Uitslnitend znivere NATUORWIJNEN. iJAlfQNQft Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. J. VERMEULEN-ROELOFS Smanufa<.tubên( ÏYOORDEÊLIGSTf JACION^ Wnufactub^J 'YOQBDEELKftTtf Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Voor het Partijbureau. Bij het vertrek van Rector Berden. Wekelijksch babbeluur bij den Barbier. Sport. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws LUXOR VENRAY. geen voorstelling ZATERDAG 28 JANUARI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 4 BLIJKEN TOCH HE" FEEL EN M A S BLIJKEN TOCH HET ■9 PRIJS DER ADVERTENT1EN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7>/t ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarilven. Telefoon 51 Y00r hel bu"enlar"i 1 05 bll vooroltbelalmg, afzonder!. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 6 Wie ten strijde gaat moet zeker uit gerust zijn met een groote dosis moed. Als men dien niet bezit, kan men beter thuis blijven. Moed is het begin van de overwinning. En, is een goed begin het halve werk, goede moed is minstens méér. Welnu, het doet den burger goed, dat het onze Partij allerminst aan moed ontbreekt. Met blijde hoop en lust'ge energie heeft ze dezer dagen haar oproep aan het katholieke volk de wereld ingestuurd. Zonder aarzelen vraagt zij 7 ton voor het inrichten en in stand houden van een partijbureau. Men kan dat in zekeren zin bescheiden noemen. Want de begrooting, zooals zij is opgezet (en meegedeeld) is waarlijk eer te laag dan te hoog. En ook, als men ziet, dat een zooveel kleinere partij als de Antirevolutionaire, die daarbij misschien nog meer uit »kleine luyden" bestaat dan de onze toch onverschrokken in eens een millioen eischte in dergelijke omstandigheden en dat ook ruim bij elkaar kreeg, dan mogen we zeggen, dat ons Partijbestuur waarlijk te bescheiden is. Maar van den anderen kant... het is reeds lang een gemeenplaats gewor den, zich te verontschuldigen, dat er zooveel gevraagd wordt voor kerk en school, voor armen en zieken, voor missies en rampen, enz. enzzoodat men waarlijk haast niet meer voor den dag durft komen met een bedelpartij En nu deze 7 ton, nog wel voor de politiek waarvoor, hoewel geheel ten onrechte, tegenwoordig velen den neus ophalen 1 Waarlijk, niemand zal durven beweren, dat het ons Partijbestuur aan moed mangelt. En niet alleen het bestuur, maar de gansche partij blaakt van Btrijdvuur en energie. Ik ken zoo'n beetje de verkiezing »bossen" zooals men die in Amerika heet en ik weet, dat zelden of nooit een voorstel van het bestuur zoo ongeduldig is af gewacht'en met zooveel instemming is ontvangen als thans de oproep om de duiten van het bureau. We zullen dan ook zien, dat deze actie, die zoo goed is voorbereid, prachtig zal slagen. Terecht is ditmaal de eischeen stevig kapitaal dat vast blijft staan en de onkosten van het bureau bestrijden uit de rente. We hebben op dit stuk te droeve ervaring met andere bureau's die op contributies moesten drijven dan dat er anders zou mogen gehandeld worden En als er nog velen zijn zooals men zegt die niets van de politiek moeten hebben dan moeten die bij deze gele genheid maar eens leeren, dat de politiek hen moet hebben. Frankrijk en andere landen kunnen leeren wat de politiek het Katholicisme kan knauwen, als x>men niet aan politiek doet". Waarlijk, er valt voor sommigen onder ons nog wel wat te leeren. Het zijn vaak dezelfde personen die en np de politiek en op de socialisten leeren, dat die ontzaglijke sommen voor de politiek over hebben, omdat ze weten, wat de politiek voor hun doen kan. De Katholieken mogen wel bedenken, dat, als er niet in den geest der katholieke beginselen geregeerd wordt, zij er niet af zijn met den dooddoener de politiek is niets voor ons. Te eer mogen we ditmaal eens dieper in de beurs tasten, waar de jaarlijk sche contributis voor de politieke orga nisatie zoo buitengewoon gering is. Zij is lager dan voor welke andere partij ook. Het minimum is een kwartje en maar al te velen maken er zich met dat minimum af ook onder degenen die zonder bezwaar een gulden of een tientje kunnen geven. Welnu, vooral dezulke moeten nu eens voorgaan Bijenkort zullen de Kringcomilé'i elk op zijn manier aanvangen met de algemeene actie. Straks zal de i aanval begonnen worden, waarbij geen enkel lid der partij, ja geen enkel ka tholiek moge achterblijven. Maar uiteraard zal dan de inzameling neerkomen op kleine bedragen. Laten degenen, die meer kunnen doen en moeten doen, nu niet talmen, maar de actie eens flink inzetten met royale giften. Er zijn er onder ons, die niet met zilver of goud, maar met briefjes moeten voorgaan. En 7 ton is zoo niet bij elkaar er zullen van de gesitueerden groote briefjes moeten komen. Zqoals reeds werd aangekondigd, zullen deze laatste wel bij persoonlijk bezoek verkregen worden. De rijkdom is in onze partij niet dik gezaaid, maar ik zou toch willen vragen: zouden er in onze partij geen goed gesitueerden zijn, die niet op een duizendje behoeven te zien en die het groote belang van een machtige katho lieke partij zóó goed begrijpen, dat ze niet wachten tot dat de berg to' Mohamed zal komen, maar dat ze motu proprio een koninklijke gift hij het partijbestuur bezorgen? Ze hebben dat voor de universiteit gedaan en de politiek is, op ander terrein, van even groot pu bliek belang. Wat zou zulk een vorstelijk gebaar den moed en de offervaardigheid der kleineren, die groot is, nog stevigen Het adres der comité's en anders dat van het Partijbestuur is alom bekend Met weinig vreugde, vernamen enkele weken geleden tamelijk onverwacht, de inwoners van Oostrum dat hun beminde herder «aar elders geroepen werd. Wanneer wij het verblijf en het werk van rector Berden in Oostrum overzien dan komt ons het volgende gezegde voor den geest. »De ware man op de ware plaats." Deze woorden golden ongetwijfeld voor reetor Berden in Oostrum. De in woners van Oostrum zien niets liever van hun geestelijke leidsman dan dat hij zich met hart en ziel toelegt op d«n bloei van Oostrum als bedevaartplaats. Dit begreep rector Berden, als geen andere, en hij heeft hiervoor gewerkt dag in dag uit.j Enkele jaren geleden lazen we in dit blad een artikel (waarschijnlijk door rector Berden geplaatst) waarin onge veer de volgende zin stond»In den stralenkrans van Venray's dorpen is Oostrum de fijnste diamant." Met dit zinnetje heeft rector Berden zich zelf een pluim op den hoed gestoken. Want hij heeft die diamant zoo niet aange bracht, dan toch geslepen en doen schitteren. In stillen eenvoud werkend heeft hij het lieve kapelleke, zijn omgeving en Trans Credron aantrekkelijk gemaakt voor Oostrum en ver daar buiten, $oo dat de bedevaartdagen soms weer een ouwerwetsche drukte vertoonden. Rector Berden heeft het niet gezocht in groote dingen, daarvoor is het plaatsje ook niet geëigend, maar onnoemelijk veel kleine zaken zijn tot stand gebracht en er is verfraaiing op verfraaiing ge komen door zijn werkkracht en kunst zin, bovenal door zijn liefde voor Gods huis, voor het lieve Vrouwke van Oostrum. En nog steeds waren zijn gedach'en dit of dat kan nog mooier onfijn woord >och er is nog zooveel te doen." De bezoekers der genadekapel bewon deren dan ook onverdeeld haar innige fijnheid, dit alles te danken aan rector Berden's werk of initiatief. Niet alleen echter heeft rector Berden zijn werkkracht bepaald tot verfraaiing van kapel en omgeving, maar ook heeft hij gewerkt op velerlei ander gebied Aan zijn doorzettingsvermogen dankt Oostrum zijn bijzondere school, een van de eerste, die in deze gemeente kwamen. Het meest heeft de ijverige priester gewerkt, op het speciale gebied van den priester, het geestelijke. Dit zijn echter zaken waarover het hier de plaats niet is te schrijven. Die maakt ieder voor zich uit. Maar niet minder, J zelfs op de eerste plaats, brengen de inwoners van Oostrum hem hiervoor hun dank. Oprechten dank voor alles Oostrum bewezen op stoffelijk, maar bovenal geestelijk gebied, een succesvol werken als pastoor te Ulestraten, dit zijn de welgemeende wensc'nen van alle in woner3 van het rectoraat aan oud-rector Berden. schijnt er weer zooiets op komst te zijn, tenminste volgens enkele deskundigen. Zoo heeft een Amerikaansch vice admiraal een paar dagen geleden in eene rede verklaard, dat Amerika dich ter bij den oorlog is dan ooit en dat speciaal Engeland er achter zou zitten. Een Fransch generaal schijnt meer verdacht te zijn op de Russen, die in hel voorjaar zouden beginnen. Ik geloof er nog geen steek van. Engeland zal zich wel driemaal beden ken. En Rusland? Ocharm, dat heeft zijn handen vol aan zijn eigen volk. Tenminste als er maar een schijnlje waarheid schuilt in de berichten over de Russische toestanden, dan is het daar een treurige beweging. Je moet toch echt medelijden met dat volk heb ben en als dit i ji de zegeningen van het Russische Communisme beteekent, waar moet het dan naar toe, als de klad erin komt. Dan zit je hier maar wat goed, al is alles niet koek en ei. Om nu maar eeus iets te noemen Dat er gekletst wordt weet U ook. En dat er van menschen kwaad wordt gesproken, wat in den regel schande ijk is overdreven, komt bij de beste families voor, ja zelfs bij heele volk stammen. Het is gemeen, maar ge- meener vind ik toch wel het schrijven van anonieme brieven. En dat schijnt hier al een paar maanden aan den gang te zijn en volgens Peel en Maas wordt een ruime belooning uitgeloofd voor het aanwijzen van den dader Als je nu nog eens anoniem een tientje toestuurden, mochten ze het voor mijn part iedere week doen, dan deden ze tevens nog een werk van barmhartig heid. Maar of ze daarmee gauw zopden eindigen 1 Gaat U Zondag soms naar de uitvoering der R. K Werklieden vereniging 1 Ik kan ze U beslist aan bevelen en als U dan kaarten, npodig heeft, waarschuwt U me maar even Dag mijnheer. Oef, Pietersen, wat heb je het hier warm gestookt. Ja, mijnheer dat moet wel van wege de vochtigheid. Het is anders een dure grappenmakerij. Een paar weken geleden heb ik nog vijfhonderd kilo kolen ontvangen, die nu al weer zoo goed als verdwenen zijn. Enfin, het is nog een geluk, dat je ze krijgen kunt, want in den mobilisatie-tijd was het dikwijls genoeg Man, wat moet ik nou weer stoken Dat was toen een van de uitvloeisels van den wereldoorlog, waarvan het meerendeel der mensch- heid de naweeën nog gevoelt. En nou op bezoek te Gennep en keeren twee puntjes rijker naar Venray terug. R.K.L.Y.B. Uitslagen van Zondag. De wedstrijd America ID S O. II is gestaakt door de scheidsrechter wegens het ruw spel van America. DS.O. III had Zondag j.l. een gemak kelijke overwinning te boeken 50, omrede Meerlo niet opgekomen is. N.V.B. Zuidelijke le klasse. Wilhelmina heeft door hare overwin ning op Willem II de eerste plaats weer ingenomen. Er resten haar nog 3 wedstrijden, waarin die tegen N.O.A D de zwaarste. Mochten ze echter.gelijk ilen, zoo hebben de Bosschenaren de meeste kans op het kampioenschap, aangezien N O.A.D. nog enkele zware uitwedstrijden heeft te spelen. Zoo moet deze Tilburgsche club Zondag op bezoek bij het Maastrichtsche M V.V. en nu zullen de verzwakte Limburgers wel niet winnen, toch zijn ze best in staat een gelijk spel te behalen. Wilhelmina gaat den strijd tegen Lónga aanbinden Hoewel de club van Gehring c.s. een bescheiden plaatsje inneemt dienen de Bosschenaren op te passen. Toch zullen ze eene overwin ning behalen, al zal deze zoo klein mogelijk zijn. Enorme belangstelling bestaat le Eindhoven voor de plaatselijke ont moeting Eindhoven contra P.S.V., waarin eerstgenoemde club eene kleine zege kan behalen. Eene zeer belangrijke ontmoeting heeft te Roermond plaats, waar het Bossche B.V.V. op bezoek kom'. Ver leden Zondag werden de Roermonde naren met liefst 5—1 geslagen door B.V.V., eene reden dus om aan te nemen, dat de Limburgers Zondag ook niet veel in de melk hebben te brok kelen. Het ziet er wel somber uit voor Massy cs. Zuidelijke 2e klasse B. Tegelen heeft het Zondag j.l. grooten- deels verprutst door op eigen terrein met 2—0 van Gudok le verliezen en daarom wordt Helmond, buitengewone dingen natuurlijk buitengesloten, kampioen. Toch kan Tegelen het nog halen. Maar dan dienen ze op de eerste plaats Zondag in Venlo van V.V.V. te winnen. En dat is iets wat zeer staat le betwijfelen, aangezien de Venlonaren al weken op dezen wedstrijd hebban gewacht en wat het voornaamste is naar alle waarschijnlijkheid zullen winnen. Boxtelde Valk eene onbe langrijke ontmoeting, waarin de Valken zullen zegevieren. Sittard—Gudok wordt eene overwinning voor de Sittardenaren terwijl in Helmond, waar Waalwijk op bezoek komt een hoop doelpunten zullen vallen, waarvan het meerendeel in Helmond zal blijven. R.K.F. 2e klasse D. Uitslagen van Zondag. Gennep II Union II 71 Venlo II Guyk 12 Treffers—«Boxmeer 4—3 Programma voor Zondag. De Venlo reserves ontvangen het 2de elftal van Union en zullen met flinke cijfers de Nijmegenaren naar huis terugsturen. De ontmoeting CuykTreffers wordt eveneens eene overwinning voor de ontvangende club, hoewel er geen groot doelpunten-verschil zal zijn. De a.s. kampioenen D.S.O. moeten door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Met kloeken. Vraag: Ik heb in het geheel een kleine 50 stuks Reds, die me goed bevallen. Van den winter heb ik er veel eieren van geraapt. Ze schenen van het koude weer weinig hinder te hebben, 's Zomers zijn ze nog al eens broed8ch, doch ik krijg er dat altijd gauw uit en dan gaan ze weer spoedig aan het leggen Ik behoef ieder jaar maar hoogstens 25 jonge hennetjes te hebben, wat, dunkt mij, met kloeken wel te bereiken is, te meer daar ik voor broedsche hennen wel niet ver legen kom te zitten. Ik zal meer kloeken tegelijk zetten. Hoeveel kuikens kan ik met voordeel bij eene kloek doen en wanneer is het de beste tijd van zetten C. te G AntwoordOnder eene Redkloek kunt u gemakkelijk 25 kuikens »huis- vesten". Een bezwaar is wei, dat Reds de kuikens vaak te vroeg aan haar lot overlaten, omdat ze weer aan den leg gaan. Ik raad u aan de broedhennen reeds in de eerate helft van Maart op eieren le zetten. De kuikens dienen in het laatst van Maart of in de eerste dagen van April geboren te worden, met het oog op den winterleg in hel eerste jaar. Zet 5 of 6 kloeken tegelijk, als u die krijgen kunt. Daarvoor heeft u noo^ig 75 tot 80 eieren, want onder eene groote kip kan men wel 14, soms wel 15 eieren met succes laten uit broeden. Wanneer de kuikens uit zijn, ver deeld u ze onder twee der kloeken, die het kalmst zijn. En deze kloeken plaatst u met de kuikens in een z.g. kuikenren met kloekenhokje. Wanneer de kloeken aldus gehuis vest zijn en niet van het beste voer kunnen mee-eten, dan duurt het 't langst voor ze weer aan den lag gaan. In 't vroege seizoen is 't niet voor- deelig, dat de kloek weer gauw gaat leggen. Hoe langer ze dan de kuikens verzorgt, hoe beter voor deze. Het voedsel en het drinken voor de kuikens wordt in het rennetje gegeven, zoo dat de kloek er niet bij kan. De kloek krijgt haar menu met tafeldrank in het kloekenafdeelinkje. Wie zoo'n kuikenhokje heeft, krijgt lang zooveel hinder niet van het te vroeg leggen der kloeken, als hij, die ze maar los en liber laat loopen. Want als de kloek verwijderd moet worden, dan hebben de kuikens in dat kloekenhokje nog beschutting genoeg Groenvoer voor kuikens. Vraag: Gaarne vernam ik in Peel en Maas, waar ik op geabonneerd ben, hoe ik het best aan groenvoer komen kan voor jonge kuikens, die er vroeg zijn. C. te G. AntwoordAls de kuikens een dag of drie, vier oud zijn, geven we ze voortaan groenvoer. En natuurlijk alléén jong groenvoer, omdat 't anders weinig waarde heeft. Maar omstreeks 1 April is er builen toch overal wel aan voldoerde groen voer te komen, zou ik denken. April heet toch grasmaand. En al begint 't «ras meestal flink op te schieten tegen Mei, daarom is er van tevoren toch al wel kort, jong gras Als dit goed fijngeknipt wordt, is het voor de kuikens zeer dienstig. Kort gesneden klaver is echter nog beter en ook brandnetels. U heeft misschien wel eens ooit ge hoord, dat men kuikens van fazanten en kalkoenen bij voorkeur kortgesne- den brandnetels geeft. Maar waarom zouden die dan voor kipkuikens niet even kostelijk wezen De kippenhouders geven vaak véél geld uit aan opfokvoer enz. en 't kostelijke, dat op de boerderij maar voor het grijpen is, dat nemen ze niet 1 Groenvoer, malsch groenvoer, doet de kuikens gedijen, ze hebben er groote behoefte aan. Een enkel kropje vroege sla is ook al goed. Zelfs raapstelen, die men heel dicht kan zaaien, zoodat de plantjes mekaar omhoog, duwen, zijn een aller best groenvoer voor kuikens. (Ook voor kippen). Neen, wie buiten woont, hoeft zich m.i. niet te verontrusten, omdat hij voor z'n kuikens geen groenvoer genoeg kan krijgen. Uwe vraag doelt misschien op groen voer, dat in den handel gebracht wordt, b.v. klavermeel Neem van mij aan, dat dit groenvoer maar »ersatz" is vergeleken bij het malsche jonge voor jaarsgroen, dat buiten overal groeit, (gras, klaver, brandnetels, muur e.d.). Maar u mnet hel goed fijn Knippen, vooral muur, omdat deze anders draderig wordt. Opfokvoer samenstellen. VraagDaar ik zelf graag het op fokvoer zou samenstellen, omdat ik dan weet, wat ik krijg, zou ik daar- ver gaarne eenige gegevens hebben. C te G. AntwoordDat raad ik u sterk af. Het is niet zoo gemakkelijk als het lijkt, om alle samenstellende bestand- deelen zoo onder mekaar te mengen, dat iedere hoeveelheid, die men vaa den hoop afneemt dezelfde samenstel ling heeft. De opfokvoeders zijn wel te ver trouwen, want men maakt daar zeer veel werk van. Wie een slecht opfok- den handel brengt, bedriegt de eerste plaats. Z'n hem gauw de rug toe- voor de andere voeder- zich zelf op cliëntéle zou draaien, ook artikelen. Met kleine hoeveelheden zijn de grondstoffen altijd ook duurder. En in een goed opfokvoer zitten vele verschil lende grondstoffen. U zou dus zéér in 't klein moeten inkoopen En hoe kreeg u b.v. levertraan, gist, zwavelbloem, e.d., waarvan men slechts buitengewoon weinig neemt, goed er onder vermengd Dat zou m.i. niet gaan. VENRAY, 28 Januari 1928. BEKENDMAKING De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw nader is bepaald, dat in het 'leele Rijk het vangen van eenden en duikeenden door middel van een denkooien en nelten, waarvan het ge bruik geoorloofd is, slechts zal zijn toegestaan tot 1 Februari 1928. Venray, 23 Januari 1928 De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO. Bij Kon. besluit is de Edelachtb. Heer O. L. P. van de Loo, herbenoemd tot Burgemee8t8rer van Venray. GEVONDEN: een regenmantel. Inlichtingen bij de gemeentepolitie. Van 23 op 24 Febr. a.s. zullen hier wederom een 120tal onderofficieren en manschappen worden ingekwartierd. Ze zullen grootendeels ondergebracht worden in de zaal van den heer Jac. van Dijck. De Maréchaussee Starren van de brigade alhier, wordt met ingang van 1 Februari a s. overgeplaatst naar de brigade te Sittard. Zondag werd te St. Oedenrode een solistenwedstrijd gehouden, waar aan door een drietal leden van Ven- raysch Fanfarecorps werd deelgeno men. Zij mochten hel genoegen smaken bekroond terug te keeren. De Heer Hub. Lucassenle prijs Bombardon, 2de afd. 128 p. De Heer M. Arts: le prijs Saxaphoon Alt, 2de afd. 136 p. De Heer Joh G. Th. Sijbers: 3e prijs Bugle 2e afd. 90 p. Proficiat I Het stervende land. Het bestuur der paarden- en veever zekering van den Landbouwbond deelt ons mede, dat bij gelegenheid der jaarlijksche algemeene vergadering op 15 Februari a.s. in het Bioscoopgebouw »Luxor" de film »Het stervende land", vertoond worden, die op verschillende plaatsen, zelfs op groote landbouwten toonstellingen, ruime belangstelling genoot. Deze vergadering zal toegankelijk zijn voor de leden van den Landbouw bond Venray—dorp, der paarden- en veeverzekering en der vereenigingen van Jonge Boeren. Zondagavond gaf de R.K. Werk liedenvereniging alhier te Meerlo eene goedgeslaagde opvoering van »Gerald de Kruisridder", bij gelegenheid van het 10-jarig jubilé der R.K. Arbeida- beweging MeerloTienraySwolgen. Bij gelegenheid der uitvoe ring van de Werkliedenveree- niging zal er in het LUXOR- gebouw op a.s. ZONDAO gegeven worden.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1