1BRONCHITIS ABDU5IM0P Uitsluitend zui?ere NATUURWIJNEN. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JAlFONfli'5 J. VERMEULEN-ROELOFS VOOÖDKUQSÏÏ I MANUFACTUREN YOOÖDKUöSm f!v Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Buitenlandsch Overzicht Gemengde Berichten. De Kippenhouderij op het platteland Sport. AKKER'5 Provinciaal Nieuws AAlERDAG 7 JANUARI 1928 ivegetTen veertigste A.argang No. f (manufacturen/i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS l BLIJKEN TOCH HET u '"VER ADVERTENT1EN 18 regels 60 cent, elke regel meer 7'/t ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent toch h;: nhnnnement latere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling", afzonderl. nummers 5 cent bij abonnement lagere tarieven. bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Wijnhandel Venray, Gr. Markt 8 Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ingevolge artikel 41 van hot regiement op de waterlosr.ingen in Limburg, ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van L. Willems, landbouwer, wonende te Ven ray, Laagriebroek, K 54 om vergunning tot het leggen van een betonduiker in de waterlos8irig genaamd »Breevennen" voorkomende in de legger Aderwater lossingen van de gemeente Venray en dat de zitting to» het houden van infor- maliën de coraraodo et incommode, waarbij aan belanghebbenden gelegen heid wordt gegeven lot het inbrengen van bezwaren, zal worden gehouden ten Gemeentehuize op Vrijdag 20 Ja nuari 1928, des voormiddags 11 uur. Venray 2 Januari 1928 Burgemeester en Wethouders van Venray O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Voorjaarskeuring van hengsten. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen in herinnering dat de gewone Rijksvoorjaarskeuringen van tol dekking beslemde hengsten, alleen voor type trekpaard, dit jaar zullen plaats hebben te Maastricht op 9 Febr. en te Roermond op 10 Februari 1928 De eigenaar of houder, die een hengst ter keurig wenscht aan te bieden, is verplicht daarvan ten minste drie weker, voor den dag der keurig vrachtvrij eene schriftelijke en door hem onderteek^nde aangifte te zenden aan den secretaris der betrokken regolingscommissie. Voor verdere inlichtingen omtren1 aeDgifte vervoege men zich ter Secre tarie. Venray, 3 Januari 1928. Burgemeester en Wethoudersv. Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Aangifte Hengsten. De Burgemeester van Venray brengt in herinnering van belanghebbenden, artikel 23 der Paardenwet 1918, vol gens hetwelk ieder eigenaar of houder van een tweejarigen of ouderen hengst verplich» is hiervan bij den Burge meester der gemeente zijner inwoning aangifte te doen binnen een maand nadat de hengst twee jaren is gewor den of ir. zijn bezit is gekomen, als mede vóór den eersten Februari van elk jaar. Ieder eigenaar of houder van een hengst van twee jaren of ouder moet dus in den loop dezer maand aangifte doen ter Secretarie, onverschillig of hij het vorig jaar den hengst al dan niet reeds heeft aangegeven. Venray, 3 Januari 1928. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO. Een krachtige vredespolitiek noodzakelyk. Een pleidooi van den Pauselykcn Nuntius te Par\js. Het is langzamerhand gewoonte ge worden, dat de staatslieden in verschil lende landen de jaarwisseling aangriipen óm hun moaning te zeggen over de internationale politiek en te doen uitkomen, wat wij van hen voor het nieuwe jaar verwachten kun nen. Nu zal men goed doen deze Nieuw jaarsredevoeringen niet te beschouwen als een politiek program. Wanneer b.v. de Pauselijke Nuntius als deken van het diplomatieke corps te Parijs, Frankrijk huldigt om de vredelievende politiek welke dit land voert en dö president van de republiek Doumergue antwoordt daarop, dat Frankrijk deze vredelieven de politiek in het komende jaar kiachtig zal voortzetten, dan heeft men hier te doen met minstens 90 pCt. diplomatieke hoffelijkheid waarbij de waarheid wel eens in het gedrang komt. Overigens mogen wij er den Pause- Itjken Nuntius dankbaar voor zijn, dat hij in zijn Nieuwjaarsrede op dezen dag de noodzakelijkheid van een krachtige vredespolitiek naar voren heeft gebracht en er de staatslieden op heeft gewezen, dat de volkeren die zoo vreeselijk door den oorlog geleden hebben, eischen, dat de vrede van blijvenden aard zal zijn. Dat de Pauselijk Nuntius hierop met zoo grooten nadruk heeft gewezen, wijst er wel op, dat de internationale om standigheden van dien aard zijn, dat de wereld-regeerders bij den aanvang van het nieuwe jasr, op die plichten eens met grooten nadruk moesten ge wezen worden. Deze zware verantwoordelijkheid is nog lang geen gemeen-goed geworden van alle staatslieden. En het is een verheugend verschijn sel, dat de Pauselijke diplomaat, die geen materialistische of nationalistische belangen heeft te bahartigen en dien in dit opzicht geen enkel verwijt kan gemaakt worden, wijl de Pauselijke diplomatie in geen enkel opzicht mede plichtig is, een gelegenheid als deze aangrijpt om duidelijk de staatslieden der geheele wereld op hun plichten in deze te wijzen en tegenover geheel de wereld hun verantwoordelijkheid duidelijk uit te stippelen. Op die wijze kan juist de Pauselijke diplomatie van de allergrootste beteeke- nis zijn en is het juist zoo'n kleine en kortzichtige politiek geweest van de politieke partijen in or.s land om mede te werken aan de beperking der in vloeden van deze Pauselijke diplomatie, waarmede het internationale vredeswerk zoo bij uitstek is gediend. President Doumergue heeft er in zijn antwoord aan Mgr. Maglione nog op gewezen, dat, wanneer het internatio nale vredeswerk nog allesbehalve vol maakt is, dit ligt buiten do macht en den wil van de regeeringen, die deze vredes idealen nastreven. Voor een belangrijk deel is dit natuur lijk volkomen juist, de regeerders heb ben de beslissing van het vraagstuk oorlog of vrede niet alleen in hun hand, ook andere factoren spelen daar bij een rol. Maar och mag betwijfeld worden of al Ie regeerders hun verantwoordelijk heid wel zoo zwaar voelen, als Mgr. Maglione het wel wenschelijk achtte. In elk geval is zijn vermaning op dezen eersten dag van het jaar voor het gewetensonderzoek van onze Staatslieden toch niet geheel zonder beteekenis ge weest. -0— Nieuwjaarsredevoeringen in Duitschland. De kwestie der Rynlandbezetting. In Duitschland hebben de staatslieden de viering van den Nieuwjaarsdag ge bruikt voor het houden van politieke toespraken die wel als een politiek program kun nen worden aangemerkt. Zoo mag allereerst wel ge'den de toespraak door den ryksprosident von Hindenburg tot de regeering gehouden, die bij monde van den rijkskanselier Dr. Marx den grijzen en meer dan 80-jarigen president kwam gelukwenschen. Dr. Marx had hierbij gewezen op de vele verbeteringen welke waren tot stand gekomen in het afgeloopen jaar in de economische positie van Duitsch land, maar er levens op gewezen, dat de hartewensch van het Duitsche volk, dat de algeheele bevryding van het Rynland een feit zou zijn geworden, niet is ver vuld. Rijkspresident von Hindenburg ging daarop in en betreurde het ook, dat 1927 deze bevrijding niet had gebracht en hij voegde hieraan toe, dat slechts op vryen bodem en tusschen vrye volken de gedachten van verzoening en vrede volkomen tot haar recht kunnen komen. Dit is dus een duidelijke waarschuwing aan het adres van Frankrijk dat geen verdere verzoenende politiek tusschen Duitschland en de geallieerden mogelijk zal zijn, indien de bezettings kwestie nu niet eindelijk zal worden opgelost. Over de binnenlandsche politiek heeft de president weinig gezegd hij sprak alleen de hoop uit, dat de strijd straks bij de stembus de nationale tegenstel lingen niet zou verscherpen. In dit opzicht was Dr. Marx in zijn Nieuwjaarsboodschap aan het Duitsche volk positiever. In tegenstelling met de rede van den Rijkspresident droeg zijn Nieuwjaars boodschap een zuiver rcpublikeinsch karakter, waar hij de partijen van het Duitsche volk opriep zich te scharen rond de republikeinsche grondwet van Weimar. We hebben zoo'n stil vermoeden, dat deze woorden de sociaal-democraten en andere republikeinen meer naar het hart zijn geweest, dan zijn regeerings coalitiegenooten van dit oogenblik, do Duitsch-nationalen. Heeft Dr. Marx met deze woorden toch zijdelings willen bevestigen de ge ruchten die de laatste dagen de ronde deden, dat het Kath. Centrum toch maar weer liever een coalitie aan zou gaan met de democraten? o Van verschillend terrein. Het nooit-in ^er-oorlog-paet. In Engeland worden de Fransch Amerikaansche besprekingen over het niet-oorlog pact met de grootste belang stelling gevolgd. Het fascisme in het nienwe jaar. Mussolini heeft Zondag den secretaris generaal van het directorium der fascis tische partij Turati ontvangen, die hem de nieuwe lidmaatschapskaart voor het jaar 1928, afgestempeld als no. l.over handigde. Mussolini liet zich zeer tevreden uit over de prestaties van het directorium in het afgeloopen jaar, ook wat betreft de zuivering van de partij van onge wenschte elementen. De opvoeding van een nieuwe gene ratie, die bereid is tot blindelings gehoorzamen en noesten arbeid, moet volgens den Duce het voornaamste deel voor het komende jaar zijn. Deze eigenschappen heeft het Italië van voorheen nooit gekend. Naar gemeld wordt voorspelt Musso lini in een nieuwjaarsverklaring in de Londensche »Sunday Chronicle" voor het jaar 1928 groote politieke veran deringen. De wereld zal het door den wereld oorlog verloren moreel evenwicht her krijgen en tusschen de volken zal een ongekende geest van wederzijdsch begrijpen ontstaan. Slachtoffers van den alcohol. Met Kerstmis zijn er alleen in New York 36 persOnou oVerleden tengevolge van het gebruik *an vergiftigde alco holistische dranken. De koude in Amerika. In Chicago alleen zijn in 2 dagen lijds 19 menschen tengevolge van de koude gestorven. Soortgelijke berichten van dood en lijden tengevolge van de vorst kwamen uit andere districten, westelijk naar de »Rockies", toe, Oostelijk eigenlijk tot de kust toe en Zuidelijk tot Oklohoma en Texas. Russisch schip gezonken. Uit Constanza wordt gemeld, dat het Russische passagiersschip »Ogoza" op reis van Nicolaieff naar Novo-Rossi Dinsdag in hevigen storm lek gewor den is en binnen korten tijd zonk. Hulpverleening was, door het snel zinken "an het schip, onmogelijk. 250 passagiers, waaronder een clubje van 50 scholieren, vonden den dood in de golven door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Zalig Nieuwjaar 't Is de eerste brief, die ik in nieuwe jaar. tot onze lezers en lezeres sen richt. En daarom moet hij een heilwensch bevatten, dat is heilzame traditie. Wij hopen op de eerste plaats, dat onze vrienden en kennissen, dus alle lezers dezer rubriek, eene goede ge zondheid mogen blijven genieten naar geest en lichaam en dat ook al hun huisgenooten van dat voorrecht mogen profiteeren. Verder hopen we, dat er ook steeds voorspoed zij in zaken, dus op stal, in de schuur, op hst veld en den akker 1 Moge de goede God milden wasdom schenken aan uwe veldvruchten en worden de prijzen van 't vee en andere artikelen zoodanig, dat bij het einde van 1928 de balans een voordeelig aaldo kan aanwijzen. Met andere woorden: we hopen en bidden, dat de toestand op land- en tuinbouwgebied zich wijzige in zeer gunstigen zin, dan zal ook de burger daarvan profiteeren 1 Mogen de kippen in 1928 het uit kakelen van vreugde en voldoening over hun prestaties als levende eier machientjes I Zalig Nieuwjaar 1 Werkzaamheden voor den kippen houder in de maand Januari. Het spreekwoord zegt Wanneer de dagen lengen, Gaan de vorsten strengen 1 't Is te hopen, dat dit spreekwoord van 't jaar niet toepasselijk is. wan» we hebben reeds zulke hevig koude gehad, dat het er waarachtig wei mee door kan. Toch moeten we er op rekenen, dat de winter on3 nog leelijk bij den neus kan pakken. De kippenhouder blijft daarom z'n voorzorgen nemen. De meeste kippen, ook de overjarige zijn aan den teg, of zullen daarmede deze maand beginnen. Natuurlijk heeft iedereen graag, dat de reeds leggende aan den gang blijven. Bij vriezend en sneeuwweer moeten deze absoluut binnen gehouden worden Als we de dieren volop in beweging kunnen zetten en houden, en we hebben een doelmatig hok, welnu, dan zal de leg niet beduidend verminderen meestal zelfs gauw toenemen. De droogvoederbak staat den heelen dag gevuld en open en het hard voer harken we telkens onder een flinke dikke laag turfstrooisel of baksel. Waar we vooral op moeten letten is, of het niet benauwd riekt in hel hok. Want daardoor gaat de leg on tegenzeggelijk terug uit. Wie nu een rieten dak heeft, met sluitpannen daarboven, zal het gemakkelijkst een frisch hok houden. 's Morgens de ventilatie schuiven open zetten en de valramen evenzoo. Als de dieren overdag in beweging zijn is het niet erg, al wordt het wat kouder in het 'nok. Benauwende warmte is veel erger 1 Aan het drinkwater moeten we zeer veel attentie schenken. Bij vriezend weer ve/seheidene malen per dag gaan zien, of er geen ijs op ligt. Kippen, die dorst moeten lijden, gaan van den leg af Zet de drinkbak ken niet laag in het strooisel, want dan krabben de kippen er alle vuil in. Liefst daarom op eene kleine verheven heid. De zoogenaamde drinkemmers voldoen nog zoo slecht niet. Hang het groenvoer een eindje boven den bodem. De kippen moeten er naar toe springen. Het blijft dan ook tevens zindelijk. Zijn er dagen, dat men de dieren buiten wil en kan laten, dan doe men zulks toch nimmer vroeg. De tempera tuur mag in bel hok, sla de dieren buiten gaan, niet al te veel verschillen met daarbuiten. Hoe geringer dat verschil, hoe beter. Door 's morgens meer te ventileeren morgens meer te ventileeren, wordt het in het hok koeler en is de overgang van binnen naar buiten niet zoo groot. Houdt den bodem zoo droog mogelijk en verwijdert de mest dagelijks. De mest bederft de lucht maar. Stoort u nooit aan de prastjes van een buurman, die u op den koop toe nog uitlacht, want die lach is er meestal een van jaloezie, omdat hij geen of weinig eieren raapt De eieren zijn thans nog aardig in prijs. Besteden we dus alle mogelijke zorg aan de kippenhouderij. Om dezen tijd van t jsar wordt op de boerderij geen werk zoo goed beloond, als dat. wat geschiedt ten behoeve der kippen! Wie raapt er in uw dorp thans veel eieren, en wie geene? Vergelijk die twee menschen in uw gedachten eens met elkaar. Ik wed, dat de eerste ook buiten de kippenhouderij voorspoedig boert, en de andere juist het tegenover gestelde. Er zijn menschen, die 's winters zoo goed als geen eieren rapen, maar de meesten hunner verdienen ook niet beter. Zorg ervoor, dat Uw aandoening der luchtpijpen (bronches), die Ge kunt herkennen aan een piepende, pijnlijke ademhaling en een diepen, blaffenden en pijnlijken hoest, niet slepend wordt. Vergeet nooit, hoe dicht de bronchitis de ontstekingskiemen bij deteere longen brengt. Wapen Uw slijmvliezen tegen de aanvallen der bacteriën door ze te versterken met de uit het sap van versche geneeskrachtige kruiden berei de Akker s Abdijsiroop. Deze helpt U het vastzittende slijm oplossen en ver lost U van een pijnlijken hoest, die Uw luchtwegen zou vernielen als ge niet tijdig Uw toevlucht nam tot de geneeskrachtige en toch onschadelijke Voor de Borst. Per koker: i 1.50, f 275, f 4.50 N.V.B. Zuidelijke Ie Klasse. Bij gunstig weer zal Zondag a s het competitierad weer draaien. Verschil lende belangrijke wedstrijden zijn in deze klasse vastgesteld, die van veel invloed zijn zoowel op het bezetten van de eerste als laatste plaats. De leiders, de Bossche club Wilhel- mina ontvangen N.A.C, dat op het oogenblik de derde plaats inneemt. Verliezen de Bredanaars zoo is hun kans vrijwel verkeken. Het zal in ieder geval een spannende wedstrijd worden met als meest waarschijnlijke uitslag een gelijk spel. Nummer 2 N O.A.D. krijgt Longa op bezoek en zal, mede door het terrein voordeel de twee puntjes wel in Tilburg houden. De hekkesluiters Roermond krijgen het een beetje gemakkelijker tegen Willem II en zullen, indien het hun iets meeloopt, het genot van eene over winning weer eens kunnen smaken. De laatste kans, die Eindhoven nog heeft op het kampioenschap, zal hun Zondag wel ontnomen worden. Ze moeten n.l. de verre reis naar Maas tricht ondernemen. Nu is M.V.V. lang niet meer de club -van vroeger, toch zijn ze nog best in staat om een sterke tegenstander te kloppen. Da^zal Eind hoven wel ondervinden. P.S.V. dat langzaam maar zekei om- hoogt stijgt, krijgt bezoek van B.V.V, Tot een gelijk spel zouden het de Bosschenaren misschien wel kunnen brengen, hoewel ze daarmede beslist tevreden konden zijn, Zuidelijke 2e Klasse B. Sittard heeft nog weinig gepresteerd zes punten uil 9 wedstrijden zegt ge noeg en hoewel Pope slechts 2 winst punten heeft behaald, dienen de Zuid- Limburgers toch op te passen. Immers ze moeten Zondag naar Helmond, waar ze absoluut geen kans krijgen slechts een puntje te bemachtigen. Daaren tegen speelt Pope op eigen terrein tegen Gudok. De gloeilampmenschen krijgen nu eea goede gelegenheid op eene overwinning, waardoor de achter stand met Sittard tot op 2 punten zou zijn gereduceerd. De ontmoeting de ValkWaalwijk is van weinig belang Beiden hebben evenveel punten uit even zooveel wed strijden, waaruit te concludeeren valt, dat bet voordeel van eigen terrein den doorslag zal geven. De overigen zijn vrij. R. K. F. Slechts drie wedstrijden zijn in de 2e klasse D vastgesteld. De Treffers te Groesboek ontvaDgen het 2e elftal van Gennep en zullen niet veel moeite met hunne gasten hebben. Union 2 gaat op bezoek bij Boxmeer. Hoewel Boxmeer lot nog toe niet veel heeft gepresteerd, zijn de prestaties der Nijmegenaren nihil en zullen deze ook wel zonder succes naar Nijmegen terug- keeren. De belangrijkste wedstrijd vindt te Cuyck plaats tusschen Cuyck en Venlo 2. Hoewel de Venlonaren er alles op zul len zetten om te winnen', behoudt Cuyck echter de meeste kans en zou Venlo met een gelijk spel tevreden kunnen zijn. V Eene opmerking moet ons van het hart. Zou het niet mogelijk zijn een uitwedstrijd van D.S O. omgezet te krijgen in een thuiswedstrijd? Nu doet zich het eigenaardige geval voor dat in den maand Januari D S O. twee achtereenvolgende uitwedstrijden heeft te spelen. Verder niets. Daar verder in de maand December D.S.O. ook geen thuiswedstrijd heeft gespeeld, blijft Venray minstens twee maanden ver stoken van voetbal van het eerste elftal. Misschien is het niet mogelijk, maar zou het bestuur van D S O. bij den R. K. F. geene poging kunnen wagen VENRAY, 7 Januari 1928. Lijst van onbestelbare brieven en brief kaarten, van welke de afzenders onbekend zjjn. Terugontvangen in de 2e helft der maand December 1927. Briefkaarten, Binnenland. 1. G. Pittie, Rijksweg 124?? Brieven, Buitenland. 2. Mej Gertrud Derksen, St. Servais Namen, België. 3. G. Lonyza Ballière, Dokplein Gent.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1