. Het landgoed beslaat een oppervlakte van pl.m. 5 H.A. en wordt geheel inge richt voor de teelt van duizenden konijnen (voornamelijk Chinchilla's en Angora's) en zilvervossen. Ter plaatse worden de pelsen verder bereid en voor den handel geschikt gemaakt. Oplichter. Een Duitsch heerschap heeft eenige weken te Doeünchem in diverse hotels vertoefd en goede sier gemaakt, naar zijn zeggen om voor eenige Duilsche sportbonden maatregelen te treffen in verband met de Olympische Spelen. Nadat een der hoteliers hem nog een flink bedrag had geleend is de man met de noorderzon vertrokken. Stichting eener Parochie voor R. K. Ncderlaudsche Boeren in Canada. Op verlangen van den Aartsbisschop van Winnipeg (Canada), Mgr. Alfred A Sinnott, heeft een Hollandsch priester sinds vele jaren reeds werkzaam als pastoor in diens Bisdom, zich bereid verklaard, in de provincie Manitcha een parochie te slichten voor katholieke Nederlanders, die zich ir. Canada eerst daags gaan vestigen. Voor dat Nederlandsch Roomsch district is uitgekozen een vruchtbare streek, waar met steun en onder toezicht der Canadeesche regeering onder zeer gunstige voorwaarden goedkoope farms, waarop reeds so'liede gebouwen, worden aangeboden. Eerstdaagsch komt hij naar Holland, om zich in verbinding te stellen met de velen, die reeds te kennen hebben gegeven, en nog te kennen zullen geven, zich in het Hollandsch katholiek een-- trum te Canada te vestigen. Het is vooral gewenscht, dat degenen, die nadere inlichtingen van Z.Eerw. wenschen te vernemen, nu reeds hun naam opgeven aan onderstaand adres C. Cox, Nieuwstraat 44, 's Bosch. Deelnemers kunren spoorkaartjes bekomen bij H. Jacobs, Schoolstraat en Firma van den Munckhof. De Stille Omgang wordt gehouden in den nacht van Zaterdag op Zon dag 10 en 11 Maart a.s. De extra trein vertrekt aan het Station alhier circa half tien 's avonds. In'R J. M. v. Yzer.doorn, coiffeur, Hen' seniusstraat 9 van Nijmegen. B. v. d. Berg, sigarenmaker, Kruis straat 32 van Cuijk. II. A Jans, chauffeur, Henseniusplein 9 van Boxmeer M. van Mil, zonder beroep, Hen- seniusstraat 19 van Maasland P. Sijbers, zonder beroep, Veltum L 68 van Maashees G. F. van den Berg, kleermaker, Maasbeescheweg 2 van Boxmeer A. Koenis, H. A. Lunter, J. G. Jans sen en A. J. Meers, kloosterbroeders, Leunscheweg 2a van Wijchen. VERTROKKEN A. M. Janssen, bakker naar Gemert, Elsendorp C. A. Vermeulen, dienstbode n Venlo, Klefstraat 28 J. C. M. Weyters en echfgen. grond werker naar Tilburg, Schoolstraat 4 H. A. Verhoof, schoenmaker n idem J. H. van den Berg, verpleger n Oploo, Noordkant M. A. van de Voort, verpleger naar Oploo B 125 M. J. Bossaert, verpleegster n Tilburg P. M. H Smits, timmerman n Woensel, Broeksche weg 42 C J. Hennens naar Webl D 24 H C. W. AchteD, dienstbode naar Nij megen, Plantanusstraat 5 Esasiures BIISSCT VSIEAT Parochiekerk Morgen Zondag in alle H. Missen collecte ten bate der kerk, hall 3 herbalingscatechismus, 5 uur Lof en 2de Lijdensmeditatie. Maandag half 3 leesmis, 8 uur besteld Jaarg. voor de overleden familie Toonen en Vermeulen, kwart Da 4 Lof Dinsdag half 8 leesmis, 8 uur sol. Jaarg. voor Helena Poels, echtgen. van Jan Michels. Woensdag half 8 leesmis, 8 uur sol. Jaarg. voor Cbiistina van Valkenburg. Donderdag 7 uur te Veltum H. Mis, half acht leesmis, 8 uur Jaarg. 2de klas voor M. Poels en Johanna Rutten. Vrijdag half 8 leesmis voor Jan v.d. Boogaard als lid der H. Familie, 8 uur sol Jaarg. voor Jo, Verhofstad, huisvrouw van L. van Valkenburg, vart na 4 Kruisweg. Zaterdag komen de kinderen der 3de klas te biechten, half 8 besteld Jaarg. voor H. Hendrik* en echtgenoote en hunne dochter Gertruda, kwart na 4 Lof. A s. Zondag collecte voor het Bisdom. Paterskerk. Morgen Zondag 5, 6 en 7 uur.H. Mis met onderrichting, half 9 Hoogmis met preek, om 5 uur Lof en H. Kruisweg.' Maandag feest van den H. Joannes Josef, volle aflaat o g.v Dinsdag vijfde Dinsdag der novene ter eere van den H. Antonius, half S H Mis met korte toe* spraak en gebeden der novene. De H Mis zal worden opgedragen voor de levende leden der Franciscaansche Missiebond, tevens feestdag van de H. Coleta volle afLat o.g.v. Vrijdag feest van de H Catharina van Bononia volle aflaat, 5 uur Lof en Lijdensmeditatie. St. Antonius-Patronaat. Maandelijksche Algemeene H. Communie. Spaarbankboekjes inleveren. Er wordt nog eens op gewezen dat men des Zondagsmorgens niet op het Sportterrein mag spelen. Ingekomen en vertrokken personen van 24 Febr. tot 2 Maart INGEKOMEN S. Min, boschwachter, Merselosche- weg 9 van Apeldoorn. C. J Voesten, dienstbode, Kruisstraat 34 van Arcen. L. C G Sa la, dierenarts, Patersstraat 19 van Utrecht. BÜBSBRUJKE SUED VIHRAY. van 24 Febr. lot 2 Maart. GEBOREN Peter H. M. Philipsen, Langstr. Henricus M. A. Billekens, Paterslaan. Leonardus H. Rommen, Vlak- waterweg Martinus P. W. Manders, Laagriebroek. Hendrika P. v. d. Vorle, Langstr. Maria L. Tijssen, Oirlo. Peter J. Duijkers, Castenray. Paul A. Stoks, Leunscheweg. Maria J. Huminski, St. Annalaan OVERLEDEN H. H. Maessen, 4 jaar, Over- loonschp weg. M. H. Noijen, wed. van G. Arts, 42 jaar, Merselo. J. Zeegers, wed. v. H Kornelis- sen, 79 jaar, St. Servatiusweg. 1 paiiënt St Annagestieht. Worden gevraagd verschillende burgerdienstmeiden voor dadelijk of Paschen boerenknechten en meiden Sleepers voor de Staatsmijnen, be neden 30 jaar 1 baUki^rsleerling voor Venray 1 schildersknecht Blitterswijk 1 jongen kunnende melken Overloon 1 bekw. boerenknecht Ysselsteyc 1 dienstmeisje 14 j, VeDray 8 jongens voor boerenwerk 1 boerenknechtje v. Overloon Smidsknecht en leerling 1 loopjongen voor winkel 2 dienstmeiden Den Haag en Amers foort Burgermeiden Deurne en Maastricht 2 boerenknechis v. Vierlingsbeek 1 bekwaam timmerman Voor het Rijnland (D.) worden ge vraagd 50 paardenknechten, voorkeur wordt gegeven aan personen, die met paarden kunnen omgaan p oegen en een contract voor een geheel jaar willen afsluiten. Loon 50 Mk. per maand en kost en inwoning 1 timmer mansle-rling 1 werkvrouw voor Zat. en wasch 3 aank. timmerlieden v Deurne 6 agenten voor Radio's en benood. 3 jongens voor dennenplanten 1 schildersleerling 1-2 j ahv Biedon zich aan 2 bakkersknechts 2 winkeljuffrouwen 18—19 jaar 1 smidsknecht 3 jaar aan het vak. 1 kindermeisje 7 grondwerkers 2 Burgerdienstmeiden 21 en 29 j. 2 burgerdienstmeiden 1619 j 1 timmermansieeriing 2 chauffeurs en 2 leerlingen 2 werkvrouwen 1 bekwaam schildersknecht 1 leerling coiffeur In de algt aderjr te houden o,r, a3. een bestuif pia hebben. Dtn5e Ied< de Heeren de Ha; zijn terstondaar opi ve« van.,, kunr schriftelijk irw0rden STUUR y Aanst. betaling ZO4 MAI de'over 1 ■etaris, UYSE1 te koop a It stuk, stam Horst. ;cj,te den binnen ,n ten nomen. J. RAMBAfastenr; 3000 K.O. bie |ndi benevens 50fr,dustr 200 K.O. Eern alles met geso bij Jac. Reijnhinen Aan 't zelfdefekoo vraagd een TB Dl Gouden h hi i en met Kc. Heid eerste te velde goedg punten a f 1( P. VAN KI TB 70 cM. hoog, Overloon. 3 eu d ER OU bij G. WEIJS, bij Kinderen i, Vi bij Wed. Willlruk nam. 5 uur bij Th. CAMPS aan het Station. Gesloten inschrijvingsbiljetten moeten op dien (lag vóór 12 uur ingeleverd zijn bij een der Bestuursleden of ten Kantore der fabriek, alwaar ook inlich tingen te bekomen zijn. 42 Het Bestuur. benevens een ij en Roode Sta bij M. SWINlj Br TB )C 2 bijna di km Vullinghshofeu bij Th. Boutese' TE KOOP PUIKE EETAARDAPPELEN bij A. VOLLENBERG, Wanssum TB partij kr bij G. 6 f 12 |00 IN 'T

Peel en Maas | 1928 | | pagina 2