V. PYLS Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Belastingkwesties. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Een uitwas van het eigendomsrecht. Regeering en Burgerwacht. 0penbar9 vergadering Gemeenteraad te Maashees Provinciaal Nieuws i.MILRUMIS VI NUVCIVIBERTT9ZT «00 uaaryany. nu. PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent II VENRAY Telef. 10 Door uitbreiding der zaak hebben wij een groote sprteering en voordeelige prijzen in Dames- en Kindermantels, Hoeden, PelterijenRegenjassen, Gebreide Vesten, PulloversTricot Pakjes en TruienDirectoires, wollen en gestikte DekensDames- en Heer en-Modeartikelen. I In de Wet op de Inkomstenbelasting is een artikel (91) opgenomen dat ieder, die in zekere gevallen zijn zaak voor den Raad van Beroep verliest, bedreigt met een verbooging van 25 pet. van de belasting, die méér verschuldigd is dan die volgens de opvatting van den be lastingplichtige had moeten worden geheven. Deze bepaling is in veler oogen een schreeuwende onrechtvaardigheid De Tel, die in den laatsLen tijd bijns dagelijks tegen den fiscus te velde trekt, wijdt er in haar avondblad van 13 October een speciaal artikel aan, dat zooals gewoonlijk weer bij uitstek geschikt is, om bij het groote publiek den indruk te versterken, dat lusschen administratie en belastingbetalend publiek zoo ongeveer een verhouding bestaat als lusschen beul en slacht offer. De bezwaren, die genoemd blad overigens opsomt zijn niet nieuw. Zij werden voor een groot deel zelfs reeds geuit bij het tot stand komen der Wet in het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer. Ook daarin werd er op gewezen, dat er niet de minste rechtsgrond bestaal, om iemand, die in het ongelijk wordt gesteld, daarvoor te straffen. In 1869 werd reeds het beginsel van de poena temere litigantium (straf voor lichtvaardig procedeeren) uit het Wet boek van Burgerlijke Rechtsvordering verwijderd, en men achtte het dan ook zeer bedenkelijk, om dat beginsel in de belastingwetten weer in te voeren. De Minister verdedigde zijn ontwerp met de tegenwerping, dat hetzelfde be ginsel reeds t. a. v. Vermogensbelas ting, Bedrijfsbelasting en de Waardor wet was erkend. Op zichzelf was dit natuurlijk geen steekhoudend motief. Doch tevens werd er op gewezen, en o i, terecht, dat^de nieuw ingelaschte bepaiing veel milder was, omdat in de plaats verhooging uitgesloten werd in de gevallen, dat het neroep gegrond was op een kwestie van wetsuitleg- ging. In verreweg de meeste gevallen nu zullen de voor den Raad van Beroep gebrachte geschillen juist op die geval len betrekking hebben. Het blijven dus absoluut uitzonde ringen, waarin de verhooging zal worden toegepast, en dan zijn de oor zaken meestal nog te zoeken bij den belastingplichtige, doordat hij zonder behoorlijke gronden, het nog maar eens bij den Raad van Beroep ging «probeeren". Wanneer tenslotte de toepassing der verhooging een absolute onbillijkheid lijkt, bestaat er altijd nog de mogelijk heid, om aan den Minister kwijtschei ding te verzoeken op grond van art 110 der Wet. De schrijver van meergenoemd art. slaakt ten slotte de verzuchting, dat de belastingplichtigen door »idioot hooge aanslagen" gedwongen worden zich tot een accountant, belastingadviseurs of advocaat te wenden, waardoor zij hon derden guldens «kwijtraken", die door het Rijk niet worden vergoed. Is het dan soms de schuld van de administratie, dat het daaraan besteede geld dikwijls als «verloren", kan wor den beschouwd? Is het de schuld van het Rijk, dat die adviseurs zich dikwijls teleurgesteld zien in hun pogingen om door allerlei listigheidjes en spilsvon digheidjes voor hun cliënten belastingen te ontwijken. Het omzetten van de kleinste zaakjes in Naamlooze Vennootschappen, het schenken van lijfrenten aan kinderen, enz. zijn daarvan de meest op den voorgrond tredende voorbeelden der laatste jaren. In beide gevallen werden veel kosten gemaakt voor oprichting, voor het passeeren van akten en vooral niet te vergeten voor de «adviseur". En het resultaat van dat alles?... is ten slotte geweest, dat de Wetgever de middelen heeft gevonden om aan dergelijke practijken een einde te maken. Het bestaan van ari. 91 komt ons op grond van bovenstaande uiteenzetting dan ook niet zoo verschrikkelijk voor. Iemahd die zijn zaken behoorlijk in orde heeft en een aan redelijke eischen voldoende administratie bijhoudt, of wanneer de grootte van zij n bedrijf het veroorlooft, Taal bijhouden, en iemand die de noodige gegevens beschikbaar heeft, zal niet zoo gauw genoodzaakt zijn, om bij een of ander geschil met de administratie honderden guldens extra voor een adviseur uit te geven. Meestal zullen de geschillen bij een dergelijke documentatie zich bepalen tot geschillen t. a. v. wetsuitlegging en die sluiten van zelf de verhooging reeds uit. Een belastingplichtige, die zich van een adviseur bedient, zal ten slotte goed doen zich te wenden tot iemand die bij de administatie de reputatie geniet, betrouwbaar te zijn. Dit alleen zal hem reeds vele onaangenaamheden Zuidw. Monsterachtige en abnormale verdeeling der rijkdommen onder het kapitalistisch stelsel. Dezer dagen hebben twee van de beroemdste schrijvers die Engeland en de wereld kennen, de cynicus Shaw en de bekeerling Cheslerstor» te Londen een «debat avondje" gehouden. Wat de beide heeren met hun gere- nomeerden humor zooal te berde brachten is niet ongeschikt om den indruk te wekken dat heimelijk de bedoeling heeft voorgezeten, terloops een demonstratie te geven der waarde loosheid van zoogenaamde debaiavon den om te laten uitmaken hetwelk van twee standpunten eigenlijk het ware is. Infusschen, op één punt troffen de alspoti-nde vrijdenker en de vurige 8postel van het Katholicisme elkander en waren zij het ook roerend eens «de monsterachtige en abnormale ver deeling der rijkdommen onder het kapitalistisch stelsel." Dit doet ons denken aan het bericht dat de «Chicago Tribune" komt mede deelen over het testament van F. Deming Stout, een onlangs overleden rijkaard van Chicago. Deze heeft zijeenigen zoon, een jongmensch van 26 jaar, een vermogen nagelaten van 25 millioen dollar, maar koesterde zoo weinig vertrouwen «in de voorzichtigheid en de bekwaamheid van zijn zoon om het fortuin te beheeren" dat hij dezen bij testamentaire beschik king voor de helft van een menschen- leeflijd onder curateele heeft laten stellen. Dit gevalletje lijkt ons wel een voor beeld van «monsterachtige en abnormale verdeeJing der rijkdommen onder het kapitalistisch stelsel", al is het ook onder andere stelsels denkbaar. Het is niet redelijk dat iemand die daarvoor niet de noodige voorzichtig heid en bekwaamheid bezit de beschik king krijgt over een vermogen van meer dan zestig millioen gulden. Van dit standpunt bezien is de testamentaire beschikking van vader Deming Stout zeer wijs. Maar het is ook niet redelijk dat zoo iemand over zulk een kapitaal het eigendomsrecht verkrijgt. Want het eigendomsrecht vindt zijn blijvende rechtvaardiging alleen in de omstandigheid dat de mensch van nature geroepen is om uit de stoffelijke dingen de middelen to halen die zijn voortbestaan mogelijk maken. En geen enkel gewoon mensch heeft daarvoor zooveel millioenen noodig als de jonge erfgenaam waarover ons uit Chicago wordt bericht. N.L. De Burgerwachten in ons land zijn zeer teleurgesteld door het besluit onzer regeering, waardoor de rijksbijdrage aan de Nederlandsche Burgerwachten op de ontwerpbegrooting van Binnen- landsche Zaken voor 1928 met f 150 000 wordt verminderd. In ons gewest leidde het regeerings voorstel Zaterdagnamiddag tol een druk bezochte bijeenkomst, gehouden te Roermond, waarop niet minder dan 76 Burgerwachten van Limburg, met tezamen 8000 leden vertegenwoordigd waren. Voor die teleurstelling is reden. De Burgerwachten werden in 1918 opgericht in dagen van groote zorg, toen de revolutie, welke het naburige Duit8chland in elkaar deed storten, ook ons land bedreigde. Met buitengewone sympalhie warden de Burgerwachten door de goedgezinden begroet en in dien tijd, toen het gevaar werd gevoeld, vonden zij overal steun. We weten niet, wat we meer bewon deren moeten, het zoo spontaan en geestdriftig oprichten der Burgorwach ten, of het instandhouden dezer instel ling al dien tijd daarna, sinds het revolutiegevaar niet meer zoo acuut is, pf liever sinds door de groote menigte dat gevaar niet meer zoo duidelijk wordt gezitn en zoo diep gevoeld als in November 1918. We achten hel een buitengewone praestatie van de leiders onzer Burger wachten, dat zij den goeden geest in hun instituut hebben weten te hand haven. De vergadering van Zaterdag in het St. Christoffelhuis bewees, dat de geestdrift niet is verflauwd, en dat men nog immer paraat is, om de taak te volbrengen, waartoe ir. 1918 de Bur gerwachten werden opgericht Behalve aan goede gezindheid der leden onzer Burgerwachten is dit te danken aan haar voortdurende oefening, een groote voorwaarde voor het instand houden van het instituut. En dat deze oefeningen konden plaats hebben, daar voor zorgde mede de jaarlijksche bij drage der regeering. Men kan zich dus de teleurstelling voorstellen over de bejegening der Burgerwachten van regeeringszijde door de vermindering der rijksbijdrage. In één adem met haar voorstel tot het schrappen van f 150.000 betuigt de regeering "haar waardeering voor de Burgerwachten. Het is te begrijpen, dat deze uitlating allesbehalve weldadig heeft aangedaan, omdat men hier geen overeenstemming ziet tus&chen woord en daad- De vergadering heeft een motie aan genomen, waarin er sterk op wordt aangedrongen, dat de voorgestelde be zuinigingsmaatregel niet zal worden uitgevoerd Wanneer de regeering weigert den post te herstellen, dan moge de Tweede Kamer dezen opnieuw op de begrooling brengen. De Limburgsche Kamerleden, en de geheele Katholieke Kamerfractie, zullen voor het sympathieke instituut, dat zijn beteekenis in onzen tijd van onrust nog allesbehalve verloren heeft, zeer zeker op de bres staan. van den Op Vrydag 4 Nov. 1927 voorm. 10 uur. Afwezig het lid Poels. Voorzitter H. Rieler. Secretaris P. L Stevens De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet, waarna de Secretaris de notulen der vorige verga dering voorleest, welke onveranderd worden vastgesteld. Aan de orde is 1, Voorloopige vaststelling gemeente rekening 1926. De Voorzitter zegt, dat de in de vorige vergadering benoemde Commissie be staande uit de heeren Poels en Jans de gemeenterekening hebben onderzocht en verzoekt het lid Jans dienaangaande verslag uit te brengen. Het lid Jans brengt daarna rapport uit en zegt, dat het onderzoek tot geen op of aanmerkingen heeft aanleiding gegeven, weshalve hij den Raad advi seert tot voorloopige vaststelling der gemeenterekening over te gaan. Daarna wordt gemelde rekening in stemming gebracht, waaraan B. en W. zich ingevolge art. 220 der Gemeente wet van medestemmen onthouden, en met algemeene stemmen voorloopig vastgesteld Gewone dienst ontvangsten op f 64168,73 idem uitgaven op f 62998,18 Alzoo een batig slot van f 1170,55 Kapitaaldienst ontvangsten op f 16032,32 idem uilgaven op f 15610,84 Alzoo een batig slot van f 4-21,47 2. Vaststelling Gemeentebegrooting 1928. De Voorzitter zegt, dat de begrooting 1928 in de vorige vergadering artikels gewijze is behandeld, vervolgens ter secretarie ter inzage heeft gelegen voor eenieder en vraagt, of een der leden nog iets te vragen of op te merken heeft. Spreker zegt verder dat de ver plegingskosten enz. van armlastige krankzinnigen zijn verminderd en ge bracht van f 650, op f 623 Op de begrooting is geraamd naar een be drag van f 650 per krankzinnige, welk bedrag alsnog gewijzigd dient te worden in f 623 Hiertoe wordt besloten. Daar niemand verder het woord ver langd over dit onderwerp, wordt de begrooting in stemming gebracht en vastgesteld de gewone dienst in ontvangst en uitgaaf op f 73520,92 de kapitaaldienst in ontvangst en uitgaaf op f 7500, 3 Ontslag onderwijzer O. L School te Overioon. De Voorzilter deelt den leden mede, dat wegens de opening der bijzondere meisjesschool te Overioon een onder wijzer aan de O. L. School te Overioon overcompleet is met ingang van 1 Januari 1928. Na eene geheime bespreking dienaan gaande wordt overeenkomstig het inge wonnen advies van den heer Inspecteur bij het Lager Onderwijs besloten aan den heer J. Ch. A. Hoogveld onder wijzer te Overioon met ingang van 1 Januari 1928 als zoodanig eervol ontslag te verleenen. 4. Ingekomen stukken. De secretaris leest een ingekomen verzoekschrift voor van H. v. d. Kamp te Arcen om de door hem gepachte gemeentegronden aan een ander over te dragen B. en W. stellen voor op het verzoek gunstig te beschikken onder voorwaarde dat vooraf alle nog verschijnende huur- sommen zullen worden betaald. Wordt besloten overeenkomstig dit voorstel. Verder wordt goedgekeurd een ver zoek van M. Beckers te Overioon om overgave van de door hem gepachte gemeentegronden. Verzoek van H. Peeters, H.Beurskens en C Huysmans te Overioon om kwijt schelding van pracht van gemeente gronden. De Voorzilter zegt, dat B. en W. voorstellen, op dit verzoek afwijzend te beschikken, want bij een gunstige be schikking zullen vaü vele pachters requesten van soortgelijken inhoud binnenkomen. Immers het afgeloopen jaar zijn de gronden overal nat geweesi en hebben bijna alle landbouwers hierdoor schade ondervonden. Overeenkomstig dit voorstel wordt op het adres met algemeene stemmen afwijzend beschikt Een verzoekschrift van den Z.E. Heer Pastoor te Overioon, wordt na voor lezing aangehouden tot een volgende vergadering. Het in de vorige vergadering aange houden punt der agenda, betreffende achterstallige pacht van gemeenteboer derijen komt thans weer aan de orde. De Raad gaat hierna in geheime zitting over, ter bespreking dezer aan gelegenheid. Na heropening der verga dering worden B. en W. gemachtigd de zaak te Lange met Guppens te regelen. Omtrent de in de vorige vergadering uitgestelde punten van een verzoek J. Geurts c.sontspon zich nogmaals een discussie lusschen de Voorzitter en hel lid Geurts. Na eene langdurige bespreking, waar bij door den Voorzitter werd verzekerd dai de waterleiding goed was gereinigd, terwijl de heer Geurts zei, dat de oude waterloop slecht was gezuiverd, doet het lid Jans het voorstel, de heer Geurts te machtigen de oude waterloop te doen vernieuwen, indien de betrokken pach ters daarvoor schriftelijke goedkeuring geven en dat de gemeente na 3 jaren, als dan blijkt, dat hiermede werkelijk voordeel behaald is, aan den heer Geurts de kosten dezes, tot ten hoogste f 100zal restitueeren. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel goedgekeurd. Niets meer san de orde zijnde en niemand meer het woord verlangend, sluit de Voorzitter de vergadering met gebed. VENRAY, 12 November 1927. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Limburg. Door het stembureau van de Kamer van Koophandel voor Noord Limburg is bepaald, dat de bureaux voor de stemming voor do leder, der Kamer (Klein Bedrijf) welke gehouden wordt op Maandag 28 Nov. a s. zullen ge vestigd zijn o a. te Venray, voor Venrsy, Maashees, Wanssum, Meerlo te Horst, voor Horst, Broekhuizen, Sevenum, Grubbenvorst. De slembureaux zijn geopend le Venray en Horst van 9—12 uur. Motor- en Ry wiel wet. Door Rijks- en Gemeentepolitie wordt de laatste dagen vooral ook 's avonds controle gehouden op de goede naleving der nieuwe motor- en rijwielwet. Vooral worden vele voertuigen aangehouden, die den voorgeschreven reflector aan de as bevestigd hebben. Dit is echter niet geoorloofd. Deze moeten aan den achterkant van den wagen aangebracht zijn. Dezer dagen werd door den alhier gesUiiionneerde Rijksveldwachter, in de Peel op de LimburgscheNoordbrabant- noa* 9 Men is zoó licht geneigd te zeggen: ..STER-TABAK is een naam- artikel en kan gemakkelijk ver kocht worden". Doch weet gij wel, waaraan STER-TABAK haren goeden naam dankt? Aan het feit. datelkpijpjeSTER- TABAK even heerlijk smaakt als het vorige en dat elk pakje dezelfde geurige, rijpe.lichtepijp- tabak bevat als het opgerookte. De naam N1EMEIJER op tabak is als de keur op het goud: WAARBORG van KWALITEIT N.V. Theodorus Niemeijer Groningen en Rotterdam sche grens onder deze gemeente, en wel op het jachtrecht van den Heer W. Lips, wonende te Nijmegen, een per soon uit deze gemeente bekeurd wegens jagen zonder vergunning. Op Woensdag 16 November zal aan de leden van de Maria Vereeniging alhier in de zaal van het patronaat «De Christus film" worden aangeboden. De fanfare van het patronaat zal den avond opluisteren mei muziek. Het is tevens de eerste feestvergade- ring welke door de nieuwe directeur, den WelEerw. Kapelaan Strijkers zal worden bijgewoond. DE FLORIS FILM. Zeg, heb je 't belangrijke nieuws al gehoord Wat nieuws? De Flores-film komt binnenkort ook hier in Venray. Die naam heb ik al dikwijls ge hoord en gelezen. Maar is dat dan iets zoo bijzonders Ja, ik noem dat iets héél bijzon ders. Die film geeft je toch 'ns heel wat anders dan die flauwe, alledaag- sche verwaterde bioscoopproducten Weel je: die eeuwige herhaling, die eindelooze repetities van dansende dametjes, betraande wangetjes, vertwij felde gezichtjes, verdrinkende paartjes, achtervolgde schatjes, doorstoken of doorschoten offertjes-van-liefde.... je wordt ze op den duur toch zoo beu, o zoo beul Daar heb je nu wel gelijk in.... En juist daërom maken films van 'n heel ander genre tegenwoordig zoo veel opgang. Zelfs Missiefilms hebben de sympathie van 't bioscoop publiek op vele plaatsen al gewonnen. Maar dan zal toch die Flores film iets heel aparts moeten wezen mijn ondervindingen tenminste zijn (wat de missiefilms betreft) eenigszins teleur stellend. Mogelijk. Maar dan luister naar mijn raad en ga a s. week eens naar die film kijken. Heb jij ze gezien? Ja, en wel verschillende keeren. En sinds dien verwondert 't me niet, dat ze overal zoo'n succes heeft. In de drie groote steden is ze 171 maal ver toond. In Eindhoven waren er 1U700, in Den Bosch 11 OCX) bezoekers. Daar werd in de kranten meegedeeld, dat zelfs de beste films er niet langer draaiden dar. drie dagen de Floresfilm draaide er, in 7 dagen tijds, 17 keer. In Utrecht was 't den eersten Zondag gewoon een stormloop3550 bezoekers! Honderden moesten dien dag teleur gesteld naar huis terug... In 't geheel waren er die ééne week bij de 39.000 bezoekers Dat zegt nog al wat. Wel zeker doet 't dat. En wal 't meest opvalt: die film maakt reclame voor zich zelf. Ben je er éénmaal ge weest, je wilt er den volgenden avond nóg 'ns heen met een of andere kennis. Dan geniet je van de verzekering die ze je geven Daar hebt u toch gelijk gehad: die film is werkelijk eenigl Weet je precies, wanneer ze hier te zien is Ik geloof, dat ze eerst in Oostrum zal draaienmaar in Venray blijft ze drie dagen: 23, 24 en 25 November. Kijk maar 'ns de advertenties na in «Peel en Maas'. Nou, dan ben ik van de partij, hoor. Bonjour I

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1