V. PYLS "ïïf: tij hi I i Hi WVI A4 Ani"1^ Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. P TOCH HET i JL JUJUIA4 JbiA 1 At j» r 1 TOCH HET Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY. Buitenlandsch Overzicht Op de wegen Provinciaal Nieuws Bouwvakpropaganda naar Horst. "PEEL EN MAAS" 'WHKEUGSTfi 117-1-L1. J TriJATTi A v irnDdl'r\(YOQMgJGSTI PRIJS DER ADVERTENTIEN1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7«,« ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent I VENRAY Telef. 10 Door uitbreiding der zaak hebben wij een groote sorteering en voordeelige prijzen in Damesen Kinder mantels, HoedenPelterijenRegenjassen, Gebreide Vesten, PulloversTricot Pakjes en TruienDirectoires, wollen en gestikte Dekens, Dames- en Heer en-Modeartikelen. van den Op Dinsdag 22 Nov. nam. 5 uur. VoorzitterO. van de Loo, Burge meester. Secretaris: van Haaren Afwezig de Hoeren Janssen en Nelis- sen, die bericht van verhindering hadden gezonden. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verzoekt der» secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke onveranderd worden goedgekeurd 2 Voorloopige vaststelling der Ge meenterekening dienst 1926 en der balans en winst en verliesrekening van het bedrijf der gasfabriek per 31 Dec. 1926 Aan de hand van het rapport der commissie van onderzoek voor de ge meenterekening en die van hei gasbe drijf, stelde de Raad z h s. deze rekening voorloopig vast als volgt: Gewonen dienst Inkomsten 334418.065 Uitgaven 268899,805 Batig slot Kapitaaldiensl Inkomsten Uilgaven 65518.26 100088.33 96584,895 De heer Stoot is bang, dat de pach ters het laatste jaar niet zullen mosten, waartegen door een bepaling in de huuracte gewaakt moet worden. Wordt goedgevonden. De heer Jacobs, daarin bijgestaan door den heer Stoot, zag gaarne, dat bij de gemeenterekening ook de bijdra gen worden gegeven, dat zou gemak kelijker zijn voor de studie. Hiermede gaai de Voorzitter accoord. De heer Odenhoven wil een enkel woordje in het midden brengen en wijst er op, dat de Raadsleden hier allen zitten als katholieke mannen en hoopt, dat zij nu eens iets zullen doen voor de belastingverlaging van groote gezin nen, in den vorm van grootere kinder aftrek Verschillende deskundigen noe men den toestand treurig in ons goede Venray. Hij hoopt vooral op onz^n jongen Wethouder, als hij B en W. voorstelt een en ander in overweging te nemen en het voorbeeld te volgen van verschillende gemeenten in Lim burg. Met verheffing van stem voegt spreker erbij, dat de Voorzitter, die al zooveel voor Venray heeft gedaan, ook op dit gebied een veertje moest laten vallen. De Voorzitter merkt op, dat men, leneinde een juist oordeel te vormen over de belasting in eene gemeente, het geheele stelsel moet beschouwen, en niet een ondnrdeel en dan maakt Venray een goed figuur Hierna sluit de Voorzitter de verga dering met gebed. Batig slot 3493.435 3. Aanbieding der Gemeentebegroo- ting dienst 1928 en der begrooting van het bedrijf der gasfabriek voor 1928 De Voorzitter deeh mede, dat de gemeentebegrooting en die voor het gasfabriek gereed zijn en volgens ge woonte bij de leden zal rondgaan ter bestudeering, terwijl bovendien de gemeentesecretaris en Directeur der gasfabriek zich een paar avonden zullen disponibel stellen, ter uiteenzetting van eventueele moeilijkheden. Spreker raad» vooral de nieuwe leden aan van deze avonden gebruik te maken teneinde zich thuis te gaan gevoelen in de, vooral de laatste jaren zoo inge wikkeld geworden gemeenteadministrs tie. 4 Voorstel van B. en W. tot verkoop van circa 12 H A. ontginningsgrond onder Ysselsteyn aan M. H. Wismans. Zonder h s. gaat de Raad met dit voorstel accoord om 12 H.A. grond te verkoopen aan M H. Wismans, vcor f 250 per HA. en f 35 per H.A. als bijdrage in wegen en waterlossingen. 5. Benoeming van een lid in de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs in de vacature, ontstaan door de ontslagname van den heer Hende- rickx. De Voorzitter deelt mede, dat deze vacature moet worden aangevuld door de benoeming van een openbaar onder wijzer en stelt voor den beer Jaspars, te Merselo te benoemen, wijl Merselo vermoedelijk het langst openbaar on derwijs zal hebben. Z. h. s. goedgekeurd. 6 Voorstel van B. en W. tot aan vulling van het Reglement van het Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter zegt, dat deze aanvul ling alleen gaat over de verplichting, dat alle leden van het gezin, waaruit een kind ter verpleging wordt opgeno men, gezond moeten zijn. De Raad billijkt dit voorschrift ten zeerste en gaat hiermede accoord. De heer Millen vraagt of de leden van het Armbestuur ook moeten af treden, waarop de Voorzitter mededeelt dat ieder jaar een lid moet aftreden volgens rooster. 7. Ingekomen stukken. De Voorzitter deelt mede, dat eene dankbetuiging is ingekomen van de Vroedvrouwenschool te Heerlen, voor de verleende subsidie. Wordt voor kennisgeving aangenomen. B. en W. stellen voor een perceel grond adn den Maasheezer weg, groot 2 H. A. voor 3 jaren te verpachten, dan blijft er nog een gedeelte ten dienste der gemeente. De heer Houben wijst er op, dat het 't beste zou zijn het perceel aan den bovenkant te behouden. De heer Odenhoven zou het voor 6 jaren verpachten, dan bracht het een paar gulden meer op en daarbij de mogelijkheid open houden om de huur met dri« jaar te eindigen. De Voorzitter betwijfelt of *t dan meer zal opbrengen. Een politieke manoeuvre van de S.D.A.P. in België. België heeft eindelijk zijn reeds lang erwachte kabinetscrisis. Minister Vandervelde heeft in den ministerraad meegedeeld, dat de soci aal democratische ministers, niet langer deel wenschen uit te maken van de regeering. Het motief is, dal zij met de legerplannen van Minister de Brocjueville niet mee konden gaan. Ontkent kan niet worden, dat de sociaal democraten hier weer prachtig hebben gemanoeuvreerd uit een oogpunt van politieke propaganda _1 is deze politiek uit een ander oog punt gezien in hooge male misleidend en onsympathiek. Wat zijn toch de feiten In Mei 1925 slaagden de conservatie ve reactionnaire machten in België er in een einde te maken aan het demo cratisch kabinet Poullet, dat o.m. ook een groote bezuiniging beoogde op de militaire uitgaven en invoering van den zesmaandschen diensttijd. In België bedroeg deze nog altijd 10 maanden. Er waren in die dagen geweldige manifestaties van de nationalisten en miliiairisten tegen de regeering. We herinneren slechts aan de incidenten bij de overbrenging der oorlogsvaandels in Brussel. Het democratische kabinet werd ten val gebracht, de katholieke democraten werden afgedankt en de twee leiders der conservatieve reactionaire oppositie Jaspar en Hijmans zouden een nieuwe regeering vormen. Zij konden dit echter niet dan met behulp van de sociaal-democraten eu aangenomen mocht worden, dat zij er niet aan zouden denken met deze reactionaire groepen in zee te gaan. Toch gebeurde het. Daarop was de verwachting, dat de sociaal democratien, zonder wier mede werking de conservatieven niet zouden kunnen regeeren, hun sociaal en militair program aan de reactionaire minderheid zouden opleggen. Maar ook dit gebeurde niet. De 10 maanden dienstplicht werd gehandhaafd de sociale wetgeving stopgea:et en de stabilisatie van den franc had plaats zooals de bankiers gevrenscht hadden en daarom het kabinet Poullet weg wilden hebben. Op een zeer lagen koera werd de franc gestabiliseerd, waardoor, zooals de katholteke ^Standaard heeft bewezen de bankiers en groot industrieelen België milliarden hebben verdiend en de kleine spaarders werden geruïneerd En nu de sociaal democraten, over di* beleid in het komende voorjaar verant woording moeten afleggen aan de kiezers gaan zij aan den haal. Werpen nu plotseling de militaire kwestie op als een middel om zich nnet »eere uit dit conservatief reactionaire regeeringsbloc terug te trekken. Toch was daartoe nu weinig aanlei- ding. Nog Maandagmiddag heeft de minis ter van oorlog getracht deze zaak uit te stellen voor een nader onderzoek. Maar de sociaal democraten, die in Mei 1925 ruimschoots in de gelegenheid waren hun militair program uit te voeren, maar er toen niet aan dachten wilden nu geen dag meer wachten en gingen heen. Zij kunnen nu tot hun kiezers gaan als de anti-militairisten, als de politieke martelaars, die ter wille van hun anti militairistiseh beginsel een schitterende positie op offeren. En de wereld wil bedrogen zijn en de kiezerswereld het allermeest. o Poincaré over don binnenlandsclien toestand. Een pleidooi voor eenheid onder de bevolking. In een Zondagsrede heeft Poincaré ditmaal nu eens niet de builenlandsche politiek van Frankrijk besproken, maar zijn oordeel gegeven over binnenlandsche politieke verhoudingen. Het was trouwens dezen keer niet een, altijd min of meer martiaal gebaar van de onthulling van een oorlogs monument, dat hem gelegenheid gaf een redevoering te houden, maar een banket van het republikeinsche comité voor industrie en handel. Poincaré sprak over de verbetering der flnancieele positie van Frankrijk sinds het huidige kabinet aan het bewind kwam en verkondigde doeltref fendheid der gevolgde methodes, zooals deze bleken uit den huidigen toestand vergeleken, bij de kritieke situatie bij het optreden van zijn ministerie. Wil de verbetering aanhouden, zoo betoogde hij, en he* herstel van het land blijvend zijn, dan is de voortdurende medewerking van allen die het kabinet van het begin af steunden, niet te missen. Een oogen blik wekte Poincaré den indruk te spreken met het oog op de a.s. verkiezingen toen hij verzekerde, dat men de per sonen in de huidige regeering wel kon vervangen, maar dat het onmogelijk zou zijn zonder ernstige schade voor het land, van het Huidige systeem af te wijken. Poincaré heeft hiermede onge twijfeld ook bedoeld een uitnoodiging aan de kiezers om zijn persoon een zoo krachtig mogelijke ruggesteun te bezorgen. Ten slotte deed hij een beroep op het land een geest van goeden wil en eendracht was noodzakelijk om de voltooiing van het aangevangen werk mogelijk te maken naast loyale samenwerking der partijleiders was eenheid onder de be volking onontbeerlijk. klaring omtrent het vlootbouw program van de V. S wordt gezegd dal het besluit van Engeland om den bouw van 2 kruisers uit te stellen geen wijziging in de Amerikaansche vloot- politiek zal teweeg brengen. President Coolidge en het minisLerie van marine zijn van oordeel dat de Amerikaansche vloot belangrijk ten achter is bij de Engelsche. Door het besluit van Engeland om den bouw der kruisers voorloopig uit te stellen wordt het voor de V. S. mogelijk den achterstand in te halen. De ontwapeningsconferentie te Geneve, Een uitgebreide Russische delegatie. Den dertigsten van deze mvaand komt te Genève de voorbereidende ontwapenings conferentie opnieuw bijeen onder voorzitterschap van den Nederlandschen gezaaat te Parijs Jhr. Loudon. Voor het eerst doen ook de Russen meeniet Krestinski zooals .eerst ver luidde, doch Litwinoff, ook te.n onzent bekend hij nam deel aan oen con ferentie te Den Haag zat met de leiding der delegatie belast worden. De Russen schijnen de zaak ernstig op te vatten, immers zij komen met een uitgebreiden staf van medewerkers, vergezeld bovendien door vertegen woordigers van het Russische teleg'raaf- agentschap Indien deze uitgebreidheid der deligatie een aanwijzing is voor dan ernst die de Russen bezielt o-n het meest militairistische ry k in Eat opa te demilitariseeren, dan kan mem zich over de komst der bolsjewisten sRechts verheugen. o Yan verschillend terrein. Het nieuwe Belgische kabinet. Het nieuwe Belgische kabinet is Dinsdag gevormd. Zitting er in hebben vier Katholieke conservatie ven p twee Katholieke democraten en vier liberalen Twee ond-afgevaardigden in Iitatië gearresteerd. Te Turijn zijn twee vroegere afge vaardigden beiden bekende anti fas cisten gearresteerd onder beschuldiging ven samenzwering tegen de regeering. Amerika en de Vlootbouw. In een officieele Amertkaanscho ver Rijdt steeds rechts op staat en wegen, Voor 't verkeer is dit een zegen." Binnen de bebouwde kom van elke gemeente mag de linkerzijde van den weg dan bereden worden, wanneer dit noodig is voor het voorbijrijden. Maakt het U dus tot eene gewoonte zooveel mogelijk rechts te rijden, ook 1 staat het geheele wegvlak tot Uwe beschikking Gewoonte wordt een tweede natuur. ;Moet gij op zij gaan voor een ander, Doet dit rechte, of gij ramt elkander." »Wilt gij, wie langzaam rijdt voorbij, Doet dit dan aan zijn linkerzij." Dus men haalt uit naar rechts bij het tegenkomen, naar links bij het in halen om vóór te komen naar rechts wanneer men wordt ingehaald door een ander rij- of voertuig, om hem, die voorbij wil rijden, de noodige ruimte te geven. Rijdt nimmer een ander voorbij, alvo rens U overtuigd te hebben dat de linkerzijde van den rijweg voor U vrij Haalt bij het voorbij rijden van een voorrijdende niet te vroeg weder naar rechts. Gebeurt er een ongeval door een botsing of door aan- of ovarrijding van personen, rijdt dan niet door, doch verleent zooveel mogelijk Uw hulp en zorgt tevens dat deze aan gewonden gegeven kan worden, ook al hebt gij geen schuld. »Moet gij links een weg inslaan, Neemt dan steeds de ruimste baan. Gaat Uw weg rechts van de hand, Houdt dan steeds den binnenkant. Wijst met Uw hand waarheen gij gsat, Niet waar een ander moet. Veroorzaakt geen gevaar op straat, Doordat gij het verkeerde doet." Geeft met Uw linkerhand of ter linker zijde van het voertuig met een stok of zweep het teeken dat gij links wilt afslaan. Eveneens Geeft met Uw rechterhand of ter rechterzijde van het voertuig met een stok of zweep het teeken dat gij rechts wilt afslaan. (Dit in tegenstelling met de meening van vele weggebruikers Komt men uit een zijweg op een hoofdweg, dan moet men steeds het verkeer op dien hoofdweg voor laten gaan en dus steeds achter het aanko mende rij- of voertuig omrijden. Laat bij kruispunten het rij of voer tuig, dat rechts van U is, eerst over steken. Waagt nooit iels.Maar vooral niet bij kruispunten of bochten, en nog minder als er kinderen op den weg zijn. Sr I- V Onder het goede, dat ons omringt, zoeken wij toch nog gaarne naar het beste. Te allen tijde, heeft hetgeen boven het gemiddelde uitstak, de aandacht getrokken. Noemen wij den leeuw niet den koning der dieren? Geldt de nachtegaal niet als de beste zanger Hetzelfde kunnen wij op STER TABAK toepassen. ROODE STER is wegens gelijkmatige samenstelling, onovertroffen kwaliteit en technisch volmaakte wijze van bereiding, een product, dat iederen tabaksrooker dwingt tot de erkenning: .dit is het beste onder het goede". N.V. Theodorus Niemeijei Groningen en Roller Jam invloed van dezen Katholieken Vak* bond, noodzakelijk verbreid moet wor* den, om daardoor meer druk van arbeiderszijde op de verhoudingen in het bedrijf, uit te kunnen oefenen, waarmee het dienen der belangen van alle bouwvakarbeiders en hunne gezin nen beoogd wordt. De Horster bouwvakarbeiders zullen dan ook wel niet op de vergadering na de Hoogmis schitteren door afwezig heid, maar hun arbeidersgevoel zal hen wel doen besluiten meer actief deel te nemen in de rijen der organisatie, om zoodoende met hun vrienden uit de omgeving samen te kunnen werken voor de verovering van de rechten der arbeiders, o.m. tot verbreiding, hand having en verbetering der Collectieve Arbeidsovereenkomst. Sprekers: Aalmoezenier Dr C«yns, Venlo en de heer N. Windt, Hoofd bestuurder. VENRAY, 26 November 1927. Vrijdagavond had in het Patro naat alhier eene bijeenkomst plaats ^an belanghebbenden, ter bespreking van het plan om eene zijlijn te bekomen vanaf hët Station naar het dorp en zoo mogelijk naar Deurne. Daar deze bijeenkomst niet toeganke lijk voor de pers was, kunnen we van het daar verhandelde niets mededeelen. In gouden, zilveren en doublé ARMBANDHORLOGES hebben wij een verrassend groote keuze, waarin U, juist het aardige model dat U zoekt, zult vinden. HENRI CAMPS, Horlogerie Groote Straat. Zondag 27 November na de Hoogmis zal Horst in het teeken der propaganda worden gezet, bedoeld speciaal voorde bouwvakarbeiders, in een zaal van 't Patronaat. De afdeelingen Venlo, Blerick, Tege- len, Venray, Baarlo, Lottum en ook Horst nemen aan deze propaganda deel. Er zal een grootsche fietstocht ge houden worden, waarvan de afdeelingen Venlo en omgeving des morgens te half tien van de karzerne te Blerick zullen vertrekken naar Horst en een ander gedeelte komt van Venray en vertrekt ook om half tien van af het Henseniusplein. In de fietstocht zullen propaganda platen worden medegevoerd Hel geheel beloofd goed te zullen slagen, daar de animo onder de leden van den Ned. R. K. Bouwvakarbeidersbond, waarvan deze toch uitgaat, zeer goed te noemen is. Het doel van deze propaganda is, de R. K. Bouwvakarbeidersbond te ver sterken met de bouwvakarbeiders van het platteland, welks gedeelte ligt tus- schen Venlo en Venray. De noodzakelijkheid hiervan dringt voor alle bouwvakarbeiders, daar de Woensdag 30 November a s' '8 avonds om half zeven zal Dr. Droesen- in de Landbouwschool komen spreken over »aardappelseleclie". Belanghebbenden zullen wel zorgen hierbij tegenwoordig te zijn. De vanouds bekende November- markt was ook Woensdag buitengewoon druk bezocht, ondanks het koude win terweer. Een groote veeaanvoer, met veel kooplieden, waren ter markt, wat een drukke handel tengevolge had Op de biggenmarkt was de aanvoer weder om groot. De prijzen zijn dalende. Men kocht voor f 6.een flinke big. Marktventers waren er in overvloed en prezen met luid geschreeuw hunne verschillende waren aan. Of ze allen echter goede zaken maakten, betwijfe len we. Morgen Zondag zal de Bouw vakarbeidersbond Afd. Venray deel nemen aan eene groote Propaganda- vergadering, welke te Horst gehouden wordt. Het bestuur is ervan overtuigd, dat alle leden hieraan zullen deelnemen. Zie achterstaande advertentie. Yoor de stoomfiets van Pater Vervoort. Vorig bedrag f 102,62 Van N. N. uit Venray f 0,50 Uit Ysselsteyn f 2 50

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1