I V PYLSi Groote WINTER OPRUIMING tot 7 Januari jwwaMfy Weekbiad voor VENRAY, HORST en Omstreken, Iets over geven. R.K. Reclasseering Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. afd. VENLO. Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY. De Kippenhouderij op het platteland 48e Jaargang. No. 51 ■PEEL EN MAAS Bi! «.V mnrrülIO» VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent PRIK DER ADVERTENTIEN: 1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7-,, ct. Uitgave van FIRMA V ANODEN MUNCKHUÏ VEr v00r het buitenland t 1.05 bij vooru.tbetal.ng, qfzonderl. nummers 5 cent rK bii abonnement lagere tarieven. 'Jiüügj'gggggg^ggy— - mm «v mm bij abonnement lagere tarieven. gf-----=^= o...i.„„=A»ron «n-r Dm iedereen hiervan te laten profifeeren, g< VENRAY Telef. 10 Postrek. 74991 UI UUtO vv 111 a JU*» W* - Hoeden, Mar,Iels, Pelsen, Vesten, Regenjassen, alle soorten Stukgoederen, enz. Om iedereen hiervan te laten profifeeren, geven wij CONTANT 10 PCT. KORTING, behalve op Lappen en Resten, die aan spotprijzen genoteerd zijn. Wal hebben we loch een duur ge loof, zeiden de kerkgangers bij het uitgaan der Zondagsmis Nu was er al weer collecte, dat is al vier keer achter elkaar. En ja, die geestelijke zei het wel heel mooi, en ik geloof wel, dal het een getob is voor die etrwaarde heeren om het geld voor zoo'n nieuwe kerk bij elkaar te krijgen, maar je kunt wel aan het geven blijven Vader, wil je eens naar die twee inteekenbiljetteu kijken, zei moeder des avonds Vader zat rustig de kram te lezen en werd al kriebelig, toen hij van inteekenen hoorde. Maar moeder deed net of ze het niet merkte en bepleitte haar zaak. Het eerste biljet betrof een steunbe weging voor de arme Drentsche veen streken. Moeder sprak met gevoel voor deze goede zaak en spoedig was 'l briefje ingevuld. Het tweede was van een heel ander soorthet was een biljet voor de R K Universiteit. Nou, dat hoefde niet, zei moeder onze kinderen gaan daar toch nooit naar toe zoo hoog zullen wij het maar niet zoeken. Maar nu heb jij hel mis, moeder zei vader en de vulpen werd weer ge bruikt. Ik steun de R K. Universiteit niet omdat ik denk er later onze kin deren naar toe te sturen, maar wel omdai onze kinderen en mei hen alle katholieke jongeren zeker zullen pro fiteeren van alle afgestudeerden van diezelfde universiteit Wat al Katholieke voormannen zul len er gevormd worden, advocaten rechters, dokters, leeraren, fabrikanten leiders, geleerden enz., die allen met een overtuigde katholieke levensopvat ting het leven in zullen gaan en die invloed op hun geheele omgeving, ook op onze kinderen, zullen uitoefenen. Onze universiteit, daar ben ik trotsch op en naar de male van mijn krachten wil ik er ook aan bijdragen Ja, als je hét zoo uitlegt, zei moeder, zoo had ik er niet over ge dacht, dan heb je gelijk. Den volgenden morgen na twaalven uit ach ooi een nieuw tafereel O, moeder, er is een pater ge weest uit de Missie en die heeft zo<> prachtig verteld. De pater is er «I 15 jaar geweest en al dien tijd heeft hij er gewerkt en hij heeft al zooveel heidenen bekeerd. Maar nu is hij naar Holland gekomen om geld in te zame len, want hij wou zoo graag een klein houten kerkje bouwen. Vader zal mij wel wat geven voor den pater, hè moeder, want vader heeft 't altijd over de Missie en zelf kunnen wij ook helpen, heeft de pater gezegd, door wat voor hem te maken, kruisjes en wij waterbakjes en rozenkransen, gewoon maar van kralen, en schilderijtjes, daar zijn de negers doi op. Moeder denkt bij haar zelf, 't slaat niet stil, als er gebeld wordt en een meisje komt vragen of mevrouw geen lootje wil koopen voor het patronaat. Ja hoor, het Roomsche geloof is toch een duur geloof! Maar zijn wij er eigenlijk één van allen ooit minder door geworden, hebben wij er werke lijk iets voor moeten missen, omdal wij te veel gegeven hadden Als wij al de bedragen eens optellen, denken wij een beele som te krijgen, maar is het werkelijk wel zoo'n groote som in vergelijking met onze andere uitgaven Immers neen wij komen er nog in nie's door te korl. Laten wij dat be denken en trotsch zijn op ons geloof, dat ons milddadigheid leert, dat ons leert niet egoïstisch te zijn en niet alleen voor ons zelf en de enzen te zorgen en te sparen, maar ook voor den naaste. Wij hebben loch alles maar in bruik leen van O. L Heer, ons geld en ons goed. Geven wij er dan gul van en met dankbaar gemoed, dal wij kunnen geven, des te meer waarde he^fl onze gift vooral voor ons zelf en daardoor met den strafrechter in aanraking kwamen. Wal dat dan wel is Menschen, die in een onzalig oogen- blik, in een zwak moment de wel overtraden en daarna tot bezinning ge komen in alle oprechtheid vol spijt over hun misdrijf zich om hulp en steun tot de Reclasseerinc: wenden, vrijwaren voor de schande der gevan genis, hetzij door eene voorwaardelijke straf, hetzij door het b talen van eene redeiijke geldboete. Ontslagen gevange nen weer in de maatschappij brengen en hen steunen bij hun vaak heldhaf* tige pogingen weer de oude te worden, de oude van vóór hun misdrijf Telkens kunnen zij een laagje droog zand over de planken strooien. De uitwerpselen vallen hier op en met een krabber, gemaak. van een oud schof- feltje, is in een wip de boel schoon. Daarna weer een laagje droog zander over en de zaak is gezond tot den volgenden. <J»g Ik zet hier stippeltjes, omdat ik weet, dat er nog zoovele boeren zijn, die de hokken slechts één keer in de week of nog minder schoonmaken. En dat is toch verkeerd. In den winter moei het dagelijks gebeuren, vooral wanneer er veel kippen aanwezig zijn, want anders houdt men de lucht ni9t frisch secretaris bnJden sij de begrootingen wegen en waterleiding ging ook niet bestudeerd en ieder voor zich had er onbesproken onder den hamer door. het zijne van genomen, om in deze De Heer Goumans hield zijn maiden- vergadering naar voren te brengen. speech en zei f 400 wat weinig te Geanimeerde discussiën bleven dan vinden vooral als er eens wat zou ge- ook niet uit en de Voorzitter had dan beuren of de noleenng aangelegd ook dikwijls een zware taak om al die worden. op- en aanmerkingen te beantwoorden. De Voorzitter zegt, dat aladezekomt. Alvorens met de artikelsgewijze be- er ook een andere regeling zal gelrof- bandeling der begrooting te beginnen, fen worden. verklaarde de Voorzitter, dat het hem De Heer Odenhoven vraagt of die bijzonder veel genoegen gedaan had, kuilen dan ook verdwijnen, waarbij de dat de leden zoovele blijken hadden heer Millen hem sleunt. gegeven zich ernstig op de kennis van De Voorzitter beantwoordt beide de gemeenteadministratie, in casu de sprekers met de opmerking, dal aan begrooting toe te leggen en zoodoende de kuilen natuurlijk verbetering wordt oicron nnrdeel en inzicht aangebracht, ala de rioleering er is 'zand këst den9bóer niets, bet beter een eigen oordeel en nzicht aangebracht, als de rioleering er is. oidê' van vóór hun misdrijf Het zand kost den boer mew, ..w k'unnen vormen. De He?r Millen kwam bij d«n P°sl Daarvoor is noodig een vaak herhaald werkloon hoeft te ookniet te reaaiien, Zgker oegen der aanwezige Schoolgelden in actie. Hij stelde voor, bezoek van deze stumperds in de ge want bij do«t het zelf en a winters is kwam direct ler sprakede de subsidie voor de Bewaarscholen te vangenis zelf; daarvoor is noodig hen er overal lijd genoeg daarvoor vieeachkeuringsdienat verhoogen mils er geen schoolgelden weei in vrede en vriendschap te doen Meer er zijn kippenhouders in Voorzitter zei, dat het moeilijk meer van de ouders van schoolgaande opnemen door hun eigen familieleden bebouwde kommen der dorp zn die geen de gehuchten zitting te kinderen gevraagd zou worden Daarvoor is noodig och vaak zoo voorraad zand hebben, al wasi aai ee j houden lot het doen van aangif.en Da Voorzitter zegt, dat het altijd waar hemelsch veel, dat we het in een kort klein kunstje geweest doen wij huis8iachlingen. Twee keer per held is, dat wat men voor niets krijgt artikeltje als dit niet verwerken kun- kunnen deze wel van dienst zijn, mei hierv00r gelegenhaid ten kan- ook zoo met gewaardeerd wordt als „en tets anders aan te bevelen, tets dal zeiis b den keurmeester, die zeer waarvoor men wat bijdraagt en nu Honderden zijn er door de Afdeeling nog beter is dan droog zand en ook behul aam ls Voor het gemak der kunnen de ouders ala het noodig zijn Venlo der Reclasseering gevrijwaard niets kost inwoners is bepaald, dat de aangiften zou, ook wat zeggen. voor de schande der gevangenis, hon We bedoelen asch, vooral aacn va„ huisslachtingen minstens 4 Ook de subsidia van f 250 aan het derden teruggegeven ean hun familie, hout en eierkolen Deze beide Drann (e vorgn moeten gedaan Gymnasium der Eerw Paters ging ook de Maatschappij en wal niet het minst stoffen geven eene fijne ascn. ue e doch men kan de aangiflen niet onbesproken onder den hamer telt hun God. neemt op den mesliolder „iel ook doen 5, 6, 7 of 10 dagen voor dat door Onder die honderden zijn er ook vocht op; zoodoende Kan nei mei Ke8|acht zal worden. Bijna in geen De Heer Millen zou deze som liever velen uit Venray en omgeving Niet .koeken" op het hout, in een wip oen u een zoo makkelijke rege- a-n het Patronaat geven, dal Venray en omgeving meer misda- je klaar, en daar gaat nel bij veien s[and gekomen jn ZOo veel De Heer Odenhoven meent dat de dige menschen 'zou herbergen dan toch om 1 Asch is een vijand van ae dkf)mt er wal een |;j „an elk Voorzitter omtrent dezen post vroeger andere gemeenten, verre van daar. kippenluis bovendien Hel fornuis o n ;n hel dorp gezegd heefiOch, de Paters hebben Waard» afd. Venlo der R K. Reel as de kachel fabriceert weer lederen nag aangaat de keurloonen t9 ver- deze subsidie altijd gehad, en wij zul- seering jaarlijks toegezonden krijgt opnieuw. daar kan niet aan gedacht len hei zoo maar laten, uittreksels uit eeniga honderden pro- Turfmolm kan denzelfden diens ce- trouwens wat geeft het ook j De Voorzitter merkt den Heer Oden- cessen verbaal, laten we maar zeggen wijzen. Wie dus geen zand heen, en dj I1 ViqI yw van alle processen verbaal uit hel geheele Kanton Venlo, daar is het begrijpelijk, dat ook Venray en ving zijn kwantum levert Goddank maakt Venray geen droevig figuur in die opgaven van het Parket le Roermond, maar het brengt toch werk aan den winkel en soms geen klein bee'ja, ook al omdat, het een dor grOotate gemeenten is,die onze afdeeling bestrijkt. wijzen. Wie dus geen zand heefi, en woraen, tt-uuwou» ook geen asch wil gebruiken, bep^oeve voor die een of twee keer, dat er thuis hoven het eens met turfmolm. Met een pak geslacht wordt, of men dan 1 of 2 gewone - kwartios betaalt. Zonder de gestichten schitter en er gaarne heel watvo rover zouden hebben, als zij een Gymnasium bezaten. De Heer Odenhoven meent dat het Gymnasium toch wel Gymnasium zou bujven, al krijgen zij deze subsidie niet. Da Voorzitter zegt, hierin een belee- diging voor de Paters te kunnen zien. De Heer Odenhoven meent, dat hij op, dat hij zich op een buiten uri mui ui 1VAC6 uu» wurm, u. m— r -- - wijze vergist en wijst op de omge-1 doet men lang, omdat er telkens maar kwartjes betaalt. Zonder de gestichten schitterende onderwijsgelegenheden, die heel wei lig noodig is. zou de keuringsdienst in Venray duur- hier in Venray aanwezig zijn en waar der moeten zijn. andere Gemeenten ons terecht benijden Khaki-Campbell-eenaen. D0 salarissen der heeren Burgemees VRAAG: Van bet jaar heb ik voor ter f 4900; Secretaris f 4685 en Ge het eerst wat Khaki-Campbell's n.l. 1 meente Ontvanger f 2870, zooals deze woerd met 9 eenden. Ze zijn al 7 door TIeeren Gedeputeerde Stater» zijn maanden oud, doch geen «ene is al vastgesteld, opende de eigenlijke be glrijkt aan den leg Zijn het anders goede grootingsdebatten. Voor den goeden gang van ons werk legsters? Er zijn er bij met wiite veeren, Da volgende post ad f 1000 voor en ter opheffing van zoovele onzer Moet dat? B. ie O. uiibreïdings en rooilijnplan, deed de ufcedwaalde en travallen broeders heeft ANTWOORD: De Khaki Campbell- heer Odenhoven opmerken, dat het deze 250 gulden nuttiger kan besleden on/e afdeelinn nu een nebouw ceaticht. eenden mogen gerust naast de Witte hem aangenaam zijn zou, als er ook en in het vuur zijner rede, verzoekt dat beein vaif hel komende iaar plech- «n de Reekleurige Indische Loopsenden eens iets van die som gebruikt werd hij den vertegenwoordigers der pers lie zal ingewijd en in eebruik geno- °p dén lijn worden gesteld. Ze zijn voor het aangegeven doel, waaronder ujne woorden te noteeren. Spreker men worden over bel algemeen zeer produclief Te ook verfraaiing zou kunnen behooren. biedt den Voorzitter aan, indien deze Dat srebouw is niet enkel voor de Nijmeeen zijn thans een 30 tal eenden De Voorzitter zegt, dat er onderscheid daar prijs op slelt, om hem in eene stad Venlo, doch voor alle gemeenten, op den legwedstrijd van Avicultura gemaakt moet worden tuaachen uit- geheime vergadering wel een half uur die aan onze mnr ziin toevertrouwd Om de 28 dagen wordt er gerapporteerd braidings en rooilijnplan over deze aangelegenheid te onderhou- Ztofer VerOo zeif profileert^r hal Ik heb hier het eerste rapport van den De Heer Millen stelt voor de wegen den. meest 'van vandaar dan ook dst de thans loopenden legwedstrijd voor me voor het uitbreidingsplan maar reeds Wal slak de ijskoude verklaring van nemnente Venlo niet minder dan 10 000 liggen en zie, dal eene Khaki Campbell aan te brengen, waarop de Voorzitter den Voorzitter bierbij af, toen deze Td h wsnhs die elf öa"luuw vf* j Novembflr 8f in 28 dagen niet zegt, dat dit zoo maar met gaat; daar verklaarde, daar geen prijs op te stel- Van i e huilen aemeenten voegen minder dan 30 eieren heeft gelegd, gaan g.oole koeten mee gepaard, boven- ien. wil ei k-l eene kleine isarliiksche sub eene Loopeend 29. Het mag ala bekend dien is dit voor de toekomst, en geat De post Werkloozensteun werd door sidie Met ero its voldoening kunnen verondersteld worden, dsi eenden wel het moeilijk een, dal het tegenwoordig den Heer Sloot onderhanden MBl F voldoening Kunnen zraai betalen. Snrekar stelde eene andere hol muciMjw-—o 1 UtJli 11VCI Viuu» uiiuoi uauucu gBDOmen. „lion ...v. n lë»na' 9"éi";;én 0D 11'dag leggen I geslacht, daarvoor gaat betalen. Spreker stelde eene andere wijze van we hier meloen, dat alle gemeentereden P PtAer Odenhoven vrasgt bij den administratie voor. waarop de Voorzit- vtröii TI "dal niet kolossaal 30 eieren "De Heer Odenhoven vraagt bij den administratie voor, waarop °de Voorzit der dorpen ons die Wonden Dle vindt da„ in Nov'enlbaI. nog post brandbluschmatenasl, of er ge- ler zegt, dat de gevolgde wijze van subsidie vroegen wij officieel. ln °98B noegzaam voor aanvulling van slangen administratie bindend ïsvoor het heele Officieus komen wij tolde bevolking welf K-b„ki ramnbell's nog niet en ander materiaal gezorgd wordt, het- iand. zelf om hulp en steun. Neen, wij komen Dat u a aak hebben in den geen de Voorzitter bevestigend beunt- Bij Hoofdstuk 12, Belastingen, was U niet vragen om eene bijdrage in de leggen K natuurlijic in de afstamming woordt «r weer nieuwe stof te over om te bouwkosten van ons gebouw) dat ge- b\'Bij den post Keurloonen, die vorig praten. bouw staal er eerstdaags, maar staat ot de nuiaves g. „roper iaar f6915 opbracht en nu geraamd is De Voorzitter wees op den apecialen er dan geheel leeg. Wii hebben noodig Ken den k 'btend op f 6600, wees de heer Stoot er op, i0estand der gemeente Venray. waar 120 stoelen, 24 Tafels, een paar dozijn hok noodig en moeten ook Hink oentenn begroo,ing a8n den kleinen de toename der uitgaven voor de Ge- lampen, schilderijen, gordijnen, kachels v09"- k"JRen. eenden op den kant wordt gehouden. Gebeurde dit met meente veel vlugger gaat dan de toe- enz. enz. tvijmege p„mon heele dan zou blijken kunnen, dat de belas- name der inkomsten der inwoners. Dat alles en nog veel meer moei er legweoslrij hQ, zi) tjng8Chroef nog niel zoo aangedraaid bovendien ia Venray uitgeschakeld bij bij de opening zijn en en onze maai met krijgen dagelijks behoeft le worden. het Rijkswegenplan. kas ia leeg, wanhopig leeg m.l.n eene flinke badgelegen De Voorzitter merkt op, dat een he- Dit alles is natuurlijk van invloed Onze vertegenwoordigers op de dorpen een paar zwemwater, grooling steeds aan den vetligen. lagen op [e heffen belasting, en daarom zijn zeiden hunne hulp toe Zoo zal de heer held, me Khaki Campbell's kant gehouden moet worden- Optimis- B en W. na rijp beraad met hun ge- P. Schots met toestemming van uw ..W1"® ee ton,nnnstelling eene fout tiach zijn ia zeer gevaarlijk, bovendien daan vooratol gekomen, burgemeester ook zijne medewerking z99 op de tentoonstelling eene lom us d«r keurloonen ten n. H.., Kmm meent F>~— tot dit goede werk verleenen. Deze vertegenwoordiger, die roods vele jaren, voor Venray met ijver en toewijding bij de R K Reclasseering werkzaam is en lief en leed ondervon den heefi, menigeen, vader, moeder of zoon daadwerkelijk hielp en vele ge zinnen, waar eenigszins mogelijk, van de schande van de gevangenis gevrij waard heeft getuigen daarvan zijn er bij tientallen zal binnenkort bij de ingezetenen aankloppen om aeniger lei steun, en we twijfelen pr niet aan of Venray, overtuigd van het goede werk van de Reclasseering, zal spon'aun een ufferlje geven. Namens ons besiuur zegt u bij voorbaat hartelijk dank Do Secretaris der R. K. Reclasseering VENLO, 14 Dec 1927 Maar niet. p de tentoonstelling eene fout. tiscn zijn i» /.ooi Uooi« ,UU1B„„ voor de productie hindert zulks komt de opbrengst der keurloonen len ])e Heer Stoot meent dat de ODbrenest goede aan de gemeenschap, terwijl van Inkomstenbelasting te laag geraamd öono p.ventueele verlaging biervan zjjn zou< u eene eventueele verlaging hiervan alleen de slagers profiteeren, die om wille van die verlaging de vleesch- W1IIO v»n Uie YOI lOfjlUft "VO-V.. lt! ujIHllllOllOl.il CU Z.O£l, uat. UO AIOOI prijzen toch niet afzetten. Stoot absoluut van een geheel verkeerd De Heer Millen, daartoe draadloos principe uitgaat. Wat dat is? Neen, geen ondoordscht maar iedereen, die wa l mooi kan praten uit de gevangenis halen; ook geen ondersteuning, bezorgen \an werk asn allen, die zich aan de wet vergrepen van den Op Woensdag 14 December nam. 3 uur. Voorzitter: O. van de Loo. Secretaris: van Haaren. Tegenwoordig alle leden, behalve de I Heer G. Camps, die bericht van ver j hindering had gezonden. Kam De Voorzitter opent de vergadering volgende geval. Hij heeft tweevarnens met gebed en schorst de vergadering gemest, een voor zich zelf en een voor onmiddellijk lot het doen van eene den konHnl De tiiden zijn een beetje m^dedeeling in geheime vergadering zijn zou. De Voorzitter noemt den Heer Stoot te optimistisch en zegt, dat de Heer ue iibci luiMc, lelegrapisch opgeroepen, stelt voor de huisslachting-keurloonen met de helft te verminderen. De Voorzitter zegt, dat dit toch moei lijk kan, daar zonder de gestichten op de keurloonen toegegeven zou worden. De Heer Odenhouden verwacht om trent deze raming bezwaar van den j kant van Ged Staten en slelt het door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Over het wegwerpen van asch en liet drooghouden van den mestzolder. Voor de boeren, die op den zand grond wonen gaat het reinigen van den mestzolder van een leiendakjp, al zij maar willen I 'uuurciiiig c,-- Nadat de openbare vergadering weer heropend was, verzoekt de Voorzitter d n Secretaris de notulen der vorige vergadering voor le lezen, welke on j veranderd worden goedgekeurd. Alsnu komt de hoofdschotel aan de beurt van behandeling, de gemeen'e beprooling en die van het gasbedrijf. liet leek wel, of St. Nicolaas de Heeran Raadsleden extra had bedacht met paperassen. Zij hadden er zoovele, dat zij bijna geen plaatsgenoeg hadden om nl die documenten uit te spreiden. Thuis en ook op de secretarie, onder J voorlichting van den Heer gemeente handel De tijden zijn een beetje beroerd en nu, ja, wat zal ik zeggen om wat te zeggen, er moet ook rente betaald worden, de huur of pacht is vervallen, kortom ik ga ook een gedeelte van mijn geslacht varken verkoopen. Val ik nu in de groótere keurloonen, of kan het er zoo mee door? Het is wel geen liefdadigheid maar alleen om de menschen te hulp te komen. De Voorzitter zegt, dat hel karakter van huisslachting niet mag verloren gaan, anders gaat men het bedrijf van slager uitoefenen, die met groote uit gaven hun bedrijf aan de wettelijke voorschriften hebben aangepast. De post buitengewoon onderhoud van principe uitgaat. Ja, dat zegt U, is hel antwoord van den Heer Stoot. Ook de gevoerde wegen- politiek is een gerecht op den wel voorziene disch. De Voorzitter waarschuwt nadrukke lijk tegen optimisme Het idee van den heer Stoot zou juist zijn, als Venray maar een weg le onderhouden had, maar hel eene jaar is het de Horster, Deurnsche- of Overloonsche weg, andere jaren is het den Stations- of Maas- heesche weg, die om vernieuwing of onderhoud vragen. Wat nu hel stand punt van den heer Stoot aangaat om dez« koster» over langere jaren te ver doelen, dit zou juist zijn, indien Venray maar een weg te onderhouden had. Maar zoo als de toestand nu is bij het zich zoo enorm uitbreidend verkeer, kan het niet anders, of men moet deze kosten in korten termijn voldoen, en wil men voorkomen, dat de wegen nog niet betaald zijn, als zij reeds versleten zijn De Voorzitter raadt den heer Stool aar. zich wat lectuur over modernen wegenbouw 88n te schaffen, dan zou hij zien, dat de post wegen iets onrust-

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1