VERMEÜLEN-ROELOFS Uitsluitend zuivere NATUURWIJNEN Gascorruptie. Weekblad voor VENKAY, HOEST en Omstreken. S MANUFACTUREN BLIJKEN TOCH HET J. I MANUFACTUREN ÏYQQtmW taDEELlGSTft Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Plechtige inzegening der Bijzondere School. De Kippenhouderij op het platteland Vergadering Carnavals optocht te Venray. ZATERDAG 14 JANUARI 1928 Negen en veertigste Jaargang BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENT1EN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/i et. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY Telefoon 51 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 Mijnheer de Redacteur. >Hel Volk" van Zaterdag 26 Nov. j 1. derde blad, bevatte een schrijven van den Heer van der Stel, onder den titel »de Korruptie", aan het einde waarvan deze o.m. verklaart, cm de herinnering aan hem levendig te houden, nog eens aan den appelboom te schudden, waar mede hij niet wil zeggen, dat het de laatste keer zal zijn en daarna noemt hij de namen v«n gasfabrieken, di* alsnog bij de corruptie betrokken zijn De bedoelde zinsnede luidt: De vol gende gasfabrieken zijn alsnog bij de corruptie betrokken en dan volgen de namen van verschillende gemeenten waaronder ook »Venray". De Directeur der Gasfabriek van Venray richtte naar aanleiding van dit stuk van den Heer van der Stel in hei Volk, dat door verschillende bladen, hetzij geheel of verkort werd overge nomen, het navolgende schrijven èn aan de Redactie van Het Volk èn aan den Heer van der Stel Venray, 1 December 192 »Het Volk" van Zaterdag 26 Nov. j.l derde blad; bevat een schrijven van den Heer van der Stel, onder den titel korruptie. Aan het einde van dit schrijven ver klaart de heer van der Stel nog eens aan den appelboom te schudden, met het gevolg, dat met meerdere andere fabrieken, ook de gasfabriek van Ven ray ia afgevallen. Aan deze fabriek bestaat het perso j ueel slecht3 uit twee drie stokers, een fitter, benevens den directeur, die tevens boekhouder is, zoodat het schrij ven vun den heer van der Ste! slechts bedoeld kan zijn als eene beschuldiging gericht aan den directeur der fabriek Ten einde in deze zekerheid te krij gen, noodig ik den heer van der Stel uit, mij persoonlijk te beschuldigen en mij bepaalde feiten ten laste te leggen, opdat ik deze beschuldiging aan den Heer Officier van Justitie te Roermond kan doen teekomen. Om het den heer van der Stel gemakkelijk te maken, de noodige bewijzen te verzamelen, doe ik hem hierbij toekomen eene lijst van firma's, welke in den loop van 10 jaren, (zoolang ik Directeur der Gem. Gasfabriek te Venray ben) aan de gemeente-gasfabriek te Venray hebben geleverd. Uwe berichten zie ik gaarne omgaand tegemoet. Hoogachtend, (w.g.) H. J. DRIESSEN. Directeur van het Gemeentegasbedrijf te Venray. De Redactie van Het Volk antwoord de, dat zij het schrijven aan den heer van der Stel had doorgezonden. Van den heer van der Stel, ontving de Di recteur der Gasfabriek een hrief, welke -woordelijk luidt als volgt: Apeldoorn, 6 Dec. 1927 De Dir. Gasf. Venray Mijnheer. Uw aangeteekend schrijven kwam in -mijn bezit. Inderdaad is mij indertijd door een vertegenwoordiger eener firma wiens inlichtingen tot heden bijna ge heel betrouwbaar zijn gebleken, mede gedeeld, d8t de gasf. Venray ook bij de korruptie is betrokken. Het is mij onder de tegenwoordige omstandigheden thans niet mogelijk, nauwkeuriger om achrijving van het toen medegedeelde, te verkrijgen, doch ik zal mijn best doen meer Ie vernemen. Indien U werkelijk onschuldig ie behoeft U zich van het gepubliceerde niets aan te trekkeD, terwijl ik U ver zeker, dat wanneer mocht blijken, dat U vrij uitgaat, ik heb U niet be schuldigd ik niet zal schromen, om dit in Het Volk te publiceeren. Hoogachtend, (w.g.) VAN DER STEL Dato 20 December 1927 werd vervol' gena duor den Directeur der Gasfabriek wederom het navolgende schrijven gezonden aan den Heer van der Stel, »Uw schrijven van 6 dezer kwam in mijn bezit. Mij dunkt dat U intusschen tijd genoeg heeft gehad om meer vernemen. Ik herhaal dus mijne uitnoodiging, bij mijn schrijven van 1 December j tot U gericht, om mij persoonlijk i beschuldigen en mij bepaalde feiten ten laste te leggen en sommeer U bin nen acht dagen na heden aan deze uitnoodiging gevolg te geven, of binnen dien termijn Uwe beschuldiging in het »Volk", waarin door U gezegd werd, dat de Gasfabriek te Venray bij de korruptie wa3 betrokken, te herroepen een vorm, die mij volledig rehabil liteerd en mij een exemplaar van hei Volk", waarin deze herroeping plaats heeft toe te zenden. Hoogachtend, (w.p) VV. J DRIESSEN. Directeur Gem. Gasfabriek. Aan de Redactie van het Volk" werd op denzelfden datum een nagenoeg ge lijkluidend schrijven gpzonden. Tot dusverre bleven echter zoowel de door de Redactie van »het Volk" in deze zaak aangenomen, zal ik geen pogingen meer doen haar alsnog te be wegen, dit schrijven op te nemen en roep ik hiertoe Uwe gastvrijheid in, mijnheer de Redacteur, hetgeen ik des te liever doe, omdat U, afziende mis *chien van een »Limburgsche journa listieke primeur" niet de namen der beschuldigde gemeenten van Het Volk klakkeloos heeft overgenomen en daar door getuigenis aflegt van journalistieke voorzichtigheid. Tot de Nederlandsche Pers, althans de fatsoenlijke Nederlandsche Pers, voorzoover zij het eerste bericht van den hper van der Stel, betreffende gas- corruplie, waarbij de gemeente Venray werd genoemd, heeft overgenomen, icht ik het beleefd verzoek, ook dit hoopt op offervaardigheid van allen, in het belang van onderwijs en kind. Dan moet een zaak slagen, begonnen op den feestdag der H. Driekoningen, de eerste geloofshelden en op den le Vrijdag der maand, den dag van den Koning der Liefde. Tot slot voerde de heer Hegger, Hoofd der School, het woord, namens het Ouderwijzend Personeel, en beloofde tot heil der Venraysche jeugd de beste krachten te zullen inspannen. Redactie van het »Volk" als de Heer J 7 -- - _rQnI van der Stel in gebreke eemgMtwoord verk^rt 0'ver te Jnemen U, mijnheer de Redacteur, dankzeg- te geven of eenige puhlicatie in het »v0lk" te doen Op eigen verzoek van den Directeur der Gasfabriek werd intusschen nop onderzoek ingesteld of Venray bij korruptie betrokken was en stelde mij mede in verbinding met den Heer Officier van Justitie. De heer Officier van Justitie deelde mij mede, dat het dossier betreffende de gaskorrupties uit Utrecht ontvangen aan het parket te Roermond geen aan leiding gaf om in Venray een onder zoek te doen instellen, aangezien daarin over Venray niets werd gerept en het vermoeden voor de gend voor de verleende plaatsruimte, waarvan ik wel een zeer onbescheiden ruim gebruik heb gemaakt, teeken ik Met de meeste Hoogachting, O. L. P. VAN DE LOO, Burgemeestsr van Venray. Bij gelegenheid van de inwijding der Bijzondere School te Venray (Kom), hand lag dat er werd door verschillende personen bel niets op te zeggen viel. In de door de woord gevoerd, waarop wij het wen Justitie bij levering in beslag genomen schelijk achten even terug te komen boeken komt de naam Venray wat Dr. van Gils, Bisschoppelijk Inspec betreft giften enz evenmin voor. teur, richtte na de inwijding het woord De Directeur der Gasfabriek verklaart tot de aanwezigen, die tengevolge van de 10 jaren, dat hij als Directeur het slechte weer niet over talrijk waren, aan het hoofd van het steeds door een maar die er dan waren, zouden des accountant gecontroleerd gasbedrijf noods voor de Katholieke zaak naar heeft gestaan nimmer zich aan eenige de Noordpool willen reizen, oneerlijkheid le hebben schuldig ge- Het was zoo vervolgde spreker, reeds maakt en nooit een enkele steekpenning lang een bijzondere wensch van Z. D. H. eenigen. leverancier te hebben den Bisschop van Roermond in Venray aangenomen, Uit een ingesteld onderzoek is van eenige onregelmatigheid niet het minste gebleken. De beschuldiger de hoer van het Bijzonder Onderwijs te beginnen. En toch een school is een kostbaar en moeilijk bezit, vooral wanneer er op dit gebied, zooals hier in Venray, een der Stel, uitdrukkelijk uitgenoodigd groote chaos heerscht, dat iedereen, die feiten te noemen, antwoordde, dat hem zien kan, zien moet. dertijd door een vertegenwoordiger O. L Heer heeft in 6 dagen de wereld wiens inlichtingen bijna (nota benei) uit een chaos te voorschijn geroepen steeds betrouwbaar zijn geblaken, is nu moet men niet denken dat het Be medegedeeld dat Venr8y bij Je korrup- stuur der Bijzondere School een, twee, is betrokken en dat hij zijn best drie uit den Venrayschen chaos een zal doen meer te vernemen. Bijloopig model jeugd zou tooveren. erzekert hij nog »ik heb U niet be- Als voorbeeld wilde spreker een paar chuldigd" hetgeen formeel juridisch feiten noemen, welke hij zelf hier juist kan zijn. Da heer van der Stel Venray beleefd had, en wees daarbij noemde alleen de fabriek, waarom hpi op de voor in de kerk zittende wieme-1 den Directeur dan ook niet mogelijk lende en kriebelende massa, gevormd geweest een aanklacht wegens roek*1- door de Venraysche jeugd, waarvan er looze beschuldiging in te dienen bij niet een stil zat den Officier van Justitie en op een Dezer dagen was spreker met den herhaalde sommalie om feiten te noemen Zeereerw. Heer Pastoor in de school f rehabil 1 itatie te doen, volgt noch het geweest, en had spreker aan een paar een noch het ander en ook het »Volk" kinderen gevraagd of zij den Heer, die cht het blijkbaar niet noodig hierop bij spreker was, ook kenden, te reageeren Het antwoord kwam in hoog Ven Het moge waar zijn, dat de heer van rodsch »den, dat is de Pastouóór." Op der Stel meermalen raak geslagen heeft de vraag of hun niet geleerd was te inderdaad aan meerdere door hem spreken van mijnheer de Pastoor, en genoemde gasfabrieken korruptie is de pet af te zetten, luidde het antwoord gepleegd, dit geeft hem nog niet het »nieë." recht om zonder bewijzen en deze Zoo blijkt wel duidelijk, dat hier veel had de heer van der Stel niet wat chaotisch en lang niet in orde is, Venray betreft, toen hij zijn stuk in hel dringend verbetering behoeft. Volk piaatste, zooals hij zelf toegeeftNiet de sympathie der ouders is alleen het openbaar te schrijven, dat er voldoende, neen, ook haar medewerking een bepaalde fabriek bij de korruptie wordt gevraagd, is betrokken. Spreker waarschuwt er vooral voor, Nu kan de heer van der Stel wel niet te gauw als beschermers en voor schrijven, gelijk hij doet, dat de Direc- sprekers der kinderen op te treden, als teur, indien hij werkelijk onschuldig het onderwijzend personeel heeft ge- is, zich van zijn geschrijf niets behoeft meend te moeten straffen, aan le trekken, maar het groote publiek In Zeeland zegt de boer »eerst het trekt zich van het geschrijf van den paard en dan het wief", laten wij hier heer van der Stel nu eenmaal heel niet zeggen »eeral het varken en dan veel aan. En al is het juist, dat de het kind" Neen laten wij alles inspan stille tevredenheid van een eerlijk ge nen om het Kind, ons door God ge weten en het bewustzijn zijn plicht geven, op te voeden in alle zedelijke gedaan le hebben den Directeur ook en maatschappelijke deugden, waarvan niet door dit geschrijf kan ontnomen de Ouders zelf de vruchten zullen worden, de mensch is bovendien een plukken. maatschappelijk wezen en als dusdanig heeft hij nog een tweede geweten, dat zit van buiten, gewoonlijk noemt men dit de goede naam, en die goede naam kan iemand heel gemakkelijk worden ontnomen, vooral als men niet al te kieskeurig is ten aanzien van de mid delen, en wat nog erger is dit gaal ook op vrouw en kinderen en daar mede kan een groot deel van het levensgeluk van een heele familie ver loren gaan. Dit had de heer van der Stel kunnen en moeten bedenken al vorens hij die beschuldiging lanceerde. Het is mij helaas niet mogelijk om het kwade, dat aan den Directeur der Gasfabriek is berokkend door dit ge schrijf ongedaan te maken. Ik acht ine echter verplicht datgene te doen wat in mijn macht staal om dit zoo klein mogelijk te maken, en daarom heb ik hier een zoo volledig mogelijk over zicht van deze zaak gegeven, omdat ik weet, dat in Noerd Limburg velendoor de overname van dit stuk uit »het Volk" in de daar gelezen wordende bladen, de beschuldiging hebben gelezen en ik vertrouw, dat zij ook thans hiervan zullen kennis nemen. Na de allesbehalve objectieve houding De Zeereerw. Heer Pastoor noemde deze dag der inwijding een gelukkige dag, als bekroning van veel en moeilijk werk, en bracht hulde aan den Weled Heer v. d. Donk, Inspecteur van het Schooltoezicht, voor de hulp en toe- ijding in deze van hem, die nu on langs zijn 40 jarig jubileum gevierd heeft. De Edelachtb Heer Burgemeester het woord voerende, dankte de Heeren Dr. van Gils en v d. Donk voor hun hulp in deze moeilijke werkzaamheden van schooloverdracht, waarvan een buiten staander zich geen begrip kan vormen Hij schilderde den Zeereerw. Heer Pas toor als iemand, die reeds bij zijn komst in Venray dadelijk zag, voelde en be greep, de noodzakelijkheid eener Bij school. Spreker feliciteerde Ouders, Kinderen en Personeel, met de lot standkoming en verwacht er veel van, vooral inprenting der katholieke ideeën eerbied en liefde voor het Gezag en handhaving der Orde. De heer v. d. Donk herinnert er aan dat het eerste telegram, hem bij zijn jubilé gezonden, van Venray'a Burge meester was, wijst vooral op de nood zakelijkheid van samenwerking, door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Vloer, die optrekt. Vraag: In 't najaar heb ik in mijn kippenhok een cementen vloer laten leggen, flink hoog en op eene dikke laag droog heidezand. Ik dacht, dat hij wel kurkdroog zou zijn, maar dal niet zoo. Bij vochtig weer slaat hij aan en dan wordt het turfstrooisel ook min of meer vochtig. Zou de specie misschien niet goed geweest zijn? Of waar kan het anders aan liggen Ge durende de vorst was het kurkdroog in mijn hok, doch toen de dooi inviel, veranderde dat. Weet u iets beter, dan turfstrooisel Want telkens ander nemen is vrij duur. J. te V. Antwoord Cement trekt bij vochtig weer altijd iets op, beton, steen, of een vloer van plavuizen eveneens. Een zeer bekend architect, die over veel groote gebouwen gaat, sprak ik er onlangs over en die zeide mij, dat een vloer nooit zoo te maken is, of bij vochtig weer zal hij zg. szweeten". Of 't most een houten vloer zijn. In Ameriks heeft men die veel, doch ik kan hier omtrent niet uit onderbinding spreken. Ik raad u aan, turfstrooisel te blijven gebruiken, beter bedeksel ken ik niet. Van nu af aan komen er wel meer Zomersche dagen, mogen we verwach ten, en dan zal het turfstrooisel wel in betere conditie blijven. Elke week een of twee dagen de zon in het hok, dan komt alles in orde. De legdarm uit. Vraag: Nu al 2 keer van den winter heeft eene kip, die zulke mooie eieren legt 't is een Barnevelder den legdarm uit. Zou het aan de grootte van de eieren liggen, of ook nog ergens anders aan Wat er tegen te doen J. te V. Antwoord: Tegen het uitzakken van den legdarm is niet veel te doen, en zeker niet, als hel ongemak zich reeds herhaald heeft. Het beste is m.i. hel dier te slachten, dan is het van een bitter lijden verlost. De andere kippen pikken er gretig aan, waardoor wel verbloeding ontstaat, De oorzaak is veelal: een dubbeldooier. een windei, vervetting der Kip, of.... gebrek aan kalkschaal. Den eersten keer kan men trachten genezing" aan te brengen, door het dier in een rustige omgeving te plaat sen (b v. in e«n mand of kist met hooi) Wij hebben in onze langjarige practijk al verschillende middeltjes toegepast, doch kwamen steeds tot de ontdekking, dat afslachten het beste is. Bloedverversching. Vraag: Kan ik mijn Barnevelder haan van het vorige jaar, die onver want was aan alle kippen, waar hij bij liep, dit jaar ook nog als fokhaan aan houden Ik heb er zulke flinke jonge hennen van gekregen, die tol nu toe zeer goed hebben gelegd. J te V. Antwoord LaDg in de familie voort telen is voor den gewonen kippenhou der niet aan te bevelen. Dezen haan kunt u m. i. nog gerust één jaar aan houden. Aan de oude hennen is en blijft hij natuurlijk onverwant en de jonge hennen hebben allemaal eene andere moeder gehad, dan hij. En de moeders van die jonge hennen waren ook onverwant aan zijn moeder. Vooral nu die haan zulke goede afstammelingen gegeven heeft, zou ik hem zeker aanhouden. Dinsdag, 10 Januari 1928 had in het Hotel Schaeffers alhier eene vergade ring plaats ter bespreking der plannen om een prettige Carnaval in Venray te vieren. Een voorloopig comi'é had het initia tief tot een en ander genomen en een advertentie in »Peel en Maas" geplaatst, teneinde alle belangstellenden bijeen te krijgen en onderling eens vrij uit deze voor Venray zoo interessante kwestie te bespreken. En daar kwam nog al wat bij te pas. De Voorzitter opende de vergadering, riep alle aanwezigen een hartelijk welkom toe en constateerde met ge noegen de zoo talrijke opkomst, en twijfelde er dan ook niet aan, of deze vergadering zou tot een lastbaar resul taat leiden en de ouderwetsche Carna valviering, waardoor Venray in dertijd bekendheid had verworven, in eere herstellen. I Spreker stelde voor een z.g Marotle- club of een Raad van Elf te benoemen, bij voorkeur bestaande uit jeugdige krachten, die ten volle op de mede werking der Ouderen kunnen rekenen. Die Club of Raad zou zich kunnen bezig houden met het ontwerpen der plannen voor een te houden optocht, waarna des avonds in verschillende café 8 muziekuitvoeringen zouden kun nen worden gegeven. Hij vroeg de aanwezigen vrijuit hunne meening in deze te zeggen, hij zou zijne plannen voor betere gaarne terugnemen Reeds aanstonds klonk uit de verga dering de vraag, die zoovelen bezig hield en waarover in dn inleiding be hoorlijk was gezwegen, HOE ZIT HET MET HET DANSMUZIEK? Er zullen maar weinig vergaderingen kunnen worden aangehaald, waar men het zoo e6ns was over welk onderwerp ook, dan over het verlangde dansmuziek. Deze eisch hield de vergadering zoo vast, als gold hetgeen geld, geen Zwitsers. Het hielp al weinig, dat de Voorzit ter opmerkte, dat dansmuziek niet te verkrijgen zou zijn van den Burge meester^ die toch Burgemeester is niet alleen in de Kom maar ook op de Gehuchten, dus ook met de verlangens aldaar moet rekening houden, dat tot nu toe geen dansmuziek is gegeven bij gelegenheid van Carnaval en dat aan het dansen nu eenmaal bezwaren vast zitten, die hier zwaar geacht worden door de Overheid, het hielp allemaal niets, men wilde en zou een offer brengen op het altaar van Terpsychore en dansen naar hartelust. Ras klonk dan ook de opmerking om allemaal het militair pakje aan te trekken, dan zou de zoo vurig ver langde toestemming tot dansen wel gegeven worden. Spreker doelde blijk baar op het danspartijtje, dat van den Zomer eens gehouden is bij een in kwartiering de militairen, en de Ven- rayers waren to?h niet minder dan deze zonen van Mars. Deze opmerking had veel succes bij de aanwezigen. De Voorzitter bracht alsnu aan de orde de vragen Is de vergadering voor een optocht zonder des avonds dans gelegenheid, welke vraag door niemand werd beantwoord, terwijl de vraag optocht en dansen met algemeen ge jubel werd ontvangen. Bovendien werd opgemerkt, dat de kosten van een op tocht toch ergens vandaan moeten komen en zou dit zoo gemakkelijk uit de dansgelden kunnen gedaan worden. De Voorzitter meent, dat men met een collecte bij de inwoners ook wel een mooi potje bijeen zou krijgen, vooral wijl er maar weinig kosten aan een optocht verbonden zijn. Wethouder Janssen herinnert aan den schoonen optocht van een 30 jaren geleden en hoopt, dat het tegenwoordige Venray die voetsporen zal volgen en zich niet laten overbluffen door andere plaatsen. Verder wijst spreker er op, dat men bij het houwen van een huis met de fundamenten moet beginnen en niet met het dak. Dus eerst de optocht in elkaar zetten en dan in Comité naar den Burgemeester voor het dansen. Direct liet zich iemand hooren, die het dansen het fundament zou willen noemen, waarmede alles stond of viel, daarin bijgevallen door een volgenden spreker, die het voorloopig Comité wilde opdragen die dans-aangelegenheid mei den Burgemeester te gaan behan delen. De voorzitter merkte echter op, dat bij 't beier vond, indien het difinitief benoemd* comité, een deputatie, of de bestuursleden van alle vereenigingen naar den Burgemeester gingsn. Dat zou mogelijk meer indruk maken en de zoo verlangde toestemming doen verkrijgen. Het begon er intusschen veel op te gelijken als in de fabel omtrent eene vergadering van muizen, waai in men het niet eens kon worden, wie nu eigenlijk de kat de bel moest aanbin den. Zoo sterk was 'l, dat de opmerking werd gemaakt, de Burgemeester is toch ook geen leeuw Eindeiijk werd dan voorgesteld, dat de Voorzitters der verschillende ver eenigingen met het voorloopig Comité naar den Burgemeester zouden gaan ter bespreking der netelige danskwestie. Er werd echter nog gezegd, dat het zoo jammer was mei zoovelen een blauwtje te loopen, dit kon een persoon desnood wel alleen. De heer Gemeentesecretaris meende echter wel te kunnen mededeelen, dat de Burgemeester gezegd had, onder geen voorwaarde toestemming tot dansmuziek te zullen geven, hetgeen de Voorzitter echter niet ten volle kon toegeven en de hoop er bijvoegde, dat de Burgemeester alsnog van gedachte zou veranderen. Uit de zakenwereld van Venray werd opgemerkt, dat hel meer dan tijd is,

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1