V. PTLS ft' Mm Openluchtspelen Joseph in Dofhan Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JAUMlft Behoudenis OOSTRUlt. Zomerwarmte Slapeloosheid MANUFACTUREN (I MANUFACTUREN BLIJKEN 1 TOCH HET (YOOD^™ De nog voorradige Zomermantels. Hoeden en Japonnen worden aan spotprijzen verkocht. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der lil UliliUU Priesterfeest te Oirlo. Bekendmaking. De Kippenhouderij op het platteland Ingezonden. Duivensport. te 0VERL00N. Zondag 24 en 31 Juli. Provinciaal Nieuws TA 1 CKUAü Z3f JULI 1927 48e Jaargang. No. 30 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7m ct. bij abonnement lagere tarieven. Groote Straat 14. Telef. 10 Venray VENKAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Steeds het nieuwste in Dames-en Heeren-Modeartikelen. Laatste Nauveautée's in Stoffen, Sehortebont Corseiten, Dames-Kousen en Heeren Sokken. Blauw Cheviot Jongensbroeken in alle maten. Uitgave van FIKMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 ytmivetni De Burgemeester van Venray brengt t,er algemeens kennis, dat door den Minister van Binnenlandsche £aken en Landbouw is bepaald, dat de jacht op de wildsoorten hieronder genoemd, be halve voor de Provinciën Groningen en Friesland, waarvoor een aparte regeling is getroffen, zal geopend zijn in de tijdvakken achter elk der wild soorten vermeld. Ie. Grof wild Edelherten en dam herten van 31 October 1927 tot 29 Jan 1928. Hinden van 2 Januari 1928 tot 29 Jan 1928 Reebokken van 18 Juli 1927 tot 14 Aug. 1927 en van 10 Oct 1927 tot 13 Nov. 1927. Klein wild. Pairijzen van 29 Aug 1927 tot 1 Jan. 1928 Houtsnippen van 29 Aug 1927 tot 26 Februari 1928 Korhanen van 3 Oct. 1927 tut 29 Jan. 1928 Fazantenhennen van 3 Oct 1927 tot 1 Jan. 1928 Fezanlenhanen van 3 Oct. 1927 tot 29 Jan. 1928 Hazen van 3 Oct. 1927 tot 1 Jan 1928 Waterwild Zwanen van 25 Juli 1927 lot 26 Febr. 1928 Ganzen van 25 Juli 1927 tot 22 April 1928. Watersnippen van 25 Juli 1927 tot 1 April 1928 Een den en duikeenden behalve wilde eenden (anas boschas, anas boschas boschas, anas platyrhyncha plalyrhyn cha), bergeenden en eidereenden van 25 Juli 1927 tot 29 Jan. 1928 Wilde eenden (anas boschas, anas boschas boschas, anas platyrhyncha platyrhyncha) van 25 Juli 1927 tot 1 Jan. 1928. Goudplevieren van 1 Sept. 1927 tot 29 Jan. 1928 2e. dat de jacht op wilde eenden (anas boschas, anas boschas boschas, anas platyrhyncha plalyrhyncha) op het eiland Texel zal zijn geopend van 15 Ju'i 1927 af tol 1 Januari 1928 3e dat de jacht op hazen en patrij zen in de gemeenten Appeltern, Baten burg, Borgharen, Beuningen, Dreumel, Druten, Ewijk, Heerewaarden, Horssen, Overasselt, Wamel en Wychen niet zal worden geopend 4e. dat de jacht op hazen in de gemeenten Beers, Guyck c.a., Haps, Linden en Oeffeit en in het gedeelte der gemeente Beugen ca, gelegen ten oosten van den spoorweg Venlo Nijmegen slechts zal zijn toegestaan van 1 November 1927 af tot 1 Januari 1928; 6e. dat het vangen van de hieronder genoemde waterwildsoorten doormiddel van eendenkooien en netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, zal zijn toe geslaan in alle provinciën behalve Groningen en Friesland, gedurende het tijdvak achter de namen der wildsoor ten vermeld. Zwanen van 25 Juli 1927 lot 26 Febr. 1928. Ganzen van 25 Juli 1927 tot 22 April 1928 Watersnippen van 25 Juli 1927 tot 1 April 1928. Eenden en duik eenden behalve wilde eenden (anas boschas, anas boschas boschas, anas plalyrhyncha plalyrhyncha) bergeenden en eidereenden van 25 Juli 1927 tot 8 April 1928 Wilde eenden (anas boschas, anas boschas boschas, anas platyrhyncha plalyrhyncha) van 25 Juli 1927 toi 11 Maart 1928 Goudplevieren van 1 Sept. 1927 tot 1 April 1928 6e. dat het vangen van ganzen en goudplevieren door middel van nelten, waarvan het gebruik is geoorloofd, niet zal zijn toegestaan in de gemeente Reewijk 7e. dat in het geheele Rijk de jacht niet zal worden geopend op herten kalveren, reegeiten, reekalveren, kor hennen, bergeenden en eidereenden, alsmede op het verdere wild, waar omtrent in deze beschikking geene bepalingen zijn getroffen. Venray, 18 Juli 1927. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO Ter gelegenheid van de plechtige eerste H Mis in zijn geboorteplaats Oirlo, opgedragen door den WelEerw. Pater J de Ponli, van het Gezelschap van H. Maria te Schimmerl, was er feest in het dorp Een keurige versiering van 't woon huis der familie de Ponti, den kerkweg, kerkplein en kerk, was door vrienden en geburen aangebracht. Een boog van dennengroen, waarin het vers: Gegroet gij 's Heeren Priester Aanvaard deez' wensch en bee. O, breng aan 't hart van velen Uws Meesters Zoeten vree Vertroost versterk de zielen En leid hen aan Uw hand Door 't dal van biltere tranen Tot in 't Hemelsch Vaderland, en uit levende bloemen samengesteld de emblemen der 3 hoofddeugden, een laan van berken, onderling door vlag- guirlandes verbonden, duidde de weg aan naar de kerk, waarvoor een fraaie eereboog met 't opschrift Gij zijt Priester in eeuwigheid volgens de orde van Melchisedech". stond opgericht, terwijl de kerk zelf was gesierd met een schat van bloemen. Tegen half tien begaf zich de Zeer E^rw. Heer Gerards, Pastoor van Oirlo, begeleid door de Eerw. Paters Janssen, P de Ponti (broeder van den Neomist) Dekkers en Clemens die respectievelijk als diaken, subdiaken, presbyter- assistens en feestredenaar zouden fun geëren, naar het huis der familie de Ponti, ten einde den Neomist te bege leiden op zijn kerkegang. De school kinderen met het onderwijzend perso neel, bruidjes, familieleden, zangkoor en Eerw. Heeren vormden een keurige stoet, die door talrijke belangstel lenden werd bewonderd. Op het kerkplein richtte de ZeerEerw Heer Pastoor van Oirlo het woord tot den Neomist, in wien hij een mede strijder voor Christus begroette, die na jaren van voorbereiding, s'.udie en gebed het geluk mocht smaken in zijn geboorteplaats het H Misoffer op te dragen en die naar 't voorbeeld van zijn Vader, wiens aandenken in hooge eere is in Oirlo, wijl deze zooveel voor, de parochianen gedaan had, in 't Memento der H Mis ook alle paro chianen zou gedenken en omvatten. Onder de H Mjs, waarbij het zang koor op verdienstelijke wijze de Missa secunda in horiorem B Mariae Virginis de Lourdes uitvoerde, besteeg de Eerw. Pater Clemens den kansel tot het houden der feestrede met den tekst «Deze is gesteld lot een teeken van tegenspraak". Op werkelijk ontroerende wijze schilderde de gewijde spreker het leven van den Priester, als van een andere Christus, die gelijk aan zijn Meester, de blijde intocht in Jerusalem en den lijdensweg leert kennen. Waar de wereld meer dan ooit is verdeeld in twee kampen, voor of tegen Christus, bijgevolg ook voor of tegen den Priester, weet de Priester zekér, dat hij zal worden gesmsad of geeerd om Christus en diens Evangelie, dat als niet meer passend in onze moderne beschaming wordt beschouwd, maar even zeker zal de Priester geen syllabe aan het Evangelie veranderen en met den H. Paulus zeggen «Ik schaam mij niet voor het Evangelie." Gelukkig prijst spreker de Parochie Oirlo, die zoo haar Priesters eert als afgezanten Gods en hun zulk een dag bereid, waarvan de gedachtenis hun in het leven zooveel steun en moed ver leent. Na de H. Mis dankte de Neomist allen, voor alles wat zij voor hem op dezen dag gedaan hadden en herdacht hij wijlen den ZeerEerw. Heer Pastoor Reynen, wien hij zooveel verschuldigd was Op dezelfde wijze als hij gekomen was, werd de Neomist huiswaarts ge leid, waar een aardig bruidje, een dochtertje van den heer G. Nelissen, den Neomist met eenige schoone woor den een bouquet aanbood, waarvoor de nieuwe Priester hartelijk dank bracht Nadat de schoolkinderen eene ver rassing was aangeboden, had de recep tie plaats, waarvan velen gebruik maakten. '8 Namiddags, na 't plechtige lof, marcheerde de zangvereeniging «Ons Genoegen" met 't vaandel voorop naar de woning van den Neomist, waar reeds een groote menigte wachtte. Na eenige liederen verdienstelijk ten ge- hoore te hebben gebracht, trad 't bestuurslid, de heer Peters naar voren, om de gelukwenschen van het gezel schap over te brengen. In kernachtige woorden schetste deze vlotte spreker verder de spontane wijze, waarop ge heel de Oirlosche bevolking medeleefde in 't geluk van den jeugdigen priester en diens familie, al betreurde hij, dat «meester de Ponti", die eenmaal de ziel was van het volksleven op ons dorpje, dezen dag niet had mogen beleven. Na 't ziDgen van Hij leve lang" dankte de jeugdige missionaris ont roerd voor de werkelijk grootsche hulde en 't hartelijk medeleven in 't geluk van hem en zijn familie en uitte de beste wenschen voor Oirlo en zijn bewoners, met welks nooden en vreug den hij zou blijven medeleven, in welk werelddeel Gods voorzienigheid hem ook zou zenden. Na nog een mooi nummer ten beste gegeven te hebben, eindigde het uiter lijke feest, dat door Oirlo op zoo waar lijk schoone wijze is gevierd. veroorzaakt vaak Hevige Hoofdpijn een paar M^jnhardt's Hoofdpijn tab letten doen deze spoedig bedaren. In Buisjes 60 8n 30 ct. Bij Apolh. en Drogisten. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Advies uit Rotterdam. VRAAGIk kreeg vele kuikens dood, toen ze een dag of vijf oud waren. Het duurde tot een veertien dagen daarna. Ik zond er 3 tegelijk op naar de seruminrichting en kreeg tijding, dat ze gestorven waren aan Klein8che ziekte Er was een gedrukt stuk bij, waarin aangegeven stond, hoe te handelen, n.l. afzonderen, ontsmet ten en latpr inenten. Ik heb dit laatste niet gedaan, omdat ik meen, dat Kleinsche ziekte alleen bij groote kippen voorkomt. Nu gaan mij groote kippen dood. Ik zond er vorige week eene op en weer kwam hetzelfde bericht, n.l. Kleinsche ziekte. Wat raadt u mij aan? Het antwoord lees ik dan wel in Peel en Maas. L. te V. ANTWOORD: Uwe kuikens zullen wel gestorven zijn aan Pullorum, eene ziekte, die veel overeenkomst heeft met de Kleinsche ziekte Pullorumziekte begint gewoonlijk als de kuikens een dag of 4 oud zijn, ja soms al direct na de geboorte Zelfs l voor dien tijd, want veel dood in den dop wordt daaraan ook al toege schreven. Zulke kleine kuikens zijn niet in te enten of in te spuiten, practisch al thans niet. Voordat de entstof of het serum aangekcnnn is, zijn de meeste gewoonlijk reeds dood. Behandeling var. door pullorum aangetaste kuikens is zoo goed als nutteloos. Tegen de Kleinsche ziekte bij kippen heeft de wetenachap entstof en serum bereidt, dat wel helpt U zult den vee arts in den arm moeten nemen, want die alleen kan het serum krijgen. Meer weet ik er ook niet van te zeggen. Welsummers. VRAAG: Ik heb dit jaar op eene advertentie in de Bedrijfspluimveehou der broedeieren van Welsummers laten komen. Van de 30 eieren kreeg ik onder 2 kloeken 23 kuikens. Hiervan zijn 14 hanen en 9 hennen. Geen enkele is gestorven. Ze zijn flink door gegroeid, doch de kleur der hanen loopt ver uit elkaar. Welke zou ik moeten nemen De hennetjes lijken allen op Patrijs Legh. wat de kleur aangaat, echier iets rooder. Broeden de Welsummers veel? En hoe is de leg W. te O. ANTWOORDU houdt een haan aan, die overwegend rood is De borst moet rood zijn met eenige zwarte teekening, bij de hennen echter zalm rood, zonder zwart. De Welsummers broeden lang zoo veel niet als andere bruine eieren leg gende rassen. In dit opzicht komen ze veel met Barnevelders overeen. De eieren zijn groot, 15 a 16 in een kilo en diep bruin. Nog bruiner dan die der Barnevelders. Of ze veel leggen? Dat hangt ervan af. Men heeft, precies als bij andere rassen, slechte, middelmatige, goede en ook allerbeste legsters. Over het alge meen blijven ze bij de W. Leghorns en Barnevelders een stuk achter, dat weet ik wel. Als het u enkel om het bruine ei te doen was waarom heeft u dan geen Barnevelders genomen, van gecontro leerden stam. Aan het fokstation te Horst heeft men goede Barnevelders, ook vele particulieren brachten de productie verblijdend omhong. 't Is voor u nu maar te hopen, dat uwe Welsummers afstammen van dieren, die ook reeds eenige jaren achtereen op productie verbeterd zijn Hok. VRAAG Ik wilde een kippenhok van asbest maken, doch nu vertelt men mij, dat dit des winters te koud is? Is dat werkelijk zoo? Waarom worden er dan gebouwd? W. te O. ANTWOORDJa, een asbesthok zal in den regel des winters te koud zijn, tenzij u dubbele wanden neemt. Maar dan wordt het kostbaar. Een houten hok heeft nog steeds mijn voor keur, ook boven steenen hokken. Waarom er dan nog asbeslhokken worden gebouwd Och, de leveranciers bevelen deze in de advertentiekolommen der pluimvee boden natuurlijk aan en vele menschen getooven iets dat gedrukt staat, nog zoo licht. Ik ben ook niet voor daken van asbest of eterniet. Ze ventileeren niet en gaan in dit opzicht aan 't zelfde euvel mank als planken met asphalt. Een rieten dak en daar prima sluit pannen overheen, dat is je ware. Men moet evenwel zorgen, dat het dak genoeg oploopt, n.l. 30 cM per Meter Neemt u de hoogte achter 1 50 M eene goede hoogte voor elk hok, on verschillig welke afmetingen 't heeft, dan moet het aan den voorkant even dikwijls 30 cM. hooger zijn dan het hok Meters breed is. Buiten verantwoerdelij hheid der Redactie, Herwonnen Levenskracht. M. de R Het Plaatselijk comité van Herwonnen Levenskracht te Venray, houdt evenals vorige jaren, ook thans wederom haar jaarlijksche speldjesdag. Het doel daarmede beoogd, n.l. om van de opbrengst der gelden de vree- selijke volksziekte, de tuberculose, ook wel »de witte pest" genoemd, te be strijden, mogen we voldoende bekend achten. Het zoo sympathieke doel vindt echter niet meer die steun als vorige jaren en juist nu is zulks het meest noodig. Lange rijen mannen, vrouwen en kinderen staan wederom op de wachtlijst voor uitzending Dit nu is betreurenswaard. We vragen dan: wanneer onze jonge dames U as Zondag 24 April, een speldje aanbieden, och, weiger dan niet, doch geef met liefde uw dubbel tjes), ge helpt mede om onze Katho lieke prachlinstelling insland te houden en z'n gezegende werking te kunnen volbrengen. De dank van hen, die door uw toe doen hun «levenskracht herwinnen" zal uw belooning zijn. Het Plaatselijk Comité. tengevolge van de zomerwarmte, over wint men spoedig door het gebruik van een paar Miinhardt's Zenuwtabletten Glazen buisje 75 cl. Bij Apolh. en Drog Uilslag der Zondag gehouden wed vlucht van de Postduivenvereniging «De Zwaluw" vanaf Orleans (Frankrijk) 499 K.M. en vanaf Gronsveld 85 K M De prijzen werden behaald als volgt Jarige duiven. Ie P. Kersten 2e J. Kusters3e en 5e G. v. Dijck4e J. Creemers6e W. Manders7e A. Janssen. Overduif G. v. Dijck- Duiven los 6 uur 45 min. Aankomst eerste duif 5 uur 25 min. 22 sec. Aankomst laatste duif 8 uur 12 min 41 sec. Het 1ste diploma is behaald door G. van Dijck, het 2de door J Creemers Jonge duiven. Ie, 12e en 13e Fr. Vermeulen 2e en 3e J. Boom 4e, 288 en 29e J Kusters 5e, 8e, 9e, 10e, 11e, 15e 16e 17e en 24e A. Zanssen 6e, 7e en 14e H. Strijbosch 18e, 19e en 22e W. Manders 20e J. Vollebergh 21e G. van Dijck 23e St Servatiusge8tichl 25e en 26e W. Lormans 27e P. van Ooi Overduif J. Kusters. Duiven los 10 uur. Aankomst eerste duif 11 uur 15 min. 24 sec Aankomst laatste duif 11 uur 21 min. 20 sec. Opgevoerd wordt Nog slechts 2 speeldagen: VENRAY, 23 Juli 1927. Voor de stoomfiets van Pater Vervoort. Van een dienstbode f 1. H. J. te Ysselsteyn f 2 50 R. K. Radio-avond. A 8. Maandag 25 dezer zal naar wij vernemen, de Zeereerw. Paler L. Per- quin, O.P., des avonds om half negen in het Patronaat alhier komen spreken over de R.K. Radio. Ook in Venray zijn reeds ruim 50 radio bezitters en nog heel wat meer belangstellenden. Wij sporen al degenen, die iels meer van het streven van den RK Radio- Omroep in Nederland willen vernemen, dan ook ten zeerste aan, deze verga dering te bezoeken. Iedereen heeft vrije toegang. Het Doorluchtig Episcopaat zegt in Zijne mededeelingen aangaande de stichting en goedkeuring van den R K. Radio-Omroep «Naast de pers zal de Radio een der grootmachten worden ter verspreiding, zoowel van het goede, als van het ver keerde. Daarom kunnen wij niet meer onverschillig toezien, maar zijn wij verplicht, het kwade zooveel mogelijk te keeren en het goede te bevorderen, ook op het gebied van de Radio." Wij twijfelen niet of Venray zal a.s. Maandag zijn belangstelling toonen I Vooroefeningen. Vanaf heden tot 1 Oct. a.s. kunnen jongelieden, geboren in 1909, zich ver bidden bij den Vrijw. Landstorm, om door het halen van het bewijs van voorgeoefendheid verkorting van eerste oefening te verkrijgen, indien zij later bestemd worden voor gewoon dienst plichtige. Nadere inlichtingen kan men beko men bij den sergeant-instructeur, den Heer H. Vissers, Zaterdagsmiddags van 5—6 uur in het Patronaat. ,.Sint Chrlstoffel4' te Venlo. Zondag 17 Juli is voor onze Ven- raysche Turnclub alweer een mooie dag geweest. Op de Nationale Sport- feesten,georganiseerd door de Venlosche Venreeniging VS V., hebben onze jongelui een schitterend figuur ge slagen. Driekamp Athletiekle prijs Wim Jaspars; 2e Herm. van Dijk; 3e Theo Min; 4e Hub Sijbers; 5e Jac. Min. Rekstok praestaties3e prijs Wim Jaspars. Brugoefeningen: 3e prijs Job. Jeuken. Vrije en ordeoefeningen 2e prijs «Sint Christoffel". Slokoefeningen: 2e prijs idem Marcheeren en optocht: le prijs idem Touwtrekken: 3e prijs idem. Onze hartelijke gelukwenschen aan bestuur, leider en vereeniging Geen wonder, dat onze Venraysche Turners met rechtmatige fierheid uit volle borst het Turnerslied zongen.dat de geestelijk adviseur verleden week voor hen opstelde. De electriciteitsprijzen zijn in onze gemeente verlaagd en gebracht van 38 op 35 cent per K.W. Luxor-Bioscoop. Morgen Zondag wordt in de Luxor- Bioscoop opgevoerd de film «De graaf van Essex" historisch drama naar de Engelsch Iersche oorlog. Naar aanleiding hiervan verzoekt men ons het volgende bericht te plaatsen, voorkomende in de N V.Ct. der vorige week. De »Es8exring", de ring, die koningin Elizabeth geschonken had aan hanr gunsteling, den graaf van Essex, die op het schavot gestorven is, ondanks de belofie van de koningin, dat de ring hem het leven zou redden, is Dinsdag geveild en voor 2500 pond sterling het eigendom geworden van Ernest Mack- awer, die het kleinood aan den Slaat geschonken heeft. De ring bevat één camée van sardonyx, waarin 't portret van de koningin gegraveerd is. Eliza- Kallr Ti p /la-ri j

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1