Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. pAfcrowqfit J. VERMEDLEN-ROELOFS Uitslu tend zui'ere NATUURWIiNEN MANUFACTUREN} YOODDEEUÖSTA ij MANUFACTUREN l BLIJKEN TOCH HET (YOORDEEUöST/) Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Buitenlandsch Overzicht De Kippenhouderij op het platteland Vergadering paarden- en veeverzekering Venray Sport. ZATERDAG 25 FEBRUARI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 8 1 BLIJKEN TOCH HET Jj PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent Telefoon 51 v°°r het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt De veiligheids-conferentie. Veiligheid, steunend op vertrouwen, vóór ontwapening. Weer zijn dezer dagen de vertegen woordigers der volkeren te Genève bijeengekomen in de zoogenaamde veiligheidsconferentie om een nieuwe poging te wagen in de richting van beperking van bewapening Maandag, in de eerste zitting, zijn de verschillende vertegenwoordigers aan het woord geweest en ieder heeft natuurlijk in deze openingsrede mooie woorden gesproken en zijn beste wen- schen geuit Voorzitter van de N^d delegatie is de oud-minister Mr Rutgers, die zich ook op vorige conferenties reeds buiten gewoon verdienstelijk heeft gemaakt, niet alleen door met groote kracht hei Nederlandsche standpunt ta ontvouwen, maar ook door zijn activiteit om althans iets op deze conferenties te bereiken Natuurlijk hebben deze officieele openingsredevoeringen op den eersten dag weinig practische beteekenis, maar toch is het merkwaardig, dat de grond toon van alle sprekers is, dat eerst de veiligheidskwestie moet worden opgelost, alvorens aan een vermindering der bewapening kan worden gedacht Daarin ligt de ocnclusie voor het grijpen, dat ondanks de Volkenbond, ondanks het feit, dat Duitschland ont wapend is, ondanks het protocol van Locarno bij de Europeesche volkeren nog allerminst het gevoel bestaat, dat een oorlog tot het verleden behoort. En die veiligheid is een kwestie van mentaliteit, een zaak van verLrouwen en al zouden ook de officieele legers worden afgedankt, dan zou hel gevoel van veiligheid nog niet bestaan, zoolang het onderling vertrouwen nog niet is hersteld. Daarom ligt het voor de hand, dat het Russische voorstel, thans opnieuw ingediend om binnen vier jaren tot ulgeheele ontwapening over te gaan, niets anders is dan een misleidende politieke reclame. Rusland stelt, dat leger en vloot zullen worden opgeheven en alleen een troepenmacht zal mogen blijven bestaan voor douane doeleinden en politiebescherming. Maar welke garan iie zal b.v. het onmetelijke Rusland kunnen geven, dat het werkelijk en serieus deze ontwapening zal door voeren. In Rusland waar een strenge censuur beslaat, geen vrjje pers is, niemand bioner.komt in wien men geen medestander ziet, hoe zal dit land ooit voldoende waarborgen kunnen geven, dat het inderdaad ontwapend heeft, dat er geen geheime wapenfa brieken zijn, dat er niet door middel van politieke organisaties, troepenfor malies worden georganiseerd, die in weinig t\jds tot een nieuw rood leger kunnen worden omgetooverd Het Russische voorstel zou alleen vertrouwen kunnen wekken, indien het groote Rusland zijn grenzen openzette voor elke controle, indien het tegelijkertijd invoerde een parle mentair stelsel met oppositie-partijen, die volkomen recht van spreken en critiek hebben, indien het land toe gankelijk is voor iedereen, die onbe vooroordeeld en met eigen oogen de toestanden wi! zien en leeren kennen En wanneer Rusland afzag van elke buitenlandsche politieke propaganda Maar zooIaDg daarvan geen sprake is kan een Russisch voorstel tot onl wapening nooit eenig vertrouwen wekken. Is Duitschland ontwapend? Waartoe wantrouwen leidt. Volgens het verdrag van Versailleis Duitschland ontwapend, het heeft geen leger en vloot; het mag nergens eenige forten aanleggen, geen wapen fabricage bezitten, geen militaire luchtvloot be zitten, maar wie zou in ernst durven volhouden, dat nu wat Duitschland betreft, de veiligheidskwestie is opgelost? I" Frankrijk en België denkt men daarover heel anders, men geloofl daar absoluut niet in de veiligheid van de Oostgrenzen en de totale ontwapening van Duitschland heeft allerminst een gevoel van veiligheid gebracht Integendeel, èn Frankrijk èn België drijven hun bewapening op en tegen wien anders kan dit gericht zijn dan tegen Duitschland? Het Fransche blad aL'Echode Paris" heeft er dezer dagen nog eens op ge wezen, dat Duitschland met zijn leger van 100.000 man een pracht gelegen heid heeft om kader te vormen voor zyn toekomstig leger. En daarnaast heeft het tal van politieke en sportorganisaties, die mil- lioenen leden tellen Deze organisaties zijn geheel op militairen leest geschoeid, dragen zelfs uniformen, organiseeren schietwedstrij den en lange wandeloefeningen en zijn zeer geschikt om binnen zeer korten tjjd een massa- leger te vormen. Een militaire luchtvloot heeft Duitsch land niet, maar het burger luchtverkeer is nergens zoo ontwikkeld als net in Duitschland Het beschikt op die wijze over een uitstekend geoutilleerd corps piloten en tal van machines, die zeer gemakkelijk voor militaire doeleinden zijn in te richten- En het feit, dat Duitschland geen wapenfabricage heeft, zegt ook niets. Rusland heeft er meer dan voldoende om een Duitsch leger volledig toe te rusten en ook Tsjecho-Slowakije en Polen kunnen in die behoeften voor zien en niet goedschiks dan kwaad schiks Wat kan Polen beginnen, indien het een conflict krijgt, waarin het Duitschland en Rusland als tegenstan ders heeft En zoo is het inderdaad. Ontwape ning op zich zelf zegt niets zoolang in Duitschland de revanche-gedachte nog leeft, zoolang daar gevoeld wordt het onrecht van het Versailier verdrag en het vertrouwen in de politiek van Parijs en Brussel ontbreekt, zoolang blijft het gevaar voor de veiligheid bestaan ook bij een ontwapend Duitsch land. Ontkend kan dan ook niet worden, dat terwijl de eene vredesconferentie na de andere wordt georganiseerd, de mogelijkheid voor een nieuwen oorlog zeker weinig minder groot is dan voor 1914. De oude leuze»Wie den vrede wil bereide zich ten oorlog," doet thans weer e^en goed opgeld als voor 1914 De Belgische buitenlandsche politiek. Een rede van minister Hymans. Minister Hymans hield Dinsdag in den Senaat een rede over de buitenlandsche politiek van België, Onze politiek., aldus Hymans, is er een van vrede, beheerscht door bezorgdheid voor de veiligheid en de expansie onzer economische kracht. Sprekende over de Nederlandsch Bel gische verhouding, zei de minister, ns een overzicht te hebben gegeven van het hangend probleem Onlangs was er een plechtigheid in de universiteit te Nijmegen, die werd bijgewoond door den kardinaal aartsbisschop van Meche len. Zij was aanleiding tot het wisselen van woorden, waarin gelukkige gevoelens voor een toenadering tot uiting kwamen In ben overtuigd, dat de Nederlandsche regeering deze gevoelens deelt en dat zij begrijpt, dat het vraagstuk, waarover bijna gedurende acht jaar gediscuteerd wordt, niet lan ger op het doode punt kan blijven en het raadzaam is, het ongeduld der publieke opinie te voorkomen. Hymans sprak vervolgens op optimis tischen toon over de economische relaties met Luxemburg en Frankrijk en de economische expansie van België Naar aanleiding van de rede van Streseman over de vervroegde ontruiming van het Rijngebied, zei Hymans, dat er in dit verband noch direct, noch indirect stappen bij de Belgische regeering werden gedaan Wanneer dit wel zou gedaan worden, zou België de aangelegenheid met de geallieerden onderzoeken in den geest van objectiviteit en rechtvaardigheid. Reeds nu moet het echter wijzen op de noodzakelijkheid, niet alleen voor België maar voor Europa, dat het regime der demilitarisatie van het Rijngebied zal moeten geëerbiedigd worden. Terloops sprak de minister Jen wensch uit, dat Duitschland eindelijk de na de Duitsche bezitting in België gebleven |5i/t milliard mark zou rembourseeren Eindigend sprak Hymans het ver trouwen uit in den Volkenbond. Bij het debat, dat hierop volgde, vestigde pater Rutten de aandacht van België op de godsdienstvervolging in Mexico, die door de persagentschappen wordt doodgezwegen. Hymans antwoordde dat België met Mexico goede relaties onderhoudt en sprak den wensch uit, dat ginds de pacificatie des geestes en daarmede de godsdienstvrede zouden tot stand komen. Van verschillend terrein. De teruggave tier Duitsche eigendommen in Amerika. Maandag zijn in het plenum van den senaat der Vereenigde Staten de debatten over de teruggave der eigendommen aan de vroegere vijanden gehouden. Iedere spreker bleef slechts vijf minuten aan het woord. Na tal van besprekingen werd het desbetreffende voorstel tenslotte aange nomen. Het voorstel gaai nu naar de congres-commisie en naar president Coolidge, die er ook nog hun hand- teekening onder moeten zetten.' o Communisme in Tsjecho-SIowakye. De Tsjecho Slowaksche autoriteiten hebben alle communistische comité's van actie, welke in verband met de mijnwerkersstaking gevormd zijn, ont bonden. o De wassende roode vloed in Duitschland. In de stad, tevens staat, Hamburg, waar de in 1927 gehouden verki zingen ongeldig waren verklaard, heeft Zondag jt. een herhaling plaats gevonden Veel verschil in de samenstelling van de »Bürgerschafl" valt er niet te conata- >eeren. Alleen het feit, dat de socialisten en communisten samen er ook nu weer slaagden de meerderheid der stem men op zich te vereenigsn, is een feit, dat tot nadenken stemt. Hamburg is na Berlijn de grootste stad van Duitsch land de samenstelling van beider magistraturen wijst er op dat de roode vloed in Duitschland nog immer was send is. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Zoo maakt men kuikeus kapot De kuikentijd is weer in 't verschiet. Zalige tijd, als 't dan goed gaat, maar anders? Vult zelf maar in 1 Het vorig jaar zijn veel kuikens dood gegaan door eigen schuld. Moet dat van 't jaar wéér zoo We zullen ons nader verklaren. Jullie hebt allemaal wel eens gezien als er een goed bevrucht ei op den 18en of 19en dag stuk viel, dat het kuiken dan een gelen zak achter aan het lijfje had hangen. Die gele zak bevat de dooier uit het ei en heet daarom zeer terecht: dooierzak. Waar dient die voor? Die zak beval het reservevoedsel voor h«t kuiken gedurende de eerste dagen. Als hel kuiken uit de schaal springt, is deze dooierzak door de navelstreng naar binnen getreden. Zoo heeft ieder nor maai geboren kuiken dus z'n eigen knapzak hij zich. Hij zit er in. Dat is maar goed ook, want het eene kuiken wordt eerder geboren als hel andere De wijze Voorzienigheid heeft echter gezorgd, dat het niets te kort komt »Van zelf' wordt het voedsel van den dooierzak in het bloed opge nomen. We hoeven ons dus niet onge rust te maken omtrent zijn lot. En toch doen velen dat, ze hooren de kuikens soms piepen en meenen dat het van honger is. Doch ik geef u de verzekering: geen enkel kuiken piept de eerste dagen var. honger, ze doen dat van..:, kou 1 Vanzelf wordt het voedsel van den dooierzak in het bloed opgenomen. We hoeven ons dus niet ongerust te maken omtrent hun lot. En toch doen velen dat. Ze hooren de kuikens soms piepen en meenen dat het van honger is Doch ik geef u de verzekeringgeen enkel kuiken piept de eerste twee dagen van honger. Ze doen het van... kou We hebben de eersie 48 uur Alle voedsel te onthouden Aan de veeartse nijschool, waar ieder jaar zooveel kuikens ter onderzoek worden aange boden, constateert men telkens, dat de dooierzakken er nog grootendeels ge vuld in zitten. Omdat men direct begonnen is met voeren. Mis, vrienden 1 Mis, vriendinnen vooral 1 Ik weet wel, jullie teergevoelend hartje gaat naar alles wat jong is, en vooral naar zoo'n lieve, wollige hummeltjes, die je met groote, wijsgeerige oogen aankij ken en soms meewarig piepen. Maar dit doen ze dan van koudel De eerste dagen hebben de kuikens niets noodig den rust en warmte. Rust 1 En warmte Een weinig drinken kan men wel toedienen, maar absoluut noodig is ook dat nog niet. Wat zou er al veel gewonnen zijn, als iedereen het kon laten, om de eerste twee dagen, te voeren. Dusden dag van uitkomen niet, en ook den volgenden niet Na die twee dagen is de dooierzak nog wel niet heelemaal verteerd, maar toch wel een flink stuk er van. We gaan dan dus een begin maKen. Maar mogen aanvankelijk ook weer niet te veel geven. Zooveel heefteen hummeltje van slechts enkele dagen ook niet noodig. Wel is het gewenscht dikwijls wat te geven, telkens kleine hoeveelheden, of, de droogvoedermethode toe le passen. Dan heeft men eerstens nimmer te tobben met verzuurd voedsel en ten tweede nemen de kuikens van dat droge opfokvoer alleen naar behoefte. Want die droge kost is niet zoo ge makkelijk naar binnen te krijgen. Dat is echter eeD groot voordeel. Wie met kloeken broedt, hoeft dus de kloek maar rustig te laten zitten. Zij spe^t het wel klaar. We hebben dat 't best in onze hand, als we ze in het half donker hadden zitten. Anders zetten we er maar een scherm of een plank voor. De diertjes droge dan ferm op, blijven rustig onder de vleugels van Moeder, hebben het daar lekker warm, allemaal dingen, waardoor ze er veel beter tegen kunnen als ze van het nest genomen moeten worden. In de broedmachine late men ze in de kuikenlade, onder hel eierrek, 't Is daar warm en rustig. Meer is er niet noodig. Wie vlugger kuikens wil hebben die staken daarom z'n drift. Steenkoolgruis als scherp. Vraag: Toen ik Zondag hij een kennis te S. kwam, zag ik dat hij den steenkoolbak nabij het hok leegschudde Ik vroeg hem waarom En hij gaf mij ten antwoord, dat de kippen daa zoo gaarne in pikken. Kan steenkool- gruis geen kwaad? Ik heb altijd ge malen schelpen van den bond. G. te G. Antwoord: Blijf bij uw gemalen schelpen, doch het gruis uit den kachelbak kunt u er gerust bij geven Vooral wanneer u hei op 'n plek neer stort, waar het droog blijft. In ascb gaan de kippen ook gaarne een stofbad nemen, ter verdrijving van ongedierte. En de scherpe stukjes pikken ze er tusschen uit. Schade kan het in elk geval niet, integendeel. De voorzitter, de heer Pyls, opende de vergadering met den Christeiijken groet, riep alle, ondanks het slechte weder zoo talrijk opgekomenen, een hartelijk welkom toe en verzoekt den heer Secretaris Kruysen, de notulen der vorige vergadering voor le lazen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Hierna bracht de Secretaris verslag uit over het jaar 1927. Veeverzekering Aantal leden in 1927: 139; in 1926 136 vermeerderd met 3. Verzekerde koeien In 1927: 406; in 1926: 395; vei meerderd met 11. Verzekerd kapitaal In 1927 f 124545; in 1926 f122560; vermeerderd met 1985. Onteigend werden 28 koeien, waar voor werd uitgege.ven f 7495 waarvoor werd ontvangen f 2602,56. Zoodat de schade bedroeg f 4892,44 De ontvangsten over 1927 bedroegen f 8656,83; uitgaven over 1927 bedroegen f 8649,44. Batig saldo f 7,39. Paarden verzekering. Aantal leden in 1926: 480; in 1927 488 vermeerderd met 8. Verzekerde paarden in 1926716 in 1927 669 verminderd met 47. Verzekerd kapitaal 1926 f 297418 ir? 1927 f 300688 vermeerderd met f 3270 Or.teigend werden 32 paarden en 9 veulens, waarvoor uitgaven f 9072,50; ontvangsten f 2537,55 zoodat de schade bedroeg f 6534,95. De ontvangsten over 1927 bedroegen f11604 85 uitgaven over 1927 bedroegen f 10755,21. Batig saldo f 849.64 Wijl niemand eenige op of aanmer king op de uitgebrachte verslagen had, dankte de Voorzitter den heer Secretaris voor de nauwkeurige en uitgebreide verslagen en stelde de vergadering voor conform het advies der Commissie van Comptabiliteit den heer Secretaris decharge te verleenen, waartoe de ver gadering gaarne overging. Aan de beurt van aftreding als lid der Commissie van Comptabiliteit was de heer Ant. Derks te Vettum, in wiens plaats werd gekozen, den heer Hub. Jenneskens te Oostrum, zoodat deze Commissie nu bestaat uit de heeren Ant. Poels, Hofstraat, Van der Sterren, Oirlo en Jenneskens, Oostrum. In plaats van den heer Poels, Heide, die de gemeente gaat verlaten en wien door den Voorzitter dank werd gebracht voor hetgeen hij als Bestuurslid voor de Ond. Verz. gedaan had, werd gekozen den heer Gellings, Heide. De Voorzitter wijst er op, dat de melkrijders de heift meer premie en voerlui dubbele premie moeten betalen, gerekend naar de enkelvoudige premie verschuldigd voor de landbouwpaarden. Verder dringt de Voorzitter aan op zuinig beheer en wil hieronder thans vooral verstaan bij eventueele gevallen, als men ziet dat het dier toch dood gaat, het toch den nek af te snijden. Dan bloedt het uit en is zoodoende nog geschikt voor de consumptie en zal meer opbrengen dan de waarde van het vel, dat men krijgt bij niet-bloeding. Zoo kunnen vele guldens ten behoeve der verzekering gespaard blijven Over het geval mei het veulen van Van Rijswijck te Oirlo, wil de Voor zitter gaarne het gevoelen der vergade ring hooren. Dit veulen, 4 weken oud zijnde, kreeg het lendenwater, na veel gesuk kel is het overgenomen. Nu wil Van Rijswijck meer hebben dan het bij de Statuten bspaalde veulengeld ad f 60, terwijl de Statuten bepalen dal voor een veulen jonger dan 1 maand niet meer gegeven mag worden Enkele stemmen verhieven zich om v. R. meer te geven, maar de overgroote meerderheid hield zich aan de vastge stelde statuten. Ook de uitkeering voor het werpen werd eens besproken, maar bleef on veranderd, al was de dekkosten ook wat hooger. Hierna kreeg de heer Wijnhoven, Landbouwleei8ar te Venray, het woord om de afwateringsplannen io te leiden, welke straks door den heer Peeters uit Oirlo nader zullen worden omvouwen. In groote trekken zette sprexer deze zoo belangrijke aangelegenheid uileen en ging hierna over tot bespreking van den film »Het Stervende Land", die dit maal den leden zou vertoond worden in plaats van de 25 cent die zij anders voor het bijwonen der vergadering ontvangen. Met aandacht werd deze film door de vergadering gevolgd en was het goed te zien, hoe deze in den smaak der leden viel. De heer Peelers, Oirlo, hield hierna zijne voordracht in zake de afwaterings plannen en wees de vergadering er op, gebruik te maken van de gelegenheid den waterwolf te temmen, tot nut van Venray Een hartelijk applaus klonk op na deze schoone en duidelijke uiteenzetting, waarna de Voorzitter de vergadering sloot met den Christeiijken groet. N.V.B. Zuidelijke le klasse. A s. Zondag kan de beslissing voor het kampioenschap vallen. Immers dan gaat Wilhelmina op bezoek bij N O.A D. Nu hebben de Bosschenaren 26 punten uit 17 wedstrijden, terwijl du Tilburgers er 24 bezitten, doch nog twee wedstrij den hebben te spelen. Wint Wilhelmina zoo is ze definitief kampioen. Wordt gelijk gespeeld of verloren zoo dient afgewacht te worden, wat N O.A D. in haar laalsten wedstrijd tegen PS.V. zal uitrichten. Het is moeilijk om iets over den uitslag te zeggen, hoewel een gelijk spel het meest in de lijn der verwachtingen ligt. N.A.C., dal nog een zeer kleine kans bezit voor den eerelitel (als n I. Wilhel mina van N O.A D. verliest en deze weer van PS.V), ontvangt Willem II, waarvan gemakkelijk gewonnen kan worden. Een strijd tusschen twee gelijkwaar dige tegenstanders wordt te Maastricht gespeeld, waar M.V.V. als gastheer zal optreden tegenover Eindhoven Het voordeel van eigen terrein kan in deze ontmoeting den doorslag geven. De hekkesluiters BW spelen thuis hun laatsten wedstrijd tegen P.S V. Er bestaat veel kans dat d6ze gewonnen wordt, waarmede ze het totaal van elf punten hebben bereikt. Roermond bezit er op het oogenblik 9, doch heeft nog 2 wedstrijden voor den boeg, waarvan een Zondag te Til burg wordt gespeeld tegen Longa. Hi^r is voor de Roermondenaren wel een puntje te halen, wat hun trouwens door iederen Limburgsch sportliefhebber van harte wordt gegund Zuid. 2e klasse B. Pope heeft Zondag het stoute s uk uitgehaald om Boxtel met 4—1 t* slaan. Of het nog helpen zal is moeilijk aan te nemen. Dan dient er op de eerste plaats iederen wedstrijd gewonnen te worden. En of dat nu a s Zondag het geval zal zijn, staat te betwijfelen. Immers Gudok is tot goede dingen in slaat (sloeg ze Tegelen niet met 2—0) en vooral op eigen terrein is er niet

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1