ffihot geneestenv&iftaait de Snijwonden Adverteert in dit blad (WQWEELIGST/j vtt ulnA TOKTD A V UHDCT r\ 1 WimiftT/f LJSLJ Weekblad voor YENilAY, HOBST en Omstreken. LJ^LJs Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Uit de Landbouwwereld De Kippenhouderij op het platteland De Snurker. Het mes dat uitschiet. Kioosterbalsem i/TICKUAU 3 NUVfclVröfcK iyz/ 48a Jaargang. No. 45 HPEEL EN MA ASH PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» et- Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Onze Collectie is gereed voor HERFST- en WINTERSEIZOEN 1927. Door uitbreiding der zaak hebben wij een groote sorteering en voordeelige prijzen in IDameshoeden, Mantels, PelterijenRegenjassen, Qehreide Vesten, Dekens, Ondergoederen enz. y pVT G Dames- en Deer en-Modeartikelen. Vaste prijzen. Zie Etalage. VENRAY De Aardappelsoort Alpha. Groole verwachtingen werden 't vorige jaar omtrent deze nieuwe aardappelsoort opgewekt door Dr. J C. Dorst te Leeuwarden, en velen namen proeven, ook wij En uit die proeven blijkt, dat ook hier het volmaakte niet is ge vonden. De natuur laat zich nu eenmaal niet dwingen in één soort alle eigenschap pen te vereenigen, welke de mensch voor zijn gerief en zijn beurs noodig acht. Een nauwkeurige balans zegt Dr. Dorst kan nog niet worden opge maakt. Maar wel kunnen, nu op ver schillende grondsoorten en bedrijven proeven zijn genomen, reeds verschil lende credit- en debetposten tegenover elkaar gesteld worden. Aan de creditzijde staan 1. Buiten gewoon hoog opbrengend vermogen bij 30 proeven was de opbrengst gemid deld 28 petdus ruim één vierde, hooger dan bij de Eigenheimer. 2 Gunstige ligging der knollen om de plant, zoodat weinig knollen bij het rooien achterblijven. 3. Mooi gevormde knol. 4. Groote houdbaarheidde knol len loopen weinig uit en gaan in gewicht en kwaliteit maar zeer weinig achteruit. 5 Goede smaak (waarover trouwens niet valt te twisten) 6 Wei nig vatbaar voor de gewone aardappel ziekte. 7. Weinig vatbaar voor schurft. 8. Onvatbaar voor wratziekte. 9. Vormt een stevig gewas, waardoor zij bij zware bemestingen, op lichte gronden of in vochtige jaren voldoende overeind blijft om een hooge opbrengst te geven. Nu volgt de keerzijde der medaille: Langzame epkomst, en bij slordige be handeling van het pootgoed, onegaal, daar de Alpha weinig kiemen vormt, langzaam uitloopt en bij beschadiging zich niet vlug herstelt. 2. Slecht bestand tegen snijden. Het snijden kan, zooals bleek, aanleiding geven tot onregel matige opkomst en achterwege blijven van knollen die wegrotten. Ook werden een «nkele maal rotte knollen gevonden in de partij. 3. Vatbaar voor topbont en bladrol. Deze kwalen kwamen eerst niet, in later jaren wel voor den dsg, en in sterker mate dan bij Eigenheimer, Roode Star en Bravo. Voor deze kwalen is de soort dus gevoelig. 4 De knollen zijn groot van stuk, vooral wanneer klein pootgoed en ruime standplaats worden gekozen. Dit is voor de binnen- landsche consumptie een bezwaar, maar voor den export een voordeel. Dr. Dorst oordeelt, dat de voordeelen niet gemakkelijk in een andere nieuwe soort zijn te vervangen, terwijl de nadeelen met eenigen goeden wil zijn te ondervangen. Noodig is, dat de voor kieming zorgvuldig geschiedtdat niet te veel, en in elk geval met zorg wordt gesneden; dat niet al te klein pootgoed wordt genomen, en geen groote stands ruimte. Vast alaal: dat de Alpha, indien ze aan haar lot wordt overgelaten, betrek kelijk vlug achteruitgaat. Daarom luidt het advies Selecteer de Alpha 1 Ondervinding met „Legtauizen". Menige stads- en ook dorpsbewoner heeft in zijn tuin of tuintje een kippen hok met een aantal 10 of 12 kippen. De verzorging geeft plezier en een lekker versch eitje, 't Voldoet in den regel wel: de hoenders worden goed verzorgd, krijgen allerlei tafel-en keukenafval, dus eiwithoudend voedsel en groenvoer, en dan beloonen de dieren dit met een eierproductie, waarover men zeer tevreden mag zijn. Menigeen die aanteekening hield van zijn eieren en van de voederkosten, kwam tot de conclusie«Daar is met de kippetjes nog wel iets te verdienen". Daar zijn er geweest, die dan gingen rekenen, aldusop 10 kippen verdien de ik zooveel, dat zou zijn op 100 hoenders 10 X zooveel, op 500: 50 X zooveel, enz. En er waren niet weini gen in den loop der jaren, die zich door zoo'n rekensommetje lieten mis leiden, in 't groot kippen gingen houden en bedrogen uitkwamen. Het kip penhouden bleek dan lang niet zoo voordeelig, en sterfte en besmettelijke ziekten ruïneerden den ondernemer soms geheel. Toch is er met het houden van 100 of meer hoenders wel wat te verdienen, maar het levert geen hink bestaan het moet een nevenbedrijf, een tak van landbouw b.v., zijn. En dan moet op velerlei worden geletgoede huisvesting in ruime, goed geventileerde en goed verlichte hokken zeer groote reinheid goeden uitloop doelmatige voeding. Een belangrijke vraag blijft: Hoeveel hoenders in een hok: 50, lOOofeenige honderden te zamen In het laatste geval spreekt men vsn «leghuizen". In Amerika heeft men ze, al jaren geleden, opgericht, en men heeft er hier ook proeven mee genomen, b.v 500 en meer hoenders in één stal. Dat zou economischer, voordeeliger zijn, dan dat de dieren verdeeld waren over meerdere hokken Wat is van deze verwachtingen gebleken De kippen legden even goed en de voedering spaarde tijd. Man was bij de werkzaamheden niet aan regen, sneeuw enz blootgesteld Ook de kosten van den bouw waren wat minder Tegenover deze voordeelen stonden nadeelen er stierven meer hoenders, niet aan besmettelijke ziekten, maar door gewone sterfgevallen, misschien te verklaren, doordat de dieren meer over elkaar liepen, vochten, elkaar verdrongen bij het voederen. Het schoonhouden van den bodem was moeilijker; altoos waren er kippen aan het ruien de grasrennen waren vooraan kaal, achteraan kwamen de dieren niet men kreeg meer onbevruchte eieren bij valneslconlrole waren er te veel kippen, die buiten het nest legden het overzicht was moeilijker. Alles bij elkaar genomen, doet concludeeren, dat het beter is de hoenders apart te houden in aantallen van 50 of 100, elke groep met een aparte grasren. Wenken en mededeelingen. In het halfmaandelijksch tijdschrift: »Der Ernahrung der Pflanze" (De voeding der planten) vinden we ver meld de resultaten van post en veld proeven, genomen door Th. SabaUisch- ka, met het doel na te gaan, welk verband bestaat tusschen de kali voeding der planten en de zetmeelpro ductie van deze. Het resultaat deed zien, dat kali bij vorming van koolhydraten (zetmeel enz) een belangrijke rol speelt. Bij een matige kalibemesling werd helgrootste gewicht van aardappels verkregen evenwel bleek het gehalte van zetmeel van de grootte der kaligift weinig afhankelijk. Zoowel bij te geringe als bij te rijkelijke kalibemesting verkieeg men het grootste percentage kleine zelmeelkorrels, zooals onderstaande cijters te zien geven Zelmeelkorrels Kalibemesting. in procenten groote matige kleine Geen kali 6.5 13 6 79 9 Matige kali 4 4 76 4 19.2 Overvloedig kali 13.6 9 6 76.8 Is het U al bekend Is het U reeds bekend: dat het x>Be- drijfslaboratorium voor Grondonder zoek," hetwelk door samenwerking van verschillende landbouworganisaties zou worden opgericht, er reeds is dat het is gevestigd te Groningen, Prof. van Hallstraat 3dat dus voortaan uw grondmonsters niet meer naar Wage- ningen, maar naar Groningen gezonden moeten worden dat de kosten van onderzoek dezelfde zijn gebleven, n.l. f 2 50 per monster, dat het onderzoek nu echter vlotter zal gaan, naar men hoopt, dan te voren Is het U bekend, hoe ge een monster van uw akker moet nemendat ge daartoe met een smalle spade op tal van plaatsen, op minstens 10 per halven bnnder een steek grond moet uit spitten dat dit niet uit den ondergrond, doch uit de bouwvoor, moet geschieden; dat die spitten terdeeg door elkaar moeten worden gemengd, en daarvan dan een monster van pl.m. 2 Kilo moet worden genomen dat de aarde aan het Bedrijfslaboratorium gezonden moet worden in een blikken bus of kistje Is het U bekend, dat ter voorlichting der landbouwers, die grondmonsters wenschen op te zenden, aan genoemd adres een brochure gratis is te bekomen dat ge, om hiervan te profiteeren, u dient te baasten, daar de brochure later een kwartje zal kosten B.r. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Welke Krielen leggen veel Vraag: Ik ben thans niet meer in de gelegenheid veel kippen te houden, omdat ik sinds korten tijd verhuisd ben naar een kleine woning met weinig ruimte achter het huis Nu zou ik gaarne eens wat krielen gaan houden. Welke raadt U mij aan voor den leg? G. te V. Antwoord De W. Wyandotte-krielen staan, geloof ik wel boven aan. Ik zelf heb ze al jaren, maar ik moet zeggen, dat de leg reusachtig is Dat er bijzijn die per jaar de 200 eieren halen, is zeker. En zware eieren 1 Althans ge middeld 40 gram als ze 'n half jaar aan den leg zijn. De eitjes zijn iets of wat geel getint. Twee krielen eten niet zoo veel als eene kip en de eieren zijn minstens 2 derde van het gewicht der eieren van Leghorns. Deze krielen hebben slechts heel weinig plaatsruimte noodig. Ik heb een toompje van 14 op 2i/s Ms ren en een toompje van 17 op 5 M2 ren Nooit veren plukken, nooit vervetting geconstateerd, ook sterk van gestel. Voor den handel zijn de eieren na tuurlijk niet geschikt. Als uer 3 neemt in plaats van anders 2 kippeneieren, dan heeft u minstens evenveel, en ze zijn heerlijk van smaak. De witte staan, wal de leg betreft, ver boven de gekleurde. Hok. Vraag: Wat zou u denken van een rieten of strooien kippenhok, van bin nen bepleisterd? Mij dunkt, het zal warm genoeg kunnen zijn en is zeker ook goedkooper. Ik zou het ook aan den buitenkant kunnen bepleisteren, daar ik zelf metselen kan. J. te O. Antwoord: Zoo'n hok zou u niet lang bevallen, want de bepleisterde wanden zullen gauw afbrokkelen. En de kip pen pikken er zeer waarschijnlijk spoedig wat kalk af, waardoor maar tochtplaatsen ontslaan en ook schuil hoeken van ongedierte. U zou m.i gauw de ondervinding opdoen, dat goedkoop in dezen duurkoop is. Een hok van hout vind ik van alle het beste. Men neme dan duimsche planken, geschaafd en geploegd. Zoo'n hok staat er over 15 of 20 jaar nog, als het goed onderhouden wordt, 't Is op den duur daarom goed kooper, dan een rieten of strooien, al wordt dit nog zoo goed gepleisterd. Want dit laatste zal telkens reparatie vereiachen. En als u er te laat aan begint, zullen de dieren niet vrij van snot blijven. Nu weet ik wel, dat een goed hok heel wat kost. Maar men vergete niet, dat dit geld terug komt met ruime rente. Het model waarover u schrijft is Horst Dat is goed, heel goed zelfs. Hier in deze streek komen er hoe langer hoe meer. In sommige groote boomgaarden staan er wel 2 of 3, een eind van elkaar af. Want hier zijn groote boomgaarden, van meerdere bunders. Eerst zagen de menschen ook tegen de kosten op, maar die zoo'n hok hpb ben, zijn daar nu wat blij om Nu zagen ze eieren in den winter, vroeger, toen de kippen in den koeienstal of 't varkenshok moesten overnachten, niet Te veel kippen in één hok geeft gauw snot. Denk daar ook aan. Plaats het hok niet te dioht bij boomen, waar door het licht tegengehouden wordt En ook niet in de nabijheid der var- kenskooien, want dat geeft maar een smeerboel. De teekening, die u heeft, is bedoeld voor 100 hoenders. Maar dat is het allerhoogste, hoorl Ik zou nog liever 80 90 er in huisvesten. Neemt u een rieten dak met pannen, dan ventileert dat. Ventilatie is noodig. Zonder ven tilatie snot op den duur. Als je een hok hebt, moet je het dikwijls schoon maken, vooral in den winter. Eens per week de me3t er uit, is zeker noodig, maar twee keer is beter, 't Moet in het hok frisch blijven. Over die mijnen wil ik geen oordeel vellen Kan ik ook niet. Tenminste niet zoo, om eene vergelijking te maken. Over zulke kwesties, die eene streek maar beroeren, schrijven wij, als verre buitenstaander, niet. N.B. Op uw brief zat slechts een postzegel van 5 cent. Ik kreeg daarom strafport te betalen. (Naar het Braziliaanach) Zij heette Henrietta en hij heette Theo...l Hoe zij elkaar hadden leeren kennen...? Wel, heel eenvoudig Zij was typiste op de «Phonelica", een phonograaf in gramofoon-fabriek, vol instrumenten en platen, die alle mogelijke geluiden op nemen en weer weergeven. Hij was een van de mede chefs 1 Daarom hadden ze al drie jaar lang van elkander gehouden, toen zegingen trouwen I Eindelijk waren zij dan getrouwd, allebei bezield met de beste voornemens om zoo lief mogelijk tegenover elkaar te zijn. Maar, o wreede ontgoochelingHaar Theo snurkte!.. Met één slag waren al haar schoone droomen de bodem ingeslagen I Haar Theo een gewoon mensch als ieder ander 1 Onmogelijk 1 Maar hij snurkte werkelijk 1 Zij, eveneens een beetje overspannen door de gebeurtenissen van de laatste tijd, gevoelde zich al een beetje kregel worden. Maar wat vergeeft men al niet aan een man, die men liefheeft? De derde nacht begon zij reeds aan zijn snorken te gewennen en vond er zelfs iets aangenaams in. Alles echter neemt af, alles gaat voorbij dikwijls ook de liefde 1 Tien jaren waren aldus vervlogen zij beminde hem nog, maar de liefde was nu meer omgeslagen in vriendschap en vriendschap is zooals men weet, niet zoo toegevend als de liefde. Daarenboven hoe ouder hij werd, hoe harder en klankvoller hij begon te snurken. Als zij soms de slaap niet kon pakken vanwege de eindelooze, machtige rrrr.... van haar echtgenoot, dan trok zij de slaapkop wel eens bij zijn hemdsmouw en riep uit Theodoor, als je blieft, schei toch uitl Snurk toch zoo niet. 't Is om woedend te worden. Ik kan geen oog dicht doen. Je lijkt wel een stoom machine 1 Dan bromde de echtgenoot altijd even trouw in het donker terug, zonder zelfs zijn oogen open te doen Neen, lieve, werkelijk, ik verzeker je dat ik niet snurk.... En werkelijk op dit oogenblik snurkte hij niet, maar even daarna begon hij nog veel harder. Zoo kon men elke nacht, of op zijn minst de eene dag wel de andere dag niet, de lamentaties van Henriette hooren in het echtelijk vertrek Zekere naeht echter, het wser was erg stormachtig en zij gevoelde zich nog zenuwachtiger dan anders, wilde zij met alle geweld haar echtgenoot het stilzwijgen opleggen. Zij begon zelfs kwaadaardig te worden en maakte hem wel tien maal binnen hel half uur wakker, zoodat hij ten slotte zelfs heelemaal wakker werd Hij stak het licht aan, ging rechtop in zijn bed zitten en liet zijn toorn de vrije loop Nu is het genoeg I Ik snurken I Denk je dat ik snurk? Welk bewijs heb ik dat je me niet voor de gek houdt? En al snurk ik ook, is dalmijn schuld Ik ben je lamentaties moei I Weet je, wat jij moet doen? Als je denkt dat ik het doe om je te irriteeren, ga jij dan ook snurken 1 Toen hij na deze spontane woorden vloed weer een beetje gekalmeerd was- deed hij het licht uit an.begon weder, om in steeds sneller tempo te snurken...! Als ze er den moed toe gehad had, zou ze hem vermoord hebben 11 Tieü minuten lang lag ze te rillen van inge houden woede. Als je denkt dat ik het doe om je te plagen, snurk dan zelf ook, had hij gezegd. Mooi praten, maar hoe kan je nu snurken als je die gave niet van Moe der Natuur gekregen hebt I Ze zou tot 's morgens vroeg rood zijn gebleven van woede... maar plot seling kreeg zij een werkelijk geniaal idéé, een kwaadaardig lachje speelde om haar lippen en ineens hed zij weer goede zin I Ha 1 het huwelijkscadeauDe be roemde «Heracles", de phonograaf die zij van de Directeur van de Phonetics" gekregen hadden en die de zwakste geluiden kon opnemen en in eindelooze herhalingen kon weergeven, zoo dikwijls men maar wilde I Zij liep naar da zaal, bracht de be roemde Heracles" mede, zette hem bij het bed en plaatste de gevoelige plaat van het instrument vlak voor de mond van de Snurker en gedurende een minuut of tien nam zij heel conscien- sieus en vol aandacht het gesnork op van haar echtgenoot. Toen zij zich de volgende avond tegen een uur of tien ter ruste hadden begeveü, zeide zij dat ze erg vermoeid was, draaide het licht uit en deed juist alsof ze sliep. Te voren had zij echter de phonograaf aan haar kant onder een stoel geplaafst en terwijl Theodoor in het donker op de slaap lag te wach ten, liet zij plotseling de phonograaf werken. Op eens een geweldig gesnurk... rythmiache en klankvolle...rrrr... Wij zijn letterlijk omringd door snijdende werktuigen en de kans dat wij er ons aan zullen bezeeren is dus héél groot. Reden genoeg om tijdig een pot Akker*s Kloosterbalsem in huis te nemen, het heelende, ver zachtende, antiseptische mid del bij uitnemendheid voor kleine en groote snijwonden. AKKER's Groote pot 60 ct. Zeer groote pot f 1. „Geen Goud zoo goed" Nu schudde hij, voor de eerste keer in heel hun huwelijksleven, onder de dekens de arm van zijn vrouw! Jet, wat is dat voor een lawaai? Hoor je het niet Neen maar, die is goedl Vraag je nog wat het is, ant- woordde Jet zoo natuurlijk mogelijk maar nu ben »ik" aan het snurken I Nu is het mijn beurt... Of eigenlijk, om je de waarheid te zeggen, jij, jij bent nog altijd aan het snurken I Luister, toe luister nu eens goed naar het concert dat ik al tien jaar lang elke nacht te hooren krijg en denk je er nu maar 'ns in hoe leuk ik dat vind. Op deze uitbarsting volgde een hevig mond-gevecht dat hoe langer hoe meer in hevigheid toenam. Om er ten slotte een eind aan te maken pakte hij die vervloekte grama- foon beet en smeet hem woedend in een hoek van de kast, waar het onge lukkige instrument vele jaren lang onder het stof begraven bleef 1 Aldus verliepen er 20 jaren en Theo- door's snurkorganen namen m»t de jaren toe in klank en krachi. Maar aan alles in deze wereld komt een einde. Op 59jarige leeftijd stierf haar Dorus 1 Hij werd met alle eer begrave» en toen zij thuis kwam ging zij alle dingen nog eens nakijken. Zij keek in de kast en zag de beroemde «Heracles" dik onder het slof. Een oogenblik vulde weemoed haar hart toen haar te binnen schoot, hoe zij haar goede Dorus-zaliger twintig jaar geleden met dat ding had geplaagd. Maar toch... eindelijk verlost van dit eeuwig gesnurk I Om er eens goed van te genieten, ging zij dien avond wat vroeger ter ruste. Maar hoe zij zich ook wende of draaide, tot hare groote verwondering, de slaap kwam niet. De tweede, derde nacht juist hetzelfde. Wat zou het zijn Droefheid om haar Dorus? Neen, kon niet, eigenlijk was zii niet zoo heel bedroefd 1 Wat dan... Wie weet, zou het dat zijn. De vierde avond plaatste zij de «Heracles" met de «snurkplaat" voor haar bed, liet hem werken en o wonder, nog geen twee minuten later sliep zij de slaap der rechtvaardigen. Voortaan plaatste zij elke avond, in 't geheim, zonder dat de dienstboden het merkten, de groote »Heracles" op het tafeltje bij het hoofdkussen van de overledene, laat hem werken en slaapt zachtjes in onder het gesnurk, dat haar 20 jaar lang onuitstaanbaar voorkwam. B. B.

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1