Weekblad voor VENBAY, HOEST en Omstreken. IDameshoeden, Mantels, PelterijenRegenjassen, Gebreide Vesten, DekensOndergoederen enz. y PYLS Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Buitenlandsch Overzicht De Kippenhouderij op het platteland Jaarverslag Van kostgangers. Provinciaal Nieuws bMiLnuHQ o vJv,rUSER""TOJJ~/ 48a Jaargang. No. 41 B PEEL EN MAAS H PRIJS DER ADVERTENT1EN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent I Onze Collectie is gereed voor herfst- en winterseizoen 1927. Door uitbreiding der zaak hebben wij een groote sorteering en voordeelige prijzen in Vaste prijzen. Zie Etalage. venray Dames- en Deer en-Modeartikelen. I De waarheid over Mexico. Wij waren deze week in de gelegen heid jammer genoeg slechts heel kort om even van gedachten te wisselen met iemand, die jarenlang in Mexico werkzaam was en in Mei van dit jaar pas uit dat ongelukkige land naar Nederland repatrieerde. Zijn indrukken kunnen we niet beter samenvatten dan in dezen verklaring, dat de bladen onmogelijk den toestand in Mexico kunnen schetsen, daar de waarheid nog voel erger is dan de berichten aangeven. De vervolging, waaraan de katho lieken blootslaan, grenst aan het beest achtige en wanneer onze bladen daar van nu en dan een staaltje geven, dan moeten we daarbij bedenken, dat die gesignaleerde, afzonderlijke gevallen, in werkelijkheid tot een stelsel uitgegroeid zijn. En stel daar nu tegenover dat het Persagentschap Reuter den rechlmatigen opstand der katholieken tegen die beestachtige terreur typeert als het werk van ^opstandelingen" 1 En dan de verklaring van president Galles, dat de godsdienststrijd in Mexico een eind had genomen; de katholieken hadden de anti godsdienstwetten aange nomen en wat hun geloof betreft, zouden zij een volkomen onverschillig heid aan den dag leggen. Op grond van zeer betrouwbare ge geven heeft mgr. Hanna, aartsbisschop van San Francisco de presidenteele boodschap als valsch gekenschetst. »Na een campagne, welke vijflien maanden duurt en waarvan de wreed heden de brutaliteit der militaiie expedities, overtreffen, hebben de offi eieren van het bondsleger en de agen ten van den heer Galles niet de gewapende beweging, welke voor de vryheid en de rechtvaardigheid strjjdt kunnen overweldigen. Deze beweging strekt zich thans uit over alle staten in Mexico. Op het oogenblik waarop de heer Calles sprak zuchtten twee en twintig Mexicaansche bisschoppen, honderden priesters en duizenden geloovigen in ballingschap omdat zij weigerden het anti-godsdienst program van Calles te onderteekenan. Honderden Katholieken kwijnen weg in de verpestende strafkolonies of in de onderaardsche gevangenisholen van Mexico. De martelaren, die hun leven gaven te Puebla, Zamora, Léon, Guadalajara, Durango en in duizenden Mexicaansche derpende tientallen priesters, die opgespoord door de spionnen en de moordenaars, met gevaar voor hun leven hun heilig ambt vervullen, de duizenden geloovigen die alle gevaren trolseeren huiszoeking, beslagneming, gevangenis de vrouwen, die. na ge weigerd te hebben haar geloof te ver zaken, overgeleverd werden aan lage soldatenbenden, logenstraffen al deze bloedgetuigen en martelaren niet de beweringen van den lieer Calles? Op denzelfden dag, dat de boodschap werd voorgelezen vermoordden, slechts eenige mijlen van de stad Mexico, te Toluca, de agenten van Calles onder de meest weerzinwekkende omstandig heden talrijke burgers, allen wegens hun godsdienstige standvastigheid." Thans is de bevolking in verzet gekomen tegen het huidige regime van terreur en mishandeling en onderneemt een poging om het hatelijke, anti katholieke juk af te schudden. Volgens berichten uit Londen moeten op verschillende plaatsen in Mexico onlusten zijn uitge broken en is de toestand zoo critiek, dat de militaire autoriteiten 't gelieele spoorwegverkeer hebben stopgezet. Het motief van deze krasse maatrege len moet waarschijnlijk gezocht worden in de vrees, dat de opstandelingen, die dus blijkbaar in het binnenland den toestand meester zijn, per spoor naar de hoofdstad zouden komen om daar het anti-clcricale bolwerk te veroveren. Hoe dit zij, de thans door de Mexi caansche regeering getroffen maatrege len laten geen twijfel meer over of het Mexicaansche volk is eindelek in verzet gekomen tegen z^jn tyrannen. In deze fase van den strijd zullen wij, zoolang de regeering in Mexico zelf nog de b»as is, zeer voorzichtig moeten zijn met de officieele telegram men van dit land, want men kan er van op aan, dat men geen middel on beproefd zal laten om den verzelslrijd van de katholieke bevolking in een belasterd daglicht te stellen. Men herinnert zich nog, toen ban dieten een trein overvielen en in brand staken dat onmiddellijk daar"an kath. priesters beschuldigd werden, nog voor eenig onderzoek had plaats gehad. Een beschuldiging, die later bij onderzoek onhoudbaar bleek, maar toch niet herroepen werd. In hetzelfde licht moeten we de be richten omtrent »opslandelingen" uit Mexico beschouwen. Het doel daarvan is niet anders, dan ti de katholieke geestelijkheid in discretie te brengen, teneinde straks weer een nieuw motief voor de buitenwereld te kunnen vinden om met het meest brute geweld tegen de katholieke geestelijkheid op te tre den Ir.tusschen volgen wij katholieken dezen titanenstrijd van onze geloofsge- nooten daar ginds tegen de vijanden der kerk met de grootste belangstelling en bidden vurig, dat aan dezen lou teringsstrijd der katholieken spoedig een einde mag komen en deze vervol ging zal mogen strekken een heropleven van den godsdienst in Mexico. Want wat er ook gebeurt, daar zijn wij katholieken zeker van, Calles en zijn aanhang van loge en socialisme zijn in Mexico slechts de baas zoolang God het wil. En van een uitroeiing der Katholieke Kerk kan geen sprake zijn. De Italiaanselie wereld-emigratie. Het schema door de regeering uitge" werkt tot het brengen van een systeem in de Italiaanselie wereld-emigratie is nu compleet. Volgens het ontworpen schema zal men in de eerste plaats zijn krachten concentreeren op de an dere Latijnsche landen. Terens zal men trachten den emigrant zooveel mogelijk voor het moederland te behouden. Voorloopig heeft de regeering ter verwezenlijking harer doeleinden een crediet van honderd millioen dollar uitgetrokken. Men verwach*, dat deze kolonisten, doordringende in het economische en politieke leven der landen, waar zij 'n nieuw beslaan hebben gevonden, een soort Latijnsch Imperium zullen tot stand brengen, waarvan Rome het werkelijke en geestelijke centrum zal vormen. Politiek zal dan de Italiaan sche regeering het middelpunt vormen cultureel zal vanuit het Vaticaan lei ding kunnen gegeven worden. Dit beteekent de eerste stap tot de stichting van het nieuwe Italiaansche Keizerryk en geeft een verklaring voor de mys terieuze passages in de interviews en redevoeringen van den Duce, ongeveer twee jaar geleden. Het voornaamste kolonisalieveld zal Zuid-Amerika vormen. Sedert de Vereenigde Staten en Frankrijk voor de Italiaansche immigranten hun grenzen hebben ge sloten, wordt door de Italiaansche re geering het Zuid Amerikaansche Con tinent als het land der hope beschouwd voor al degenen, die in het buitenland hun bestaan willen vinden. Teneinde echter hun succes te ver zekeren is de regeering er van over tuigd, dat zij moeten beschikken over eigen kapitaal. Vandaar de belangrijke fondsen, die ter beschikking worden R\jnlandbezetting. Bij de dankrede van den Rijkspresi dent op de woorden van den Rijkskan selier, sprak hij o.m. ook over het bezette gebied. Hij verklaarde, dat hij in het bijzonder de volksgenooten in het bezette gebied herdacht, welks be vrijding van vreemde bezetting tot onze zeer groote teleurstelling nog niet kon worden verkregen. Hij bracht hun in groote ontroering een groet en uitte den wensch en de hoop, dat het land aan den Rijn wel dra de vrijheid zou mogen ten deel vallen. Dit te bereiken zal de voor naamste taak van de Duitsche politiek zijn. o Een telegram van den ex-keizer aan Hindenburg. Onder de lalloozegelukwenschen, die uit alle oorden des lands en ook uit het buitenland aan rijkspresident von Hindenburg zijn gezonden, bevindt zich ook een telegram van den ex- keizer. Wilhelm II gedenkt in dit telegram het bijzonder de verdiensten, die Hindenburg zich voor het huis Hohen- zollern heeft verworven. Frankryk en Rusland. Moskou heeft definitief besloten Ra- kowski van zijn post te Parijs terug te roepen. Betooging in Oostenrijk voor aam sluiting hij Duitschland. Bij gelegenheid van Hindenburg's verjaardag hebben de Duitsche ver- eenigingen te Weenen een meeting georganiseerd, waaraan ongeveer 80 duizend personen deelnamen. Een resolutie werd aangenomen waarin geprotesteerd wordt tegen de bepalingen van de vredesverdragen, welke het zelfbestemmingsrecht der volken aan banden leggen en Duitsch- lands schuld aan den oorlog procla meeren. o President Hindenburg over de gedurende den winter. We moeten niet opzien tegen wat werk, als het om de kostwinning gaat. In het drinkwater. Vraag: Kunt u mij.een middel aan de hand doen, in het drinkwater, om het ruien te verhaasten Ik meen, dat ze er wel iets voor in doen. C te L AntwoordAanbevolen wordt wel eens, een beetje ijzervitriool in het drinkwater te doen, maar zieke, of ziekelijke of zwakke kippen, die zullen er toch niet spoediger door in de vearen komen. Bv. tuberculeuse zeker niet. Goede huisvesting en goed ochtend- voer (bij koud weer ook eens wat met warm water aangemaakt) bevorderen den rui meer dan w&t ook in het drinkwater. Hang, als je ze hebt, iederen dag een flinke stronk boerenkool tusschen de dieren. Als ze iets lusten, dan lusten ze die. En 't is goed spul daarvoor, dat verzeker ik u. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Tuberculose. Vraag: Ik heb de laatste 2 maanden gedurig een kip dood gehad. Ze treuren een tijdje, doch eten goed tot de laatste twee, drie dagen toe. Eena is zelfs geheel kaal op deze manier doodge gaan. Zou u me in Peel en Maas wil- 'en mededeelen, wat het zijn kan, en wat ik doen moet. De dieren zijn erg mager, als ze dood gaan, en de kammen worden erg licht, op het einde blauw, op zwart af C. te G. Antwoord: Het zal waarschijnlijk tuberculose zijn, vogel tering. Deze ziekte kenmerkt zich immers door het ver mageren, uitteren, niettegenstaande de eetlust goed blijft. Sommige inwendige organen, b.v. de lever, de dunne darmen, zijn wel met gele knobbeltjes bezet, groote en kleine. In het laatste stadium treedt vaak hevige diarrhee op. De dieren zijn ten slotte niets meer als vel, been en veeren, ze gaan dan zelfs niet meer uit den weg, als men ze nadert In den ruitijd vallen tuberculeuse hoenders meer dan daar buiten, dat is te hegrijpen. Tuberculeuse hoenders ruien héél lastig, het duurt heel lang, voor ze weer in de veeren zitten. Een geneesmiddel tegen tuberculose kennen we, helaas, r.og niet. En daar deze ziekte hoogst besmettelijk is, moet u krasse maatregelen nemen. Eerstens alle ook maar eenigszins verdachte dieren onverbiddelijk op ruimen en tevens het hok en de naaste omgeving ervan grondig ontsmetten. Anders komt u er niet meer uit. Wij hebben wel kippenhouders ge kend, die ten einde raad uitriepen »Het blijft jaar op jaar hetzelfde, ik ruim de heele boel op en houd eens een tijdje geen kippen." Later zeiden die menschen, dat ze er zich zeer wel bij bevonden hadden. Dokteren met zieke kippen haalt doorgaans niet veel uit. Bij tuberculose heelemaal niets. Voeder. Vraag: Wat dunkt u van het nieuwe voeder der firma.... te.... Mij dunkt het is een voordeel, dat men hierbij maar één soort voer noodig heeft. De prijs lijkt me wel hoog Zou het niet duur uitkomen Mais wordt er niet bij ge- geveD, en dat is toch een der goed koopste voeders. C. te G. AntwoordNiet {direct met alle nieuwigheden meegaan, vriend Laa' anderen de proef maar eens nemen. Voor 't gemak hoeven we onze voeder- wijze niet te veranderen, dunkt me. De droogvoedermethode brengt weinig werk mee. Ze zullen het de menschen nog zoo gemakkelijk maken, dat ze niks meer aan de kippen behoeven te doen. Maar of dat allemaal gewenscht zou zijn Ik vrees het tegendeel. Met uw voer zullen de kippen licht te vet worden, meen ik. Vooral als 't voer zoo gemakkelijk op te nemen is. Onder haksel of in turfmolm strooien zal niet veel uit halen. Hoe moeten we de dieren dan in beweging houden, zulk een gevaarlijke zijde heeft, is het dikwijls geraden, ze weg te laten. En is het noodig, kunt ge werkelijk niet zonder die verdienste, zie den goed toe, wien gij neemt en neem uwe voorzorgen. der R. K. Parochiale Leesbibliotheek te Venray, vanaf October 1926 tot Mei 1927. In bovengemeld tijdvak werd ont vangen a. Aan bijdragen van Heeren Leden en Donateurs (lid is eenieder die jaar lijks f 2 en donateur, ieder die jaarlijks f 2 50 betaald) de som van f 56 50 b. Aan leesgelden f 11440 Er zijn kostgangers en kostgangers en men hoort wel eens zeggen, dat O. L. Heer rare kostgangers heeft. Met som mige huisgezinnen is 't niet beter ge steld. Als daar een zoon des huizes kostganger wordt bij vader en moeder is het raar en dieptreurig gesteld. Dat is de dingen op den kop zetten en zulke kostgangers zullen weinig zegen vinden, als ze later 'n huisgezin hebben ge vestigd. Maar over zulke kostgangers wil ik 't nu niet hebben; ik moet de aandacht vestigen op het houden van kostgangers en op de zedelijke gevaren, die daaraan zijn verbonden. Kapelaan Sicking maakt me het ge makkelijk. Hoor maar, wat hij schrijft en oordeel dan of 't geen droevige waarheid is. Is in vele gezinnen niet de eerste aanleiding tot minder onderlinge harte lijkheid ontstaan door den kostganger? Om bij 't gewone te blijven: de man is misschien stil en weinig belangstellend, terwijl de kostganger belangstelling vertoont voor de zorgen der huisvrouw De man is uithuizig, de kostganger huiselijk. Wanneer de zaken zóó staan, zooals toch voorkomt, komt er al, is nog alles overigens goed, eene minder goede verhouding tusschen man en vrouw. Laten we enkele stappen verder gaan: Zijn niet onderscheidene gezinnen diep ongelukkig geworden door het houden van kostgangers 't Is er mee, als soms met een café. Een café levert den kastelein dikwijls eene groote verdienste op, terwijl het tevens een ramp kan zijn voor zijne dochters, terwijl de late zittingen dikwijls een ongemk kunnen worden voor zijne kinderen, die immers te veel hooren en zien. Zoo wint men door 't houden van kostgangers dikwijls geld, maar ten koste van het huiselijk geluk. Wat ook niet goed is dat ge kost gangers in huis haalt, terwijl uw dochters al wat ouder beginnen te worden, 't Spreekt van zelf, dat, wan neer zou worden opgemerkt, dat uit dat inwonen eene verkeering is ontstaan, den kostganger zoo spoedig mogelijk moet worden beduid, dat hij een ander kosthuis heeft op te zoeken. Wij mogen als bekend veronderstellen, dat de huwelijksafkondigingen, de »roepen" onmiddellijk moeten ophouden, wanneer blijkt, dat bruidegom en bruid onder een dak te zamen wonen. En dan het soort van kostgangers 1 daar mag wei op worden gelet I Neemt ge b.v. een niet-katholiek, dan bederft ge in de meeste gevallen veel in uw gezin. Of is dan b.v. uwe Manadevotie in de Meimaand nog wel zoo innig? Laat ge in de meeste gevallen niet veel voor den »heer"? Denkt ge niet onwillekeurig aan hem bij het bidden voor en na tafel. Wellicht brengt uw kostheer ook zijn eigen krant mee. Meestentijds zal dat »De Courant" zijn of een soortgelijk blad. Die ongewensch- te krant komt dan in uwe woning en 't spreekt van zelf, dat de kostganger er medelezers zal krijgen. Dat uit het houden van een Protestansch of Socia listisch (=- ongeloovig) kostganger een gemengd huwelijk ontstaat is ook iets, wat voorkomt. Wanneer de zaken spaak loopen, dan komen de ouders aan de Pastorie en dan is 't bidden en smeeken om hulp. Gewoonlijk is het dan te laat. Gedane zaken nemen geen keer. 't Is begonnen om de verdienste, het eindigt met ver driet. 't Is zooals La Fontaine zegt in de fabel van »Den Vos en den Bok"; »Bezin, eer gij begint en let op 'teind, mijnheeren." Waar het houden van kostgangers Totaal der Ontvangsten f 170.90 Hiervan werd uitgegeven: a. Aan nieuwe boeken f 108.55 b. Aan bindwerken f 35.65 c. Aan diversen f 17.30 Totaal der Uitgaven f 161.50 Zoodat er een batig saldo is van f 9.40. In dit tijdvak werden ter lezing uit gegeven 3500 boeken, waaruit voldoende blijkt, dat er nog steeds een druk ge bruik gemaakt wordt van deze hoogst nuttige instelling en blijkt deze in een groote behoefte te voorzien. Door de aanmerkelijke uitbreiding der laatste jaren was het bestuur echter genood zaakt wederom een nieuwe kast te laten bijmaken, zoodat 'i Heeren Leden en Donateurs duidelijk zal zijn, dat wij hun zeer gewaardeerden steun ookvoor de toekomst niet kunnen missen en moge dit tevens een aansporing zijn voor niet leden om zich alsnog als lid of donateur op te geven. De bibliotheek is ook dit jaar weder om met een aantal nieuwe boeken uitgebreid, zoodat er voor elk wat wils te vinden is. Namens het Bestuur H. Jacobs Bibliothecaris. N.B. Ouders en voogden worden beleefd verzocht er wel voor te willen zorgdragen, dat de boeken netjes wor den behandeld en ongeschonden en op tijd worden teruggezorgdbovendien worden zij er op attent gemaakt, dat alle boeken uit onze bibliotheek afkom- stig, gemerkt zijn met den stempel der R. K. Leesbibliotheek. VENRAY, 8 October 1927. Bij het te Amsterdam gehouden examen voor apothekers-assistente slaagde onze dorpsgenoote, Mej. M. Hoedemaeckers, Henseniusplein. Mej C. Min alhier, onderwijzeres aan de O. L. School te Ysselsteyn, heeft met ingang van 1 Jan. a s. eervol ontslag uit die betrekking aangevraagd. De Heer Lagerberg, Rijksambte naar alhier, is benoemd tot dienstge- leider, in de plaats van den Heer J Penders, die naar Budel is overge- plaatsi. Ten nadeele van P. J. alhier is Zaterdag een rijwiel gestolen, dat hij geplaatst had op de binnenplaats van het klooster der Eerw. Paters Domini canen aan de KI. Beekstraat te Venlo. Onze dorpsgenoot, de Heer Jean van Bergen, heeft een viertal schilder stukken geëxposeerd op de groote Kunsttentoonstelling te Roermond, die door hem vervaardigd werden. Dat deze stukken aldaar belangstel ling trekken en aan kunstliefhebbers voldoen blijkt uit een verslag in de Limb. Koerier, dat wij hier laten vol gen »De vier stukken van J. van Bergen mogen er zonder uitzondering wezen. Zoo »de Blijde Boodschap", een beetje italianiseerend, minder de eigen- demmehjkheid van den Venrayschen schilder vertoont, in het ^Slapend kindje misschien wat gemaniëreerd mag beeten, is zijn ^Stilleven" huiten- gemeen fijn van toets en doet zijn .Mansportret" prettig aan. doordat het modern van kleur, toch zoo groote zorgvuldigheid van tacluur vertoont een hoedanigheid, die door maar al te vele hedendaagsche portretschilders helaas verwaarloosd wordt. De Luxor-Uioscoop schijnt het nieuwe lange avondaeizoen wel goed te willen inzetten, gezien de films, die wij binnenkortzullen krijgen. oor a s. Zondag is aangekondigd den bekenden film »De duivel van Quemado". Deze film ia de eerste film. di« d™.

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1