teissig. Ditsliiitend zaivere NATUURWIJNEN EXPOSITIE I JAtfOMft Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VEBMEÜLEN-BOELOFS Zomermantels 1g' MANUFACTUREN K BLIJKEN ,4 I TOCH HET I f (YOQBöEÊUGSTf i I Dit nummer bestaat Puit TWEE bladen. BW BEDEVAART oudste St. Jozefskapel Genade-oord van Sint P Joseph te Smakt Buitenlandsch Overzicht A s Zaterdag 10 Maart Manufacturenhandel JAC FONCK De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 3 MAART 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 9> PEEL EN MAAS «MANUFACTUREN l BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 71/'» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!, nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 mms. naar de en de eenige bedevaartplaats in Nederland, te SMAKT (mi.MEGEN) Op alle Woensdagen in Maart om 3 uur Lof'. Op alle Zon- en Feestdagen in Maart, nl. op 4, 11, 18, 19 en 25 Maart om 3 uur Lof en predikatie. Op 19 Maart tevens om half 10 Hoog mis. (Zie Programma's). F. CREMERS, Rector. Met een paar blije oogen staren wij den kouden winter na, ons nog zoo goed de koude dagen herinnerend met zijn venijnige noodenwind en sneeuw buien. «Goddank" zeggen wij stil bij ons zelf. De lieve lente gaat beginnen en nieuwe bloemen gaan bloeienhet lieve vroege zonnetje brengt de keeltjes onzer vogelen weer in beweging en eenparig zullen zij straks hun Schepper wederom hun schoonste lied van dank en eer toezingen. De natuur herleeft, de boomen den geheelen winter met hun naakte armen als een spookbeeld hoog in de lucht heg en struik bladerloos en stil beginnen uit te botten en ontwaken uit hun lange diepen winterslaap, 't Is Maart. Hebben wij christenen in de winter maanden het groote kerstfeest met innige dankbare devotie gevierd en hebben wij bij deze groote mislerie's van Christus geboorte geleerd deugden van versterving en ootmoed, nu zullen wij ons weer gaan spoeden builen onze woonplaats en ons gaan begeven naar de genade-oorden van O. L. Moeder Maria en andere Heiligen. Van heinde en verre worden deze genadeoorden bestormd door talrijke scharen van godsvruchtige geloovigen om daar hun nooden en wederwaardig heden des levens te gaan blootleggen. Naast Maria komt ongetwijfeld ook St. Joseph in bijzondere aanmerking. Hoe zou het immers anders kunnen, want komt Maria bijzondere vereering toe, omdat zij is de Moeder van God, St. Joseph moeten wij vurig vereeren, om dat hij als Voedstervader van Jezus en Beschermer van Maria zeker een plaats onder de Heiligen inneemt, bij uitstek hoog en verheven. In elk goed geloovig huisgezin prijkt dan ook naast het beeld van Maria de beeltenis van St. Joseph en in de maand Maart staat zijn beeltenis ten toon te midden van de eerste bloemen en slanke witte kaarsen. Als klein kind werd het ons inge prent liefde voor St. Joseph, als klein kind vatte wij eerbied en hoogachting op voor dezen eenvoudigen heiligen timmerman. Kleine kinderen timmeren graag, daarom trok zeker het beeld van dezen heiligen ook de kinderziel. Hoe treffend vonden wij in onze kinderjaren die eenvoudige groep, voorstellend Jezus met St. Joseph aan de schaafbank, terwijl Maria zich met eenig handwerk bezig hield en St. Joseph den zwaren hamer hanteerde eenvoudig en toch zoo schoon. Dat beeld bleef voor onzen geest staan en de eenvoud van dezen heiligen werkman bleef ons trekken en wij bewonderden zijne groote deugd, juist in dat gewone, het daagsche, het alledaagsche. Schoon voorbeeld voor den huisvader, die te midden zijner kinderen mét zorg en zwaren arbeid den kost moet ver dienen, schoon voorbeeld voor den werkman, die in St. Joseph zijn even beeld ziet en de arbeid door Hem geheiligd en niet verafschuwd als iets bestemd voor 'n ongelukkig schepsel. Geen ongeduldig of ontevreden woord kwam ooit over de lippen van dezen heiligen werkman, zooals bij zoovele werklieden, die niet tevreden zijn met hun werkmansstaat en nog veel minder met hun daaglijksch werk. Wat een schoon gedacht en opwek king voor U te denken, dat ook de Vader van God, de schepper van Hemel en aarde, den harden arbeid heeft aanvaard. Neen het is geen schande te moeten werken en in het zweet des aanschijns zijn brood te verdienen. St. Joseph aangesteld als Beschermer der Heilige Kerk, als patroon der werk lieden, als voorbeeld van het Christen huisgezin en patroon van een zaligen dood. En als zoodanig is St. Joseph niet klein, maar verheven boven vele heiligen, aan wie deze eeretitels niet zijn toegekend. Daarom gaan wij alien in deze schoone maand van Maart tot St. Joseph. Gaan wij naar Smakt, waar St. Joseph ook verwacht en waar hij zoo gaarne zijn vrienden afwacht em met hun te kunnen spreken en hen te helpen en bij te staan in hun moei lijke levensomstandigheden. Dat beeld van St. Joseph in die eenvoudige kapel te Smakt spreekt zoo vaderlijk tot U en dwingt U als van zelf tot een vurig gebed en meer innige devotie. Hoevele zielen vonden hier verkwik king en opbeuring en hebben hier gevonden, wat zij zochten. Met een verruimd en blij hart zijn zij henen gegaan en begonnen wederom meteen vurigen ijver het zware leven van zorg en inspanning. Geen wonder dat elk jaar zoovelen opgaan naar Smakt. Daar wordt ware troost en opbeuring ge schonken en balsem voor de geslagene wonden. v Smakt, hoewel gelegen aan de spoor lijn NijmegenVenlo is niet makkelijk te bereiken. Nu is echter de hartewensch van den eerbiedwaardigen en vurigen St. Joseph vereerder Rector Cremers in vervulling gegaan, door de verwe zenlijking van den aanleg va^i een flinken harden weg van Venray naar het bedehuis van St. Joseph te Smakt. Wat zal deze verbetering voor vele peigrims een hinderpaal uit den weg ruimen, waardoor het drukke bezoek nog drukker zal worden en het getal van duizende pelgrims zal stijgen tot tienduizenden. De politiek van het Centrum. De inzet der a.s. verkiezingen. De vakvereenigingsleider der mijn werkers, Imbusch, tevens rijksdagafge vaardigde voor het Centrum, heeft in een rede te Dusseldorf nog eens de moeilijkheden in den boezem van het Centrum belicht, terwijl de fractieleider Von Guerard te Berlijn aan het woord was en daar de pas ineengestorte coalitie besprak. Imbusch wees voornamelijk op het karakter van het Centrum als volks partijden academici komt niet alleen de leiding toe, maar anderzijds heefi ook Wirth ongelijk inzooverre deze beweerde dat het Centrum alleen werd gesticht om looneischen door te zeUen. Ook de instandhouding van het christendom is, aldus Imbusch een der voornaamste doeleinden. Imbusch richtte zich vervolgens tegen de tendenz, die hij in het parlement meende waar te nemen, om namelijk den ambtenaren zoozeer ter wille te zijn dat de uitgaven voor de verbetering van de positie der arbeiders niet meer te voteeren waren. Het Cen trum, aldus Imbusch moet weer worden, hetgeen het vroeger was, christelyk sociaal, niet alleen in woorden doch ook in daden. Te Berlijn sprak Von Guérard over de jongste kabinetscrisis, de i^eenge storte coalitie en de perspectieven die door een en ander geopend worden Hij legde de verantwoordelijkheid der jongste mislukking geheel op de Dnitsche Volksparty, die kennis droeg van den eisch van het Centrum dai een einde wilde zien ge steld aan de achteruitzetting van de Christelijke school ;toen het er eenmaal op aankwam de gegeven toezegging gestand te doen herinnerde zich de Duitsche Volkspartij haar Kullur- kampfprincipes en weigerde haar mede werking zoDder nog moedig genoeg te wezen de schuld aan de ineenstorting der coalitie op zich te nemen. Merk waardig was de rede van Von Guérard toen hij z^jn verwachting voor de toekomst mededeelde, die een geheel nieuwe oriënteering der Duitsche politieke par tijen inhoudt. De mislukking der School wet was als een baken in zee. Duitsch- land stond aan den vooravond van een liberaalsocialistische samenwerking die een geweldigen strijd op geestelijk gebied zou ontketenen. Daarom is het belang der aanslaande verkiezingen voor de Duitsche katholieken zoo groot, daar het waarlijk niet alleen gaat om de schoolkwestie maar de inzet van den strijd niet meer of minder is dan de vraag of de christelijke opvatting in het staatsbestuur zal zegevieren of niet Verzwakking der Centrumfractie zou juist in deze om standigheden en om deze redenen zeer funeste gevolgen kunnen hebben. Een rede van Herriot. De zaak van den vrede. In de redidale dictriclsvereeniging te Lyon heeft Herriot dezer dagen ver klaard in een soort verkiezingsredevoering Wij treden voor het volk nog bedekt met de sporen van den arbeid en den strijd, en het volk herkent ons ia de beleedigingen, waarmede men ons overstelpt heelt. Denkt er toch aan, dat wij in 1924 weliswaar een onderteekenden vrede hadden, echter niet een vrede, dien allen goedgekeurd hebben Wij rekenen het ons tot een eer, dat wij Duilschland bewogen hebben zonder dwang de ver plichtingen te onderteekenen, welke het correct houdt. Anderen hebben ge zegdDuitschland zal betalen! Wij zeggen Duitschland heeft reeds 10 milliard betaald en het betaald rog regelmatig. En het Geneefsche protocol Is het niet een groote daad, dat Frankrijk als eerste land aan het eerste parlement der wereld, dat uit 54 staten bestaat, de organisatie van den vrede heeft voorgelegd Gedurende de laatste vier jaren heefl de zaak van den vrede vorderingen gemaakt, welke zelfs onze tegenstanders niet kunnen ontkennen. Was dat niet het eerste artikel van hetmandaat.dat het land ons in 1924 toevertrouwde der NIEUWSTE voor dames en kinderen Nadere bijzonderheden volgende week. Van verschillend terrein. Rusland ageert in China. De Russische pers publiceert ,eeD resolutie van de thans gesloten vol tallige vergadering van het uitvoerend comité der Komintern aan de commu nislische partij van China, welke tot hernieuwden gewapenden opstand onder verwekking van den burgeroorlog aan spoort. Alle secties der Komintern moeten voor het terugtrekken der vreemde troepen uit China en voorden steun van de Chineesche arbeiders werken. Spanje en de Volkenbond. Waarschijnlijk zal Spanje, nu de besprekingen over het Tanger statuut een voor Spanje bevredigend resultaat hebben gehad, zijn ontslag als lid van den volkenbond intrekken en vermoe delijk in September weer deelnemen aan de Volkenbondsvergadering. Spanje's verkiezing in den volken bondsraad kan als zeker beschouwd Ook Argentinë zal, naar verluidt, een der volgende maanden weer zijn intree doen in den volkenbond. De sterfdag van President Ebert. Rijkskanselier dr. Marx heeft ter herdenking van den sterfdag van den eersten president der Duitsche republiek Friedrich Ebert, den chef van het ministerie van financiën te Carlsruhe opdracht gegeven, uit naam van de Rijksregeering een krans op diens graf neer te leggen. De ontruiming van het Rynland. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegr." houdt zich bezig met de kwestie van de bezetting van den post van Brilschen hoogen commissaris voor het Rijnland, welke door het overlijden van lord Erroll vacant is gekomen. Hij is van meening, dat deze post niet meer definitief moet worden bezet, doch kan worden waargenomen door overste Ryan, den schoonzoon van lord Erroll. Hij meent verder, dat de mogelijkheid bestaat, dat het Rijnland zal worden ontruimd voor den vaslgestelden lijd van 1935, waarover tusachen Engeland, Frankrijk en België onderhandelingen worden gevoerd. o Het Vlootprogram der V. S. Naar uit Washington wordt gemeld, heeft een comité van den bondsraad van kerken van Amerika bij president Coolidge aangedrongen, dat hij zijn goedkeuring aan hel bij het congres ingediende wetsontwerp inzake den vlootbouw zal onthouden, daar dit wetsontwerp in de geheele wereld wantrouwen wekt. o De Stikgassenconventie. In antwoord op een desbetreffende vraag heeft de eerste minister in het Engelsche lagerhuis verklaard, dat de regeering het niet nuttig achtte om de conventie te ratificeeren, waarbij het gebruik van stikgassen in den oorlog verboden wordt, zoolang alle groote mogendheden het protocol niet hebben geratificeerd of hun voornemen hebben kenbaar gemaakt om dit te doen. Op de vraag of hij het niet gewenscht achtte op dit gebied een voorbeeld te geven antwoordde Baldwin, dat de handelwijze der regeering hem het beste middel scheen om tot het doel te geraken. Hij voegde daaraan toe, dat, voor zoover hem bekend was, geen enkele mogendheid tot nu toe haar voornemen te kennen heeft gegeven om de conventie te ratificeeren. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Eenden houden, rendabel of niet? Een abonné uit Vierlingsbeek vraagt ons, of eendenhouden rendabel is ja, dan neenDaar is zoo maar geen beslist antwoord op te geven. Dat hangt van veel omstandigheden af De beste eenden zijn wel de Witte en Reekleurige Indische Loopeenden en de Khali Campbells. De afstamming speelt natuurlijk ook hier een voor name rol Wie broedeieren of eendaags kuikens wil aanschaffen, zie dus goed uit z'n oogen. Hoe grooter de koppel eenden, hoe minder eieren per dier. Dus net eender als bij kippen. Werpen eenden meer winst af dan kippen? De een zegt: ja, de ander schreeuwt meesmuilend: neeje Het is een feit, dat eenden, onder gunstige omstandigheden gehouden, soms geweldig leggen, dager, ja weken achtereen, zonder over te slaan. Dat komt bij kippen veel zeldzamer voor. Maar dat beteekent nog niet altijd meer winst. Want ten le eten eenden ongeveer 1/3 meer dan kippen. Wan neer wij dus aannemen, dat een kip per dag anderhalve cent kost, dan kost een eend 2 cent aan voer, dii maakt in één jaar een verschil van f 1 80, wat dus wil zeggen, dat een eend f 1.80 aan eieren meer moet opbrengen, om de hoogere voerkosten te dekken. Dat verschil zou nog niet zoo erg zijn, indien de eendeneieren meer waarde hadden dan de kippeneieren, maar dit is helaas niet het geval. De waarde is, het heele jaar dooreen ge nomen wel 20 pet of 1 vijfde deel minder 1 Stel f 1 80 gelijk aan de waarde van 36 kippeneieren, dan zouden er dus 36 eendeneieren noodig zijn, om de zeltde opbrengst aan geld te krijgen, waaruil volgt, dat de gemiddelde pro ductie van eenden 36 40 eieren hooger zou moeten zijn om het ver schil in voerkosten goed te maken. De groote moeilijkheid bij eenden is de voeding. Een voer, waar de kippen best van leggen, blijkt voor eenden ongeschikt, want dan leggen ze slecht en te kleine eieren. Eenden eischen n.l. niet alleen méér maar ook aan eiwitrijker voer, willen zij een volle productie geven. In streken, waar men goedkoop vischafval of vleesch van het abattoir kan bekomen, is eendenhouden wel rendabel En natuurlijk daar, waar de dieren vrij rond zwemmende veel dier lijk voedsel kunnen vinden. Maar anders zit er tegenwoordig, nu de voederartikelen maar aldaar op- loopen, niet veel aan. Daar komt nog bij, dat de sla ht- waarde van oude, uitgelegde eenden aanmerkelijk lager is dar. van kippen; dat verschil is niet zelden 50 pet. Hier staat tegenover, dat de huis- vesting minder uitgaven vraagt en dat de woerdjes onmiddellijk na de ge boorte verwijderd kunnen worden. Maar dat js niet veel. Onze slotsom is de eendenhouderij nimmer rendabel van beteekenis, als de eenden over geen goed zwem water beschikken, of'wanneer men niet in de gelegenheid is, goedkoop dierlijk voedsel te bekomen. De winst lijkt veel grooter dan ze is. Ik houd het meer met kippen. Beendermeel. VRAAG 1. Onze kippen leggen best. Nu hebben wij ze in drie partijen zitten en 't gaat welke het meest leg gen. U begrijpt, dat het nazien wel in orde is. Daar mijn man (die ook een partij naziet, nog al tijd heeft, voederde hij de beenderen uit de keuken, die hij met een hamer tot stukjes sloeg, waar de kippen erg verzot op zijn. Nu wil hij beenderen bijkoopen. Wal raadt U aan? Is het goed en hoe veel mogen ze hebben per dag per 50 kippen. Is het ook goed voor deoverjarige kippen, waar broedeieren van genomen wor den Hoe oud broedeieren? 2. Hoe oud mogen broedeieren zijn voor in een broedmachine. Hoe moeten ze liggen, recht of plat. Moeten ze bedekt s'aan, onder papier of niet. Eendjes broeien. 3, Ook willen wij eendjes broeden met kloeken, wanneer is de beste lijd en hoe veel eieren per kloek. Is het opfokken van eenden als met kuikens. We willen ze in gesloten weide doen met niet te veel water, 12 roeden groot. Hoeveel eenden kunnen wij er plaatsen w. te V. ANTWOORD: 1. Beendermeel, da*" men verkrijgt door vermalen der beenderen, nadat het vleesch er af gekookt is, is een goed voer, dat rijk is aan eiwit en zouten, benevens aan mineralen. Maar het moet steeds versch zijn en men mag er nimmer veel van geven. Om het middaguur een tus- schenmaaltje, h.v. 1 pond per 20 lot 25 kippen. Hoe jonger het rund, waar de beenderen van afkomstig zijn, hoe beter. Zeg, dat uw man ze haalt bij den slordigsten slager, die er in Ven ray is, ik bedoel bij hem, die er het meeste vleesch aan laat zitten. Voor de broedeieren is h$t geen bezwaar. 2. Laat ze liefst niet ouder worden dan een dag of tien en keer ze eiken dag een halve slag om. U bewaart ze liggende, onbedekt. Dus plat, zooals u dat uitdrukt. Zet aan de eene zijde sen kruisje, ean den tegenovergestelden kant een nul. Vandaag een kruisje boven, mor gen de nullen. U moet ze zoo toch leekenen als ze in de machine gaan. 3. Per kloek 12 13 eieren. Is het een kleine kloek en zijn de eieren groot, dan liever nog iets minder. Men kan nu al broeden, dan leggen de jonge eenden nog een flink getal voor den winter. Het kan tot einde Mei toe, feitelijk nog later, want middenin den winter raapt men van eenden meestal toch weinig eieren. U kunt ze net eender opfokken als kipkuikens Ik zou het aantal maar niet te groot nemen. Probeer het eerst maar eens. Zorg, dat je baas niet te ruw met den hamer omgaat. Want dan krijg jij er maar de last mee Gegroet I VENRAY, 3 Maart 1928. Maandagavond hielden in de bovenzaal van het hotel »de Zwaan de Radio-beoefenaars uit deze gemeente* eene vergadering, teneinde te komen tot oprichting eener afdeeling Venray van den Katholieken Radio Omroep. De Weleerw Heer Kapelaan Strijkers, die de vergadering opende met den Christelijken groet, verklaarde het doel en streven van eene dergelijke vereeni- ging en hoopte, dat alle Katholieken zich hierbij zullen aansluiten. Nadat een huishoudelijk reglement was voorgelezen, traden een 20-tal Radio houders als lid toe. Tot Bestuursleden dezer nieuwe ver- eeniging werden gekozen, de Heeren

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1