V. PYLS jAiroNqfe Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JACTONQfö Behoudenis OOSTRUM. YQQRDEELIftTA De nog voorradige Zomermantels, Hoeden en Japonnen worden aan spotprijzen verkocht. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Haar groote misdaad Buitenlandsch Overzicht 'J Provinciaal Nieuws ij MANUFACTURE j l BLIJKEN TOCH HET Jj PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENÏIEN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7-,. ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOP - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Groote Straat 14. Telef. 10 Venray Steeds het nieuwste in Dames- en Heeren-Modeartikelen. Laatste Nauveautée's in Stoffen, Sehortebont Corsetten, Dames»Kousen en Heeren Sokken. Blauw Cheviot Jongensbroeken in alle matqn. (Naar het Fransch) Goede middag.... Goede middag, man I De werkman treedt de kamer binnen en ziel naar zijn vrouw die op hem wachtte. Mager, -verzwakt, uitgeteerd ligt zij daar leunend tegen kussens. Hij zet zijn pet af en legt zijn ge reedschappen in een hoek van de kamer. Zoo en.... hoe gaat het er mee?... SlechtDe kinderen hebben heel de middag gehuild.Ik heb de kleine een paar eieren laten halen. Kunt ge vandaag zelf niet een omelet hakken En op een loon van uitputting: Ik kan niet meei op mijn beenen staan 1.... Daar is de pan, daar linksch. Anders geen nieuws? Neen... Waar zegt ge? linksch... Ja., daar hangt hij aan de muur, vlak voor je... Hij wil toebereidselen gaan maken maar weet niet de dingen slaan welke hij noodig heeft, het hout... boter. eieren... Met naar blikken volgt zij zijne bewegingen. Even glimlacht zij mede lijdend over die onwetend er. onbehol penheid van haar man, die hier in zijn eigen huis geen weg weel. Geef mij het bord even aan dan zal ik de eieren wel even voor je breken. Neen, ik zal ze zelf wel breken, laat mij maar begaan. Krak, een droge siootopde rand van het bord alsof dt eieren van ijzer waren... Zijn groffe duim vol geel van de dooier... het eiwit spattend over het bord. Hebt ge geen boter? Oh dat is waar ook 1... Half kwaad wil zijn vrouw de buur vrouw laten roepen, maar hij wil er niels van weten. Die doet niels anders als spotten. Gaat hel niet met varkensvet? vraagt hij. Ja... maar dan smaakt zij natuur lijk niet zoo goed Wacht even tot het vuur goed aan is. Het is me het vuurtje wel wat je daar hebt gemaakt Ach ja, wat weet ik er van 1 En de omelet begint zich uit te spreiden, langzaam, lui, een kleur als verschoten Ah nel. Gij hebt er toch zeker zout iö gedaan... Neenl Is dat hoognoodig Vervl... omeletl De melk voor de kinderen moet ik ook nog koken, hun goed wasschen, vegen, voor jou zorgen, enz... enz I Moedeloos, ontstemd valt hij neer op een stoel. Vrouw, zoo kan het niet blijven, ge moet maar besluiten... hier hebt ge geen behandeling... de kinderen zijn ziek... Ja, de melk was zuur. Ge hadt vanmorgen vergeten de melkflesch om te spoelen... Ja, nu ziet ge het zelf. Ik kan het ook niet langer volhouden. Dit is geen mannenwerk 1 Maar wat dan Wil je mii naar het hospitaal?... J«. w-aarom niet... 's Zondags kom ik je bezoeken en als ik een fooitje geef aan de verpleegster wordt je mis schien niet zoo heel slecht behandeld. Snikkend, met haar hoofd tusschen de handen peinst zij.. Ik naar het hospitaal I... de kinderen naar het wees huis... mijn man naar de herberg 1... Mijn God, dat niet. Eenige dagen later groote verbazing Vermoeider dan ooit kwam de werk man naar huis, treedt de kamer binnen en tot zijn groote ontzetting ziet hij een. Zuslerke der Armen. Wat is dat?... Waar komt dat zwart gebroedsel vaDdaan... Ah, dat niet 1De hemel beware mij Ellende... als het niet anders kan, vooruit! Maar ellende en een nonnenkap in huis I Dat nooit van mijn leven!.. Morgen stuur ik haar de deur uitof nog b9ter nu meteen maar... Prinsessen om mij te bedienen... Die is goed... Dat ontbrak er nng maar aan. Hij zoekt al naar een zin, naar een paar krachtige woorden, met dat soort menschen moet men korte metten maken anders is het maar gehuil en gefleem, klampen en haken zich aan alle kanten vast. Eerst wil hij de huilende »bébé'' kalmeeren Opeens keert hetzusterke, dat bezig is met koken, zich om Wacht eens even, beste man Van die dingen hebt gij geen versland. Dat zal ik wel even voor U opknappen terwijl gij uw maaltijd gebruikt I En met de ï-bébé" aan de eene kant en in de andere hand de pan, ziet zij Dog kans de tafel te dekken en het eten op te zetten. Peinzend ziet hij toe. Zou dit nu zulk een godzalige fleemster zijn? Is dat nu één van die zuslers, die zijn krant doen schuim bekken van woede en haat... Daar stond er nu een, vlak voor hem 1 Hoe heet U Zuster Hermelinda. En U Ik Leonardus. De werkman ziet eens rond. Alles ziet er goed uil. Zijn vrouw netjes opgekamd, schoone kussens en zelfs Ruikt gij zoo Ja, de zuster heeft mij een beetje Eau de Cologne gegeven. De bedjes van de kinderen zien er zindelijk uit, het kamertje netjes geveegd en zelts bloemen op het kaslje I Aan tafel I roept de zuster. Houd je maar vast gereed oude, denkt de werkman, zoo'n flauw schraal kloosler-soepie zal wel fijn smaken 1 Gebruikt U ook iets, zuster? Ik? Dat meent U ni8t. En... wat zegt ge van mijn kookkunst? De man geeft geen antwoord. Heer lijk 1 Zoo fijn heeft hij in geen jaren gegeten. Een gevoel van welbehagen doorkruist zijn lichaam. Met het eerste hapje is hij reeds... gewonnen I Zuster, wil ik U eens iels zeggen? Ik stel voor om morgen en overmorgen ook nog te komen... Heel best. Ik moet het goed nog wasschen en herstellen, uw vrouw verzorgen, van tijd tot tijd een luchtje happen met de kleinen 1 De werkman kreeg een kleur. Zegt U dat voor de grap Hoe dal zoo? Voor de grap?? Ja, ik heb immers geen cent om te betalen. Maar beste man, daarom juisl ben ik hier gekomen. Een dag ot veertien later was de zieke weer tamelijk opgefleurd. Zoo'n paar weken volkomen, zorgelooze rust, een ongekende weelde 1 Vol blijdschap stonden de kinderen elke morgen *e wachten op het zuslerke Goede morgen, zuster Hermelinda Goede morgen, schatjes I Maar op zekere middag riep de zuster de werkman dicht hij het vuur. U houdt veel van die gebakken aardappeltjes, is 't niet? O, ik aanbid ze 1 Dat mag U niet zeggen 1 Ik verafgood zei Kan er mee door! Welnu, ik zal eens zien of ik het U kan leeren, eerst moet gij ze een paar minuten laten koken, dan legt gij ze in kokend vet Zeg mij nu eens, waar houdt gij nog meer van O, van alles wat U maar klaar maakt. Alles alles Het zusterke werd er bijna verlegen onder. Ja maar dit alles kan ik U op één middag niet leeren 1 Maar waarom wilt gij mij dit leeren Gaat U ook al staken Uit de alkoof klinkt smeekend de stem van de vtouw: Zuster... ik ver zeker U, niemand is ongelukkiger dan wij 1 Waarom komt gij niet meer terug Ja maar er is iets gebeurd.. Is er iets gebeurd Toch niet met U, vraagt angstig do werkman. Ja, een leelijke tegenslag. Morgen moet ik een maand naar degevangenis Naar de gevangenis U 1 Ja zeker, ik. Maar wat zoudt U in 's hemels naam hebben gedaan, dat... Ja, eigenlijk begrijp ik het ook niet goed, maar het moet wel heel erg zijn. Wij hebben ons vereenigd tot een tot een... Congregatie 11 B B. P. L'Ermite. De verkiezingsstrijd in Ierland. De republikeinen onder Do Valera. In Ierland maakt men zich gereed voor de verkiezingen, die half Septem ber gehouden zullen worden de strijd zal in hoofdzaak worden uitgevochten tusschen de aanhangers van den Vrij staat, met Cosgrave als leider, en de republikeinsche Fianna Fail, onder aanvoering van de Valera. Door de eenvoudige verkiezings methode, die evenals in Engeland ook in Ierland geldt, kunnen kleinigheden grooten invloed uitoefenen en zoo is dan ook van belang, dat de Sinn Fein de partij van Mej. Mac Swiney besloten heeft, naar uit Londen wordt bericht, wegens gebrek aan fondsen niet aan de verkiezingen deel te nemen. In Ierland is bij eerste stemming gekozen diegene, die de meeste stem men heeft behaald, ongeacht het per centage zijn er derhalve vier candi- daten dan is het zeer goed mogelijk, dat een candidaat op wien slechts 30 pCt. der stemmen werden uitgebracht, gekozen is. De onthouding der Sinn Fein zal ongetwijfeld de partij yan de Valera, die de meest verwante is, ten goede komen; sterk is weliswaar de aanhang der Sinn Feiners niet, maar in twijfel achtige districten zullen zij ongetwijfeld den doorslag kunnen geven. Yan verschillend terrein. Het gesol met de asch van Sacco en Yanzetti. Volgens bericht uit Moskou hebben eenige sovjet-organen een verzoek tot de Amerikaansche communisten gericht, om daar te lande een campagne te voeren voor de ovprhrenging van de asch van Sacco en Vanzetti naar het Kremlin, waar ze dan zou worden tentoongesteld. Dezelfde bladen melden, dat de Rus sische regeering voornemens is, de vrouw van Sacoo naar Rusland uil te noodigen om de blijken van deelneming van heel het Russische volk in ont vangst te nemen. Waarom bestaat er geen democratie in Rusland? Eenige dagen geleden zijn 'n zes en twintig Amerikanen, die zich te Moskou bevonden, bij den oppositie-leider Trotz ki op bezoek geweest: zij legden hun gastheer een aantal schriftelijke vragen voor en deze beloofde te zullen ant woorden. Een dier vragen luidde waarom be staat er geen democratie m de unie der sovjetrepublieken En een anderewaarom is er geen vrijheid van spreken en schrijven Hoe kan in zulke omstandigheden de oppositie van haar ontevredenheid doen blijken Trotzki moet op die vragen, overeen komstig zijn aard een zeer cynisch de »Prawda" noemt het »stom" antwoord gegeven hebben, dat voor de Russische regeeringleiders uiterst on aangenaam is o Frankryk weert communistische journalisten. Naar do Fransche bladen melden, heeft de Fransche regeering den cor respondent van het Russische Sovjet Telegraaf Agentschap aangezegd, dat hij Frankrijk moet verlaten- Deze maatregel wordt toegepast, om dat de correspondent onware berichten en overdreven berichten omtrent de jongste Sacco- en Vanzetti betoogingen te Parijs naar Rusland had geseind. Volgens de Petit Parisien" zullen voortaan alle buitenlanders, die zich aan onware of klaarblijkelijk tenden tieuss berichtgevers schuldig maken, op dezelfde wijze worden behandeld. Nederland, het land van den vrede. De «Temps" die sinds eenige dagen een serie artikelen over Nederland publiceert van Louis Lucien Hubert, bevat er thans een over: «Nederland, het land van den vrede Hierin constateert Hubert, dat Neder land meer en meer wordt het land van vrede door recht. Het internationale Hof van Justitie had geen betere plaats kunnen bepalen voor zijn zetel, daar 's Gravenhage gewijd schijnt te zijn aan bemiddeling en bevrediging. Nergens zou de atmosfeer gunstiger zijn voor het nieuwste instrument om tot overeenstemming te geraken, door den Volkenbond gesmeed en dat zijn kracht reeds herhaaldelijk zoo nuttig toonde. Nederland kan er groot op gaan vorming te bieden aan soureine rech Nimmer hebben de pijprookers van Nederland zich eenpariger uitgesproken dan in hun lof over ROODE-STER Er moet een reden zijn voor deze nationale voorkeur. De ROODE-STER moet wel van onovertroffen kwaliteit zijn, daar honderdduizenden voor hunne pijp niets anders willen dan ROODE-STER. En dat is inderdaad zoo. De ROODE-STER staat ver aan de spits. Nooit is er aan de kwaliteit van STER-TABAK getornd. De onverflauwde ijver van Neerland s grootste producent van pijptabak is gewijd aan de volmaakte samenstelling van ROODE-STER. Als gij nog nooit het genot eener pijp ROODE-STER hebt gesmaakt, probeer dan eens en gij zult bemerken dat ROODE-STER haars gelijke niet heeft N. V. o.h. THEODORUS NIEME1JER. Groningen en Rotterdam. Iers, die niemand naasl of boven zich hebban en welke de heerlijke taak vervullen van aan de naties te zeggen wat recht is. VENRAY, 3 September 1927. Yoor de Kerk te Ysselsteyn. HandelsGompagnie Venray f 25. Voor de stoom fiets van Pater Vervoort. Vorig bedrag f 65. HandelsCompagnie Venray f 25. WAARSCHUWING. De Burgemeester van Venray vestigt er de aandacht op, dat geen duikers in de waterlossingen mogen worden ge legd voor wat betrefi de waterlossingen voorkomende op de leggers A. zonder toestemming van het Gemeentebestuur en voor wat betreft de waterlossingen, voorkomende op de leggers B. zonder toestemming van Heeren Gedeputeerde Staten. Er zijn in deze gemeente nog enkele duikers in de walerlossingen, waarvoor of wel geen toestemming is verleend of wel van te geringe capaciteit zijn. In de hoofdbeken, voorkomende op de legger B, moeten de duikers mins tens 1.25 M doorsnede hebben binnen werks, in de overige beken worden slechts duikers toegelaten van minstens c M. doorsnede en waar het noodig is, ter beoordeeling van Burgemeester Wethouders, moet de doorsnede grooter zijn. Eenieder, die zonder vergunning duikers in de waterloseingen heeft legd, wordt in zijn eigen belang aangeraden om alsnog vergunning voor het leggen hiervan aan te vragen. Duikers van te geringe omvang en waarvoor vroeger vergunning werd verleend, moeten door grootere worden vervangen volgens aanwijzing van het Gemeentebestuur. Duikers, die binnen een maand na heden zonder vergunning in de beken aanwezig, zijn of die van te geringe capaciteit zijn, worden verwijderd Inlichtingen zijn te verkrijgen aan het kantoor van Gemeentewerken «Onder den Boog". Venray 31 Augustus 1927. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO. Vuurwapenwet. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis dat de houders van machtigingen lot het voorhanden hebben van vuurwapenen deze opnieuw moeten aanvragen, daar de ge'digheids duur 1 September a.s. verloopt. Er is gelegenheid tot het aanvragen van nieuwe machtigingen op 7 Sept. a.s. des voormiddags van 912 uur en des namiddags van 24 uur ter Ge meentesecretarie, waar aanvraagformu lieren tegen betaling van f 0,10 ver krijgbaar zijn. De machtigingen zelf kosten f 1,per wapen. Tegen hen, die niet tijdig een nieuwe aanvraag hebben gedaan zal procesver baal worden opgemaakt. Houders van een groole jachtakte mogen zonder vergunning ingevolge de vuurwapenwet EEN wapen voor handen hebben. Venray 30 Aug. 1926 De Burgemeester van Venray, O VAN DE LOO Paardenfokkerij in Noord-Limburg. A.s. Maandag zal te Horst de jaar- lijksche monstering plaats vinden van de veulens der kampioen- en reseve- kampioenhengsten van de bekende Hengstenassociatie Venray—Horst Seven um en Omstreken. Men bericht ons, dat Prof. Bakker, (de bekende specialist op gebied van paardenfokkerij) uit Wageningen, met een 20-lal leerlingen deze keuring zal meemaken. Dit bezoek houdt vooral verband om te zien of de veulens van den enormen hengst «Comte de Flandre" zullen beantwoorden aan de verwach tingen. Met genoegen vernemen wij, dat de Heer A. Hendriks uit Horn, eene prachtige zilveren coupe geschonken heeft, omrede hij vanaf de oprichting steeds als keurmeester heeft gefungeerd. Bravo 1 Het belooft dus een drukke dag te worden en met reden, want indien in Zeeland of Brabant eene dergelijke monstering zoude plaats vinden, liepen allo paardenliefhebbers te hoop. Het verheugt ons, verder aan de Limburg8che paardenfokkers te kunnen mededeelen, dat het aanbod eener andere, niet-Limburgsche associatie,, om «Cavalier" voor een jaar te ruilen tegen zeer royale uitkeering, door het bestuur met algemeene stemmen van de hand is gewezen. In het klooster der Paters Fran ciscanen te Vorden is Vrijdag plotseling oveileden de Eerw. Pater Udefonsus, in de wereld Johan Sweegers, van Geldrop. De Eerw. Pater Ildefonsus van de orde der Franciscanen, was een bekend predikant en redenaar, welke gewoon was in vele plaatsen van ons land missie te geven, waarbij hij steeds een gretig gehoor vond. Hij ruste in vrede Morgen Zondag 4 September des nam. om 8 uur zal de Fanfare St. Calharina te Leunen een concert geven op het Hen8eniu8piein.

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1