ALLEN GRATIS. JAtFQKlft Weekblad voor YENBAY, HOEST en Omstreken. JAlFONQftj manufacturen '(vooRDEeuösrl) manufacturen) VOORDELIGST/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Reinigingsdienst Samenwerking tusschen de Eiermijnen Roermond en Venlo. Buitenlandsch Overzicht De Kippenhouderij op het platteland STER-TA BA* Provinciaal Nieuws ZAtbHUAG 10 UhLtWBtK 192T 400 uaaryany. i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 18 regels 60 cent, elke regel meer 71/» ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent lagere I Door uitbreiding der zaak hebben wij een groote sorteering en voordeelige prijzen in I i)ames. en KindermantelsHoedenPelterijenRegenjassen, Gebreide Vesten, PulloversTricot Pakjes en Truien, Directoires, wollen en gestikte DekensDames- en Heeren-Modeartikelen. VENRAY Telet. 10 I die zich met ingang van 1 Januari a.s. op „PEEL EN MAAS" of het Geïllustreerd ZONDAGSBLAD wen- schen te abonneeren, ontvangen de voor dien datum verschijnende num mers voor de Kom van VENRAY. Burgemeester en Wethouders van Venray breDgen ter kennis van belang hebbenden, dat degenen, die met ingang van 1 Januari 1928 gebruik willen maken van den gemeentelijken dienst tot het ophalen van haardasch en huishoudvuilnis, daartoe in den loop van de maand December aangifte moeten doen ten kantore van den Gemeente-ontvanger en gelijktijdig het verschuldigde bedrag ad f 5.moeten storten, waarvoor zij kwitantie ont vangen. Nogmaals zij in het kort de regeling van den dienst aangegeven 1. De reinigingsdienst zal voorloo- pig omvatten het navolgende gedeelte der gemeente: Kruisstraat te beginnen bij de brouwerij vau Hulsman, Paters- laan, Langstraat vanaf de Maréchaus séekszerne, Leeuwstraat, Hensenius straat, Patersstraat tot Gymnasium, Henseniusplein, Schoolstraat, Hoender straat, Bontekoeslraat, Eindstraat tot het St. Josephsgesticht, Marktstraat, Markt, Groote Straat, Hofstraat, Stationsweg tot hetSt Servatiusgesticht Maasheesche weg, St. Odastraal Willemstraat. 2. De huisvuilnis, welke zal worden afgehaald, zal bestaan uit vaste stoffen als keukenafval, asch en ander huis houdelijk afval 3 Faecalien of aan hevige roiling onderworpen stoffen, fabneksafval of van afbraak komende materialen zullen niet worden aangenomen. 4. De vuilnis zal worden afgehaald eiken Zaterdag tusschen achten twaalf uur voormiddag en zoo noodig tusschen een en vijf uur namiddag. 5. De komst der vuilniskar zal door ratelen worden aangekondigd 6 Elke aangeslotene kan na deze aankondiging de vuilnis in eeD behoor lijk gesloten bak, ton of emmer, welks inhoud niet grooter mag zijn, dan 1/10 M3, buiien de deur zetten 7. Het buitenzetten van vuilnis bakken op andere tijden is verboden, 8. Voor feestdagen of bijzondere omstandigheden kan ook op andere dagen als des Zaterdags hel vuil wor den afgehaald. Voor het afhalen van vuil van fa brieken, gestichten, bedrijven van industrieelen of commercieelen aard of landbouwbedrijven, waar het vuil niet in gewone bakken wordt gestort, doch op met de vuilniskar bereikbare plaat sen op hoopen wordt gezet of in bij zondere bergplaatsen wordt opgeborgen, bedraagt de vergoeding f 0.75 per M3 of gedeelten met een minimum van f 1.50. De aangiften hiervan moeten 14 dagen tevoren ten kantore van den Gemeente- Ontvanger geschieden. Venray, 5 December 1927. Burgemeester en Wethouders van Venray O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. twee genoemde Limburgsche Eiermij nen, terwijl het tevens de saamhoorig- heid in de afdeeling van den L L. T. B. en N. C. B. in ue hand zal werken, is onder goedkeuring van den L. L T. B door de besturen der genoemde Eier mijnen de volgende overeenkomst vast gesteld 1. De C. V. V. zal in het vervolg, evenals de G. R. E. aan baar leveran ciers de eieren per K G uitbetalen mijn voor zichzelf, berekend naar de gemiddelde opbrengst der eieren, verminderd met de onkosten om zoo doende langzamerhand te bereiken, dat overai eenzelfde prijs per Kg. wordt uitbetaald. 2 Er wordt een werkgebied vastge steld voor beide mijnen, waarbij reke ning wordt gehouden met den tegenwoordigen toestand, met spoor, tram- en waterwegen Het werkgebied voor de C V V wordt vastgesteld als volgl Noord Limburg met als zuidel grens het zuiden van de gemeenten Belfeld, Kessel en Helden voor N Brabant de plaatsen Maashees, Holt hees, Vierlingsbeek, Groeningen, Vortum en Sambeek. Voor de C R E het overige gedeelte. Thans mogen nog in bet rayon der C V V afdeelingen zijn, die de eieren te Roermond leveren eveneens is het geoorloofd, dat in het rayon der C R E afdeelingen zijn, die de eieren le Venlo leveren. Nieuwe afdeelingen, dus die na 15 November 1927 worden opgericht, moeten de eieren leveren aan de mijn, waartoe zij volgens indeeling behooren. Het Hoofdbestuur van den L L T B zal in overleg met de betrokken af deelingen trachten geleidelijk alle afdeelingen te brengen tot de mijn, waartoe zij behooren Op plaatsen waar twee afdeelingen, één van Roermond en één van Venlo bestaan, mogen geen leden van de eene afdeeling door de andere worden overgenomen. 3. Door de landbouworganisaties van den LLTB en NCB is erkenning van de CVV in Jenzelfden geest als die van de CRE toegezegd, zoodra reorganisatie van de statuten heeft plaats gehad in den geest als beide organisaties die wenschen. 4 De CRE houdt geen magazijn te Venlo of in het rayon van Venlo, evenmin mag de CVV een magazijn houden te Roermond of in het rayon van Roermond 5 Geregeld overleg zal plaats vinden tusschen de beide Directeuren van Roermond en Venlo, omtrent d zaken die de belangen van beide mijnen en hun leveranciers raken Aan de Voorzitters der aangesloten Afdeelingen der Eiermijnen van Roer mond en Venlo is de volgende circulaire gezonden Op initiatief van den L. L T. B. zijn in den loop van het jaar besprekingen gehouden tusschen genoemde vereeni gingen. Het resultaat dezer besprekin gen is daarna behandeld in d* respec lieve besturen der Eiermijnen, waar het ontwerp der beide Directeuren met algemeene stemmen werd vastgesteld en goedgekeurd. Overtuigd dat het in hetwerkelijk belang der eierleveranciers der C. R. E. en der C. V. V. is, indie*» ter samenwerking komt tusschen de Rusland's betrekkingen inet andere landen. De perscommentaren op het Russis sche ontwapeningsvoorstel hebben Lit winoff, naar hij zeide, hoofdzakelijk getroffen, omdat daaruit blijkt, dal men niet aan de mogelijkheid van een werkelijke ontwapening gelooft. Hoewel wij overtuigd zijn, dat geen halve maatregelen naar ontwapening leiden, zijn wij bereid elk compromis te steunen. De talrijke geruchten, dat de Russische delegatie voor andere doeleinden naar Genève zou zijn gekomen dan voor de zitting der ontwapeningscommissie, worden alleen verklaard door het diepe scep ticisme ten opzichte van het werk der ontwapeningscommissie. Natuurlijk zou iK gaarne de gelegenheid aangrijpen die zich voordeed, om persoonlijk in contact te komen met de ministers van Buitenlandsche Zaken der mogend heden, met wie wij op goeden voet staan. Een initiatief van mijn kant echter voor 'n onderhoud met Sir Austen Chamberlain is uitgesloten. Niet om overdreven overwegingen van pres tige of etiquette, maar om Je eenvoudige reden, dat zulk een onderhoud alleen waarde kan hebben, als het met woderzqdsche instemming tot stand komt. Dat wij verlangend zijn betrekkingen met andere mogendheden aan te knoo pen of te herstellen, hebben wij nooit ontkend, en als ik maar wist, dat de andere pertijen het evenzeer verlang den, dan zou de kwestie der etiquette mij nooit weerhouden, doch daaromtrent zijn wij tamolyk sceptisch gestemd. Litwinoff ontkende, dal er eenige stap in deze richting zou zijn gedaan. De herhaalde geruchten omtrent hervatting der Engelsch-Russische betrekkingen verklaarde hij slechts uit het feit, dat de city in toenemende mate ontevreden is over de huidige situatie en een wijziging daarvan wenscht. Dat weten wij niet slechts uit verklaringen, doch uit een reeks concrete transacties. Van onzen kant zijn wij bereid de betrekkingen met Engeland te herstellen, als de Engelsehe regeering evenzeer bereid is. Wat betreft het voorstel der Russen tot algeheele ontwapening, dit wordt nog steeds in heel de wereld bekeken en beoordeeld. Het wantrouwen tegen de Russen is vrij algemeen. Hoe kunnen revolutionnairen consequent vredesgezind zijn, vraagt men zich, wel eenigszins terecht, af. Toch klonk op eens, nog wel in 't conservatieve Engeland, een ander ge luid. Naar de »Times" althans uit Manches ter verneemt, heeft de deken van die stad, dr. Hewlett Johnson, op het Nationale Vredescongres, dat aldaar gehouden wordt onder bijval verklaard, dat het Russische ontwapeningsvoorstel door de Britsche pers niet zoo is onl- angen als het verdiende. Wat men ook over het voorstel de^kt, aldus de Anglikaansche geestelijke, het is in elk geval een ernstige opwekking aan de andere landen der wereld. Wat zal Engeland er op antwoorden 5 Het voorstel moet voor de vredesvrien den in andere landen een aansporing zijn ona het antwoord bevredigend te dotn luiden. Ook de president van het vredescon gres, dr. Norwood, drong op een ernstig, bevredigend antwoord aan. Hopen we, dai de leden der voorbe reidende en later der absolute ontwape ningsconferenties op het juiste stand punt zuilen staan en ook niet terug schrikken voor een zoo grondig mogelyk vermindering der wapens, omdat de Russen meespraken. Eu dat er, met de wapens, vermin derd moet worden, spreekt ais een boek. Men begrijpt eigenlijk niet waar men nog bang voor is, nu er thans een superinstituut bestaat, in deu Volkenbond en het Permanente Haagselie Gerechtshof, waar men zijn recht kan krijgen. Zou hamberlain daar wel voldoende aan denken De Volkskrant wees terecht op het merkwaardige teit, dat de Russische ontwapeningsvoorstellen de militairen en sociaal-democraten unaniem tegen zich vonden en vervolgt dan Hebben de nieuwe heerschers van Rusland, die niet zulke domooren zijn als waarvoor men hun wel eens houdt, eens willen doen uitkomen, dat heel de ontwapeningsvertooning zooals die tot heden onder toezicht van militaire dwarskijkers gedreven Word, een ergerlijke comedie is Een comedie, omdat men weigert liet program van den Yredespaus Benedictus XV. toe te passen, dat opgesloten 'ligt in de afschaffing van den dienstplicht, niet in één land, zooals de sociaal-democra ten onder groot misbaar vorderen, maar algemeen en gelijktijdig? Nu Rusland kort en goed zegt: weg met alle bewapening, nu stamelt heel de ontwapeningsconferentie onthutst neen, zoo hebben wij het niet bedoeld, Voor betuigingen over en toosten op de ontwapening zijn wij we! te vinden maar voor een radicale ontwapening zijt ge bij ons aan een verkeerd adres Hoe lang zal Europa nog op dit ge vaarlijke pad blijven voortgaan? o Van verschillend terrein. President Coolidge over ontwapening en vrede. President Coolidge heeft een bood schap tot het Amerikaansche congres gericht. Wat de betrekkingen tot de overige mogendheden betreft, verklaart de bood schap, dat de Vereenigde Staten de vredesgedachte zooveel mogelijk bevor deren en met de midden-Amerikaansche republieken Mexico en Nicaragua tot een vergelijk zijn gekomen. Het Poolsch—Litausch conflict. Bij de besprekingen van den Volken- bondsraad is o.a. gebleken, dat Litauen recalcitrant blijft tegenover de verzoe ning beoogende voorstellen der groote mogendheden inzake het Poolsch Litausch conflict. De Duitsche Ryksdag. De Duitsche rijksdag heeft moties van wantrouwen der oppositiepartijen met 229192 stemmen verworpen. De Engelsehe ontwapening. De parlementaire secretaris van de admiraliteit verklaarde in het Lager huis, dat in dit jaar orders zijn gegeven om schepen der vloot af te danken, waaronder 1 kruiser, 9 torpedojagers, onderzeebooten, 1 mijnlegger en een aantal hulpschepen, waaronder mijnen vegers. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Successen van pluimvee- en konjjnen- liouders uit deze omgeving. Op de 2, 3 en 4 December te Roer mond gehouden groote nationale ten toonstelling, waar 830 nummers waren ingeschreven, behaalden o.a. de volgende heeren bekroningen: H. van Ass te Ysselsteyn, met Zwart Javakrielen 2 eerste en 4 eere prijzen. b. L. Hoek te Meyel met Coburger leeuwerikduiven 2e prijs. A. Joosten te Helenaveenmet Columbia Wyandottes 3 eerste en 3 eereprijzen met Chaki Campbell-eenden eerste prijzen, 2 eereprijzen, 1 tweede prijs en Z.E.V. d. Th. Messemaeckers ie Venray, met Chinchilla»konijnen een eerste prijs. V. Pyls te Venray, met Faverolles (zalmkleurig) twee eerste en twee eereprijzen met Speeded Succexhoen ders iwee eerste en een eereprijsmet Wit Wyandottes een tweede prijs; met nest Chinchilla»konijnen le prijs, met idem voedsters le, 2e en 3e prijs f H. Vissers te Casten ray met trio legwedstrijdhoenders W. L. een tweede prijs. g. L. v. d. Winkel te Heythuysen met Mechelsche hoenders 2e prijs met Zw. Wyandottekrielen 3e prijsmet Zw. Bont Wyandottekrielen 2 tweede prijzenmet diamantfazanten (Picta Amherst) een eerste en 2 eereprijzen Onze omgeving heeft zich dus kranig gehouden. Den inzenders ons welge meend proficiat! Met kloeken broeden is over liet algemeen op de boerderijen af te raden »Wat?" hoor ik zeggen, willen t nog beter kennen dan Moeder Natuur?" Met Moeder Natuur hebben we in de kippenwereld niet veel meer le maken Alles is thans heel anders met de kippen, dan in de Natuur, onze kip heeft bijna niets gemeens meer met de wilde kippen, waarvan ze afstamt. Toch /ijn er nog wel onder, die als broedsters hare taak zeer correct volbrengen. En we zullen het natuurlijk broeden dan ook nimmer afraden aan de stadsmenschen en arbeiders, die gewoonlijk maar weinig kuikens hebben op te fokken. Maar voor de boerderij wel 1 Omdat het daar hoofdzakelijk, neen uitsluitend om de winst gaat en niet zoo zeer, om zelf een versch eitje te hebben, eu ook niet voor de variatie. Om winst van den kippenstapel te krijgen, is noodig, dat er veel eieren gelegd worden, waaronder ook oen behoorlijk percentage wintereieren De wintereieren moeten op de eerste plaats komen van de jonge, van de kippen van den eersten leg. Juister gezegd: vsn de jonge kippen, die vroeg geboren zijn. Wie elk jaar b.v. 40 jonge hennen wil fokken, moet ze ook alle 40 op tijd hebben, dus niet te vroeg, niet te laat. Hij is dus aan een bepaalden tijd gebonden. Komt hij te laat met de kuikens, dan raapi hij pas eieren, als deze weer goedkoop worden. Komt hi te vroeg, dan schiet hij ook zijn doe voorbij, want deze te vroeg geborenen vallen grootendeels in den ontijdigen rui. Wanneer is de beste geboortetijd voor kuikens Van de lichte rassen tusschen 15 April en 15 Mei; van de zwaardere een maand eerder. Maar we kunnen de kippen niet dwingen om dan broedsch te worden De eene heeft er zin in, de andereniet precies zoo ze 't in den kop krijgei De Leghorns zijn al héél modern aan gelegd en worden liefst géén moeder 1 Tenminste niet in dien zin, dal ze haar jongen zelf ter wereld brenge Hieruit volgt dus. dat iemand, die zich afhankelijk stelt van de kloek, bijna nooit op juisten tijd de kuikens hebben, 't Zou een honderste tref wezen I Het is geen kunst, met groote woorden iets nieuws in den handel te brengen. De STER-TABAK is geen nieuw merk, doch heeft sedert vele jaren het hart van iederen pijprooker veroverd door hare ongeëven aarde kwaliteit De rookers van STER-TABAK beantwoorden ons streven naar kwaliteit met hun vertrouwen. Wij zullen dit vertrouwen niet beschamen! N.V. Theodorus Niemeijer Groningen en Roller Jam rf «sJW ErAettd de be'sx.e genoeg broedsche kippen had op het voorgeschreven moment, dan zou het resultaat nog pover zijn. Want om 50 jonge hennen te krijgen, heeft men toch minstens 10 kloeken noodig, zeg maar gerust 15. Wat 'n werk en wat 'n nakijken is daar niet aan 1 En wat zal het later een twist- partijen geven, als die benden, gelijk weleer de Hoekschen en Kabeljauw- schen, tegen elkaar optrekken 1 Van den groei der kuikens kan zoodoende niet veel terecht komen. Op de boerderijen waar vele kuikens opgefokt moeten worden en waar men met kloeken «werkt" daar zullen we 2 dingen constateeren: le bijna alle kuikens te laat; 2e veel kuikens van zeer uiteenloopenden leeftijd, die niet doorgroeien. Zoolang de kloek zich 't lot harer kleintjes aantrekt, gaat het nog eenigs zins, maar daarna Dan wordt het huilen voor die arme weesjes 1 Komen ze bij de groote hoen ders, dan krijgen ze d'r langs, 't wor den de zondebokken, de mikpunten. groeien niet, kunnen zoodoende ook niet groeien en als 't herfst is, is er bijna geen enkele legrijp. Wil ik eens zeggen, welke weg is voor een boer? Eendaagskuikens koopen en dan zooveel, dat hij maar één keer heeft le koopen. Deze grootbrengen onder eene goede kunstmoeder in een apart hok. Hij heeft dan véél minder moeite als met kloeken, ook kost het minder, daar al die kloeken meer opeten (en 2 tot 3 maanden niet leggen) dan de petroleum of de steenkool van de kunstmoeder kosten. Men heeft dan allemaal kuikens van één broed, die steeds mekaar blijven verdragen, die men allemaal hetzelfde kan voeren, die dus ook gelijkelijk tegen mekaar op zullen groeien. Ze kunnen zoo besteld worden, dat men ze precies op het beste oogenblik ont vangt. Deze zullen niet onderling vechten en ravotten, ze zullen egaal uitgroeien, ook omdat men ze apart gaat houden, wat met al die kleine troepjes, welke bij kloeken geloopen hebben, niet mo- gelijk is. Wie een goed soort kippen heeft en eene flinke broedmachine aanschaft, kan hiermede hetzelfde effect bereiken, Maar, met kloeken gaat dit niet. VENRAY, 10 December 1927. St. Nicolaas in Ycnray. Begunstigd door mooi winterweer hield St. Nicolaas Zondagmiddag zijn intocht in Venray Vanaf het St. Servatiusgesticht begon de kindervriend zijn tocht, vergezeld door zijn bedienden, het St. Nicolaas- Comilé, voorafgegaan door een heraut te paard en Venray's Fanfarecorps De belangstelling van groot en klein was wel nooit zoo groot als dit jaar. Zelfs uit de omliggende dorpen waren talrijke belangstellenden opgekomen. Er werd een bezoek gebracht aan het Pensionaat «Jerusalem" en het St. Jozefsgesticht, alwaar de goede Sint hartelijk werd ontvangen. Vervolgens trok men door het dorp en werd intusschen eene collecte ge houden. In het Hotel »de Gouden Leeuw" werden St. Nicolaas metgevolg en de heeren muzikanten geheel be- Doch, gesteld eens, dat de boer wel I langeloos onthaald op een kop warma

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1