l Weekblad voor YENRAY, HORST en Omstreken. J. VERMEULEN-ROELOFS Uilsluitend zuivere NATÜURWIJNEN. D. S. 0. I - STER TABAK i manufacturen (i YQQRimiGSrft pACf®j manufacturen}. fvOODDEELlöST/) Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Mgr. Dr. Poels 60 jaar. Wekelijksch babbeluur bij den Barbier. Morgen Zondag Sport. Buitenlandsch Overzicht t ZATERDAG 18 FEBRUARI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 7 l BLIJKEN I TOCH HET Jj PEEL EN MAAS f BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/j ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!, nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt Dinsdag vierde Mgr. Dr. Poels te Heerlen zijn 60sten verjaardag. Toen Dr. Poels in t910 met de bis schoppelijke benoeming als rector van Wellen in den zak, naar Zuid Limburg kwam, om veel meer dan rector van Weiten te zijn, had de groote omme keer van een landbouwend naar een geïndustrialiseerd land reeds aanzien lijke vorderingen gemaakt. Ieder jaar vermeerderde het aantal mijnwerkers en dat van andere industrie arbeiders met duizenden. Zij kwamen vcorl uit Zuid Limburgs landelijke bevolking, waarvan zoovelen de spade verwisselden met het houweel. Honderden en hon derden kwamen naast hen arbeiden uit alle streken des lands en uit wel haast alle landen van Europa. Deze verandering van werkkring en gewoonten van zoovele katholieke Lim burgera, hun inlijving bij het groote leger der induslrie arbeiders, hun aan raking met zoovele vreemdelingen die een andere levensbeschouwing aanhin gen, welken invloed zou dit alles hebben op de eenvoudige bewoners onzer Zuid-Limburg8che dorpen Met groote bezorgdheid stelde de herder onzer diocese zich herhaaldelijk deze beangstigende vraag en Hij wierp daarbij een blik op de naburige mijn- gebieden van België en Duitschland, ook eertijds geheel katholieke streken, waar het geloof groote schade had geleden, en met het geloof voor den zwoegenden arbeider de rijkste bron van levensgeluk was verloren gegaan Ook hier fegde de groote vijand van de arbeidersziel, het socialisme, zijne strikken en vond gehoor, waar de zoo sterk groeiende industrie lot sociale misstanden aanleiding gaf. Mgr. Drehmanns vond den sterken man, die onder den berg van arbeid zijn breede schouders zou zetten, in dr. Poels, die uit het groote Amerika te rechter tijd naar het nederige Lim burg was weergekeerd. Reeds toen had de doclor een veel bewogen leven vol arbeid achter zich. Na zijne priesterwijding zien we hem als student aan de universiteit van Leuven, waar hij op schitterende wijz in zware studie van menig jaar de doctorsbul behaalde Dan staat hij als kapelaan van Venlo plotseling voor een reuzentaak In 1903 breekt de spoorwegstaking uit. In de noordelijke helft des lands ligt haast overal het verkeer stil. In hel katho lieke zuiden staan eenigejoDgs priesters vooraan bij de leiding van het verzet tegen het roekeloos ondernemen. En van hen was het vooral dr. Poels, die het zuidernet van de misdadige woeling heeft gered, waarvoor H M. de Konin gin hem toen het ridderkruis der Oranje Nassau-orde schonk. Paus Leo XIII benoemde den jongen geleerde tot lid der Pauselijke Bijbel commissie. En de geharnaste strijder wijdde zich opnieuw aan de studie, Hij neemt een breede vlucht en aan vaardt de benoeming ïot hoogleeraar aan de katholieke Universiteit te Washington, het voetspoor volgend van een aantal leden zijner familie, die een groot deel van de wereld noodig blijken te hebben om zich behoorlijk le kunnen bewegen. Zijn groole wetenschap zou de doctor in het vervolg gaan aanwenden in de onmiddellijke aanraking met de arbei dersziel, gaan toepassen in de volle practijk. En Je welsprekende redensar, met lijn gespierde taal en klare beelden, maakt nog immer den diepsten indruk, wanneer hij den arbeider voorhoudt, hoe de Katholieke Kerk steeds de Moeder is geweest van de zwakken en kleinen, en lijdenden en verdrukten, alle eeuwen door en ook in onzen tijd. Dr. Poels is als redensar in Limburg igevierd als geen tweede. Maar krachtiger dan die zijner rede voeringen spreekt de taal van zijn daden. De tegenwoordige hoofdaalmoezenier van Sociale Werken was weldra de ziel van de katholieke arbeidersbewe ging in Limburg, de generalissimus van ons voorbeeldige katholieke sociale leger. Hij heeft gewerkt als een athleet. Dr. Poels is de man van de groote lijnen, die den weg wijst naar indruk wekkende slichtingen en scheppingen. In 1911 verrees het bondsgebouw met de bureaux voor arbeidsbeurs, secretariaat van den arbeid enz. De vennootschap «Tijdig" de naam herinnert aan Jen klaroenstoot van dr Poels op den Weerter Katholiekendag zorgde voor het verkrijgen van de terreinen voor den bouw van duizenden arbeiderswoningen in Zuid-Limburg «Ons Limburgvnpr de volkshuisvesting zelve. Ter bestrijding van hel kostgangers systeem, dien kanker der dichtbevolkte centra, werd te Heerlen de vereeniging »Het Goed Koelhuis" gesticht met het groote gebouw «Ons Thuis". Spoedig verrezen meerdere van deze noodzake lijke instellingen. Ziedaar eenige zijner groote stichtin gen, waartoe de groote liefde voor oen arbeider hem aanvuurt en de groote zorg voor het behoud van gezonde toestanden op godsdienstig en zedelijk gebied. Vrienden telt dr. Poels in 8Üe rangen en standen; het aantrekkelijke in zijn oviaal karakter is juist die gemoede- "ijkheid en vriendschap, welke hij toont aan groot en klein de eenvoudigste mijnwerker en man uit het volk zit even vertrouwelijk en gezellig in zijn gastvrije woning als de meest bekende groote industrieel of geleerde Die hartelijke genegenheid toont hij ook, bij de organisatie van praata^on- deo, waar de intellectueel plaatsneemt naast den arbeider, waar echte solidari teit wordt gekweekt en gedachten rijzen, die tot daden rijpen. Die groote liefde voor Limburg deden hem de belangrijke Rolducsche Sociale Weken organiseeren en leiden, waar curypheeën der wetenschap naast man nen van de practijk de leiders of de jeugd den weg wijzen naar een in christelijken geest hervormde maat schappij. Wij mogen God danken, dat Z. D H de Bisschop van Roermond, toen hij een aalmoezenier voor de mijnstreek zocht, een Poels te zijner beschikking had en dezen bereid vond om met zijn volle liefde en bezielenden ijver de zwar6 taak te aanvaarden. Maar een taak, die te zwaar zal blijken zelfs voor reuzenschouders en herculische kracht, als niet allen, wien het heil der mijnstreek voor alles gaat, samenwerken om het heil en het geluk van Limburg te behouden door de handhaving van het erfdeel onzer vaderen, de trouw asn het geloof van St Servaas De groote bouwmeesters onzer mid deleeuwen zouden nooit hun groote kerken, die hel Limburgsche land sieren als evenzoovele symbolen van een rotsvastgeloof hebben opgetrokken, als er geen samenwerking ware ge weest tus8chen grooten en geringen, tusscheri kunstenaars die schiepen en de arbeiders, die het werk uitvoerden. Daarom zal de beste hulde en dank, die men dr. Poels brengen kan, een oprechte en eerlijke samenwerking zijn van alle krachten, die Limburg willen maken tot een gewest, welvarend, maar voor alles gelukkig, door geloofstrouw Vragen wij mede Gods zegen overal de werken, die tot Gods eer en tot heil van ons voIk in onzen moeilijken tijd door mannen- als Poels ondernomen worden. Hij moge nog vele jaren de bezielende leider zijn. en al komen er wel eens gevallen voor, waarin ze falen, zooals b.v de moord op Mr. Wijsman, of op die koopmansvrouw in het Bezuidenhout in den Hasg, in de meeste gevallen hebben ze de daders spoedig te pakken Nou, nou, Pietersen, wat draaf je vandaag door op die misdadigers. Ik voor mij, heb het daar niets op. Dan lees ik liever over den vooruit gang van de techniek. Daar hebt u feitelijk ook gelijk aan, mijnheer. Ik vind de opening van de telefoonlijn** van Holland naar Amerika b v. een prachtkw^stie. Trou wens, verleden week Vrijdag hebben ze in Duitschland ook voor het eerst met Amerika 'gesproken en alles was duidelijk te verstaan. Wat een voordeel schuilt hierin. In plaats van een dertig dagen op een boot te zitten, om even eene boodschap in New-York le houden, kun je het nou van uit je bureau binnen enkele uurtjes En dan de vooruitgang in de laatste jaren op radiogebied en op gebied van het vliegverkeer. Zoo was er laatst een dame op een of ander Amerikaansch schiereiland, die hon derden mijlen van de beschaafde wereld af woonde. Ze kocht zich een vlieg machientje en ging 's middags even winkelen Het k"mt nog zoover, dat de Fordfabrieken van die machines gaat produceerer», zoodat iedereen voor een koopje in het bezit van zoo'n dingetje kan komen. Ieder huis zal dan in het vervolg worden gebouwd meteen plat' dak en een loods. Weet je nu Zondags uit verveling niets aan te vangen, dan haal je uw Fordje uit de loods en gaat even een kopje koffie drinken in Parijs of Berlijn. Weggeldbelasting en rijwielplaatjes zijn dan overbodig, want iedei is zoo vrij ais een vogel in de lucht Is er een stierengevecht in Spar.je, een carnavalsoptocht in Nizza, eene facislisclje betooging in Italië of een oorlogsmonument onthulling in Frankrijk, dan maar even ingestapt Je cirkelt zoo'n beetje boven je huis en weg ben ie. Voor het avondeten ben je al weer terug. Enfin, dat zij" zoo van die toe komst fantasiën, die misschien in Amerika eens verwezenlijkt zullen worden Geef mij dan maar de fiets of de autobus en als het dan nog zoover zou komen-, dat we een spoor kregen naar Deuine, dan lap ik de rest aan mijn laars. Ja, ik geloof ook Pietersen, dat de kansen voor een zijlijn naar Deurne zijn gestegen. We zullen de tijd echter maar niet vooruit loopen en maar af wachten. Daar spreken we later nog wel eens over. Goeden middag I deze ontmoeting hangt veel af. Immers winnen de Venrayenaars dezen wedstrijd zoo is hun het kampioenschap vrijwel verzekerd. Het kan vol worden aan de Hoop, waar de talrijke voetballiefhebbers weer eens getuige willen zijn van een goeden en fairen strijd. Spelen Je zenuwen geen parten, zoo is vast en zeker de overwinning aan Venray. Hup I D.S.O De wedstrijd tegen H V.C Helmond werd door D S O. met 3—1 gewonnen. Door het technisch betere spel van D S.O. moesten de Helmonders hei onderspit delven en het talrijke publiek kon dan ook genieten van een mooien wedstrijd. Vooral keeper Derks was uitstekend en liet wel eens keurige stukjes keeperstalent zien. U brengt vies weer mee, mijn heer. Daar zal de Maas wel weer van wassen, voorai daar in België en Frankrijk voortdurend regenval wordt geseind. Men kan toch feitelijk er nooit zeker van zijn voor den zomer. Wat zegt u van dien gevangenis directeur, ergens in Lithauen. Als hel niet zoo in-treurig was, zou je erom moeten lachen. U moet dan weten, dat die goeie man niet tevreden was met zijn salaiis. Niets erg boor. Hij liet de grootste boeven van zijn hotel bij zich komen. In zoo'n conferentie werden dan de opdrachten voor de verschillende heeren opgesteld 's Nachts werd het zoodje losge laten en nu werd er overal geroofd en gemoord, dat het een lust was Rijk met buit beladen, keerden de bandieten naar de gevangenis terug en een paar dagen later werd er eer lijk gedeeld. De schrik sloeg de bewo ners zoo om het hait, dat ze niets durfden te zeggen en zoo heeft die bende er twee j-tar kunnen huishouden, totdat ze eindelijk door de politie wer den betrapt. Als je nu niet leefde in de ver lichte twintigste eeuw, zou je moeten ge?ooven, dat het nog de bokkenrij- derstijd was. Hadden ze daar maar overal burgerwachten gehad, dan zou het spoedig zijn afgeloopen. Trouwens het Hollandsch politie korps is ook uitstekend georganiseerd Door den N V.B. zijn Zondag a.s. alle competitiewedstrijden der le klasse stopgezet, door het spelen der vier Olympische proefelftallen. Het Olym pisch elftal rood speelt le Rotterdam tegen een Zuidelijk elftal. Wegens het medespelen van verschil lende Zuidelijke le klassers in de Olympische elftallen is het Zuidelijk elftal als volgt samengesteld Van Tilburg (N.O.A.DVan Pel (N.O.A D.); Felix (MV.V); J. v. Eerd (Wiihelmins); Van Pelt (N.A.C) P. v. Eerd (Wilhelmina); Lommen (Roermond) Fleuren (B.V.V.); Terbeek (N A C.); v.d. Broek (PS.V); Franken (N.O.A.D) Het Olympisch elftal rood is als volgt v. d. Bergen (Exelsior); Van Run (P S.V.); Van Kol' (Ajax); Van Boxtel (N.A G,); Vis (H.V.V.); Van Heel (Feyen- oord); E.'lring (Alemaria Victrix); Van Kesteren (H.B.S); Kluin (A G O.V.V.); Van der Griendt (H.D.V SWeber (Sparta). Na de wedstrijden van Zondag j.l. zijn definitief kampioen hunner afdee- lingen le klasse, Afdeeiing I Feyenoord (Rotterdam) 2e klasse B Afdeeiing I Velox (Utrecht) Oostelijke 2e klasse B N E.C (Nij megen), welke club al hare 18 wed strijden heeft gewonnen. Zuid. 2e klasse B. Hier zijn slechts twee wedstrijden vastgesteld. Te Venlo ontvangt Pope de club uit Boxtel. Hoewel de Brabanders niet veel presteeren is eene kleine zege toch wel te verwachten. De andere Venlosche club V.V.V die Zondag j.l. haar zilveren jubileum heeft gevierd gaat bij Gudok op bezoek en heeft de meeste kans op de twee pun tjes. R.K.F. 2e klasse Eindelijk heeft D.S O. weer een thuis wedstrijd en wel tegen Boxmeer, Van Z. H. den Paus over de kerkvervolging in Mexico. Een boodschap aan de Amerikaansche Pers. Michadl Williams, uitgever van het groote Noord-Amerikaansche weekblad »The Commonweal", ontving een boodschap van den Paus aan de Katholieke Pers over de Mexicaansche kerkvervolging, welk stuk hem door dan Kardinaal staats secretaris, Gasparri, werd toege zonden' We laten dit gewichtige stuk hier volgen. «Herhaaldelijk heeft de Paus in plechtige toespraken en boodschappen Zijn stem verheven om de wereld de waarheid over Mexico te zeggen. Doch de sluwe plannen der kerkvervolgers, die alles van te voren handig doordacht hadden, hebben ver hinderd, dat '8 Pausen slem alom ge hoord werd. Ja, veelvuldig hebben zij de woorden van den H. Vader zelfs volkomen verdraaid, en wel juist dan, wanneer het 't noodigsl geweest zou zijn ze te doen hooren. De pers in de Vereenigde Staten is voortreffelijk in de gelegenheid aan dit euvel een eind te maken De H. Vader zou het levendig toejuichen, wanneer men Hem hielp om de waarheid aan de beschaafde volken bekend te maken en zoo de ellende van een onmetelijk land, ja, van een geheel volk, dat door de meest onrechtvaardige aller godsdienstvervolgingen onderdrukt wordt te verlichten. De geschiedenis heeft nog nooit iets gezien wat deze vervolging evenaartt zelf niet in de eerste lijden der Kerk, daar men zelfs in de eeisle tijden der Kerk, daar men zelfs in de lijden van Nero, Caligula en Domilianus den godsdienst niet in de particuliere woningen, in de catacomben en op de kerkhoven vervolgde Doch tegenwoor dig duldt men in Mexico niets, wat nog eenigszins Katholiek is, niet eens de particuliere plechtigheid der H. Mis of h t toedienen der Sacramenten. Dit alles is in talrijke gevallen met den dood gestraft, altijd ten minste met boeten, met kerkerstraf en bloedigen smaad Terechtstellingen zijn aan de orde van den dag. Elk soort brutale aanslagen op de Katholieken wordt volkomen strsffeloos gepleegd De allermisdadigste gewelddadigheid gebruikt men om de Katholieken lot afval van hun geloof te bewegen en hen in burgerlijke en moreele corruptie te storten. Ondanks zijn heldhafligen tegenstand hij wekt niet slechts Onze bewonde ring, doch ook die der beschaafde wereld, voor zoover deze de feiten kep t vindt dit voIk van belijders en marte laren nauwelijks één enkele ziel, die op zijn hulpgeroep antwoordt, die het redt van zijn ondergang en die zoo tegelijk de geheele beschaafde wereld van de schande bevrijdt, welke ligt in het feit, dat men een zoo verwoede vervolging midden in de twintigste eeuw, welke toch, wegens haar be schavingsvooruitgang, zoozeer wordt geprezen, duldt. Wanneer de pers der Vereenigde Staten, wanneer het geheelö volk een werkzaam geneesmiddel tegen een dergelijk sociaal onheil zou kunnen vindeD, dan verdienen zij zich een onsterfelijken roem in de ge schiedenis van de beschaving en van den godsdienst". De Engelsche Staatsman Lord Asquith overleden. Een staatsman van groote bekwaamheden. Te Londen is overleden Lord Oxford Asquith. Meer bekend was echter deze Engel sche staatsman als minister Asquith, eenmaal de politieke en staatkundige leider van de Engelsche liberale party toen deze nog 'n krachtige invloed had in Engeland, zoodat bij een wereldwijs /HC M Erkend de beste. vraag in 1913 gehouden, wie de mach tigste man van heel de wereld was, het bekroonde antwoord luiddeHerbert Henri Asquith, minister-president van Engeland. Nu zou wellicht het oordeel eenigs zins anders luiden, omdat hoe machtig het Engelsch empirium ontegenzegge lijk ook nog is, anders groot-machten naast Engeland zijn opgekomen en de wereldheerschappij aan het invloedrijke Albion betwisten. Zoo zou bijv. op dit oogenblik, wanneer weer een dergelijke prijsvraag aan de orde was, de president van de Vereenigde Staten een ernstige mededinger zijn naar de eerste plaats. Maar in de dagen dat Asquith, in Downingslreet resideerde was Engeland onbestreden meester van alle zeeën en daardoor een oppermachtig wereld rijk En van die macht was zijn eerste minister natuurlijk de volle afstraling. Ruim 8 jaren en wel van 1908 tot 1916 heeft de thans overleden staatsman die hooge functie vervuld en nog wel in een periode, die in de wereldgeschiede nis zal blijven als een der meest belangrijke wélke de volkeren ooit hebben doorgemaakt. Op 12 September 1852 werd Asquith te Morley geboren en in 1876 vestigde hij zich als advocaat in Londen, waar hij zich aansloot bij de. toenmalige liberale pariij. Hij was niet aileen een man met groote redenaarstalenten, maar ook met zeer groote bekwaamheden en in 1886 werd hij dan ook reeds als lid van het Lagerhuis gekozen. Op 40 jarigen leeftijd trad de thans overleden staatsman voor 't eerst in de regeering Bij de verkiezingen in 1906 werd de conservatieve regeering, waarin Cham berlain, als leider van den oorlog tegen Transvaal, buitengewoon impopulair was geworden, ten val gebracht en traden de liberalen weer in de re geering. Asquith werd echter nog geen pre mier, maar Campbell Bannerman, hoe wel Asquith, als kanselier van de schatkist, een invloedrijke rol speelde. Toen Campbell in 1908 wegens ziekte moest aftreden werd dan ook Asquith leider van het kabinet, dat hij bleef tot 1916 toe. Hij is een van de weinige staatslieden die geen mémoires hebben geschreven althans niet gepubliceerd, al zou hij zeker over de gebeurtenissen, die de wereldcalastrofe in 1914 voorafging, interessante bijzonderheden hebben kunnen vertellen. Bij het uitbreken van den oorlog nam hij ook nog de portefeuille van oorlog op zich, wat in die dagen buitenge* woon be'argrijk was, wijl Engeland zijn leger bij het uitbreken van den oorlog nog geheel moest formeeren. In die iwee jaren heeft hij meer van zijn krachten gevorderd, dan deze wel toelieten en zoo moest hij in 1916 zijn ambt aan Lloyd George en zijn porte feuille van oorlog aan Lord Kitchener, die later in deze functie zoo jammer lijk omkwam, overdragen Al bleef Asquith na zijn uittreden uit de regeering lid van het Lagerhuis en leider van de liberale party, toch trad niet meer zoo op den voor" grond. De man, die de liberale partij had meegemaakt in haar bloeitijd, heeft ook haar verval geheel meegemaakt. Vooral de periode, dat de liberale partij steun verleende aan de Lsbour- regeering en de eenigszins avontuur lijke politiek legen Rusland steunde, was voor hem buitengewoon moeilijk. Van die dagen daleeren de partijge- schillen, waarvan hij de eene richting vertegenwoordigde en zijn vroegere vriend Lloyd George de andere Men sprak zelfs van de Aequith- liberalen, die zich meer tot de conser vatieven voelden aangetrokken. Toch heeft Asquith veel gedaan voor de sociale belangen van zijn land. Hij heeft het ouderdomspensioen ingevoerd, zonder bijdrage van de arbeiders of werkgevers, terwijl hij ook der» tegen stand tegen

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1