JAlFQMft Weekblad voor VENBAY, HOEST- en Omstreken. CÏS J. VERMEULEN-ROELOFS Uitsluitend zuivere NATUURWIJNEN. manufacturen} '(YQQRDEÜJGSm JACTON^ manufacture} 'WMELIGST/J Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De VO.V. en de huisvrouw. De communistische gruwelen. Kleine omzet, groote winst. Wekelijksch babbeluur bij den Barbier. Sport. i t i i Provinciaal Nieuws ZATERDAG 21 JANUARI 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 3 i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN 1 TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1EN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7>/t ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 66 ctper post 75 cent Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!, nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 6 Vrijwel algemeen weet men nu al, dat ieder ingezetene van het Rijk, eene verzekering bij den Slaat kan sluiten. Deze verzekering geeft recht op uilkee- ring van f 3.tot f 20 per week, naar gelang men premie betaalt. De leeftijd, waarop men het pensioen kan ontvangen ligt naar eigen keuze, tus schen 55 en 65 jaar. Ieder, het doet er niet toe hoe hoog zijn inkomen is, kan hieraan meedoen. Menschen van allerlei beroep, uit alle rangen en standen der maatschap pij, worden opgewekt zoo'n verzekering te sluiten en dezen keer willen wij ons speciaal richten tot de huisvrouwen. De huisvrouw, levende temidden van haar gezii^, bekommert zich in den regel niet veel om de wetten van het land. Zoolang die wetten haar met vrede laten, wil zij, zooals mén dat uitdrukt, het wel gelooven. Ze heeft zoo veel te doen met haar gezin en met de zorgen van eiken dag, dat daar mee haar tijd gevuld is. En als ze denkt aan de toekomst, dan zijn het weer gezin en kinderen, die daarbij de hoofdrol spelen. Zoodat zij dikwijls weinig, eigenlijk veel te weinig aan dacht aan haar eigen toekomstig lot schenkt. 't Is begrijpelijk, maar daarom niet goed en verstandig Want een kommer volle oude dag is een vreeselijk voor uitzicht. Moet de huisvrouw zich dan in 8toffelijken zin niet wapenen tegen de gevolgen van den ouderdom Natuurlijk 1 Zij doet verkeerd dit vraagstuk luchtig op te nemen, omdat een vrouw op lateren leefiijd, meer nog dan een man, zoo afhankelijk kan zijn Zoolang zij getrouwd is en een man heeft, die den kost kan verdienen, loopt het wel los, maar als het hoofd aan zijn gezin komt te ontvallen, wordt het minder. Dan bemerkt moeder, helaas te vaak, dat ze ten opzichte van zichzelf zeer zorgeloos is geweest. Deze geval len komen toch veelvuldig voor. Men kan ze dus niet schouderophalend voorbij gaan. De statistiek leert trouwens, dat vrouwen ouder worden dan mannen Daarom is het zeker goed, dat de huis vrouwen tegenover de Ouderdomswet haar onverschillige houding laten varen. Deze wet, die hare toekomst kan ver zachlen, verdient de volle aandacht van de vrouwen Het is toch immers geen kleinigheid den ouden dag tegemoet te gaan met de rustige gedachte, dat het latere leven financieel meer of minder verzorgd zal zijn. En ik weet zeker, als de beteekenis van dit vraagstuk goed tot de huisvrouw is doorgedrongen, ook de belangstelling van den man grooter wordt. Hij zal het zeker waardeeren, dat zijne vrouw gebruik maakt van de geboden ge legenheid om zich een ouderdomspen sioen ie verzekeren. Maar ook de kinderen zullen in de verzekering van moeder veel bevredigends vinden. Om tweeërlei redenen. Allereerst ter wille van moeder zelf en verder uit een belangenoogpunt voor de kinderen. Wat dit laatste betreft, men weet wel hoe het gaat. Als kinderen moeten zorgen voor het onderhoud van vader of moeder, dan heeft de geringste oorzaak dikwijls erge onaangenaam heden, zoo niet verwijdering tengevolge. Zoo ongemerkt komen die dingen, maar als de wrijving er eenmaal is, valt het moeilijk de goede verhoudin gen terug te krijgen. En moeder is de dupe. Zal nu elk kind, dat het hartelijk en goed met moeder meent, niet gaarne meehelpen die ongewenschte dingen te voorkomen Welnu, de vrouwen, hare mannen en de kinderen, allen gezamenlijk kunnen zoo noodig de handen ineen slaan, teneinde de Vrijwillige Ouder- domsverzekering ten zegen van de huisvrouwen te doen strekken. Aan een schrijven, dat een familie te Rotterdam van een bloedverwant in China ontving, ontleent de »Msb." het volgende Het is mijn gewoonte niet over poli Can'on te worden gefusilleerd. Com munisten schijnen de keus te krijgen te worden gezonden naar plaatsen van hun keuze, dus te worden behandeld als politieke vluchtelingen. tieke en andere gebeurtenissen in China te schrijven, maar ik moet voor dezen keer 'n uitzondering maken, nu er in Canton tooneelen hebben plaatsgehad, welke erger zijn geweest dan de bloedig ste revolutie ooit te voren. Gisteren zat e«n Chinees, die juist Canton ontvlucht was en daarin dienst was van een gouvernements ambtenaar aan onze bedienden, van wie hij familie is, te vertellen wat voor verschrikke lijks hij in Canton had gezien. Hij zeide liever van honger in Honkong om te komen, dan ooit weer naar Canlon terug te gaan, zoolang de toestand er zoo gevaarlijk is, dat het gebeurde zich kan herhalen, en daarvoor wordt op hel moment erg gevreesd. Wat hij vertelde en wat ik van andere Chineezen hoorde, zoomede wat in de couranten staat komt op het volgende neer »Er waren weinig troepen in de stad, omdat men juist bezig was, troepen van een andere provincie, welke in Canton den baas spelen, weg te jagen. Daarvan maakten communisten, gehol pen door hun Russische leermeesters gebruik om Canlon-city in bezit te nemen. De Russen hadden gezorgd voor allerlei wapens, en gebleken is, dat zij een groot deel der jongelui van gegoede families (zoowel jonge mannen als meisjes) volkomen vergiftigd hadden met hun communistische theorieën Goed gekleede meisjes mei kort geknipt haar dwongen winkeliers hun geld en goederen af te geven en waar men weigerde, werd de boel in brand ge stoken. Zeventienhonderd huizen zijn op die manier in asch gelegd. Vele winkeliers werden door diezelfde meis jes onthoofd en de hoofden werden als afschrikwekkend voorbeeld door de straten gedragen. Tweemaal 24; uur heeft dit schrik bewind aangehoudenvoorraden uit winkels werden op straat gesmeten om onder koelies te worden verdeeld. De leuze was, geen rijken, geen armen iedereen gelijk en allemaal werken voor hetzelfde loon. Het eerste wat men deed was de gevangenis openen en de honderden losgelaten misdadigers deden natuurlijk braaf mee aan het moorden, brandstichten en rooven. Tegenover Canton-city ligtHonan,op de manier als Fijenoord tegenover Rotterdam en daar is al sinds jaren een gouverneur, die als ex rooverhoofd- man alle knepen kent, om tegen ge spuis op te treden en orde en tucht te handhaven. In zijn district waren geen rooden, omdat hij zeer op zijn qui vive was en alle bewoners van zijn district kende. Die gouverneur heeft, dank zij de hulpjvan een werkliedenvereniging, welke ook tegen de Bolschies zijn, kans gezien de Rooden te verdrijven, maar hier ging het ook met een typisch Ghineesche list. De anti roode werk lieden werden van wapenen voorzien en deden zich voor als Rooden met roode iosignes en vlaggen. De anderen dachten, dat zij waren overgeloopen en lieten hen de stad binnen. Daar dron gen zij het hoofdbureau van politie binnen, heschen er de witte vlag, wat voor meergenoemden gouverneur het teeken was om met zijn soldaten den aanval te beginnen, zoodat de Rooden tusschen twee vuren zaten. Honderden koelies, die mee.deden aan'het rooven zijn daarbij gedood en er hangen hier bij de Chineesche fotografen foto's met den eenen handwagen na den anderen, opgestapeld met lijken, onbedekt en in allerlei houdingen Communistische jongelui en meisjes van den gegoeden stand werden zonder pardon doodgeschoten en gingen echel dend tegen de soldaten en zonder een spoor van angst den dood in. Er is in Caton groote rouw, waar vele tamilies haar kinderen dood van de soldaten in ontvangst namen om deze zelf te begraven. Vele Russische propagandisten, waaronder vrouwen, zijn eveneens gefusileerd, onder wie er waren, waarop de bevolking haar gram kon botvieren, aangezien zij eerst in processie door de stad werden gepara deerd. Het kwaad zit dieper, dan men aan vankelijk had kunnen aannemen en het is de vraag, of met het fusileeren van aanhangers en depörteeren van Russen het met het communisme in ChiDa gedaan is. En wat zullen de Russen doen als zij hooren van de vele landgenooten, die in Canton wer den doodgeschoten Een oorlog met China Want in de andere plaatsen is men bezig, alle Russische propagan disten het land uit te zetten. In Hongkong is het nu rustig. Hon derden Chineezen, die met hun buit van Canton hierheen gevlucht waren, werden door de politie aangehouden en degenen onder hen, die door de Canton- neesche politie herkend worden als misdadigers, zullen zeer waarschijnlijk gedeporteerd worden, om daarna te Men kan den evenmensch geen grooter teeken van liefde geven, dan het eigen leven voor hem op te offeren. Is dit de grootste liefde, men kan hem dan toch nog een grooteren dienst bewijzen, en dat ishem het eeuwig geluk verzekeren... Dat is iets, waarop onze moderne, praclische, katholieke wereld wel even mag letten. Wij van onzen kant geven betrekke lijk weinig, en de evennaaste daaren tegen ontvangt enorm veel I Wanneer men 's zomers Oost Mongo liö doorreist en dan aanhoudend door dorpen passeert, wordt het oog aange naam verrast door zwermen kinderen, die stoeiend en spartelend langs de wegen buitelen. Is de aanblik der spelende dartele jeugd weldoende voor het hart, toch kan men een gevoel van weemoed niet onderdrukken, als men bedenkt, dat al dat jonge frissche leven heidensch is, en dat. menschelijker wijze gesproken, er toch zoo weinig hoop bestaat, die massa's kinderen in de veilige haven des geloofs te brengen. Ons eenigst levensdoel is zielen te winnen. Dit laatste nu is geen gemak kelijk werk, vooral ala hst zielen zijn van volwassen menschen. Daar komt de menschelijke wil bij te pas en die laat zich niet dwingen. En zelfs de onschuldige kinderzielen van wie de Zaligmaker zeide, dat aan dezulken het Rijk der Hemelen behoort, ook deze zielen gaan voor den hemel verloren, als er niemand is, die eene helpende hand uitsteekt. Er komt ziekte over het land. Smart en lijden keert in aan den heidenschen haard. Kwamen de kleinen bij zwermen ter wereld, als vliegen ook zoo sterven ze. En wederom schreit Rachel over degenep, die heengingen. En toch *ele van die ontroostbare moedors zouden gerust hóre ffanen mogen drogen, want hare kindertjes, die groot geworden, waarschijnlijk in ongeloof zouden ge storven zijn, gingen nu naar den hemel. Ze werden weggenomen, voordat de verdorvenheid der heidenschu wereld hunne zielen besmeurde. Hoe kwam dat? Spijts onze schaarsche middelen weten we toch te sparen om een rond- reizenden dokter te onderhouden. Voor zooveel mogelijk heeft de man wal kennis over kinderziekten vergaard, heeft voor de meeste kinderziekten ook gecontroleerde medicijnen, en al is hij dan ook geen universiteitsprofessor, gaat hij evenwel rond als een weldoen de engel. Hij is katholiek en op jaren. Deze gevorderde leeftijd geeft hem toegang tot der kinderen moeders, die slechts vertrouwen hebben in den ouderdom. Waar hij genezen kan, helpt hij. Waar dat niet meer gaat, ontsluit hij den hemel door het doopsel in 't geheim. Waarde lezer, voelt gij niets voor een volwassen Chinees, heb dan ten minste toch een beetje medelijden met alle die kleintjes, die gaan sterven Een gebed en eene kleinigheid van uw kant, en er is een engeltje meer in den hemel, en niet één, maar vele! Hebt ge soms den Hemel een gunst te vragen, doe het dan door de voor spraak der kleinen, die gij ten Hemel sluurdet, en Hij, die zich lof breidt uit den mond van kinderen en zuigelingen Hij zal U verhooren Bissch. Missiecomité Hebt U een oogenblik geduld, mijnheer, ik zal U zoo helpen. Wat zegt U wel van onzen carnavalsoptocht? Die zal wel niet doorgaan, nu er geen dansje gemaakt mag worden, Het is toch goed beschouwd een kleine strop voor me. Want U moet weten, dat ik op het gebied van grimeeren een kuns tenaar ben. Nu had ik mij voorgesteld Carnaval Maandag open te houden, enkel voor grimeeren. Dan had U eens moeten zien, of ik niet een aar dig centje had verdiend, wat ik trou wens in dezen tijd best kan gebruiken. Het zal nu wel stil zijn in Venray en ik denk mijn zaak 'a middags maar te sluiten en ook eens in Venlo te gaan kijken. Wat zijn ze tegenwoordig toch bezig over onze driekleur. Ze willen ze vervangen door oranje wit blauw, omdat er nog al eens vergissingen voorkomen. Daar kan ik anders van meepraten. U moet dan weten, dat ik een twintig jaartjes geleden milicien was bij het 2de regiment. Het heele regiment ging «oen naar de Harskamp om schietoefeningen te houden. Nu had je daar bij het wachtlokaal een mast, waaraan onze vlag hing. 's Avonds werd da vlag vervangen door een brandende lantaarn. Op zekeren dag was ik op wacht, 's Morgens om zeven uur zei de msjoor tegen me: Pietersen haal jij even de lantaarn van de mast en hang de vlag er voor in de plaats. Goed, majoor. En zoo tippelde ik met een maffarigen kop er naar toe. Ik haalde de lantaarn omlaag, heesch de vlag en spoedde terug naar het wachtlokaal om nog een klein tukkie te doen. Maar jawel, nauwelijks lig ik 'n kwartiertje, of er werd >in het geweer" geroepen. Ik haastte me naar buiten, waar de luitenant de wacht kwam in- specteeren. Na de inspectie vroeg hij wie de vlag uitgehangen bad. Present, luitenant, antwoordde ik. Kom dan maar eens even mee Daar aangekómen vroeg de luitenant: Milicien, wat hangt daar voor 'n vlag? Onze vlag, luitenant. Jouw uilskuiken (dat was vroeger) is dat onze vlag? Neen, stommeling, dat is de Franschel En toen ik goed keek, moest ik toe geven, dat ik ze bij vergissing hel onderste boven had gehangen. Het slot van het lied was, dat ik twee dagen kwartierarrest kreeg om de nationale vlaggen van buiten te leeren. En sinds dien tijd ben ik er 'n beetje huiverig van geworden. Als ze dan toch willen veranderen, kunnen ze het beste een simpele Oranjevlag nemen, dan is vergissing buitengesloten. Ja, ja, het is toch maar 'n rare wereld tegenwoordig. Nu weer die cor- ruptie'a van gasdirecteuren en gemeen teambtenaren op verschillende plaatsen. Hoeveel van die heeren zijn er al zonder betrekking gekomen En dal soms voor een paar armzalige duizend guldens. Dan doen sommige bankdirec teuren het beter. Op tijd van enkele jaren een paar millioen en dan er tusschen uit. Worden ze gepakt, dan gaan ze hoogstens een paar jaar zitten en daarna behoeven ze niets meer te doen. Dat ze elkaar beduvelden, zou zoo erg niet zijn, maar dat de kleine menschen er weer de dupe van worden is toch treurig I Weet U wat ik zou doen, als ik een spaarduitje bij elkaar had. Ik richtte een hypotheekbank op, gaf wal pandbriefjes uit, kocht me een prachtige auto en verdween stiekum naar Riga. Wie doet je wat? En vandaar uit, hielp ik enkele Russische grootmach ten met het kapitaal, want daar zijn die natuurlijk ook tuk op, kreeg dan een lintje van de rooie ster van Rus land, veranderde mijn naam in Peter sin en was de mijnheer. Maar alle gekheid terzijde, heeft mijnheer soms iels noodig Tandpasta, eau de cologne of fijne zeep? Dank U zeer, mijnheer, tot de volgende week N.V.B. Zuidelijke le klasse. Een zeer voorname wedstrijd vindt te Den Bosch plaats tusschen B V.V. en Roermond. Beiden hebben zes punten, terwijl Roermond een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag j 1. heeft B:V V. kranig werk geleverd door tegen N A C. gelijk te spelen. Hierop afgaande zou eene nederlaag van Roermond zijn te verwachten. Toch zijn de Limburgers best in staat tenminste een winstpunt uit den wed strijd le halen. Willem II ontvangt Wilhelmina.dat momenteel op de tweede plaats is be landt Deze ontmoeting eiodigt naar alle waarschijnlijkheid in eene over winning der Bosschenaren. De Maastrichtenaren moeten op be zoek bij de Philipsmenschen. Voor M.V.V. is Philips meestal een struikel blok geweest en ze zal Zondag hard moeten aanpakken om een gelijk spel te forceeren. Ook de ontmoeting N A C —Eindhoven is van groot belang. Wie verliest is absoluut uitgeschakeld voor het kam pioenschap En dit zal Eindhoven wel zijn. Zuideljjke 2e klasse B. Tegelen heeft thuis een gemakkelijken wedstrijd n.l. tegen Gudok, zoodet het niet moeilijk valt te voorspellen dat Tegelen zal winnen. De andere kam- pioenscandidaat Helmond moet bij Pope op bezoek, ook al een wedstrijd, waar van weinig valt te zeggen Helmond zal winnen. Mocht er voor Zondag nog eenigen twijfel bestaan wie de degra datie wedstrijden zou spelen, zoo heeft Sittard deze opgelost door eene 7—0 overwinning op Pope. A s. Zondag moeten de ZuidLimburgers in Boxtel den strijd aanbinden tegen de gelijk namige club. Een wedstrijd tusschen twee even sterke tegenstanders, waarin het voordeel van eigen terrein wel eens de doorslag kan geven. V.O.S. uit Venlo trekt naar Waalwijk en heeft de meeste kans op eene zege. /v* -ï i waaraan ROODE STER zijn nationale bemindheid te danken heeft ROODE STER is zóó goedkoop dat breede kringen zich het genot van dit edel kruid kunnen ver oorloven en zóó goed dat dui zenden kenners en liefhebbers van een fijn pijpje tabakontdekt hebben wel duurdere maar geen betere tabak te kunnen koopen. Wilt ge 100% waarde voor Uw geld. rookt dan STER-TABAK N.V. Theodorus Nicmeljer R.K.F. 2e klasse D. Slechts een wedstrijd werd gespeeld n.l. Union 2 D.S.O., waarin de Ven- rayenaars met liefst 81 de overwin ning behaalden. VenloTreffers was wegens eene kerkelijke plechtigheid afgelast, terwijl in den wedstrijd Gen nepCuyck de scheidsrechter niet was opgekomen. VENRAY, 21 Januari 1928. Z. D. H. Mgr. L. J. A. H. Schrijnen1 Bisschop van Roermond, heeft benoemd tot Kanunnik van het Kathedraal Kapittel, den Hoogeerwaarden Heer P. J. H. Geurts, Professor aan het Groot Seminarie. De Gezondheidscommissie, gezeteld te Venray, zal op Donderdag 26 Januari a s. haar 25-jarig beslaan herdenken, in eene openbare vergadering ten Raadhuize alhier. Na afloop dezer vergadering zal in het Hotel »De Gouden Leeuw" een gezamelijk diner worden gehouden. In de Dinsdagavond gehouden vergadering van de Boerenleenbank alhier, werden met algemeene stemmen de wijzigingen in de statuten aange nomen, zooals deze door de Centrale Bank werden voorgesteld. GEVONDEN: een portemonnaie mei geld. Inlichtingen gemeente-politie. Zaterdagmiddag werden op den Overloon8chen weg alhier een tweetal kinderen van J. en van K. aangereden door een auto van KI, uit Blerick. Gelukkig bekwamen zij geen ernstig letsel. De autobeetuurder moet hier geen schuld treffen. Door onze gemeentepolitie werd aangehouden zekere P., die nog een oude schuld bij de justitie te vereffenen hsd. Verschillende personen werden Maandag bekeurd wegens wateren op op de openbare straat en dronkenschap. Maandagavond werd door den Rijksveldwachter alhier een zekere de B. aangehouden, die in het bezit van een revolver bleek, waarmede hij in een café een schot in den vloer had gelost Het gevaarlijk wapen werd in beslag genomen en tegen den schutter procesverbaal opgemaakt. Tegen een liental wielrijders werd Meandagmorgen procesverbaal opge maakt wegens niet in bezit hebben van een nieuw rijwielplaatje. Zooals we dit van >Allemans~ markt" gewoon zijn, was de Maandag alhier gehouden jaarmarkt wederom zeer drukbezocht. Honderden personen, uit Venray en verren omtrek, die van dezen dag een uitgaansdag maken, verdrongen zich in de straten, op de beide markten en in de café's. Ruim 200 stuks rundvee waren aan gevoerd, waarin druk gehandeld werd, al zijn de prijzen iets dalende. Op de biggenmarkt ging de handel veel vlotter dan de laatste markten. Ook de prijzen waren hooger. Men betaalde van f 9 tot f 14 per stuk. Tot laat in den avond werd dan handel in de café's voortgezet. Dat er in onze gemeente in het afgeloopen jaar nogal gebouwd is, moge blijken uit het feit, dat er be halve het groote Patersklooster met kerk en de nieuwe kerk te Yaselsleyn ruim 40 nieuwe woningen verrezen. Voetbal. D.A.W. D.S.O. III 2—3 Zondag speelde D A W. haar eerste Jeugd Competitie wedstrijd tegen D.S.O.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1